Полоцкий государственный университет

Polotsk
State
University

Буква алфавита Э

ВМК Эстэтыка

Эстэтыка: вучэб.-метад. комплекс / С.А. Шыдлоўскі. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 116 с.
Сістэмна змешчаны матэрыял курса: лекцый, практычных заняткаў. Прыведзены кантрольныя заданні, пытанні да заліку, кароткі слоўнік тэрмінаў і паняццяў, спіс рэкамендаванай літаратуры.

ВМК Этнаграфія Беларусі

Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Замежная мова”. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 328 с.
Прадстаўлены аўтарскія лекцыі па ўсіх раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы, метадычныя і інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы, якія стымулююць творчае засваенне каштоўнасцей беларускай этнічнай культуры, кантрольныя тэсты і заданні, слоўнік паняццяў і спіс літаратуры па кожным раздзеле вывучаемага курса.