Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Археалогія

Археалогія: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя” / Д.У.Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – 156 с.
Змяшчае лекцыйны матэрыял па дысцыпліне, кантрольныя пытанні і заданні да семінарскіх заняткаў, тэмы рэфератаў для самастойнай работы. Складзены ў адпаведнасці з базавай праграмай дысцыпліны “Археалогія” і спалучае ўласны досвед беларускіх археолагаў і сусветную практыку ў справе археалагічнага вывучэння старажытнага грамадства.

Дук Дзяніс Уладзімiравiч

Дзяніс
Уладзімiравiч
ДУК

загадчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Нарадзіўся ў 1977г. у г.Наваполацку. У 1999г. закончыў гісторыка-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Праводзіць штогадовыя археалагічныя раскопкі ў г. Полацку і полацкай акрузе. У 2004г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Матэрыяльная культура насельніцтва Полацка XVI - XVIII стст.: па выніках археалагічнага вывучэння”. Аўтар больш за 50 навуковых публікацый па археалогіі і гісторыі Полаччыны, у т. л. манаграфіі “Полацк XVI - XVIII стст.: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада”.

СОДЕРЖАНИЕ

Уводзіны
Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
Прыкладныя тэмы кантрольных работ для студэнтаў завочнага аддзялення
Прыкладныя пытанні да экзамену

1. Археалогія як навука, яе прадмет, метады і ўзаемасувязь з сумежнымі дысцыплінамі.
1.1. Вызначэнне археалогіі як навукі
1.2. Гісторыя археалогіі
1.3. Помнікі археалогіі як гістарычная крыніца. Віды археалагічных помнікаў
1.4. Заканадаўчыя палажэнні аб ахове археалагічных помнікаў
1.5. Археалагічныя разведкі і раскопкі
1.6. Культурны пласт і стратыграфія
1.7. Камеральная апрацоўка археалагічнага матэрыялу
1.8. Археалагічная культура
1.9. Метады датавання ў археалогіі
1.10. Тэорыі развіцця грамадства ў археалогіі

2. Палеаліт
2.1. Агульная характарыстыка палеаліту
2.2. Алдувайская эпоха
2.3. Ашэльская эпоха
2.4. Эпоха мусцье
2.5. Верхні палеаліт
2.6. Верхні палеаліт на Беларусі
2.7. Мастацтва верхняга палеаліту

3. Мезаліт
3.1. Агульная характарыстыка мезаліту
3.2. Культуры мезаліту
3.3. Мезалітычныя індустрыі
3.4. Мастацтва мезаліту

4. Неаліт
4.1. Агульная характарыстыка неаліту
4.2. Прылады, асноўныя катэгорыі рэчаў і рамёствы неалітычнай эпохі
4.3. Жытлы і пасяленні неалітычнай эпохі
4.4. Гаспадарка неаліту
4.5. Асаблівасці неаліту Еўропы
4.6. Асаблівасці пахавальных помнікаў неаліту
4.7. Мастацтва неаліту

5. Энеаліт і бронзавы век
5.1. Агульная характарыстыка энеаліту і бронзавага веку
5.2. Індаеўрапейская праблема. Першыя індаеўрапейскія культуры Еўразіі
5.3. Каўказскі цэнтр бронзаліцейнай металургіі
5.4. Культуры вытворчага энеаліту і бронзавага веку Еўропы
5.5. Культуры бронзавага веку Сярэдняй Азіі і Закаўказзя
5.6. Мастацтва бронзавага веку

6. Жалезны век і сярэдневякоўе
6.1. Агульная характарыстыка жалезнага веку
6.2. Гальштат і латэн. Паморская і пшэворская культуры
6.3. Культуры стэпаў Усходняй Еўропы
6.4. Культуры балцкіх плямён
6.5. Культуры фіна-уграў
6.6. Заходнееўрапейскае сярэдневякоўе
6.7. Славянскія культуры жалезнага веку і ранняга сярэдневякоўя

7. Старажытная Русь
7.1. Узнікненне Русі
7.2. Усходнеславянская вёска
7.3. Гандлёвыя сувязі
7.4. Дружынныя курганы на Русі
7.5. Распаўсюджванне пісьменства
7.6. Феадальна-ўласніцкія замкі
7.7. Гарады ўсходніх славян

Метадычныя рэкамендацыі па выкананню заданняў на семінарскіх занятках
Практыкум
Тэрміналагічны слоўнік
Дадатак 1
Дадатак 2