Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка па нафта- i газаздабычы

Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка па нафта- i газаздабычы: Вучэбны дапаможнік / С.М. Струкава. – Наваполацк: ПДУ, 2004. – 300 с.
Вучэбны дапаможнік мае тэарэтыка-практычны характар. Разглядаюцца спосабы ўтварэння i асаблівасці функцыянавання тэрмінаў нафта- i газаздабычы ў беларускай мове. Пры вырашэнні асноўных пытанняў улічаны апошнія дасягненні ў галіне тэрміналогіі. Адрасуецца студэнтам нафтавых спецыяльнасцей вышэйшых устаноў. Можа быць выкарыстаны студэнтамі іншых спецыяльнасцей, у тым ліку філалагічных, а таксама ўciмі, хто цікавіцца пытаннямі беларускай тэрміналогіі.

Струкава Святлана Міхайлаўна

Святлана
Міхайлаўна
СТРУКАВА

дацэнт кафедры сусветнай літаратуры і культуралогіі ПДУ

Даследуе пытанні беларускай тэрміналогіі, гістарычнай лексікалогіі і дыялекталогіі. Аўтар вучэбнага дапаможніка «Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка па нафта- і газаздабычы» (2004).

СОДЕРЖАНИЕ

Уводзіны

Тэрмін i яго характэрныя прыметы. Месца тэрміналогіі ў структуры сучаснай беларускай мовы
Фарміраванне беларускай тэрміналогіі
Тэрміны-неалагізмы i ix ацэнка ў навуковай літаратуры
Тэрміналагізацыя агульнаўжывальнай лексікі
Генетычная характарыстыка лексікі
Фанетыка-марфалагічная адаптацыя запазычанай лексікі
Праблемы, звязаныя з фанетычным асваеннем запазычанай лексікі
Семантычнае асваенне запазычаных тэрмінаў
Семантычная эвалюцыя запазычанай лексікі
Знамянальныя часціны мовы, ix удзел у тэрмінаўтварэнні

Назоўнік
Марфалагічная катэгорыя ліку
Руска-беларускія паралексы
Утварэнне назоўнікаў
Структурныя суадносіны марфем -льнік(-нік)/-цель
Суфіксальны элемент -ip- i заканамернасці яго ўжывання ў назоўніках
Назоўнікі, утвораныя спосабам словаскладання
Роля інтэрнацыянальных элементаў пры ўтварэнні назоўнікаў
1. Тэрміны са звязанымі кампанентамі грэчаскага паходжання
2. Тэрміны са звязаннымі кампанентамі лацінскага i германскага паходжання
3. Тэрміны з інтэрнацыянальнымі прэфіксальнымі элементамі
Лексіка-семантычныя сувязі тэрмінаў-назоўнікаў
Праблема формазмянення назоўнікаў

Прыметнік
Утварэнне прыметнікаў
Супастаўляльны аналіз дэрывацыйных марфем pycкіх i беларускіх прыметнікаў

Дзеяслоў
Утварэнне дзеясловаў
Асаблівасці ўтварэння дзеясловаў

Дзеепрыметнік
Пераклад дзеепрыметнікаў на беларускую мову
1. Дзеепрыметнікі незалежнага стану цяперашняга часу
2. Зваротныя дзеепрыметнікі
3. Дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу
4. Дзеепрыметнікі прошлага часу
Ад’ектывацыя дзеепрыметнікаў

Праблема сінаніміі
Тэрміналагічныя сінтаксічныя канструкцыі i ix тыпы
Тэрміналогія ў складзе мовы навукі
Асаблівасці функцыянавання спецыяльнай лексікі ў перыядычным друку

Практыкум
Заданні да раздзела «Назоўнік»
Заданні да раздзела «Прыметнік»
Заданні да раздзела «Дзеяслоў»
Заданні да раздзела «Дзеепрыметнік»
Дадатковыя тэксты для перакладу

Скароты