Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Беларуская мова

Беларуская мова: вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 24 01 02 «Правазнаўства» / Склад. і агул. рэд. А.І. Зянько. – Наваполацк: ПДУ, 2004. – 80 с.
Прыведзены тэмы вывучаемага курса, аб’ём практычных заняткаў у гадзінах; прадстаўлены тэсты і заданні практычных заняткаў; кантрольныя тэсты і заданні для студэнтаў дзённай формы навучання; рэкамендацыі па арганізацыі рэйтынгавага кантролю вывучаемай дысцыпліны; слоўнік паняццяў і спіс літаратуры па кожным раздзеле вывучаемага курса.

Зянько Анатолій Іосіфавіч

Анатолій
Іосіфавіч
ЗЯНЬКО

Старшы выкладчык кафедры сусветнай літаратуры і культуралогіі ПДУ.

Нарадзіўся ў 1944 годзе. У 1971 годзе закончыў філалагічны факультэт БДУ, працаваў у школах Віцебска і Наваполацка. З верасня 1994 года працуе выкладчыкам ПДУ. Выступае як журналіст, паэт, літаратуразнавец. Друкаваўся ў газетах «Советский пограничник», «Звязда», «Химик», «Новая газета», у калектыўных зборніках «Народ спявае пра сябе», «Разлив», «Зеленая лампа № 5», «Уладзімір Караткевіч і сучаснасць», «Вдохновение», «Белорусская литература и мировой литературный процесс» і інш. Падрыхтаваў і выдаў практыкум па фразеалогіі сучаснай беларускай мовы, ВМК «Беларуская мова» і інш.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАДМОВА

МОДУЛЬ «ФАНЕТЫКА. АРФАЭПІЯ. АРФАГРАФІЯ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы да практычных заняткаў «Фанетыка і арфаграфія. Гукавы склад сучаснай беларускай мовы»
2.1. Пытанні для вуснага кантролю і падрыхтоўкі да заліку
2.2. Тэсты і заданні для самакантролю і індывідуальнай працы пад кантролем выкладчыка
3. Матэрыялы да практ ы чных заняткаў «Функцыянальны аспект галосных і зычных гукаў»
3.1. Пытанні для вуснага кантролю (практыкум) і падрыхтоўкі да заліку
3.2. Тэсты і заданні для самакантролю і індывідуальнай працы пад кантролем выкладчыка
4. Матэрыялы да семінара-практыкума «Арфаэпія. Літаратурнае вымаўленне»
4.1. Заслухоўванне, абмеркаванне даклада «Графіка»
4.2. Пытанні для абмеркавання і падрыхтоўкі да заліку
4.3. Тэсты і заданні для самакантролю і індывідуальнай працы пад кантролем выкладчыка
5. Слоўнік паняццяў
ЛІТАРАТУРА

Модуль «ЛЕКСІКАЛОГІЯ»
1. Схема вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы, выкарыстаныя ў працэсе навучання
2.1. Матэрыялы да семінара-практыкума «Слова як адзінка лексічнай сістэмы. Характарыстыка лексіка-семантычных груп»
2.2. Матэрыялы для лексічнага практыкума «Лексіка паводле паходжання і сферы ўжывання»
2.3. Матэрыялы для лексічнага практыкума « Лексіка актыўнага і пасіўнага ўжывання. Лексікаграфія»
2.4. Матэрыялы для лексічнага практыкума «Прафесійная лесіка»
3. Слоўнік паняццяў
ЛІТАРАТУРА

МОДУЛЬ «ФРАЗЕАЛОГІЯ. АФАРЫСТЫКА»
1. Схема вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы, выкарыстаныя ў працэсе навучання
2.1. З аслухоўванне, абмеркаванне і рэцэнзіраванне даклада «Фразеалогія. Афарыстыка»
2.2. Пытанні для практычных заняткаў (вусны кантроль)
2.3. Практыкаванні і заданні для самакантролю і індывідуальнай працы пад кантролем выкладчыка
3. Практыкаванні і заданні для самакантролю і індывідуальнай працы пад кантролем выкладчыка (фразеалагічны практыкум)
4. Слоўнік паняццяў
ЛІТАРАТУРА

Модуль «СТЫЛІСТЫКА І МОЎНАЯ КУЛЬТУРА»
1. Схема вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы, выкарыстаныя ў працэсе навучання
2.1. Матэрыялы для стылістычнага практыкума «Cтылістыка і культура мовы»
2.2. Матэрыялы да стылістычнага практыкума «Cтылістыка і культура маўлення»
2.3. Пытанні і праблемныя заданні для дыскусіі «дакладнасць выказвання і культура маўленчых паводзін»
3. Слоўнік паняццяў
ЛІТАРАТУРА

Модуль «СЛОВАЎТВАРЭННЕ»
1. Схема вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы, выкарыстаныя ў працэсе навучання
2.1. Матэрыялы для марфемнага практыкума «Марфемная структура слова»
2.2. Матэрыялы для словаўтваральнага практыкума «Словаўтварэнне»
3. Слоўнік паняццяў
ЛІТАРАТУРА

МОДУЛЬ «МАРФАЛОГІЯ. СІНТАКСІС: СЛОВАЗЛУЧЭННЕ»
1. Схема вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы, выкарыстаныя ў працэсе навучання
2.1. Матэрыялы да марфалагічнага практыкума «Самастойныя часціны мовы»
2.2. Матэрыялы да практычных заняткаў «Службовыя часціны мовы. Словазлучэнне»
3. Слоўнік паняццяў
ЛІТАРАТУРА

Модуль «АФІЦЫЙНЫЯ ПАПЕРЫ»
1. Схема вывучэння новага матэрыялу
2. Матэрыялы, выкарыстаныя ў працэсе навучання
2.1. Матэрыялы да практычных заняткаў «Службовая дакументацыя»
2.2. Матэрыялы да практыкума «Афіцыйныя паперы»
ЛІТАРАТУРА