Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Этнаграфія Беларусі

Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Замежная мова”. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 328 с.
Прадстаўлены аўтарскія лекцыі па ўсіх раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы, метадычныя і інфармацыйна-аналітычныя матэрыялы, якія стымулююць творчае засваенне каштоўнасцей беларускай этнічнай культуры, кантрольныя тэсты і заданні, слоўнік паняццяў і спіс літаратуры па кожным раздзеле вывучаемага курса.


Уладзімір
Аляксандравіч
ЛОБАЧ

дацэнт кафедры гісторыі і сацыялогіі, кандыдат гістарычных навук

Нарадзіўся ў 1972г. у горадзе Наваполацку. У 1994г. скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт, з таго часу выкладае ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. З 1995г. узначальвае палявыя этнаграфічныя экспедыцыі ПДУ на тэрыторыі Паўночнай Беларусі. Даследуе сімвалічна-рытуальныя аспекты беларускай традыцыйнай культуры, праблемы міжэтнічных адносінаў на Беларусі, сакральную геаграфію Беларускага Падзвіння. Аўтар больш 40 навуковых артыкулаў па азначанай тэматыцы. Адзін з аўтараў энцыклапедычнага слоўніка "Міфалогія Беларусі" (2004г.).

ЗМЕСТ

Уводзіны

Мэты і задачы дысцыпліны
Віды заняткаў і формы кантролю ведаў

Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне
Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны

Тэма 1. Этнаграфія Беларусі як навука, яе прадмет, метады і ўзаемасувязь з сумежнымі дысцыплінамі
1.1. Вызначэнне этнаграфіі
1.2. Аб?ект і прадмет этнаграфіі Беларусі
1.3. Этнас. Кампаненты этнічнай сістэмы
1.4. Гістарычныя формы этнічных супольнасцяў
1.5. Крыніцы і метады этнаграфічных даследаванняў. Класіфікацыя ў этнаграфіі
1.6. Класіфікацыя ў этнаграфіі

Тэма 2. Гісторыя этнаграфічнага вывучэння Беларусі
2.1. Этнагрфічныя звесткі пра Беларусь ў IX – XVIII стст.
2.2. Этнаграфiчнае вывучэнне Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX стст.
2.3. Развіццё беларускай этнаграфіі ў другой палове XIX – пачатку XX стст.
2.4. Беларуская савецкая этнаграфія

Тэма 3. Этнічная гісторыя Беларусі
3.1. Рассяленне індаеўрапейцаў на тэрыторыі Беларусі
3.2. Славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі
3.3. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай: этнакультурны аспект
3.4. Беларускі этнас у канцы XVIII – пачатку XXст.: пачаткі фарміравання беларускай нацыі
3.5. Беларуская нацыя ў ХХ – пачатку ХХІ ст.: праблемы і перспектывы развіцця

Тэма 4. Традыцыйная матэрыяльная культура і сацыяльная арганізацыя беларусаў
4.1. Традыцыйныя гаспадарчыя заняткі беларусаў
4.2. Беларускае традыцыйнае адзенне
4.3. Традыцыйныя формы паселішчаў і народнае дойлідства Беларусі
4.4. Беларуская традыцыйная кухня
4.5. Традыцыйныя формы сацыяльнай арганізацыі беларусаў

Тэма 5. Традыцыйная духоўная культура беларусаў
5.1. Сямейная абраднасць беларусаў
5.2. Каляндарная абраднасць
5.3. Беларускі традыцыйны фальклор
5.4. Традыцыйныя рэлігійныя вераванні беларусаў
5.5. Народныя веды

Тэма 6. Нацыянальныя меншасці і міжэтнічныя адносіны на Беларусі

Дадатак 1. Да методыкі палявой этнаграфічнай дзейнасці
Дадатак 2. Беларуская дыяспара
Дадатак 3. Этнічны крызіс 1930 – першай паловы 1980-х гг.
Дадатак 4. Тыпалагічныя рысы беларускага нацыянальнага руху ў еўрапейскім кантэксце (канец XVIII – пачатак XX стст.)
Дадатак 5. Гістарычна-этнаграфічныя рэгіёны (вобласці) Беларусі

Заданні да практычных заняткаў

Кантрольныя пытанні да заліку
Індывідуальныя заданні да заліку

Прыкладныя тэмы курсавых работ
Метадычныя парады па выкананні курсавых работ

Кароткі слоўнік этнаграфічных тэрмінаў