Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Філасофія

Грудніцкі Р. Філасофія: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў усіх спецыяльнасцей. – Наваполацк, 2005. – 236 с.
Распрацаваны на падставе дзеючай тыповай праграмы і адукацыйных стандартаў Міністэрства адукацыі РБ. Уключае ў сябе праграму курса філасофіі, канспект лекцый, практыкумы па асноўных раздзелах курса, матэрыялы і заданні для самастойнай работы студэнтаў, а таксама тэсты для ацэнкі якасці засваення ведаў і навыкаў.

Грудніцкі Рыгор Давыдавiч

Рыгор
Давыдавiч
ГРУДНІЦКI

кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, загадчык кафедры філасофіі Полацкага дзяржаўнага універсітэта

Скончыў аддзяленне філасофіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, у якім знайшоў выдатных выкладчыкаў i верных сяброў i ўдзячнасць якому пранёс праз усё жыццё. Яшчэ на першым курсе зацікавіўся гнасеалагічнымі праблемамі нямецкай класічнай філасофіі, а крыху пазней - лёсам кантыянства ў Беларусі. Гэта i вызначыла сферу навуковых інтарэсаў: нямецкая Асвета, філасофія Канта i гісторыя беларускай філасофскай думкі.

СОДЕРЖАНИЕ

УВОДЗІНЫ

ЧАСТКА І. Праграма курса лекцый

ЧАСТКА ІІ. Канспект лекцый
РАЗДЗЕЛ І. Філасофія ў сістэме культуры

Тэма І. Філасофія як феномен культуры
Тэма 2. Гістарычныя тыпы класічнай філасофіі
Тэма 3. Посткласічная філасофія: тэмы і праблемы
Тэма 4. Філасофія і нацыянальная свядомасць
Слоўнік асноўных тэрмінаў
РАЗДЗЕЛ ІІ. Філасофскія праблемы быцця
Тэма 5. Метафізіка і анталогія
Тэма 6. Філасофія прыроды
Тэма 7. Чалавек як фундаментальная праблема філасофіі
Тэма 8. Праблема свядомасці ў філасофіі
Тэма 9. Пазнанне як прадмет філасофскага аналіза
Тэма 10. Сацыяльная філасофія
Тэма 11. Філасофія культуры
Слоўнік асноўных тэрмінаў
ЗАКЛЮЧЭННЕ

ЧАСТКА ІІІ. Практыкумы

ЧАСТКА IV. Матэрыялы для самастойнай работы
Тэмы для самастойнага вывучэння
Літаратура для самастойнага вывучэння
Пытанні для самакантролю

ЧАСТКА V. Тэсты
АДКАЗЫ НА ТЭСТЫ