Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў

Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01-01 01 “Гісторыя Беларусі”, 1-02 01 02-04 “Гісторыя. Англійская мова” / Д.У. Дук. – Наваполацк: УА “ПДУ”, 2006. – 112 с.
Прысвечаны вынікам археалагічнага вывучэнння Полацка. Прыводзіцца рабочая праграма спецкурса, змест лекцый, тэмы семінарскіх заняткаў, тэрміналагічны слоўнік, метадычныя парады для напісання курсавых работ, праверачныя тэсты і заданні для самастойных работ.

Дук Дзяніс Уладзімiравiч

Дзяніс
Уладзімiравiч
ДУК

загадчык кафедры гісторыі і сацыялогіі, кандыдат гістарычных навук

Нарадзіўся ў 1977г. у г.Наваполацку. У 1999г. закончыў гісторыка-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў выкладчыкам-стажорам, выкладчыкам, старшым выкладчыкам кафедры гісторыі і сацыялогіі. Праводзіць штогадовыя археалагічныя раскопкі ў г.Полацку, Полацкім, Расонскім і Верхнядзвінскім раёнах. У 2004г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Матэрыяльная культура насельніцтва Полацка XVI - XVIII стст.: па выніках археалагічнага вывучэння”. Аўтар больш за 30 навуковых публікацый па археалогіі і гісторыі Полаччыны.

ЗМЕСТ

Уводзіны

Рабочая праграма

Лекцыйны курс
Гістарычныя помнікі Полацка
Распаўсюджванне культурных напластаванняў Полацка IX – XVIII стст., іх датаванне па дэндрахраналогіі і рэчавым матэрыялам
Археалагічнае вывучэнне Сафійскага сабора
Археалагічнае вывучэнне манументальных пабудоў ХІІ – XV стст. на Верхнім і Ніжнім замках
Археалагічнае вывучэнне манументальных пабудоў ХІІ ст. у Спаса-Ефрасіннеўскім манастыры
Археалагічна-архітэктурныя даследаванні на тэрыторыі княжацкага Барысаглебскага манастыра ў Бельчыцы
Полацкая школа дойлідства
Матэрыяльная культура старажытнага Полацка па дадзеных археалагічных крыніц
Тэрміналагічны слоўнік

Метадычныя рэкамендацыі па выкананню практычных заданняў на семінарскіх занятках
Практыкум
Метадычныя парады па выкананню курсавых работ

Пытанні да заліку
Кантрольныя пытанні да лекцыйнага курса
Праверачныя тэсты