Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Гісторыя беларускай літаратуры і крытыкі (ХІХ – пачатак ХХ стст.)

Гісторыя беларускай літаратуры і крытыкі (ХІХ – пачатак ХХ стст.): ву­чэб.-метад. комплекс для студэнтаў спец. 1-02 03 07-01 «Ан­глійская мова. Беларуская мова і літаратура» / Т.Р. Багарадава. – Наваполацк : ПДУ, 2008. – 148с.
Пабудаваны па модульнай тэхналогіі. Змяшчае матэрыял для лекцыйных, семінарскіх і практычных заняткаў; прадстаўлены тэсты і заданні рознага ўзроўню для бягучага і выніковага кант­ролю; выніковыя пытанні; заданні і тэсты да заліку; пытанні і заданні для самастойнай працы студэнтаў; слоўнік паняццяў да кожнай тэмы і спіс літа­ратуры па кожным модулі дысцыпліны. Прадстаўлены спіс рэкамендаванай лі­таратуры для разгляду і аналізу.

Багарадава Таццяна Робертаўна

Таццяна
Робертаўна
БАГАРАДАВА

старшы выкладчык кафедры сусветнай лiтаратуры i культуралогii.

Нарадзiлася ў г.Полацку. Скончыла з медалём сярэднюю школу №7 г.Наваполацка, а затым з чырвоным дыпломам - факультэт беларускай фiлалогii i гiсторыi Вiцебскага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя П.М. Машэрава. Выкладае дысцыплны: "Беларуская мова", "Уводзiны ў мовазнаўства", "Стараславянская мова", "Гсiторыя беларускай лiтаратуры i крытыкi", "Этыка", "Культура мовы". Займаецца навуковай дзейнасцю, працуе над кандыдацкай дысертацыяй на тэму "Мастацкае асэнсаванне праблем быцця ў беларускай "ваеннай" аповесцi". Пiша вершы, якя публiкуюцца ў рэгiянальных, рэспублiканскiх i мiжнародных выданнях.

ЗМЕСТ

Прадмова

Модуль 0. Уводзіны ў курс. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Перыядызацыя новай беларускай літаратуры
Модуль 1. Дарэформенны перыяд развіцця новай беларускай літаратуры (30-я – 50-я гг. ХІХ ст.)
Модуль 2. Паслярэформенны перыяд развіцця новай беларускай літаратуры (60-я – 80-я гг. ХІХ ст.)
Модуль 3. Развіццё новай беларускай літаратуры ў 90-я гг. ХІХ ст.
Модуль 4. Грамадска-літаратурны працэс у Беларусі ў пачатку ХХ ст.
Модуль К. Кантроль (залік)

Літаратура