Для первокурсников

Для иностранных студентов

Расписание занятий

Туристическо-экскурсионный центр

Вопрос-ответ

Центр дошкольного детства и инновационных технологий развития

Научная библиотека ПГУ

Почта ПГУ

Персональные страницы преподавателей

WELLNESS-центр

WELLNESS-центр в Междуречье

Психологический центр

    Гостей на сайте: 183

Гісторыя Беларусі ХІХ стагоддзя Печать

ВМК Гісторыя Беларусі ХІХ стагоддзя

Гісторыя Беларусі ХІХ стагоддзя: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 «Гісторыя», 1-02 01 02-04 «Гісторыя. Англійская мова» / Т. М. Глазырына. – Наваполацк : ПДУ, 2009. – 216 с.
Дае магчымасць студэнтам дзённай і завочнай форм навучання авалодаць сістэмай ведаў аб асноўных этапах гісторыі Беларусі ХІХ стагоддзя. У выданне ўключана базавая праграма курса, канспект лекцый, планы семінарскіх заняткаў, апісанне і методыка рэйтынгавай сістэмы, храналагічны даведнік, тэрміналагічны слоўнік.

Глазырина Таццяна Мікалаеўна

Таццяна
Мікалаеўна
ГЛАЗЫРЫНА

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

У 1986г. скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут ім. М. Горкага. Працавала ў школах Полацка і Полацкага раёна. Настаўнік вышэйшай катэгорыі.

З 1998г. выкладае ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Кіруе педагагічнай практыкай студэнтаў. Даследуе праблемы методыкі выкладання гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у агульнаадукацыйнай школе і працэс аднаўлення сістэмы школьнай адукацыі на Беларусі ў пасляваенны перыяд (1944-1954 гг.).

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ

БАЗАВАЯ ПРАГРАМА КУРСА

1. КАНСПЕКТ ЛЕКЦЫЙ
ЛЕКЦЫЯ 1. Беларусь у першай палове XIX ст.
ЛЕКЦЫЯ 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё на зыходзе прыгонніцтва
ЛЕКЦЫЯ 3. Вайна 1812 г. і Беларусь
ЛЕКЦЫЯ 4. Урадавая палітыка царызму ў першай палове ХІХ ст.
ЛЕКЦЫІ 5 – 6. Светапогляд рамантызму і грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.
ЛЕКЦЫЯ 7. Культура. Ад асветніцтва да рамантызму
ЛЕКЦЫЯ 8. Беларусь у другой палове ХIХ ст.
ЛЕКЦЫЯ 9. Мадэрнізацыйныя працэсы ў Беларусі
ЛЕКЦЫЯ 10. Адмена прыгоннага права
ЛЕКЦЫЯ 11. Урадавая палітыка царызму пасля падаўлення паўстання 1863 – 64 гг.
ЛЕКЦЫЯ 12. Сельская гаспадарка Беларусі ў другой палове ХІХ ст.
ЛЕКЦЫЯ 13. Прамысловасць і гарады ў другой палове XIX ст.
ЛЕКЦЫЯ 14. Транспарт, гандаль, крэдыт. Будаўніцтва чыгунак
ЛЕКЦЫЯ 15. Паўстанне 1863 – 1864 гг. на Беларусі
ЛЕКЦЫЯ 16. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі ў другой палове ХІХ ст.
ЛЕКЦЫЯ 17. Фарміраванне беларускай нацыі
ЛЕКЦЫЯ 18. Культура Беларусі ў 60 – 90-я гг.

2. СЕМІНАРСКІЯ ЗАНЯТКІ

3. РЭЙТЫНГАВАЯ СІСТЭМА ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ГІСТАРЫЧНЫХ ДЫСЦЫПЛІН

4. ХРАНАЛОГІЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ ХІХ СТАГОДДЗЯ

5. ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК

6. СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

ДАДАТКІ