Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.) Ч.1

Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.): вучэб.-метад. комплекс. У 2 ч. Ч.1 / В.І. Мішына. – Наваполацк: ПДУ, 2010 г. – 264 с.
Вучэбна-метадычны комплекс пабудаваны ў адпаведнасці са зместам рабочай праграмы па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі”. Частка 1 утрымлівае базавую вучэбную і даведачную інфармацыю па кожнай з тэм праграмы. Прыведзены спісы літаратуры і даведачных крыніц да ўсяго курса і асобна да кожнай тэмы.

Мішына Вера Іванаўна

Вера
Іванаўна
МІШЫНА

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

У 2001г. скончыла Полацкі дзяржаўны універсітэт, з таго часу працуе там жа. Выкладае курсы “Гісторыя Беларусі”, Крыніца­знаўства”, “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі”.

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ

РАБОЧАЯ ПРАГРАМА

РЭКАМЕНДУЕМАЯ ЛІТАРАТУРА ДА ЎСЯГО КУРСА

ТЭМА 1. Утварэнне і ўмацаванне Вялiкага княства Лiтоўскага
ТЭМА 2. Дзяржаўны лад Вялiкага княства Лiтоўскага
ТЭМА 3. Эканамiчнае развiццё i сацыяльныя адносiны
ТЭМА 4. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у канцы ХIV ст.
ТЭМА 5. Княжанне Вiтаўта, яго ўнутраная i знешняя палiтыка
ТЭМА 6. Казiмiр IV i яго палiтыка
ТЭМА 7. Культура Беларусi ў ХIV – ХV стст.
ТЭМА 8. Знешняя палітыка і войны Вялiкага княства Лiтоўскага ў першай палове ХVI ст.
ТЭМА 9. Эвалюцыя дзяржаўнага ладу Вялiкага княства Лiтоўскага
ТЭМА 10. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Вялiкага княства Лiтоўскага
ТЭМА 11. Змены ва ўнутрыпалiтычным жыццi дзяржавы ў 20-я – 60-я гг. ХVI ст.