Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Гісторыя навейшага часу Ч.1

Гісторыя навейшага часу: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя». У 2 ч. Ч.1 / У.С. Філіпенка. – Наваполацк : ПДУ, 2012. – 268 с.
Змяшчае канспект лекцый па гісторыі навейшага часу перыяду 1918 – 1945 гг., тэматыку практычных заняткаў, спіс літаратуры для асноўнага і дадатковага вывучэння, тэматыку кантрольных работ для студэнтаў-завочнікаў, прыкладныя пытанні для іспыту, праграму курса гісторыі навейшага часу.

Фiлiпенка Уладзімір Сяргеевіч

Уладзімір
Сяргеевіч
ФІЛІПЕНКА

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

Пасля заканчэння ў 1995г. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта працуе ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. З 2003г. прымае ўдзел у палявых этнаграфічных экспедыцыях на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Даследуе этнакультурныя аспекты беларускай традыцыйнай народнай медыцыны. Аўтар больш за 20 навуковых артыкулаў.

ЗМЕСТ

Уводзіны

Праграма курса гісторыі навейшага часу
Асноўная і дадатковая літаратура
Прыкладныя пытанні да экзаменаў
Тэмы кантрольных работ для студэнтаў-завочнікаў

Лекцыйны курс

Раздзел І. Гісторыя навейшага часу, 1918 – 1945 гг.
Тэма 1. Прадмет, задачы і праблемы курса гісторыі навейшага часу
Тэма 2. Міжнародныя адносіны ў першыя гады пасля заканчэння Першай сусветнай вайны (1918 – 1922 гг.)
Тэма 3. Рабочы і дэмакратычны рух у міжваенны перыяд
Тэма 4. Германія ў 1918 – 1923 гг.
Тэма 5. Германія ў 1924 – 1932 гг.
Тэма 6. Германія ў час нацысцкай дыктатуры, 1933 – 1939 гг.
Тэма 7. Вялікабрытанія ў 1918 – 1929 гг.
Тэма 8. Вялікабрытанія ў гады сусветнага эканамічнага крызісу 1929 – 1933 гг.
Тэма 9. Вялікабрытанія напярэдадні Другой сусветнай вайны
Тэма 10. Францыя ў 1918 – 1929 гг.
Тэма 11. Францыя ў 1929 – 1939 гг.
Тэма 12. Італія ў 1918 – 1922 гг.
Тэма 13. Італія ў 1922 – 1929 гг.
Тэма 14. Італія ў 1930-я гг.
Тэма 15. Іспанія ў 1918 – 1929 гг.
Тэма 16. Буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1931 – 1939 гг. і Грамадзянская вайна ў Іспаніі
Тэма 17. Партугалія ў міжваенны перыяд, 1918 – 1939 гг.
Тэма 18. Аўстрыя ў 1918 – 1938 гг.
Тэма 19. Венгрыя ў міжваенны перыяд, 1918 – 1939 гг.
Тэма 20. Румынія ў міжваенны перыяд, 1918 – 1939 гг.
Тэма 21. Паўночнаеўрапейскія краіны ў 1918 – 1940 гг.
Тэма 22. ЗША ў 1918 – 1923 гг.
Тэма 23. ЗША ў 1924 – 1929 гг.
Тэма 24. ЗША ў часы Вялікай дэпрэсіі і дзейнасці адміністрацыі Ф. Д. Рузвельта
Тэма 25. Міжнародныя адносіны ў 1924 – 1939 гг.
Тэма 26. Другая сусветная вайна

Тэматыка семінарскіх заняткаў