Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

 

Міфалогія: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя» / У.Я. Аўсейчык. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – 156 с.
Змяшчае лекцыйны матэрыял па дысцыпліне, заданні да семінарскіх заняткаў, матэрыялы для дадатковага чытання і заданні для самастойнай працы. Складзены ў адпаведнасці з рабочай праграмай дысцыпліны «Міфалогія».

 

Уладзімір
Яўгенавіч
АЎСЕЙЧЫК

выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі

 

ЗМЕСТ

Уводзіны
Праграма курса «Міфалогія»
Прыкладныя пытанні да заліку
Літаратура

Тэма 1. Тэорыя міфа і міфалогіі
1.1. Паняцце «міфа» і «міфалогіі»
1.2. Уяўленні аб часе і прасторы ў міфе. Міфалагічная (міфапаэтычная) мадэль свету
1.3. Рысы міфа
1.4. Функцыі міфа
1.5. Тыпы міфаў
1.6. Месца міфа ў сістэме гуманітарных ведаў

Тэма 2. Гісторыя вывучэння міфаў і міфалогіі
2.1. Уяўленні аб міфах і міфалогіі ў Антычнасці
2.2. Вывучэнне міфалогіі раннехрысціянскімі аўтарамі і ў перыяд Сярэднявечча
2.3. Разуменне міфаў у перыяд Адраджэння
2.4. Міф і міфалогія як прадмет вывучэння ў новы і навейшы час
2.5. Вывучэнне міфалогіі рускімі савецкімі вучонымі
2.6. Гісторыя даследавання беларускай міфалогіі

Тэма 3. Шумера-акадская міфалогія
3.1. Шумерская міфалогія
3.2. Акадская (вавілона-асірыйская) міфалогія

Тэма 4. Егіпецкая міфалогія
4.1. Крыніцы вывучэння міфалогіі Старажытнага Егіпта
4.2. Касмаганічныя міфы
4.3. Земляробчыя міфы
4.4. Культ жывёл
4.5. Міфы памінальнага культу

Тэма 5. Кітайская міфалогія
5.1. Старажытнакітайская міфалогія
5.2. Міфалогія даасізму
5.3. Міфалогія кітайскага будызму
5.4. Позняя народна міфалогія

Тэма 6. Індыйская міфалогія
6.1. Протаіндыйская міфалогія
6.2. Ведыйская (ведычная) міфалогія
6.3. Індуіская міфалогія
6.4. Будыйская міфалогія

Тэма 7. Грэчаская міфалогія
7.1. Крыніцы вывучэння грэчаскай міфалогіі
7.2. Асаблівасці грэчаскай міфалогіі
7.3. Перыяды грэчаскай міфалогіі

Тэма 8. Рымская міфалогія
8.1. Крыніцы рымскай міфалогіі
8.2. Рымская касмагонія
8.3. Рымскі пантэон
8.4. Рымская эсхаталогія
8.5. Цыклы рымскай міфаогіі

Тэма 9. Германа-скандынаўская міфалогія
9.1. Крыніцы германа-скандынаўскай міфалогіі
9.2. Скандынаўская касмагонія
9.3. Уяўленні аб часе і прасторы ў германа-скандынаўскай міфалогіі
9.4. Скандынаўскі пантэон
9.5. Скандынаўская эсхаталогія
9.6. Уплыў міфалогіі на германа-скандынаўскі эпас

Тэма 10. Славянская міфалогія
10.1. Праблемы вывучэння і асаблівасці рэканструкцыі славянскай міфалогіі
10.2. Персанажы славянскай міфалогіі
10.3. Уяўленні славян аб часе і прасторы
10.4. Познеславянская міфалагічная сістэма
10.5. Увядзенне хрысціянства і яго ўплыў на славянскую міфалогію
10.6. Асаблівасці беларускай міфалогіі

Тэма 11. Міфалогія ў сучасным грамадстве. Сучасная міфалогія

Семінарскія заняткі
Тэма 1. Азначэнне міфалогіі
Тэма 2. Гісторыя вывучэння міфаў і міфалогіі
Тэма 3. Шумера-акадская міфалогія
Тэма 4. Егіпецкая міфалогія
Тэма 5. Грэчаская міфалогія
Тэма 6. Рымская міфалогія
Тэма 7. Германа-скандынаўская міфалогія
Тэма 8. Асаблівасці беларускай міфалогіі

Дадатак. Міфы народаў свету