Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы: вучэб.-метад. комплекс / С.М. Лясо­віч. – Наваполацк: ПДУ, 2008. – 248с.
Уключае ў сябе курс лекцый па сінтаксісе беларускай мовы, матэрыялы для прак­тычных заняткаў; пададзены тэсты, якія можна выкарыстаць для бягучага і выніковага кантролю; пытанні для самастойнай працы студэнтаў; слоўнік паняццяў да кожнай тэ­мы і спіс літаратуры па дысцыпліне.

Лясовіч Святлана Міхайлаўна

Святлана
Міхайлаўна
ЛЯСОВIЧ

старшы выкладчык кафедры сусветнай літаратуры і культуралогіі, кандыдат філалагічных навук

У 2002г. скончыла Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура, сусветная і айчынная культура», у 2005 годзе – аспірантуру пры гэтай жа навучальнай установе. З 2003г. працуе ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. У 2006г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Сістэма колераабазначэння ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча: структурна-семантычны, функцыянальны і кагнітыўны аспекты». Займаецца даследаваннем мовы мастацкага тэксту.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАДМОВА

МОДУЛЬ 1. «СІНТАКСІС ЯК УЗРОВЕНЬ МОВЫ І РАЗДЗЕЛ ГРАМАТЫКІ. СЛОВАЗЛУЧЭННЕ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Сінтаксіс як узровень мовы і раздзел граматыкі
2.2 Словазлучэнне
2.2.1 Тыпы словазлучэнняў
3. Cлоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю

МОДУЛЬ 2. «СКАЗ ЯК СІНТАКСІЧНАЯ АДЗІНКА. ПРОСТЫ СКАЗ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Сказ як прэдыкатыўная адзінка мовы
2.2 Камунікацыйны аспект сказа. Актуальнае чляненне выказвання
2.3 Тыпалогія сказаў у сучаснай беларускай мове
2.4 Прэдыкатыўная аснова двухсастаўнага сказа
2.4.1 Дзейнік, яго прызначэнне, спосабы выражэння
2.4.2 Выказнік, яго прызначэнне, спосабы выражэння
2.4.3 Праблема каардынацыі дзейніка і выказніка
2.5 Даданыя члены сказа
2.5.1 Традыцыйнае вучэнне аб членах сказа
2.5.2 Сінкрэтызм у сістэме даданых членаў
2.5.3 Дэтэрмінаваныя члены сказа
3. Слоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю
6.1 Галоўныя члены сказа
6.2 Даданыя члены сказа

МОДУЛЬ 3. «УСКЛАДНЕНЫ ПРОСТЫ СКАЗ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Адасобленыя члены сказа
2.1.1 Адасобленыя паўпрэдыкатыўныя азначэнні і прыдаткі
2.1.2 Адасобленыя паўпрэдыкатыўныя акалічнасці і дапаўненні
2.1.3 Адасобленыя ўдакладняльна-паясняльныя члены
2.2 Параўнальныя звароты
2.3 Сказы з аднароднымі членамі
2.3.1 Злучнікавыя і бяззлучнікавыя аднародныя члены
2.3.2 Аднароднасць галоўных членаў двухсастаўнага і аднасастаўнага сказа
2.3.3 Аднародныя і неаднародныя азначэнні
2.4 Устаўныя канструкцыі
2.5 Пабочныя канструкцыі
2.6 Зваротак
3. Слоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю
6.1 Адасобленыя члены сказа
6.2 Аднародныя члены сказа

МОДУЛЬ 4. «АДНАСАСТАЎНЫЯ СКАЗЫ. НЯПОЎНЫЯ СКАЗЫ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Лінгвістычны статус аднасастаўных сказаў. Адрозненне аднасастаўных і няпоўных сказаў
2.2 Няпоўныя сказы. Тыпы няпоўных сказаў
2.3 Дзеяслоўныя аднасастаўныя сказы
2.4 Іменныя аднасастаўныя сказы
3. Слоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю
6.1 Аднасастаўныя сказы
6.2 Няпоўныя сказы

МОДУЛЬ 5. «СКЛАДАНЫ СКАЗ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Паняцце пра складаны сказ. Прынцыпы класіфікацыі складаных сказаў
2.2 Складаназлучаны сказ
2.3 Складаназалежны сказ
2.3.1 Шматчленныя складаназалежныя сказы
2.4 Бяззлучнікавы складаны сказ
2.5 Камбінаваныя складаныя сказы
3. Слоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю
6.1 Складаназлучаныя сказы
6.2 Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі
6.3 Бяззлучнікавыя складаныя сказы. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі.

МОДУЛЬ 6. «ПУНКТУАЦЫЯ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Пунктуацыя як сістэма знакаў прыпынку.
2.2 Простая, няўласна-простая i ўскосная мова
3. Слоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю
6.1 Пунктуацыя
6.2 Чужаслоўе

МОДУЛЬ 7. «АСНОЎНЫЯ АДЗІНКІ ЗВЯЗНАЙ МОВЫ»
1. Схема блок-сістэмы вывучэння матэрыялу
2. Асновы навукова-тэарэтычных ведаў па модулі
2.1 Асноўныя адзінкі звязнай мовы
2.2 Сродкі міжфразавай сувязі ў мікратэксце
2.3 Віды сувязі ў тэксце
3. Cлоўнік паняццяў
4. Пытанні да асноўнага тэарэтычнага матэрыялу
5. Матэрыялы да практычных аўдыторных і самастойных заняткаў
6. Тэставыя заданні для кантролю

УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ

АДКАЗЫ ДА ТЭСТВЫХ ЗАДАННЯЎ

ЛІТАРАТУРА