Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў: гiсторыка-культаралагiчны аспект

Традыцыйная сямейная абраднасць беларусаў: гiсторыка-культаралагiчны аспект: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя” / склад. i агул. рэд. В.I. Мiшынай. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 219 с.
Пабудаваны на модульнай аснове. Вучэбныя матэрыялы для аднайменнага спецкурса асвятляюць асноўныя сацыякультурныя і рытуальныя аспекты існавання традыцыйнай сям’і беларусаў. Прапанавана тэматыка практычных заняткаў, дакладаў, а таксама кантрольных работ для студэнтаў завочнай формы навучання. У дадатках змешчаны метадычныя парады для студэнтаў, слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў, фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы.

Мiшына Вера Iванаўна

Вера
Iванаўна
МIШЫНА

старшы выкладчык кафедры айчыннай i ўсеагульнай гісторыі

Нарадзілася ў 1979г. у Мiёрскiм раёне Вiцебскай вобласцi. У 2001г. скончыла Полацкі дзяржаўны універсітэт, з таго часу выкладае там жа. Даследуе структуру i сiмволiку традыцыйнай сямейнай абраднасцi беларусаў.

СОДЕРЖАНИЕ

М-0. Уводзіны.
Змест, мэты і задачы спецкурса. Асноўныя паняцці і тэрміны

М-1 Гісторыя вывучэння сям’і і сямейнай абраднасці беларусаў
ВЭ-0. Уводзіны ў модуль
ВЭ-1. Вывучэнне сям’і і сямейнай абраднасці беларусаў у XIІ – XVIII стст
ВЭ-2. Вывучэнне сям’і і сямейнай абраднасці беларусаў у XIX – пач. XX стст
ВЭ-3. Вывучэнне сям’і і сямейнай абраднасці беларусаў у XX – пач. XXI стст
ВЭ-4. Практычны занятак № 1. Гісторыя вывучэння сям’і і сямейнай абраднасці беларусаў. Публікацыя крыніц
ВЭ-R. Асноўныя палажэнні модуля
ВЭ-К. Пытанні і заданні для самаправеркі
Тэст-кантроль

М-2. Сям’я і сямейныя адносіны ў традыцыйным беларускім грамадстве (ХІХ – пач. ХХ стст.)
ВЭ-0. Уводзіны ў модуль
ВЭ-1. Асноўныя тыпы, формы і функцыі традыцыйнай беларускай сям’і (ХІХ – пачатак ХХ стст.)
ВЭ-2. Субкультура дзяцінства ў традыцыйнай культуры беларусаў (ХІХ – пачатак ХХІ стст): сацыяльны, пабытовы і абрадавы аспекты
ВЭ-3. Моладзь у структуры традыцыйнага грамадства беларусаў (ХІХ – пачатак ХХ стст): сацыяльны, пабытовы і абрадавы аспекты
ВЭ-4. Субкультуры дарослых і старых у традыцыйным грамадстве беларусаў (ХІХ – пачатак ХХ стст.)
ВЭ-5. Практычны занятак № 2. Сацыяльна-пабытовыя і рытуальныя аспекты субкультуры дзяцей і моладзі ў беларускай традыцыйнай культуры
ВЭ-6. Практычны занятак № 3. Сацыяльна-пабытовыя і рытуальныя аспекты субкультуры дарослых і старых у беларускай традыцыйнай культуры
ВЭ-R. Асноўныя палажэнні модуля
ВЭ-К. Пытанні і заданні для самаправеркі
Тэст-кантроль

М-3 Структурна-семантычны аналіз традыцыйнай сямейнай абраднасці беларусаў
ВЭ-0. Уводзіны ў модуль
ВЭ-1. Сямейныя абрады як rites de passage: семантыка і структура
ВЭ-2. Прасторава-часавыя характарыстыкі рытуалаў сямейнага цыклу
ВЭ-3. Магічны кампанент традыцыйнай сямейнай абраднасці беларусаў
ВЭ-4. Семіятычны статус і функцыі матэрыяльнай атрыбутыкі сямейнай абраднасці
ВЭ-5. Практычны занятак № 4. Структурна-семантычны аналіз радзінна-хрэсьбіннага рытуальнага комплексу
ВЭ-6. Практычны занятак № 5. Структрурна-семантычны аналіз вясельнага рытуальнага комплексу
ВЭ-7. Практычны занятак № 6. Структурна-семантычны аналіз пахавальна-памінальнага рытуальнага комплексу
ВЭ-R. Асноўныя палажэнні модуля
ВЭ-К. Пытанні і заданні для самаправеркі
Тэст-кантроль

М-4. Сямейная абраднасць беларусаў на сучасным этапе: традыцыі і навацыі
ВЭ-0. Уводзіны ў модуль
ВЭ-1. Развіццё традыцыйнай сямейнай абраднасці ў 20 – 80-я гг. ХХ ст.
ВЭ-2. Сучасны стан сямейнай абраднасці беларусаў
ВЭ-3. Практычны занятак № 7. Сучасная сямейная абраднасць: традыцыі і навацыі
ВЭ-R. Асноўныя палажэнні модуля
ВЭ-К. Пытанні і заданні для самаправеркі
Тэст-кантроль

М-R. Заключэнне

М-К. Прыкладны спіс пытанняў да экзамена

Тэматыка кантрольных работ для студэнтаў завочнага аддзялення

Дадатак 1. Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў
Дадатак 2. Слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў
Дадатак 3. Фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы

І. Дзіцячы фальклор
ІІ. Купальскія песні
ІІІ. Этнаграфічныя апісанні “Жаніцьбы Цярэшкі”
IV. Этнаграфічныя апісанні радзінна-хрэсьбінных абрадаў і звязаных з імі прыкмет
V. Этнаграфічныя апісанні вясельных абрадаў
VI. Этнаграфічныя апісанні пахавальна-памінальных абрадаў