Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Багарадава Таццяна Робертаўна

Старшы выкладчык кафедры сусветнай лiтаратуры i замежных моў.

 

Адрес: г.Полоцк, улица Стрелецкая, 4, каб. 201, 209

Телефон: +375 214 42-87-03, +375 214 45-81-28

E-mail:

  

Біяграфія

Нарадзілася ў г.Полацку. Скончыла з медалём сярэднюю школу № 7 г.Наваполацка; з чырвоным дыпломам – факультэт беларускай філалогіі і гісторыі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава.

Займаецца навуковай дзейнасцю, працуе над кандыдацкай дысертацыяй на тэму «Мастацкае асэнсаванне праблем быцця ў беларускай «ваеннай» аповесці».

Піша вершы, публікуецца ў рэгіянальных, рэспубліканскіх і міжнародных выданнях.

  

Навуковыя інтарэсы

Вывучэнне станаўлення жанру беларускай «ваеннай» аповесці ў кантэксце развіцця беларускай літаратуры ХХ – ХХІ стст.

  

Выкладаемыя дысцыпліны

 • Уводзіны ў мовазнаўства;
 • Беларуская мова (прафесійная лексіка);
 • Практычная граматыка;
 • Функцыянальна-камунікатыўная граматыка;
 • Практыка міжасабовых зносін;
 • Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры;
 • Гісторыя культуры краіны вывучаемай мовы;
 • Гісторыя сусветнай культуры;
 • Гісторыя культуры;
 • Гісторыя беларускай літаратуры;
 • Сучасная руская мова;
 • Руская мова;
 • Руская мова як замежная;
 • Руская мова (прафесійная лексіка).

  

Бібліяграфія

1. Праблема быцця і чалавечага існавання ў творах В.У. Быкава «Аблава» і «Сцюжа» / Т.Р. Багарадава // Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание и литературоведение. – Новополоцк, 2000. – С. 15–16.

2. Праблемы свабоды чалавека ў празаічных творах Уладзіміра Караткевіча / Т.Р. Багарадава // Уладзімір Караткевіч і сучаснасць. Зборнік артыкулаў. – Наваполацк, 2001. – С. 34–38.

3. Сімвалічныя сродкі перадачы элементаў філасофіі экзістэнцыялізму (на прыкладзе супастаўлення твораў В. Быкава «Аблава», А. Камю «Міф пра Сізіфа», М. Хайдэггера «Прасёлак») / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2002. – № 4. – С. 87–91.

4. Перадача ўнутранага стану і побыту чалавека пры дапамозе эпітэта на прыкладзе Баркулабаўскага летапіса / Т.Р. Багарадава // Материалы VII республиканской научной конференции студентов и аспирантов Беларуси (НИРС-2002). – Т. 2. – Новополоцк, 2002. – С. 6–7.

5. Дарога да сябе або праблема жыцця і смерці ў творчасці В. Быкава / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2004. – № 3. – С. 58–60.

6. Экзістэнцыяльныя матывы ў творчасці В. Быкава (на прыкладзе апавядання «Сцяна») / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2004. – С. 82–84.

7. IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Літаратура – мова – культура» (Мінск, 18 –19 чэрвеня 2004 года) / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2004. – № 10. – С. 134–135.

8. Эвалюцыя быцця і псіхалагічнага стану героя. Мастацка-моўныя сродкі яе паказу ў аповесцях Я. Коласа 20–30-х гадоў / Т.Р. Багарадава // Белорусская литература и мировой литературный процесс. Выпуск первый / Отв. редактор А.А. Гугнин. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2005. – С. 123–130.

9. Матыў «маленькага чалавека» ў прозе Васіля Быкава (на прыкладзе твораў «Балота» і «Бедныя людзі») / Т.Р. Багарадава // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2005. – С. 165–171.

10. Мастацкая трансфармацыя праблемы чалавечага быцця на матэрыяле беларускай «ваеннай» аповесці В. Быкава і І. Навуменкі / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2005. – № 7. – С. 189–192.

11. Быццё і небыццё: мастацкае асэнсаванне праблемы на матэрыяле аповесцей В. Быкава і І. Навуменкі / Т.Р. Багарадава // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск, 2005. С. 112–115.

12. Прырода «гераічнага» ў «ваеннай» аповесці В. Быкава, І. Навуменкі, І. Шамякіна / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2008. – № 1. – С. 158–163.

13. Вытокі жанру беларускай «ваеннай» аповесці ў творчасці М. Гарэцкага / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2009. – № 7. – С. 160–163.

14. Філасофскія матывы быцця ў кантэксце беларускай «ваеннай» аповесці (М. Гарэцкі, Я. Колас, К. Чорны) / Т.Р. Багарадава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – Новополоцк, 2010. – № 7. – С. 121–128.

15. Жанчына і вайна ў беларускай «ваеннай» аповесці (на матэрыяле творчасці В. Быкава і І. Шамякіна) / Т.Р. Багарадава // Гендер и проблемы коммуникативного поведения. Материалы IV международной научной конференции. – Полоцк, 2010. – С. 215–217.

16. Чалавек і вайна ў аповесцях І. Навуменкі / Т.Р. Багарадава // Региональное, национальное и общечеловеческое в славянских литературах. – Гомель, 2010. – 5 с.

17. Асэнсаванне праблемы «вайна і дзяцінства» ў аповесці В. Казько / Т.Р. Багарадава // Контексты мировой литературы. Сборник научных статей к 70-летию профессора А.А. Гугнина. – Полоцк, 2011. – С. 279–281.

18. Чалавек як выразнік асноўных ідэй і прынцыпаў «ваеннай» аповесці І. Пташнікава / Т.Р. Багарадава // Вестник ПГУ. Гуманитарные науки. –№.10. – Полоцк, 2011. – С. 28–33.

19. Паказ трагізму чалавечага быцця ў беларускай мастацка-дакументальнай аповесці пра вайну / Т.Р. Багарадава // Вестник ПГУ. Гуманитарные науки. –№10. –Полоцк, 2013. – C. 7–10.

20. Мастацкае бачанне ваеннай рэчаіснасці ў аповесцях І. Навуменкі / Т.Р. Багарадава // Вестник ПГУ. Гуманитарные науки. –№10. – Полоцк, 2014. – C. 51 –54.

21. Наватарства і пераемнасць традыцый у творчай спадчыне Я. Пушчы / Т.Р. Багарадава // Вестник ПГУ. Гуманитарные науки. –№2. – Полоцк, 2015. – C. 66 –70.

22. Рэалізацыя нацыянальнай ідэі ў беларускім кантэксце / Т.Р. Багарадава // Сборник научных статей. – Полоцк, 2015. – С. 40–42.

23. Асаблівасці станаўлення «ваеннай» аповесці В. Быкава / Т.Р. Багарадава // Вестник ПГУ. Гуманитарные науки. –№10. –Полоцк, 2016. – С. 84-88.

24. Інтэрпрэтацыя паняцця «чужы» ў «ваеннай» аповесці В. Быкава / Т.Р. Багарадава // Гендер и проблемы коммуникативного поведения. Сборник материалов 6 международной научной конференции. – Полоцк, 2016. – С. 180-183.

25. Сродкі выражэння аксіялагічных арыентацый у «ваеннай» аповесці І. Шамякіна «Агонь і снег» / Т.Р. Багарадава // Аксиологический диапазон художественной литературы. Сборник научных статей. – Витебск, 2017. – С. 36-39.

  

Вучэбна-метадычны матэрыял

1. Стараславянская мова: метадычныя ўказанні. Зборнік матэрыялаў для практычных заняткаў і перакладаў. – Новополоцк, 2003. – 34 с.

2. Стараславянская мова. Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 07-01 “Англійская мова”( з дадатковай спецыяльнасцю “Беларуская мова і літаратура”). – Наваполацк: ПДУ, 2005. – 128 с.

3. Базовая программа по дисциплине «Стараславянская мова». – Новополоцк, 2005.

4. Гісторыя беларускай літаратуры і крытыкі (XIX – пачатак XX стст.). Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 07-01 “Англійская мова. Беларуская мова і літаратура”. – Наваполацк: ПДУ, 2008. – 148 с.

5. Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.): вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спец. 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія” у 2-х Ч. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – 236/ 256 с.