Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Гембіцкая Вера Адамаўна

Старшы выкладчык кафедры сусветнай лiтаратуры i замежных моў.

 

Адрес: г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4, каб. 201 Г, 209

Телефон: +375 214 42-87-03, +375 214 45-81-28

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

Биография

Скончыла Наваполацкую сярэднюю школу №9 з паглыбленым вывучэннем замежных моў (зараз гімназія №2).

У 2004 годзе паступіла на гісторыка-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе ў 2009 атрымала дыплом выкладчыка англійскай мовы, беларускай мовы і літаратуры.

У 2011 годзе скончыла Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» па спецыяльнасці «Правазнаўства» з прысваеннем кваліфікацыі «юрыст».

У 2013 годзе скончыла магістратуру Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці 1-21 80 09 «Літаратура народаў краін замежжа (амерыканская)». Зараз навучецца ў аспірантуры на кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў па спецыяльнасці 10.01.03 «Літаратура народаў краін замежжа (амерыканская)». Тэма кандыдацкай дысертацыі – «Чалавек і грамадства ў амерыканскай і беларускай ваеннай прозе (1945-1965 гг.)».

  

Навуковыя цікаўнасці

  • мастацкі пераклад;
  • сучасная беларуская і замежная літаратура;
  • лінгвакультуралогія.

  

Выкладаемыя дысцыпліны

  • практычная граматыка англійскай мовы;
  • асновы мастацкага і тэхнічнага перакладу;
  • тэорыя і практыка перакладу;
  • міжкультурная камунікацыя і пераклад;
  • методыка выкладання замежнай мовы.

  

Бiблiяграфiя

1. Гембіцкая В.А. Асацыятыўная арганізацыя свядомасці на прыкладзе параўнання канцэптаў “Бог”, “грошы”, “гаспадар” у беларускай, рускай і англійскай мовах: Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Выпуск 21. Гуманитарные науки. / редкол.: Д.Н. Лазовский (пред.) [и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2007. – С. 91– 93.

2. Гембіцкая В.А. Асацыятыўная арганізацыя свядомасці на прыкладзе параўнання канцэптаў “Бог” у беларускай, рускай і англійскай мовах: Инновационное развитие Придвинского края : регион. науч.-практич. конференция студентов, магистрантов и аспирантов, 18– 19 дек. 2007 г.: сб. науч. трудов / редкол.: Д.Н. Лазовский (пред.) [и др.]. – Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2007. – С. 80 – 82.

3. Гембіцкая В.А. Асацыятыўная арганізацыя свядомасці на прыкладзе параўнання канцэптаў “час” у беларускай, рускай і англійскай мовах: Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Выпуск 29. Гуманитарные науки. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – С. 85 – 87.

4. Ghembitskaya V., Liasovich S. The concept “Money” in Belarusian proverbs: Materials of junior researcher’s conference. Issue 1. / publishing board.: prof. D. Lazouski (chairperson) [and other]. – Novopolotsk: PSU, 2009. – P. 5– 6.

5. Гембіцкая В.А. Канцэпт “Бог” у беларускай моўнай свядомасці: Студенческая наука-2009: региональная научно-практическая конференция студентов ВУЗов Могилевской области. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2009. – C. 307– 308.

6. Гембіцкая В.А. Канцэпт “гаспадар” у беларускай моўнай свядомасці: Труды молодых специалистов Полоцкого государственного . Выпуск 34. Гуманитарные науки. / редкол.: Д.Н. Лазовский (пред.) [и др.]. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – C. 207– 208.

7. Гембіцкая В.А. Канцэпт “грошы” ў беларускай, рускай і англійскай мовах // Национально-культурный компонент в тексте и языке. Материалы IV международной научной конференции 3–5 декабря 2009 г., Минск, в двух частях. Часть первая. – Минск: “Минский государственный лингвистический университет”, 2009. – C. 41– 43.

8. Ghembitskaya, V. Home in Norman Mailer’s novel “The Naked and the Dead”// European and national dimension in research: Materials of IV junior researchers’ conference (Novopolotsk, April 25-26, 2012) in 3 parts/ V.Ghembitskaya, A. Gugnin. – Novopolotsk: PSU, 2012. – Part 1. – P. 3–4.

9. Гембицкая, В. А. Страх в романе Нормана Мейлера «Нагие и мертвые» // Романо-германская филология в контексте науки и культуры: междунар. сб. науч. ст. / Полоц. гос. ун-т; редкол.: А. А. Гугнин (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк, 2013. – С. 179–182.

10. Гембіцкая, В. А. Асоба і грамадства ў аповесці В. Быкава «Мёртвым не баліць» // Этот день мы приближали как могли… (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны): Материалы международной научно-практической конференции 7–8 мая 2015 г., Минск …[в печати].

У друкаваных выданнях, рэдагуемых ВАК

11. Гембицкая, В. А. Личность и общество в романе Нормана Мейлера «Нагие и мертвые» и повести Василя Быкова «Журавлиный крик» // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А «Гуманитарные науки» / Полоц. гос. ун-т; редкол.: А. А. Гугнин, Д.В. Дук, Н.Б. Лысова (отв. ред.) [и др.]. – №2. –Новополоцк, 2014. – С. 29–36.

12. Гембіцкая, В. А. Вобраз салдата ў дэбютных творах В.Быкава і Н.Мэйлера // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія – 2015. – №3 (200). – С. 5–16.

13. Гембіцкая, В. А. Адлюстраванне нацыянальнай самасвядомасці асобы ў рамане Я. Брыля «Птушкі і гнёзды» // Вестник Полоцкого государственного университета: Серия А «Гуманитарные науки» / Полоц. гос. ун-т; редкол.: А. А. Гугнин, Д.В. Дук, Н.Б. Лысова (отв. ред.) [и др.]. – №2. –Новополоцк, 2016. – …[в печати].

У суаўтарстве

14. Гембіцкая, В. А. Праблема перадачы беларускай безэквівалентнай лексікі на англійскую мову (на матэрыяле пераклада паэмы Янкі Купалы «Курган» Верай Рыч) / В.А.Гембіцкая, Я.В.Міснік // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследванняў: зб. навук. арт ІІ міжнар. навук. канф, Полацк, 17-18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч.2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульнай рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 186-189.

15. Гембіцкая, В. А. Фразеалагічныя адзінкі са структурна-семантычным кампанентам “белы” ў беларускай, рускай, англійскай мовах/ В.А. Гембіцкая, А.Ю. Вырвіч // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследванняў: зб. навук. арт ІІ міжнар. навук. канф, Полацк, 17-18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч.2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульнай рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 183-186.

  

Удзел у міжнародных канферэнцыях

1. Junior Researchers’ Conference ‘National and European Dimension in Research’, April 22-23, 2009, PSU, Novopolotsk.

2. IV Junior Researchers’ Conference ‘National and European Dimension in Research’, April 25-26, 2011, PSU, Novopolotsk.

3. IV Международная научная конференция «Национально-культурный компонент в тексте и языке» 3–5 декабря 2009 г., МГЛУ, г. Минск.

4. Международный научно-методологический семинар «Поиски оптимальной методологии литературоведческих исследований: перспективы историко-контекстуального и других подходов к изучению литературы и языка» (г. Полоцк, УО «ПГУ», 10 -11 мая 2013 г.).

5. ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў» 17-18 красавіка 2014г., ПДУ, г. Полацк.

6. Международная конференция «Войны и катастрофы ХХ века и их осмысление в белорусской, русской и мировой литературах» 16–17 мая 2014 г., ПГУ, г. Полоцк.

7. Международная научно-практическая конференция «Этот день мы приближали как могли… (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны)» 7–8 мая 2015 г., НАН РБ, Институт истории, Минск.

8. Международная конференция «Формирование и развитие национального самосознания в отражении белорусской, русской и зарубежной литератур» 15-16 мая 2015 г., ПГУ, г. Полоцк.