Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Кежа Юрый МікалаевічМагістр гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

У 2004г. паступіў у Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Гісторыя». У 2009г. скончыў ПДУ, атрымаўшы кваліфікацыю «Гісторык. «Выкладчык гісторыі».

У 2009 – 2011 гг. навучаўся ў магістратуры Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя».

У 2011г. абараніў магістарскую дысертацыю на тэму «Станаўленне і развіццё палітычнай сістэмы на беларускіх землях у ІХ – п.п. ХІІІ стст.», атрымаўшы ступень магістра гістарычных навук.

У 2012г. паступіў у аспірантуру Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы па спецыяльнасці 07.00.02. «Айчынная гісторыя». Навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, дацэнт Дук Дзяніс Уладзіміравіч.

З 2013г. працуе выкладчыкам кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі УА ПДУ.

Навуковыя інтарэсы:

  • сацыяльна-палітычная гісторыя Усходняй Еўропы ІХ – ХІІІ стст.;
  • станаўленне і развіццё вярхоўнай улады на беларускіх землях у ІХ – ХІІІ стст.;
  • гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі ІХ – ХІІІ стст.;
  • даследаванне грамадскіх уяўленняў аб уладзе і сацыяльнай стратыфікацыі насельніцтва Старажытнай Русі;
  • сацыяльна – культурная антрапалогія і школа «Аналаў» як накірунак гістарычных даследаванняў.

Бібліяграфія:

1. Арганізацыя ўлады ў Полацкім княстве XI стагоддзя / Ю. М. Кежа // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. - Новополоцк. - 2009. - Вып. 34. – С. 105 – 108.

2. Устанаўленне княжацкай улады ў Полацку (IX -X стагоддзі) / Ю. М. Кежа // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. - Новополоцк. - 2009. - Вып. 34. - 103 – 105.

3. Генезіс княжацкай улады на беларускіх землях у VIII – ХІ стст. / Ю.М. Кежа // Веснік ПДУ. Серыя Гуманітарных навук. – 2010. - №7. – С. 7 – 13.

4. Палітычны дуалізм: улада князя і веча ў Полацку ХІІ ст. аналіз / Ю. М. Кежа // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. - Новополоцк. - 2010. - Вып. 36. – С. 73 – 77.

5. Палітычныя сістэмы Наўгародскага і Полацкага княстваў у ХІІ ст.: параўнальны аналіз / Ю. М. Кежа // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. - Новополоцк. - 2010. - Вып. 36. – С. 69 – 73.

6. Сакралізацыя княжацкай улады ва ўсходнеславянскім грамадстве / Ю.М. Кежа // Веснік ПДУ. Серыя Гуманітарных навук. – 2011. - №9. – С. 18 – 24.

7. Скандынаўскія паралелі летапіснай легенды аб Уладзіміры і Рагнедзе / Ю.М. Кежа // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі: «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы», Полацк, 22 – 23 мая 2012. – Мінск: «Беларуская навука», 2012. – С. 79 – 94.

8. Асноўныя фактары станаўленя і легітымізацыі княжацкай улады на беларускіх землях у VIII – X стст. / Ю.М. Кежа // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. Вып. 6. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 7 – 60.

9. Княжацкая улада на беларускіх землях ІХ – п.п. ХІІІ стст. у беларускай і расійскай гістарыяграфіі./ Ю.М. Кежа // Веснік ПДУ. Серыя Гуманітарных навук. – 2013. - №9. – С. 7 – 20.

10. Когда Волхов течёт вспять. Поход князя Всеслава на Новгород 1066 г. / Ю.Н. Кежа //Родина. – 2013. – №5. – С. 76 – 78.

11. Полацкая княжацкая дынастыя ў старажытнарускіх летапісных крыніцах / Ю.М. Кежа // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сб. науч. статей Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова. 18-19 апреля 2013 г. - Могилев: МГУ имени А.А.Кулешова, 2013. – С. 80 – 82.

12. Сувязь вобраза полацкага князя Усяслава Брачыславіча і дружыны з зааморфным светам ва ўсходнеславянскай пісьмовай і быліннай традыцыі / Ю.М. Кежа // Научные труды республиканского института высшей школы. Вып.13. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 144 – 151.

13. Асвятленне інстытута княжацкай улады на беларускіх землях IХ – ХІІ стст. у пісьмовых крыніцах / Ю.М. Кежа // Веснік ПДУ. Серыя Гуманітарных навук. – 2014. – № 9 – С. 9 – 23.

14. Асноўныя этапы станаўлення вярхоўнай улады на беларускіх землях у VIII – X стст. / Ю.М. Кежа // Европа: актуальные проблемы этнокультуры. Материалы VII международной научно-теоретической конференции (г. Минск, 21 янвая 2014 г.) / БГПУ им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГПТК полиграфии, 2014. – 292 с.

15. Да пытання аб станаўленні ўлады Рагвалодавічаў у Полацку / Ю.М. Кежа // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. арт. ІІ міжнар. навук. канф., Полацк, 17 – 18 красав. 2014 г.: у 2 ч., Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – С. 92 – 100.

16. “О, велика бяше беда въ час тыи…”: да пытання аб паходзе Усяслава Брачыславіча на Ноўгарад 1066 / Ю.М. Кежа // Научные труды республиканского института высшей школы. Вып.14. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 133 – 141.

17. Влияние христианства на методы политической борьбы в Древней Руси / Ю.Н. Кежа // Церква - наука - суспільство: питання взаємодії: Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) – Київ, 2015. – С. 165 – 168.

18. Месца і роля полацкіх князёў у сістэме ўлады Старажытнай Русі ХІ ст. / Ю.М. Кежа // Научные труды республиканского института высшей школы. Вып.15. – Минск: РИВШ, 2015.