Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Рымко Вольга Георгіеўна

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, намеснік дэкана фінансава-эканамічнага факультэта

 

Адрас: 211440, Беларусь, Витебская обл.,г. Новополоцк, ул. Блохина, 30, каб. 512

Тэлефон: +375 214 39-41-40, +375 33 358-08-01

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Біяграфія

 • У 2008г. з адзнакай скончыла навучанне на гісторыка-філалагічным факультэце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Гісторыя” з наданнем кваліфікацыі “Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін”. Падчас навучання прымала ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (у 2009г. атрымала дыплом 1 ступені).
 • У 2008г. атрымала Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за выдатныя поспехі ў вочобе, прыкладныя паводзіны і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.
 • У 2010г. скончыла магістратуру Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Айчынная гісторыя”. Паспяхова абараніла магістарскую дысертацыю на тэму “Сельскохозяйственная кооперация в БССР в 1924 – 1929 гг. на примере Полоцкого округа”.
 • У 2010-2013 гг. навучалася ў вочнай аспірантуры ДУА “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” (г. Мінск), па заканчэнні якой атрымала дыплом даследчыка ў галіне гістарычных навук.
 • 26 мая 2016г. паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Епархиальные ведомости на территории Беларуси как источник по истории греко-католической церкви».
 • З 2008г. па цяперашні час выкладае на кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.
 • У 2010-2012 гг. праходзіла курсы павышэння кваліфікацыі па праграмах “Проектирование и разработка моделей управляемой самостоятельной работы студентов в системе высшего образования”, “Методология исторического исследования”, “Война 1812 года в истории и культурном наследии Беларуси”.

Навуковыя інтарэсы

 • канфесійная гісторыя Беларусі
 • гісторыя Полацкай епархіі
 • праваслаўны перыядычны друк

Выкладаемыя дысцыпліны

 • Гісторыя Беларусі
 • Паліталогія
 • Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы
 • Сацыялогія
 • Эканамічная гісторыя

Библиография

1. Деятельность сельскохозяйственных переселенческих товариществ в БССР в 1925 – 1927 годах на примере Полоцкого округа / О. Г. Римко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – № 7. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2010. – С. 65 – 72.

2. Епархиальные ведомости 1863 – 1920 гг. на территории Беларуси в отечественной историографии / О. Г. Римко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2011. – № 9. – С. 76–81.

3. Материалы по истории воссоединия униатов с православием на страницах «Могилевских епархиальных ведомостей» 1883 – 1917 гг. / О. Г. Римко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. – Вып. 12. – Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2012. – С. 243–251.

4. История воссоединения холмских униатов с православной церковью в 1875 г. (по материалам белорусских епархиальных ведомостей) / О. Г. Римко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1. – С. 42–53.

5. Материалы о митрополите Литовском и Виленском Иосифе Семашко на страницах белорусских епархиальных ведомостей (1863 – 1920 гг.) / О. Г. Римко // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. – Вып. 12. – Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 238–245.

6. Полацкая епархія ў 992–1839 гг. / В. Г. Рымко, Д. У. Дук // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь «НИРС 2008». – Минск: «Издательский центр БГУ», 2009. – С. 455.

7. Римко О.Г. Специальные виды сельскохозяйственной кооперации в Полоцком округе БССР в 20-е гг. ХХ в. // Романовские чтения – 6 (к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А.А. Кулешова»): сб. статей международной научной конференции. – Могилев: тип. УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – С. 183 – 185.

8. Римко О.Г. Сельскохозяйственная производственная кооперация в Полоцком округе БССР в 1924 – 1928 гг. / Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Выпуск 41. Гуманитарные науки: история. – Новополоцк, 2010. – С. 129 – 138.

9. «Витебское церковно-общественное слово» как источник по истории религиозной и общественно-политической жизни (12.06 – 19.08.1918 г.) / О. Г. Римко // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі-нарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21 –23 красав. 2011 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – С. 89–93.

10. Деятели греко-католической церкви на страницах «Могилевских епархиальных ведомостей» (1883 – 1917 гг.) / О. Г. Римко // Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 450-годдзю віцебскага гарадскога права і 100-годдзю выдання першай кнігі зборніка «Полоцко-Витебская старина», Віцебск, 6 – 7 кастрычніка 2011 г. / Віц. дзярж. ун-т, рэдкал. : А. М. Дулаў (адк. рэд.) [і інш.]. – Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2011. – С. 100–103.

11. Документы по истории греко-католической церкви, опубликованные в 1889 – 1911 гг. в «Могилевских епархиальных ведомостях» / О. Г. Римко // Высшая школа : проблемы и перспективы: 10-я Междунар. науч.-метод. конф., 10 нояб. 2011 г. В 2 ч. Ч. 2. – Минск : РИВШ, 2011. – С. 276–280.

12. История создания «Полоцких епархиальных ведомостей» в 1872 – 1874 гг. (по материалам Д. И. Довгялло) / О. Г. Римко // Религия и общество – 6: сб. науч. статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. – С. 203–205.

13. «“Minsk eparchial bulletin” (1868 – 1920) about the figures of Greek Catholic Church» / V. Rymkо, U. Koshaleu // National and European dimentsion in research (Европейский и национальный контексты в научных исследованиях): материалы IV конф. молодых ученых. – Новополоцк : ПГУ, 2012. – С. 97–102.

14. Борьба православных с унией на Могилевщине в 1596 – 1699 гг. (по материалам «Могилевских епархиальных ведомостей» 1883 – 1917 гг.) / О. Г. Римко // Религия и общество – 8: сб. науч. статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – С. 65–67.

15. История издания «Могилевских епархиальных ведомостей» (1883 – 1917 гг.) / О. Г. Римко // Религия и общество – 7: сб. науч. статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – С. 62–65.

16. История издания «Полоцких епархиальных ведомостей» во второй половине XIX – начале ХХ в. / О. Г. Римко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22–23 мая 2012 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т ; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.] ; навук. рэд., уклад. В. М. Ляўко. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – С. 230–238.

17. Материалы о святом преподобномученике Афанасии Брестском на страницах «Гродненских епархиальных ведомостей» (1901 – 1915 гг.) / О. Г. Римко // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин): сб. науч. cтатей и материалов по итогам III Междунар. науч. конф., Витебск, 30 нояб. – 1 дек. 2012 г. / редкол. : В. А. Космач [и др.]. – Витебск : ВФ УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»», 2012. – С. 30–33.

18. Униатское духовенство Полоцкой епархии во время войны 1812 г. (по материалам «Полоцких епархиальных ведомостей») / О. Г. Римко // Социально-гуманитарные знания: материалы IХ Респ. науч. конф. молодых ученых и аспирантов, Минск, 22 нояб. 2012 г. / редкол. : И. В. Титович [и др.]. – Минск : РИВШ, 2012. – С. 53–57.

19. Епархиальные ведомости второй половины XIX – начала XX в. как источник по истории униатской церкви / О. Г. Римко // VI Междунар. Свято-Михайловские чтения «Православие и современность. 400-летие явления Крупецкой иконы Божией Матери: свидетельства о стоянии народа белорусского в вере», Минск, 21 – 23 нояб. 2012 г. Сб. докладов. – Минск : Православное братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2013. – С. 140–148.

20. “Епархіяльныя ведамасці” на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку ХХ ст. / В. Г. Рымко // Другі міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: працоўныя матэрыялы, Коўна, 28 – 30 верасня 2012 г. – Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University Press, 2013. – С. 110–114.

21. Матэрыялы аб Полацкіх архіепіскапах Ясафаце кунцэвічы і Мялеціі Сматрыцкім на старонках Беларускіх епархіяльных ведамасцей другой паловы XIX – пачатку ХХ ст. / В. Г. Рымко // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплі¬нарных даследаванняў : зб. навук. прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 17 – 18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – С. 131–135.

22. «Полоцкие епархиальные ведомости» (1874 – 1918 гг.) як крыніца па гісторыі грэка-каталіцкай царквы / В. Г. Рымко // Трэці міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Коўна, 10 – 13 кастрычніка 2013 г. – Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University Press, 2014. – С. 537– 540.