Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Лобач Уладзімір Аляксандравіч

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

У 1994г. скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

З 1994г. - выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

У 1994-1998 – навучаўся ў завочнай аспірантуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.

У 2003г. прысуджана навуковая ступень кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.07 – "Этналогія, этнаграфія і антрапалогія".

У 2008г. ВАК РБ прысвоіў навуковае званне дацэнта па спецыяльнасці “Гісторыя”.

У 2009г. па выніках конкурса “Крыніца ведаў” прызнаны лепшым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Навуковыя інтарэсы:

  • этнасеміётыка,
  • міфалогія прасторы,
  • традыцыйны культурны ландшафт,
  • сакральная геаграфія,
  • народная медыцына беларусаў,
  • этнастэрэатыпы.

Выкладаемыя дысцыпліны:

  • Этналогія і этнаграфія Беларусі
  • Метадалогія гісторыі
  • Метадалогія навуковых даследванняў
  • Рытуал у беларускай традыцыйнай культуры

Бібліяграфія:

больш за 190 навуковых публікацый, у тым ліку:

1. Паганства і хрысціянства: беларускі выпадак // Крыўя. Crivica. Baltica. Indogermanica.- 1994.- №1.- С. 138-161.

2. Loba?ius Ul. Burtininkavimas krivi?i? ?emese. Trumpa istorine ap?valga // Liaudies kultura.- 1999.- №1.- Р.53-55.

3. Асаблівасці традыцыйнай культуры Полаччыны ХІХ ст. // Весці ПДУ. Гуманітарныя навукі.- 2000.- С.36-43.

4. Да механізму чарадзейскіх працэсаў ў сярэднявечнай Беларусі: на прыкладзе справы палачаніна В.Брыкуна (1643 г.) // Беларускі горад у часе і прасторы: 500 гадоў Полацкай магдэбургіі: Зб.навук.прац. Наваполацк, 2001.- С.52-59

5. Эрас у беларускай традыцыйнай культуры // Studia mythologica slavica.- 2003.- №6 - S.205-248.

6. Вядзьмарскі працэс 1691 г. у Гародні: да тыпалогіі чарадзейскіх спраў у сярэднявечнай Беларусі // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа: Зб.навук. прац. / Адк. рэд. А.М.Пяткевіч.- Гродна: ГрДУ,2003.- С.20-26.

7. Этнаграфія Беларусі: ВМК для студ.спец. 1-01 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Замежная мова”.- Наваполацк:ПДУ,2006.-328 с.

8. Курганы і гарадзішчы ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.- 2007.- № 7.- С.2 - 11.

9. Сімвалічны статус і рытуальныя функцыі могілак у беларускай народнай культуры вярхоўяў Бярэзіны і Віліі ХХ – пач.ХХІ ст. // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2008.- № 1.- С.71-82.

10. Культавыя крыніцы беларуска-рускага (Полацка-Себежскага) памежжа: да праблемы вывучэння і захавання // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 4 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2008.- С. 359-367.

11. Кірмаш у традыцыйных уяўленнях і фальклоры беларусаў // Беларускі гістарычны часопіс.- 2008.- № 6.- С. 33-36.

12. Сімволіка і рытуальныя функцыі храма ў беларускай народнай медыцыне // Веснік МДУ імя А.А.Кулешова. -2008.- № 4 (31).- С. 41-45.

13. Культавыя крыніцы Беларускага Падзвіння: вопыт арэальнага даследавання // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных даследаванняў у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20 – 21 лістап. 2008 г. / пад агульн. рэд. Д.У Дука, У. А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 213 -226

14. Латвія і латышы ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння ХІХ – першай паловы ХХ ст. // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2009.- № 7.- С.51- 60.

15. Latvie?a t?ls Piedvinas baltkrievu tautas kult?r? 19 – 20 gs. S?kum? // Baltu un sl?vu kult?rkontakti. Rakstu kr?jums.- R?g?: Madris, 2009.- S.168-176.

16. Этналогія: ВМК для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”.-Наваполацк: ПДУ, 2009.- 132 с.

17. Міфасемантыка дарогі ў беларускай традыцыйнай культуры // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 7 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. С. 361-366.

18. Святые источники Белорусского Придвинья (по материалам народной прозы) // Живая старина.- 2010.- № 4.- С. 30-33.

19. Mi?kas baltarusi? mitopoetiniame pasaul?vaizdyje // Liaudies kult?ra.- 2011.- Nr.1.- Р. 9 -15.

20. Карчма ў беларускай этнакультурнай традыцыі: сімвалічны статус і рытуальныя функцыі // Беларускі гістарычны часопіс.- 2011.- №3.- С.15-19.

21. The sacred lakes of the Dvina region (Northwest Belarus) // Archaeologia Baltica. T.XV. Klaipeda, 2011.- P. 61-68.

22. Міфасемантыка азёраў і астравоў у традыцыйнай карціне свету беларусаў // Веснік ПДУ. Серыя А. Гуманітар.навукі.-2011.- № 9.-С.2-11.

Удзел у канферэнцыях:

Прыняты ўдзел больш чым у 20 навуковых канферэнцыях, у тым ліку:

1. Міжнар. навук. канф. “Інтэграцыйная роля Віліі ў дыялогу двух суседніх народаў”, 8-9 лістап. 2007 (Вільня, Літва);

2. Міжнар. навук. канф. “Балто-славянские культурные связи”, 7-8. сакавіка 2008г. (Рыга, Латвія);

3. Міжнар. навук. канф.”Праблема вывучэння культурных сувязей на этнакантактных тэрыторыях у славянскім свеце”, 22-23 мая 2008г. (Мінск);

4. Міжнар. навук. канф. “Беларусь і беларусы сярод суседзяў: гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты”, 9-11. снеж. 2011г. (Варшава, Польшча).

5. Міжнар. навук.-практ. канф. “Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў” (Полацк, 2011).

Вучэбна-метадычны матэрыял па выкладаемых дысцыплінах:

Лекцыйны курс “Этнаграфія Беларусі”

Метадычныя матэрыялы і парады для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў дзённага і завочнага аддзяленняў па дысцыпліне “Этналогія і этнаграфія Беларусі”

ВМК “Этналогія”