Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Лясовіч Святлана Міхайлаўна

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры сусветнай лiтаратуры i замежных моваў

 

Адрас: 211400, Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4, каб. 201 Г, 209 А

Тэлефон: +375 214 42-87-03, 45-81-28

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Біяграфія

 • У 2002 г. скончыла Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура, сусветная і айчынная культура».
 • З 2003 г. выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2002-2005 навучанне ў дзённай аспірантуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава па спецыяльнасці «Беларуская мова».
 • У 2006 г. абаронена кандыдацкая дысертацыя «Сістэма колераабазначэння ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча: структурна-семантычны, функцыянальны і кагнітыўны аспекты» і прысуджана навуковая ступень кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.01 «Беларуская мова» пад кіраўніцтвам Ю.М. Бабіча.
 • У 2010 г. ВАК РБ прысвоіў навуковае званне дацэнта па спецыяльнасці “Мовазнаўства”.
 • У 2010 г. стала лаўрэатам конкурсу на прэмію Віцебскага аблвыканкама таленавітым маладым навукоўцам і спецыялістам у галіне «Фундаментальныя даследаванні».
 • У 2012 годзе была ўзнагароджана памятным знакам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта за ўнёсак у патрыятычнае выхаванне моладзі.

Навуковыя інтарэсы

 • аналіз мастацкага тэксту; лексікалогія;
 • лінгвакультуралогія;
 • кангітыўная лінгвістыка;
 • караткевічазнаўства.

Выкладаемыя дысцыпліны

 • «Сучасная беларуская мова»
 • «Методыка выкладання беларускай мовы»
 • «Беларуская мова (прафесійная лексіка)»
 • «Беларуская анамастыка»
 • «Лінгвакультуралогія»
 • «Гісторыя беларускага мовазнаўства»
 • «Агульнае мовазнаўства»
 • «Гісторыя культуры Беларусі»
 • «Метадалогія навуковага даследавання»
 • «Гісторыя і тэорыя культуры»
 • «Сацыялогія культуры»

Бібліяграфія

1. Колераабазначэнне як сродак вобразнасці ў паэзіі Наталлі Арсенневай // Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки. Том 1. № 4, 2002, С.92 – 103.

2. Марфолага-сінтаксічныя асаблівасці каларонімаў у творчасці Уладзіміра Караткевіча // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2004. – №

3. – C. 94 – 98. 3. Колеракампазіты ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча // Роднае слова. – 2004. – № 11. – С. 53 – 56.

4. Шматкампанентная колеравая гармонія ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // Весн. Віцебс. дзярж. ун-та імя П.М. Машэрава. – 2005. – № 1 (35). – С. 73 – 78.

5. Тыпы колеравых метафар у мове твораў Уладзіміра Караткевіча // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2006. – № 1. – C. 148 – 154.

6. Канцэпт “белы” ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2006. – № 7. – C. 121 – 123.

7. Канцэптуалізацыя колеру ў мастацкіх тэкстах // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 13. Кіеў: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Укра?ни, 2008. -- С.167-170.

8. Эматыўнасць як спосаб узаемадзеяння канцэптасферы колеру і канцэптасферы эмоцый у мастацкім тэксце // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2008. – № 8. – С. 197 – 201.

9. Тэмпаральныя вобразы ў творчасці У. Караткевіча // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. – 2010. – № 1. – С. 217 – 222.

10. Лексічныя тэмпаральныя апазіцыі ў рамане У.Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» // Молодёжь в науке – 2009: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” В 5 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.), В.В. Гниломёдов [и др.]. – Минск: Беларус. Навука, 2010. – С. 297 – 302.

11. “…Ляжыць мацярык на падкове Дзвіны”: Малая радзіма ў паэзіі Сяргея Панізніка // Роднае слова. – 2012. – № 3. C. 30-33.

12. Лясовіч С.М., Бабіч Ю.М. Колеравая лексіка ў мове твораў Наталлі Арсенневай і Максіма Багдановіча // Сб. науч. работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь “НИРС – 2002”. Первое республиканское издание. – Мн., 2002. – С. 93 – 96.

13. Колер ў экалагічнай творчасці Уладзіміра Караткевіча і замежных аўтараў (Рэя Брэдберы, Джэймса Баларда, Роберта Янга, Адама Вішнеўскага-Снерга) // Міжнар. экалаг. досвед i яго выкарыстанне на Беларусі: Зб. навук. арт. / Віцебс. філіял Ін-та сучасн. ведаў; Пад агульн. рэд. У.К. Слабіна. – Віцебск, 2003. – С. 123 – 126.

14. Колеравая метафара ў прозе У. Караткевіча // Белорусская литература и мировой литературный процесс: Междунар. науч. сб. / Полоцк. гос. ун-т; Отв. ред. А.А. Гугнин. – Новополоцк, 2005. – Вып. 1. – С. 180 – 192.

15. Колеравыя параўнальныя канструкцыі ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча // Белорусская литература и мировой литературный процесс: Междунар. науч. сб. / Полоцк. гос. ун-т; Отв. ред. А.А. Гугнин. – Новополоцк, 2005. – Вып. 1. – С. 193 – 198.

16. Фрагменты канцэптуалізацыі свету праз колер ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча / Белорусская литература и мировой литературный процесс: Международный научный сборник. Вып. второй / под ред. А.А. Гугнина. – Полоцк: ПГУ, 2007. – 448 с. – С.133 – 140.

17. Крытыка аднаго перакладу // Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica: VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства»: у 2 ч., Віцебск, 22-24 кастрычніка 2009 г. / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал. Г.М. Мезенка (адк. рэд.) [і інш.]. – Віцебск: УА «ВДУ імя П.М. Машэрава», 2009. Ч. 2. – С. 66-70.

18. Вобразы нябесных аб'ектаў у паэзіі Максіма Багдановіча // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. Навук. Арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя. М. Танка; рэдкал. В.Д.Старычонак, В.А.Вараб'ёва, І.М.Гоўзіч і інш.; адк. Рэд. В.Д.Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2012. С. 163-168.

19. Лексічнае выражэнне эмоцый у паэзіі У.Караткевіча // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння (да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф.М. Янкоўскага) : зб. Навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка ; рэдкал. : Г.Ф. Андарала, Д.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.П. Лобань і інш. – Мінск : БДПУ, 2013. – 396 с. С. 325-327.

20. Рэпрэзентацыя культурнай значнасці ў паэзіі С.Панізніка // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. Навук. Арт ІІ міжнарод. Навук. Канф., Полацк, 17-18 красав. 2014 г.: у 2 ч. Ч. 2/ Полацкі дзярж. ун-т, пад агульн. рэд. Д.У.Дука, У.А. Лобача, С.А. Шыдлоўскага. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – 222 с. С. 207-211.

21. Колераабазначэнне як элемент вобразнасці (на матэрыяле паэзіі Наталлі Арсенневай) // «Развитию полесского региона энергию молодых учёных». Материалы науч. конф. аспирантов. Мозырь: УО МГПУ, 2002. – 254 с. – С.230 – 231.

22. Колеравыя кампазіты ў паэзіі Наталлi Арсенневай і Максiма Багдановіча // VІІ Республиканская научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов Республики Беларусь (НИРС – 2002): Мат.конф. В 3 ч. Ч.2. – Новополоцк: ПГУ, 2002. – С.19 – 21.

23. Параўнанні з элементамі кодаў «белы», «чырвоны» ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча // Личность – слово – социум: Материалы 3-й науч.-практ. конф.: В 3 ч., Мінск, 16 – 18 апр. 2003 г. / Ин-т соврем. знаний. – Минск, 2003. – Ч. 1. – С. 50 – 53.

24. Колеравая гармонія ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча і Марыі Канапніцкай // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратура-знаўства, культуралогія: Матэрыялы VI Міжнар. навук. канф.: У 2 ч., Віцебск, 15¬ – 17 мая 2003 г. / Віцебс. дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава. – Віцебск, 2003. – Ч. 1. – С. 141 – 143.

25. Колер у соцыядухоўных партрэтах у раманах Л. Талстога «Воскресение» і У. Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» // Наследие Л.Н. Толстого и современность: Cб. материалов науч. конф., Витебск, 13 – 14 ноябр. 2003 г. / Витебс. гос. ун-т им. П.М. Машерова. – Витебск, 2003. – С. 89 – 92.

26. Этнаколеры ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча, Наталлі Арсенневай і Максіма Багдановіча // Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці і вербальнай культуры нацыі: Матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 20 – 21 ліст. 2003 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка. – Мінск, 2004. – С. 122 – 124.

27. Колеравыя параўнальныя канструкцыі ў рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» // Личность – слово – социум: Материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф.: В 3 ч., Минск, 14 – 16 апр. 2004 г. / Ин-т соврем. знаний. – Мінск, 2004. – Ч. 1. – С. 176 – 179.

28. Канцэпт «чырвоны» ў творчасці Уладзіміра Караткевіча // Актуальныя праблемы мовазнаўства (да 80-годдзя прафесара І.Я. Лепешава): Матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастр. 2004 г., / Гродз. дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна, 2004. – С. 216 – 220.

29. Тэрмічная характарыстыка колеру як складнік вобразнага кампанента канцэптасферы колеру ў мове твораў У. Караткевіча // Материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф.: В 2 ч., Минск, 13 – 15 апр. 2005 г. / Ин-т соврем. знаний. – Минск, 2005. – Ч. 1. – С. 65 – 67.

30. Метафары-колераідэнтыфікатары ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча // І Машеровские чтения. 2. Гуманитарные науки: Материалы региональн. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных, Витебск, 5 мая 2005 г. / Витебс. гос. ун-т им. П.М. Машерова. – Витебск, 2005. – С. 43 – 46.

31. Колеравая ірадыяцыя як складнік канцэптасферы колеру ў мове тво-раў У. Караткевіча // VIІ Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: Міжнар. навук. канф., Гомель, 27 мая 2005 г. / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель, 2005. – С. 153 – 156.

32. Канцэптасфера колеру і канцэптасфера нацыянальнай мовы // Пятыя Танкаўскія чытанні: Матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 10-годдзю з дня надання Бел. дзярж. пед. ун-ту імя Максіма Танка, Мінск, 10 кастр. 2005 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка. – Мінск, 2005. – С. 30 – 33.

33. Колераканцэпт і канцэптасфера колеру як адзінкі рэпрэзентацыі моўнай карціны свету // Социально-психологические и гуманитарные аспекты интеграции культур в условиях трансформации современного общества: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных, Витебск, 10 ноябр. 2005 г. / Витебс. гос. ун-т им. П.М. Машерова. – Витебск, 2005. – С. 57 – 59.

34. Колеравая метафара ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча // Полесский регион и наука ХХІ века: Материалы ІІІ респ. науч.-практ. конф. аспирантов и молодых учёных, Мозырь, 25 июня 2004 г. / Мозырск. гос. пед. ун-т. – Мозырь, 2005. – С. 47 – 49.

35. Канцэптасфера “сіняга” ў мове твораў Уладзіміра Караткевіча // Сучасны гісторыка-культурны працэс: самавызначэнне і самарэалізацыя суб'екта: матэрыялы Рэсп. навук. канф., г. Мінск, 16-17 мая 2006 г./ Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. С.В. Снапкоўская [і інш.]; адк. рэд. А.У. Рагуля. – Мінск: БДПУ, 2006. – 239 с. С. 211-214.

36. Некоторые тенденции в языке современной белорусской литературы (на примере произведений Евы Вежнавец) // Активные процессы в современной лексике и фразеологии. Материалы международной конференции. 8-9 июня 2007 года. М.-Ярославль: Ремдер, 2007. – С. 115-119.

37. Вобраз сучаснай жанчыны ў прозе Евы Вежнавец // Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сборник материалов Третьей международной научной конференции. – Полоцк: ПГУ, 2007. – 436 с. С. 387-391.

38. Фларыстычная сімволіка ў творах Уладзіміра Караткевіча // Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 20-21 марта 2008г. В 2 ч. Ч.2 / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; редкол. Т.В.Балуш (отв. ред.), В.Д.Стариченок, И.П.Кудреватых. – Минск: БГПУ, 2008. – С. 132-134.

39. Тэмпаральныя арыенціры «дзень», «ноч» у рамане У.Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» // «Скарына і наш час», ІV міжнародная навуковая канф. (2008. Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарына і наш час», 13-14 лістапада 2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. – С.196-202.

40. Адлюстраванне актуальных моўных працэсаў у прозе Евы Вежнавец // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння : матэрыялы Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі (да 80-годдзя НАН Беларусі). (Мінск, 28 мая 2008 года) / рэд. калегія: В.А. Максімовіч [і інш.]. - Мн., 2008. - С. 324-329.

41. Параўнанні з нацыянальна-культурным кампанентам у творчасці У. Караткевіча // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы докладов ІV Междунар. науч. конф., Минск, 3-5 дек. 2009 г.: в 2 ч. Ч.2. / отв. Редакторы Н.П. Баранова, А.М. Горлатов, С.М. Прохорова. – Минск: МГЛУ, 2009. С. 235-238.

42. Метафарызацыя часу ў паэзіі У. Караткевіча // Kalba ir tarpkult?rin? komunikacija. Konferencijos med?iaga. 1 dalis. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. C. 134-138.

43. Лінгвакультуралагічны аспект лінгвістычнай падрыхтоўкі студэнтаў // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы ІІІ научно-практической конференции. Часть І. Ред.кол. А.П. Курдеко (отв. редактор), Т.И. Скикевич (зам. отв. редактора) и др. – Горки, Белорусская сельскохозяйственная академия, 2010. – С. 149-152.

44. Эмацыянальна-экспрэсіўная лексіка ў творах сучаснай беларускай літаратуры // Мова і літаратура ў 21ст.: актуальныя праблемы даследавання: мат. канф. – Мінск, 2010. – С. 305-309.

45. Метафары з кампанентам семантычнага поля вада ў прозе У.Караткевіча // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 21-22 кастрычніка 2010 г. / Віц. дзярж.ун-т; рэдкал.: Г.А. Арцямёнак, В.І. Русілака (адк. рэд.) і інш.. – Віцебск: УА «ВДУ імя П.М. Машэрава», 2010. -- С. 79-82.

46. Вобраз мора ў творчасці У.Караткевіча // Язык и межкультурные коммуникации: материалы ІІІ Междунар. Науч. Конф., Минск – Вильнюс, 17-20 мая 2011г. / Бел. Гос. Пед. Ун-т им. М. Танка; редкол. В.Д.Старичёнок, Г.Кундротас, И.П.Кудреватых и др.; отв. Ред. В.Д. Старичёнок. – Минск: БГПУ, 2011. С. 136-137.

47. Тропы на аснове люксонімаў у рамане У.Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў: ад класікі да сучаснасці (да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Міжнар. Навук. Канф., г.Мінск, 1-2 лістап. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя. М. Танка; рэдкал. В.Д.Старычонак, Т.У.Балуш, І.М.Гоўзіч і інш.; адк. рэд. В.Д.Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2012. С. 149-152.

48. Апазіцыі семантычнай процілегласці ў паэзіі Улазіміра КараткевічаТворчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. Мн.: Права і эканоміка, 2014. С. 387-390.

49. Сэнсавае поле вобразаў неба ў паэзіі Максіма Багдановіча // UniEcofor С. 49-54. 50. Кантэкстуальныя антонімы ў паэзіі Уладзіміра Караткевіча // Слово во времени и пространстве. К 95-летию со дня рождения профессора М.Г.Булахова: материалы Междунар. Науч. Конф., Минск, 12-13 нояб. 2014 г. / Бел. Гос. Пед. Ун-т им. М.Танка; редкол.: А.А. Гируцкий (отв. Ред.), В.Д. Старичёнок, Г.А.Камлевич и др. – Минск: БГПУ, 2014. – 376 с. С.183-186.

Рэцэнзіі

1. В.А.Ляшчынская “Метафара ў паэзіі Янкі Купалы” // Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки. – Том 1. – № 3. – 2004. – C.107.

2. С. Струкава «Лексіка беларускай мовы: гісторыя і сучаснасць» // Вестн. Белоруск. гос. ун-та. Сер. А. Гуманит. науки. 2008. – № 3. – С. 85-87.

Вучэбна-метадычны матэрыял

1. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы: вучэб.-метад. комплекс – Лясовіч, С.М. Вучэб.-метад. комплекс / С.М. Лясовіч. Наваполацк: ПДУ, 2008. – 248 с.

2. Сучасная беларуская мова : вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-02 03 07-01 "Англійская мова. Беларуская мова і літаратура" / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. - Наваполацк : ПДУ, 2010. - 318

3. Даведнік па беларускай мове. 3 клас / С. М. Лясовіч, А. А. Мозалева, Л. Л. Міхайлава [і інш.]; пад рэд. Д. А. Доўгаля. – Мазыр : Содействие, 2015. - 116 с. (Серыя «В помощь современному родителю»).