Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Мишина Вера Ивановна

Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин

 

Адрес: 211440, Беларусь, Витебская обл.,г. Новополоцк, ул. Блохина, 30, каб. 512

Телефон: +375 214 39-41-40, +375 33 358-08-01

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

Биография

 • В 1996-2001гг. являлась студенткой историко-филологического факультета Полоцкого государственного университета (специальность «История»).
 • В 2001-2002гг. учебном году работала преподавателем-стажером на кафедре истории и социологии Полоцкого государственного университета. В 2002-2005гг. являлась преподавателем кафедры истории и социологии Полоцкого государственного университета. С 2005г. по 2012г. работала на кафедре отечественной и всеобщей истории ПГУ в должности старшего преподавателя.
 • В 2002-2007 являлась соискателем ГНУ «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора» НАНБ по специальности «Этнология, этнография и антропология».
 • В 2006г. прослушала курсы повышения квалификации РИВШ по программе «Проектирование и разработка учебно-методических комплексов в системе высшего образования», в 2012г. – курсы по программе «Реализация стандартов высшего образования и учебных программ нового поколения», в 2013г. – курсы по программе «Источниковедение истории Беларуси: новые находки и интерпретации».

Научные интересы

 • Этнология и этнография Беларуси;
 • Традиционная семейная обрядность белорусов;
 • Традиционная свадебная обрядность белорусов;
 • История семьи белорусов;
 • Белорусские народные обряды и праздники.

Преподаваемые дисциплины

 • История Беларуси;
 • Социология;
 • Философия.

Библиография

Статьи

1. Рэалізацыя бінарнай апазіцыі “свой”-“чужы” ў прасторавай арганізацыі беларускага вясельнага абраду // Вестник ПГУ, серия "А" (гуманитарные науки), № 1, 2005 г. - С. 62-66.

2. Апатрапейная магія ў вясельным абрадзе (ў кантэксце традыцыйных уяўленняў беларусаў аб прасторы) // Вестник ПГУ, серия "А" (гуманитарные науки), № 7, 2006 г. – с. 101-106.

3. Структура і сімволіка традыцыйнага вясельнага абраду беларусаў цэнтральнага і заходняга Падзвіння ў 1930-1950-я гг. (па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый ПДУ). // Беларускае Падзвінне. Вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у Полацку). – Зборнік навуковых прац рэспубліканскага навукова-практычнага семінара. 20-21 лістапада 2008 г. – Наваполацк, ПДУ, 2009. - с. 231-236.

4. Прасторава-часавыя характарыстыкі традыцыйнага каравайнага рытуалу беларусаў хіх – пач. ХХ стст. // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. – 2009 г. - № 4 (34), с. 13-22.

5. Шкоданосная магія ў традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў Падзвіння: светапоглядныя асновы і механізм дзеяння (др. пал. ХІХ – перш. пал. ХХ стст) (у сааўтарстве з Мішыным П. І.) – Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных аследаванняў: зб. навуковых прац міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 21-13 красавіка 2011 г.: у 2 ч. Ч.2. / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк, ПДУ, 2011 г. – 224 с. – с. 189-193.

6. Вредоносная магия в белорусской свадьбе (вторая половина XIX – первая половина XX вв. (в соавторстве с Мишиным П.И.) / Живая Старина, 2012 г., № 3. – с. 23-25.

7. Структура і сімволіка традыцыйнага вясельнага абраду Лепельшчыны (канец XIX – першая палова ХХ стст.) / Нарысы гісторыі Лепельшчыны: зборнік артыкулаў / пад агул. рэд. Я.А. Грэбеня, А.У. Стэльмах. – Віцебск: Віцеб. абл. друк., 2012 г. – с. 35-49.

Тезисы и тексты докладов в сборниках материалов конференций

 

8. Семантыка і функцыі прадметаў побыту у сямейнай абраднасці беларусаў // Гісторыя далёкая і блізкая: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Наваполацк, 2002 г - с. 39-45.

9. Сямейная абраднасць беларусаў у ХІХ-ХХ стст: развіццё, трансфармацыі і преспектывы // Материалы VII научной конференции студентов и аспирантов Беларуси (НИРС-2002), Т.1, Новополоцк, 2002 г – с. 45-47.

10. Прастора як катэгорыя культуры ў сямейнай абраднасці беларусаў // Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці і вербальнай культуры нацыі: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (20-21 лістапада 2003 г.), Мінск, БДПУ, 2004 г. – с. 108-110.

11. Рытуальныя ролі ў беларускім вяселлі // Сучасны гісторыка-культурны працэс: самавызначэнне і самарэалізацыя суб’екта: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (16-17 мая 2006 г), г. Мінск, БДПУ. – 2006 г. – с. 157-160.

12. Сучасная вясельная абраднасць Віцебшчыны: традыцыі і навацыі. // Народная культура Віцебшчыны: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі “Працэсы мадэрнізацыі народнай культуры і вопыт устаноў культуры і адукацыі Віцебшчыны па захаванню традыцый”. – 26-27 мая 2005 г. – УА “ВДУ імя П. М. Машэрава”, 2007 г. – с 201-203.

13. Сімвалічныя аспекты традыцыйнага вясельнага абраду Лепельшчыны (канец ХІХ – пач. ХХ стст) / ІІІ Лепельскія чытанні: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. – 10 кастрычніка 2008 г. – с. 125-128.

14. Прыкметы і павер’і ў традыцыйным вясельным абрадзе беларусаў Падзвіння (др. пал. ХІХ – перш. пал. ХХ ст). / ІІІ Машеровские чтения. Материалы республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. – История. Белорусская филология. Русская филология. – Витебск, 24-25 марта 2009 г. – Витебск, УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2009 – с. 93-95

15. Адлюстраванне міфалагічных уяўленняў аб прасторы ў вясельных песнях беларусаў. / Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зборнік навуковых прац удзельнікаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 29-30 красавіка 2009 г. / [Рэдкал. М. А. Мажэйка (старш). і інш.] – Мн., 2009. – с. 150-151.

16. Рытуальныя функцыі маці ў беларускім традыцыйным абрадзе вяселля. / Гендер и проблемы коммуникативного поведения: Сб. материалов четвертой междунар. науч. конф. – Редколл. М. Д. Путрова (и др.) – Новополоцк: ПГУ, 2010 – с. 84-86.

17. Структурна-функцыянальныя аспекты слупавога рытуалу ў традыцыйным вясельным абрадзе Віцебшчыны // Наука – образованию, производству, экономике. Материалы 63 Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов. - 16-17 марта 2011. Том 1. - Витебск: Изд-во УО ВГУ им. П.М. Машерова, 2011. – с. 437-439.

18. Рэалізацыя ідэі пераходу і міфалагічныя ўяўленні аб прасторы ў вясельных песнях беларусаў Лепельшчыны // Лепельскія чытанні: матэрыялы ІV навук.-практ. канф. (Лепель, 17–18 кастрычніка 2010 г.) / рэдкал. Я.А. Грэбень, А.У. Стэльмах.–Мінск: Медысонт, 2011.–212 с. С. 166 – 171.

19. Рытуальны статус і сімвалічныя функцыі дарогі ў абрадавай прасторы традыцыйнага вяселля беларусаў Лепельшчыны // V Лепельскія чытанні: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (21-22 верасня 2012 г., г. Лепель) / Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”. – Віцебск: Віцебск. Абл. Друк., 2012. – с. 95-103.

Участие в конференциях

1. Итоговая научно-практическая конференция «История далёкая и близкая» (апрель 2002 г, УК «Музей истории и культуры г. Новополоцка», г. Новополоцк);

2. Республиканская научная конференция «НИРС-2002» (ноябрь 2002 г., УО «ПГУ», г. Полоцк);

3. Международная научная конференция “Проблемные направления развития художественного творчества и вербальной культуры этноса” (ноябрь 2003 г., УО «БГПУ им. М. Танка», г. Минск);

4. Научно-практическая конференция “Процессы модернизации народной культуры и опыт учреждений культуры и образования Витебщины по сохранению традиций”. (26-27 мая 2005 г., УО “ВГУ им. П. М. Машерова”, г. Витебск);

5. Межвузовская научно-методическая конференция "Формирование духовных ценностей студента в процессе усвоения традиционной культуры" (20-21 февраля 2006 г., УО “БГУКИ”, г. Минск);

6. Республиканская научная конференция “Современный историко-культурный процесс: самоопределение и самореализация субъекта” (16-17 мая 2006 г., УО “БГПУ им. М. Танка”, г. Минск);

7. Сапуновские чтения (22-23 марта 2007 г., УК “Витебский областной краеведческий музей”, г. Витебск);

8. Научно-практическая конференция ІІІ Лепельские чтения (10 октября 2008 г. УК “Лепельский районный краеведческий музей”, г. Лепель);

9. Республиканский семинар “Белорусское Подвинье: опыт, методика и результаты полевых исследований” (20-21 ноября 2008 г., УО “ПГУ”, г Полоцк);

10. Республиканская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных ІІІ Машеровские чтения (24-25 марта 2009 г, УО «ВГУ им П. М. Машерова», г. Витебск);

11. ІІІ Международная научно-творческая конференция “Аутентичный фольклор. Проблемы изучения, сохранения, преемственности” (29-30 апреля 2009 г., УО “БГУКИ”, г. Минск);

12. Научно-практическая конференция “IV Лепельские чтения” (17-18 cентября 2010 г., УК “Лепельский районный краеведческий музей”, г. Лепель);

13. IV Международная научная конференция “Гендер и проблеммы коммуникативного поведения” (28-29 октября 2010 г., УО “ПГУ”, г. Полоцк);

14. Семинар-практикум “Духовное и патриотическое воспитание учащихся на национальных традициях белорусского народа” (12 ноября 2010 г., УО “Новополоцкая государственная общеобразовательная школа № 5, г. Новополоцк,”);

15. 63 Региональная научно-практическая конференция преподавателей, научных сотрудников и аспирантов (16-17 марта 2011, УО «ВГУ им. П.М. Машерова» г. Витебск);

16. Международная научно-практическая конференция “Белорусское Подвинье: опыт, методика и результаты полевых и междисциплинарных исследований” (21-23 апреля 2011 г., УО “ПГУ”, г. Полоцк,

17. Международная научно-практическая конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств” (10-11ноября 2011 г., ГНУ “ИИЭФ” НАНБ, г. Минск).

18. Научно-практическая конференция “V Лепельские чтения” (21-22 cентября 2012 г., УК “Лепельский районный краеведческий музей”, г. Лепель); 19. V Международная научная конференция “Гендер и проблемы коммуникативного поведения” (31 октября-1 ноября 2013 г., УО “ПГУ”, г. Полоцк).

Учебно-методический материал по преподаваемым дисциплинам