Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Мыслівец Галіна Міхайлаўна

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта

 

Адрас: 211400, Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, улица Стрелецкая, 4, каб. 102

Тэлефон: +375 214 42-87-07

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Біяграфія

 • У 2004г. паступіла ў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт на спецыяльнасць «Гісторыя» (спецыялізацыя «Гісторыя Беларусі»). У час навучання ва ўніверсітэце актыўна займалася навукова-даследчай работай. На працягу 2005–2010гг. прымала ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх навуковых работ.
 • У 2009г. стала стыпендыятам Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У 2009г. скончыла ПДУ з дыпломам з адзнакай, атрымаўшы кваліфікацыю «Гісторык. Выкладчык гісторыі» і была размеркавана на кафедру айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.
 • У 2009–2010гг. навучалася ў магістратуры Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». У 2010г. абараніла магістэрскую дысертацыю на тэму «Цэрквы прападобнай Еўфрасінні ў Полацкай епархіі: гісторыя і сучаснасць», атрымаўшы ступень магістра гістарычных навук.
 • У 2010г. паступіла ў аспірантуру Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (г. Мінск) на вочную форму навучання па спецыяльнасці 07.00.02 – айчынная гісторыя. У перыяд 2012–2013гг. атрымоўвала стыпендыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У лістападзе 2013г. завяршыла навучанне ў аспірантуры з атрыманнем кваліфікацыі «Даследчык» у галіне гістарычных навук. У маі 2015г. у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму “Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай: генезіс, развіццё, сучаснасць”. 14 кастрычніка 2015г. – прысвоена ступень кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.02 – айчынная гісторыя.
 • З 2010г. працавала выкладчыкам-стажорам, з 2011г. – выкладчыкам кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, з 2015г. – старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму.

 

Навуковыя інтарэсы

 • гісторыя і культура Беларусі IX – XII стст.;
 • канфесійная гісторыя Беларусі;
 • філасофская і грамадска-палітычная думка Беларусі.
 • філасофія экзістэнцыялізму.

 

Выкладаемыя дысцыпліны

 • філасофія;
 • гісторыя філасофіі;
 • параўнаўчае рэлігіязнаўства;
 • рэлігіязнаўства;
 • паліталогія;
 • гісторыя Беларусі і інш.

Бібліяграфія

З’яўляецца аўтарам больш за 40 навуковых артыкулаў, з якіх можна вылучыць наступныя:

1. Да пытання гістарыяграфіі праблемы датавання Спаса-Праабражэнскай царквы ў г. Полацку / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2006. – Вып. 15. – С. 126–128.

2. Спаса-Праабражэнская царква ў кантэксце палітычнай гісторыі Полацка ХІІ–ХІХ стст. / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2007. – Вып. 20. – С. 49–52.

3. Архітэктурна-мастацкія адметнасці Полацкай Спаса-Праабажэнскай царквы / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2007. – Вып. 20. – С. 53–56.

4. Полацкая Спаса-Праабражэнская царква ў ХІІ–ХІХ стагоддзях / Г.М. Лабоха // Инновационное развитие Придвинского края : сб. науч. тр. – 2007. – С. 21–28.

5. Гісторыя заснавання Бельчыцкага Барысаглебскага і Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыроў у г. Полацку / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. Выпуск 28. – 2008. – С. 12–15.

6. Гісторыя заснавання і развіцця Cвята-Крыжаўзвіжанскага храма як асноўнай складаючай Спаса-Еўфрасіннеўскага манастырскага комплекса / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2008. – Вып. 28. – С. 15–19.

7. Архітэктурна-планіровачная структура Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў 1943–1991 гг. / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2009. – Вып. 34. – С. 67–69.

8. Езуіцкі перыяд у гісторыі планавання Спаса-Еўфрасіннеўскага манастырскага ансамбля / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2009. – Вып. 34. – С. 69–72.

9. Адраджэнне Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра напрыканцы ХХ стагоддзя / Г.М. Лабоха // НИРС 2008 : сб. науч. раб. студентов вузов Респ. Беларусь. – 2009. – Вып. 6. – С. 445–446.

10. Архітэктурна-мастацкае вырашэнне храмаў прападобнай Еўфрасінні ў Полацкай епархіі / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2010. – Вып. 41. – С. 100–102.

11. Бароўскі храм прападобнай Еўфрасінні ў кантэксце гісторыі Праваслаўнай Царквы на Беларусі / Г.М. Лабоха // Труды молодых спец. Полоцк. гос. ун-та. – 2010. – Вып. 41. – С. 103–107.

12. Храмы прападобнай Еўфрасінні ў Полацкай епархіі: параўнаўчы аналіз умоў існавання і развіцця / Г.М. Лабоха // Вес. Полоц. гос. ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2010. – № 7. – С. 42–48.

13. Творчая спадчына дойліда Іаана / Г.М. Лабоха // Вес. Полоц. гос. ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2011. – № 9. – С. 25–28.

14. Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі храмаў прападобнай Еўфрасініі ў Полацкай епархіі / Г.М. Лабоха // Беларускае Падзвiнне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў / пад агульн. Рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача : у 2 ч. – Наваполацк : ПДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 65–69.

15. Гісторыя Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра на пачатковым этапе існавання / Г.М. Лабоха // Высшая школа : проблемы и перспективы : X Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 10 нояб. 2011 г. : в 2 ч. – Минск : РИВШ, 2011. – Ч. 2. – С. 258–261.

16. Гісторыя храма-пахавальні полацкіх епіскапаў у рэтраспектыве часу / Г.М. Лабоха // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 10–11 лістап. 2011 г. / рэдкал. : А.І. Лакотка (гал. Рэд.) [і інш.]. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 64–68.

17. Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр: асноўныя накірункі станаўлення і развіцця на сучасным этапе / Г.М. Лабоха // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : М.А. Можейко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 178–181.

18. Роля Еўфрасінні Полацкай у дзяржаўнай палітыцы Полацкага княства / Г.М. Лабоха // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : у 2 ч. – Ч. 1. – Полацк, 2013. – С. 205–213.

19. Багародзічны мужчынскі манастыр у г. Полацку: да пытання лакалізацыі і гісторыі заснавання і заняпаду / Г.М. Лабоха // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 22 мая 2012 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.), [и др.]. – Минск, 2012. – С. 102–104.

20. Ансамбль полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў другой палове ХІХ ст.: гісторыя, архітэктура і афармленне храмавых інтэр’ераў / Г.М. Лабоха // Віцебскія старажытнасці. – 2013. – Вып. 4. – C. 199–201.

21. Забудова і планаванне Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра ў горадзе Полацку ў перыяд кіраўніцтва ігуменні Яўгеніі (Гаваровіч) / Г.М. Лабоха // V Машеровские чтения. 2. Гуманитарные науки : материалы Региональной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 27–28 сент. 2012 г. / Витебский гос. ун-т им. П.М.Машерова ; редкол. : И.Г.Михасев [и др.]. – Витебск, 2012. – С. 169–171.

22. Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр у 1960–1989 гг. : гістарычныя аспекты ў развіцці архітэктурна-планіровачнай структуры / Г.М. Лабоха // Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин) : материалы ІІ Междунар. науч. конф. – Витебск, 2011. – С. 219–222.

23. «Цёплая» царква ў планіровачнай структуры Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў рэтраспектыве часу / Г.М. Лабоха // Полацкі музейны штогоднік : зб. навук. арт. за 2011 г. / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. – Полацк : НПГКМЗ, 2012. – С. 239–246.

24. Гісторыя адраджэння храмаў прападобнай Еўфрасінні ў Полацкай епархіі на сучасным этапе: параўнаўчы аналіз / Г.М. Лабоха // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. – 2012. – Вып. 12 : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 165–172.

25. Незахаваўшыеся архітэктурныя помнікі Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў рэтраспектыве часу / Г.М. Лабоха // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Полацк, 22–23 мая 2012 г. / навук. рэд., уклад. В. М. Ляўко. – Мінск : Белаус. навука, 2012. – С. 587–595.

26. Да пытання аднаўлення дзейнасці Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра пад аховай праваслаўнага ведамства (1832–1841) / Г.М. Лабоха // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма : материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 24–25 октября 2012 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: А.П. Солодков [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – С. 78–83.

27. Кароткі нарыс гісторыі Спаса-Ефрасіннеўскага жаночага манастыра ў Полацку / Г.М. Лабоха // Беларус. гіст. часопіс. – 2012. – № 10. – С. 19–29.

28. Да пытання ўшанавання культу Еўфрасінні Полацкай у прысвечаных ёй помніках на тэрыторыі Беларусі / Г.М. Лабоха // Социально-гуманитарные знания : материалы ІХ Респ. науч. конф. молодых ученых и аспирантов, Минск, 22 нояб. 2012 г. / редкол.: И.В. Титович [и др.]. – Минск : РИВШ, 2012. – C. 38–41.

29. Іканаграфія прападобнай Ефрасінні Полацкай / Г.М. Лабоха // Беларус. гіст. часопіс. – 2013. – № 3. – С. 7–18.

30. Генезіс развіцця культу Еўфрасінні Полацкай у рэтраспектыве гістарычнага часу на прыкладзе надтрунных комплексаў, утвораных у гонар святой / Г.М. Лабоха // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. – 2013. – Вып. 13 : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 188–194.

31. Свецкая іканаграфія прападобнай Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Лабоха // Европа : актуальные проблемы этнокультуры : материалы VІ Междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 22 апреля 2013 г. / редкол. : В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2013. – С. 102–104.

32. Да пытання станаўлення і развіцця культу прападобнай Еўфрасінні Полацкай у «манастырскі» перыяд (канец XII–пачатак XVI ст.) / Г.М. Лабоха // Studia historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. / ГУО «Респ. ин-т высш. шк.», каф. историко-культурного наследия Беларуси. – 2013. – Вып. 5. – С. 180–187.

33. Вобраз Адзігітрыі Эфескай у падзвіжніцкай дзейнасці прападобнай Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Лабоха // От Киевской Руси до России XXI века: вехи Российской истории, государственности, общества и культуры : материалы Междунар. науч. конф., посв. 1150-летию Российской государственности, Витебск, 24–25 мая 2012 г. / редкол. : В.А. Космач (гл. ред.), С.С. Костырева, С.И. Кулиев. – Витебск, 2012. – С. 326–329.

34. Культ прападобнай Еўфрасінні Полацкай у безманастырскі перыяд (1960–1989 гг.) / Г.М. Лабоха // Выш. шк. – 2013. – № 4. – С. 47–48.

35. Ранняя іканаграфія прападобнай Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Лабоха // Трэці Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. – Т. 3. – 2014. – С. 533–536.

36. Культ прападобнай Еўфрасінні Полацкай у савецкі перыяд (1917–1991 гг.) / Г.М. Лабоха // Христианство в Беларуси: история и современность : сб. науч. ст. / редкол. : А.А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2014. – С. 355–363.

37. Культ Еўфрасінні Полацкай у cучасным жыцці беларускага грамадства / Г.М. Лабоха // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. – 2014. У друку.

38. Кананізацыя Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Лабоха // IV Міжнар. Кангрэс даследчыкаў Беларусі, Коўна, 3–5 кастрыч. 2014 г. У друку.

39. An Orthodox Church of St. Euphrosinia in Borovka Verchnedvinsk region as a church building of Eastern Orthodoxy / G. Labocha // Materials of junior researchers’ conference : in 2 p. – Issue 2. – P. 1. Humanities, Social Sciences. – Novopolotsk, PSU, 2010. – P. 5–7.

40. The main peculiarities of Life of St. Evfrosinia of Polotsk / G. Labocha // Materials of junior researchers’ III conference : in 3 p. – P. 2. Humanities, Social Sciences. – Novopolotsk, PSU, 2011. – P. 157–159.

41. Культ прападобнай Еўфрасінні Полацкай у савецкі перыяд (1917–1991 гг.) / Г.М. Лабоха // Христианство в Беларуси: история и современность : сб. науч. ст. / редкол.: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2014. – С. 355–363.

42. Ранняя іканаграфія прападобнай Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Мыслівец // III Міжнар. Кангр. даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. – Т. 3. – 2014. – С. 533–536.

43. Кананізацыя Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Мыслівец // IV Міжнар. Кангр. даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. – Т. 4. – 2015. – С. 210–214.

44. «Полоцкие епархиальные ведомости» як крыніца па гісторыі шанавання Еўфрасінні Полацкай / Г.М. Мысливец // III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства» / рэдкалегія: А. М. Дулаў і М.Ф. Румянцава (адказны рэдактар) [і інш.]. - Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2015. – С. 248–251.

Удзел у канферэнцыях

1. Рэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Инновационное развитие Придвинского края» (18–19 снежня 2007 г., г. Полацк);

2. ІІ Міжнародная канферэнцыя маладых вучоных на англійскай мове «Национальный и европейский контексты в научных исследованиях» (27–28 красавіка 2010 г., г. Полацк);

3. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў» (21–23 красавіка 2011 г., г. Полацк);

4. ІІІ Міжнародная канферэнцыя маладых вучоных на англійскай мове «Национальный и европейский контексты в научных исследованиях» (27–28 красавіка 2011 г., г. Полацк);

5. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў (10–11 лістапада 2011 г., г. Мінск);

6. VIII Рэспубліканская навуковая канферэнцыя маладых вучоных і аспірантаў «Актуальные проблемы современного гуманитарного образования» (10 лістапада 2011 г., г. Мінск.);

7. ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин)» (1–2 снежня 2011 г., г. Віцебск);

8. IX Міжнародная навуковая канферэнцыя «Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе» (2–3 снежня 2011 г., г. Гродна.);

9. Навукова-краязнаўчая канферэнцыя, прысвечаная 85-годдзю Полацкага краязнаўчага музея (8–9 снежня 2011 г., г. Полацк);

10. V Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (22 мая 2012 г., г. Мінск.);

11. Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 1150-годдзю г. Полацка «Полоцк в истории и культуре Европы» (22–24 мая 2012 г., г. Полацк);

12. Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 1150-годдзю Расійскай дзяржаўнасці «От Киевской Руси до России XXI века: вехи российской истории, государственности, общества и культуры» (24–25 мая 2012 г., г. Віцебск);

13. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «VІ Машеровские чтения» (27–28 верасня 2012 г., г. Віцебск);

14. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма» (24–26 кастрычніка 2012 г., г. Віцебск);

15. VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «История и археология Полоцка и Полоцкой земли» (1–3 лістапада 2012 г., г. Полацк);

16. IV навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці-IV» (14–15 лістапада 2012 г., г. Віцебск);

17. IX Рэспубліканская навуковая канферэнцыя маладых вучоных і аспірантаў «Актуальные проблемы современного гуманитарного образования» (22 лістапада 2012 г., г. Мінск);

18. VI Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (22 красавіка 2013 г., г. Мінск);

19. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крещение Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути» (6–7 чэрвеня 2013 г., г. Мінск);

20. III Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (10–13 кастрычніка 2013 г., г. Коўна); ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і междысцыплінарных даследаванняў» (17–18 красавіка 2014 г., г. Полацк);

21. IV Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (3–5 кастрычніка 2014 г., г. Коўна); VI навукова-практычная канферэнцыя «Віцебскія старажытнасці-VI» (23–24 кастрычніка 2014 г., г. Віцебск);

22. IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць», прымеркаваная да 385-гадовага юбілею асветніка і 20 га юбілею Музея (19–20 лістапада 2014 г., г. Полацк).

23. III Международная научно-практическая конференция «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства», 8 октября 2015 г., г. Витебск).

24. Республиканский научно-практический семинар «Актуальные проблемы архитектуры белорусского Подвинья и сопредельных регионов» (8–9 октября 2015 г., г. Полоцк).