Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Шчэрбік Дзмітрый Васілевіч

Кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.

Атрымаў вышэйшую адукацыю на юрыдычным факультэце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пасля заканчэння навучання атрымаў дыплом з адзнакай. Праходзіў падрыхтоўку ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта па спецыяльнасці "12.00.01 Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве".

Рашэннем Савета па абароне дысертацый Д 02.01.01 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце ад 09.02.2009 г. (пратакол № 2) Шчэрбіку Д.В. па выніках абароны дысертацыі па тэме "Дыскрэтнасць і пераемнасць у развіцці права Беларусі" прысвоена вучоная ступень кандыдата юрыдычных навук.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя дзяржавы і права Беларусі, гісторыя дзяржавы і правы еўрапейскіх дзяржаў, тэорыя гісторыі права, гісторыя палітыка-прававых вучэнняў.

Выкладаемыя дысцыпліны:

  • Гісторыя дзяржавы і права замежных краін;
  • Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў;
  • Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі.
  • Еўрапейскае права.

Навуковыя публікацыі:

За ўвесь перыяд навуковай і навукова-педагагічнай дзейнасці Д.В. Шчэрбікам апублікавана 59 навуковых і вучэбна-метадычных прац, у тым ліку 2 вучэбна-метадычных комплексы, 27 артыкулаў у навуковых рэцэнзуемых часопісах (1 у суаўтарстве), 25 - у матэрыялах рэспубліканскіх і міжнародных навукова-практычных канферэнцый.

Артыкулы ў часопісах, зацверджаных ВАК РБ для апублікавання вынікаў дысертацыйнага даследавання:

Замежныя рускамоўныя часопiсы

1. Палітычныя ідэі ў праекце статута Сярэдняй Літвы С.Мацкевіча / Д.В.Шчэрбік // Bia?oruskie Zeszyty Historyczne. – 2011. - №6. – с.157-164.

2. Преемственность в общегосударственном, феодальном и манориальном праве Великого княжества Литовского / Д.В. Щербик // История государства и права. – 2008. – №22. – С.38-40.

Рэспублiканскiя часопiсы

3. Дискретность в истории развития права Беларуси / А.Ф.Вишневский, Д.В. Щербик // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2012. - №1. – с.138-144.

4. Пераемнасць і дыскрэтнасць у развіцці права Беларусі / А.Ф.Вішнеўскі, Д.В. Шчэрбік // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследванні. – 2012. - №4. - с.15-31.

5. Да 200-годдзя вышэйшай юрыдычнай адукацыі на Полацкай зямлі / Д.В. Шчэрбік // Юстыцыя Беларусі. – 2012. - №5. – с.73-74.

6. Основания, факторы и пределы преемственности в праве / Д.В. Щербик // Труды молодых специалистов / Полоцкий государственного университет. – Новополоцк : ПГУ, 2004. – Выпуск 5. Гуманитарные науки. – С. 21-24.

7. Сущностные признаки права и периодизация права в контексте проблемы преемственности в праве / Д.В. Щербик // Труды молодых специалистов / Полоцкий государственный университет. – Новополоцк : ПГУ, 2004. – Выпуск 2. Гуманитарные науки. – С. 60-62.

“Вестник Полоцкого государственного университета”

8. К истории развития идеи основного закона / Д.В.Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2014. - №6.- С.83-86.

9. Кансерватызм як альтэрнатыва бальшавізму, нацыяналізму, і дэмакратыі ў творах Марыяна Здзяхоўскага / Д.В. Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2014. - № 14.

10. Эрозія дзяржаўнага суверэнітэту: гістарычнае развіццё яго паняцця і зместу / Д.В. Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал. - Новополоцк : ПГУ, 2013. - № 14. - С. 113-116.

11. Принципы права и преемственность в праве / Д.В.Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал.- Новополоцк : ПГУ, 2013. - № 13. - С. 113 - 117.

12. Выкладанне юрыдычных навукаў у езуіцкіх навучалных установах на Полацкай зямлі / Д.В.Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2012. - №5.- С.107-112.

13. Контррэвалюцыйная думка Плініё Карэа дэ Алівейры / Д.В.Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2012. . - №14. – С.107-112.

14. Пераемнасць і дыскрэтнасць у праве падчас рэформаў у Рэчы Паспалітай у сярэдзіне-канцы ХVІІІ стагоддзя / Д.В.Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2011. - №10. – C.116-118.

15. Эвалюцыя поглядаў кансерватыўнай шляхты земляў Вялікага княства Літоўскага у пачатку і першай трэці ХХ стагоддзя па пытаннях дэцэнтралізацыі і мясцовага самакіравання / Д.В.Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2011. - №6.- С.105-108.

16. Пераемнасць і дыскрэтнасць у праве ў перыяд старажытнай беларускай дзяржаўнасці / Д.В.Шчэрбік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2010. - №10.- С.175-179.

17. Значение Статутов ВКЛ в преемственном развитии права / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2009. - №10.- С.132-135.

18. Асаблівасці прававога развіцця перыяду Расійскай імперыі / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2009. - №4.- С.100-104.

19. Дискретность в преемственном развитии национального права / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2008. – №10. – С. 129-132.

20. Элементы механизма преемственности в праве Республики Беларусь / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2008. – №4. – С.118-122.

21. Основы преемственности в праве Беларуси / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2007. – №10. – С. 142-147.

22. Преемственность в праве и перспективы развития права Республики Беларусь / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2007. – №4. – С. 148-152.

23. Преемственность и инновация в белорусском советском праве / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2006. – №8. – С. 157-161.

24. Преемственность и инновация в праве в истории правовой мысли / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2006. – №2. – С. 103-106.

25. Понятие и виды преемственности в праве / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2005. – №2. – С. 129-132.

26. Понятие, виды, основания и пределы обновления (инновации) в праве / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2005. – №8. – С. 162-166.

27. Функции права в контексте проблемы преемственности в праве / Д.В. Щербик // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2004. – №7. – С. 29-33.

Вучэбна-метадычны матэрыял па выкладаемых дысцыплінах: