Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
№ 7. Серия А. Гуманитарные науки. 2007

Лобач У.А. Курганы і гарадзішчы ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў

Разглядаюцца сімвалічны статус і рытуальная роля археалагічных помнікаў (курганоў і гарадзішчаў) у міфапаэтычнай карціне свету беларусаў. Прыходзім да высновы, што ў міфалагічных уяўленнях беларусаў курганы і гарадзішчы выступаюць як аб’екты антрапагеннага паходжання, але пры гэтым увасабляюць кантактныя, памежныя локусы, якія злучаюць «гэты» і «той» свет не столькі ў прасторавым, колькі ў дыяхронным вымярэнні. Разам з тым вобраз адзіночнага кургана (радзей – гарадзішча) у беларускім фальклоры суадносіцца з сімволікай Міфалагічнай Гары і можа мадэляваць Цэнтр Сусвету. Курганы і гарадзішчы ў беларускай народнай культуры выконвалі надзвычай важную функцыю ў якасці тапаграфічна апрадмечанай калектыўнай памяці (фальклорнай гісторыі) і адлюстроўвалі найбольш знакавыя і драматычныя падзеі ваеннай гісторыі для канкрэтнай мясцовасці. Функцыянальная роля курганаў і гарадзішчаў у рытуальным жыцці беларускай традыцыйнай супольнасці залежыла не толькі ад іх месца ў міфапаэтычнай карціне свету, але і ад канкрэтнага размяшчэння ў сістэме «рэальнай прасторы».

ИСТОРИЯ

Голубеў В.Ф. Абшчына ў дзяржаўных уладаннях усхода Беларусі ў XVI – першай палове XVII стагоддзя

Даследуецца абшчына як форма сялянскай самаарганізацыі ў Падзвінскіх і Падняпроўскіх гаспадарскіх валасцях у ХVІ – першай палове ХVІІ стагоддзя. Дэталева разглядаецца роля сялянскай абшчыны ў грамадскім і гаспадарчым жыцці беларускай вёскі; адзначана месца старца ў сістэме сельскага самакіравання. Паказана, што значныя асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця ўсходняга рэгіёну Беларусі паўплывалі на палітыку ўладаў адносна насельніцтва дзяржаўнай вёскі, затармазілі працэсы індывідуалізацыі сялянскіх гаспадарак. У дзяржаўных уладаннях усхода Беларусі сельская (валасная) абшчына не толькі захавалася як форма сялянскага самакіравання, але і стала асноўным інстытутам, праз які ажыццяўляліся адносіны фееадальна-залежнага насельніцтва з дзяржавай у павіннаснай і сацыяльнай сферах.

Якубаў В.У. Палітыка Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства адносна тэрыторыі Інфлянтаў у 1582 – 1621 гадах

Разглядаецца праблема сацыяльна-эканамічнага жыцця і вынікаў канкрэтных палітычных крокаў, якія прадпрымаліся адносна Інфлянцкіх земляў (поўнач сучаснай Латвіі, поўднёвая Эстонія) пад кандамініўмам (сумесным уладаннем) Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і Польскага каралеўства (Кароны) у 1582 – 1621 гадах. На аснове аналізу інфармацыі, змешчанай у кнігах Літоўскай Метрыкі, карэспандэнцыі ўплывовых персонаў таго часу і замежнай гістарыяграфіi, пакладзены пачатак вывучэння дадзенай праблемы ў беларускай гістарычнай навуцы. Зроблены высновы аб паступовым змякчэнні характару палітыкі Рэчы Паспалітай з жорстка каланіяльнай да прызнання поўнага раўнапраўя інфлянцкіх феадалаў са шляхтай ВКЛ і Польскай Кароны; залежнасці сітуацыі на гэтых тэрыторыях ад знешнепалітычных фактараў і ўнутрыпалітычнай барацьбы ў Рэчы Паспалітай; паступовым узрастанні ўплыву ВКЛ на гэтых землях за кошт паслаблення пазіцый нямецкіх і польскіх феадалаў і ўключэння іх праз сямейныя і эканамічныя сувязі ў кліентальна-іерархічную сістэму феадаль-ных адносін Вялікага княства Літоўскага.

Маркович Л.Г. Стеклянные изделия из раскопок Шкловского замка и места Шкловского

Изучение изделий из стекла позволяет более полно охарактеризовать материальную культуру замков и городов XVI – XVIII веков, а также дополнить сведения по истории развития стеклоделия на территории Беларуси в указанный период времени. В результате археологических работ на территории Шкловского замка и прилегающего к нему места Шкловского собрана значительная коллекция стеклянной посуды и оконного стекла. Автор статьи ставит перед собой цель проследить этапы бытования стеклянных изделий в материальной культуре Шкловского замка и места Шкловского в XVII – первой половине XVIII века. Для этого необходимо рассмотреть категории и отдельные группы, на которые подразделяются изделия из стекла, описать технологию их производства, определить типы посуды и оконного стекла, характерные для замковой и городской культуры. В основу классификации шкловских стеклянных изделий положена система технологических (сырье, формовка, техника обработки поверхности сосуда) и морфологических (параметры сосуда, типология его элементов, назначение изделия) признаков. В коллекции представлены тара для хранения жидкостей, сосуды для питья, аптечная посуда, оконное стекло.

Рытов А.В. Развитие советского государства в межвоенный период в зарубежной и отечественной историографии: от социальной к «культурной» истории

Исследуется эволюция подходов к истории советского государства в 1920 – 1930-х годах в работах отечественных и зарубежных историков. Освещается развитие исторических интерпретаций взаимодействия власти и общества в СССР в советской и англо-американской историографии ХХ века. Раскрывается сдвиг в сторону культурологических подходов к советскому прошлому, произошедший в последние десятилетия под воздействием постмодернистских тенденций в исторической науке. В качестве главной черты современных советологических исследований называется стремление историков «понять» людей советской эпохи, выявить их систему ценностей и представлений о мире, о власти, о самих себе. Предлагается формализованная схема интерпретаций советской истории в «тоталитарной» модели, социально ориентированных исследованиях и «культурной истории».
 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Воробьев А.А. К вопросу о выборах в Учредительное собрание в городе Полоцке и Полоцком уезде Витебской губернии

Исследуется одно из крупнейших политических событий начала ХХ века на территории Беларуси – выборы во Всероссийское Учредительное собрание. На основе архивных материалов рассматривается один эпизод этого события – выборы на территории Полоцкого уезда Витебской губернии, включая и уездный центр. Приводятся наиболее значимые работы историков советского и постсоветского периодов, посвященные указанной проблеме. Выводы позволяют внести изменения в общую картину выборов во Всероссийское Учредительное собрание на территории Полоцка и Полоцкого уезда. Использование итоговых протоколов участковых и уездной избирательной комиссий позволяет отметить реальное уменьшение количества голосов, поданных за большевистскую партию, поскольку они были получены за счет незаконных действий.

Ільніцкі А.М., Козел А.В., Прашчаеў К.І. Аб навуковай дзейнасці ў медыцынскім асяроддзі Полацка ў сярэдзіне XX стагоддзя

Прадстаўлены досвед і фактычны матэрыял можна разглядаць як ці не першую ў полацкім краязнаўстве спробу такой сістэматызацыі. У краіне ў цэлым мясцовыя варункі гісторыі медыцыны вывучаліся ў адносінах да такіх служб, як дэрматавенералогія (Гродна), першасная медыка-сацыяльная дапамога (Рагачоў). Праблема абставін і выніку дзейнасці ўрачоў розных месцаў Беларусі дагэтуль дрэнна распрацавана, што патрабуе ўвагі з боку як гісторыкаў-даследчыкаў, так і мясцовых медыкаў. Цікавым будзе параўнанне стану ў абмяркоўваемай галіне ў Полацку і іншых месцах Беларусі. Навуковую дзейнасць урачоў Полацка ў 60-я гады мінулага стагоддзя можна ахарактарызаваць як напружаную і пленную, з улікам агульнай колькасці артыкулаў і іх якасці ва ўмовах адарванасці медыцынскага асяроддзя ад акадэмічных і навучальных устаноў медыцынскага профілю, цяжкія ў фінансава-эканамічным сэнсе ўмовы жыцця і дзейнасці. Безумоўна, гісторыя медыцыны невялікіх гарадоў, а таксама гісторыя навуковых даследаванняў правінцыяльных урачоў на Беларусі толькі чакае свайго руплівага даследчыка.
 

ФИЛОСОФИЯ

Данилевич С.А. Творческая личность и мировоззренческий диалог в информационном обществе

Исследуется сущность информационного общества и специфика влияния информатизации жизни на процессы становления и развития современной личности. По мнению автора, в информационном обществе решающую роль в формировании современной творческой личности играет мировоззренческий диалог. Целью такого диалога является прояснение мировоззренческих оснований деятельности субъектов с целью понимания происхождения насущных проблем, что в перспективе позволило бы найти их правильное решение. Мировоззренческое образование современной эпохи с необходимостью должно основываться на применении разного рода диалогов, что в совокупности представляет мировоззренческий диалог, особое двустороннее взаимодействие личности и культуры.

Мащитько С.М. Основные стратегии преодоления гуссерлевской концепции интерсубъективности в новейшей западной философии

Рассматривается реконструкция основных стратегий преодоления концепции интерсубъективности в современной западной философии, избрав в качестве основной позицию таких представителей постмодернизма, как Ж. Деррида и Ж. Делез. Обращается внимание на те последствия, которые имела разработанная Гуссерлем концепция интерсубъективности для дальнейшего развития философии; ис-следуются особенности интерпретации этой концепции в экзистенциализме; анализируются предложенные Ж.-П. Сартром и Э. Левинасом стратегии решения этой проблемы. Первая из них утверждает рассеивание субъекта, вторая – его текстуализацию. На современном этапе вторая из этих стратегий непосредственно связана со стратегической программой «воскрешения субъекта», которая предполагает реконструкцию субъективности, но лишь как эффекта, произведенного структурой текста.

Ионе В.И. Феномен человека в вероучении саентологической церкви

Представлены реконструкция и анализ антропологии одного из наиболее распространенных и влиятельных нетрадиционных религиозных движений современности – саентологической церкви. Раскрываются теологические и метафизические основы саентологического учения о человеке, его идеологические предпосылки. Их анализ позволяет утверждать, что фундаментом для саентологической антропологии служат не только буддистские и индуистские концепции, как принято считать и как утверждают адепты церкви, но также квазинаучные построения Алистера Кроули, основанные на мистической символике каббалы. Так, определение сущности Бога по Л.Р. Хаббарду тесно связано с каббалистическими теологическими спекуляциями. Дается определение центральному в саентологии понятию тэтан – бессмертного духовного существа, к воплощению в которое должен стремиться индивид. В заключение предпринимается попытка оценить с научных позиций последствия принятия вероучения саентологической церкви и характер воздействия ее религиозных практик на человека.
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Чеснокова О.И. Межкультурные коммуникации в контексте семиотических и гендерных исследований

В современной философско-культурологической мысли сосуществуют множество подходов к анализу проблем межкультурной коммуникации, иногда противоречащих друг другу, иногда дополняющих. В качестве примера берутся две модели понимания культуры: семиотическая и гендерная. Исследуются возможности возникновения нового культурологического знания на пересечении семиотической и гендерной парадигмы. Делается вывод о том, что сближение культур приводит не только к появлению общих идей, но и к феномену осознания индивидом своей уникальности, к формированию глобальных понятий и региональных стратегий действия, к культивированию самобытности как в области гендерных исследований, так и в области гендерных практик.

Филатова О.Т. Рекламный дискурс в эпоху революции и гражданской войны (1917 – 1920): динамика развития и особенности функционирования

Анализируются результаты контент-анализа более 130 текстов из витебских газет, представляющих образцы рекламного дискурса 1917 – 1920 годов. полученные результаты свидетельствуют о том, что в 1917 году произошел раскол национального русского макродискурса: сначала революционный, затем советский дискурс развился из его глубоких недр. в результате революционных событий изменились условия функционирования рекламы. доминирует политический дискурс, проникающий во все сферы общественной жизни и подчиняющий себе другие дискурсивные процессы. мифологическая организация коммуникативного пространства моделирует биполярный мир и дискурс, который императивен, категоричен в точках зрения и агрессивен. языковые средства дореволюционной рекламной практики направлены на новые объекты, рекламируют новые ценности. реклама существует в форме информационных объявлений благотворительного и культурно-просветительского характера, так как рекламный процесс подчинен преимущественно идеологическим целям.


ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Коротеев А.Л. Роль, место и функциональная особенность духового искусства Беларуси в системе идеологической и воспитательной работы с молодежью

Духовое искусство Беларуси представляет собой не только особое художественно значимое явление в национальной культуре, но и выступает как эффектно-действенный, творческо-специфический компонент в системе идеологической, воспитательной работы с молодёжью республики. На основе исследования специфики духовой музыки, её популяризации молодёжными составами ансамблей и оркестров рассматриваются традиционно-проблемные, организационно-творческие, идейно-нравственные, эстетические, функциональные аспекты этого процесса.

Носков М.В. Специфика художественно-выразительных преимуществ духовых и ударных инструментов и их реализация в творчестве композиторов и инструменталистов

Совокупность художественно-выразительных средств и звуковых эффектов обусловливает заинтересованность композиторов, в том числе и белорусских, в максимальном раскрытии и творческом применении всего арсенала возможностей лабиальных, язычковых, медных духовых и ударных инструментов. Исследуются специфика художественно-выразительных преимуществ духовых и ударных инструментов и их реализация в творчестве композиторов и инструменталистов. Уделено большое внимание изучению наименее исследованной в отечественном музыковедении темы – реализации в композиторском творчестве художественно-выразительных средств ударных инструментов. Автор не только рассматривает основные художественно-выразительные компоненты духовых и ударных инструментов, но и приводит примеры их использования в концертно-исполнительской практике. Статья представляет теоретический и практический интерес для искусствоведов, особенно для специалистов духового искусства.

Иноземцева О.А. Гипертекстовая полифония в произведениях изобразительного искусства Витебска 1990-х годов

Анализируются креативные искания витебских художников, отражающие этнические, мировоззренческие и творческие модели и реализующиеся на уровне художественных интерпретаций. Автор обращается к понятию философского контекста в произведениях изобразительного искусства, что расширяет смысловое значение тех или иных изобразительных парадигм. В современном мире увеличивается количество передаваемой информации. Различные коммуникативные системы производят и передают по каналам связи свои информационные тексты, которые, пересекаясь и интерпретируясь, создают гипертекст. Впервые в научный обиход вводится и расшифровывается (относительно изобразительного искусства) понятие «принцип гипертекста». В гипертекстуальном искусстве известные (классические) образы перекомпоновываются, части трансформируются, создавая систему неожиданных интерпретаций. И в данном случае особо значимым для художника выступают значения архетипа и символа как универсальных носителей информации. В заключение дается логический вывод о том, что для отображения эксистенции бытия современные витебские художники используют принцип гипертекста, создавая, таким образом, несколько смысловых уровней одного произведения и расширяя зрительскую интерпретацию.

Гаврильчик К.В. Камерный музыкально-театральный спектакль в пространстве национальной культуры

Рассматриваются основные тенденции развития музыкально-театрального искусства последней трети ХХ – начала ХХI века. Раскрываются темы национальной истории и культуры, инонациональная тематика и камернизация сценических жанров: в области исторической темы преобладает тема древнеславянской и национальной истории «Князь Наваградский» А. Бондаренко, «Страсти», «Денис Давыдов» А. Мдивани, «Адзінокі птах» О. Залетнева; инонациональная тема представлена произведениями: «Легенда об Уленшпигеле» Е. Глебова, «Питер Пэн» А. Будько, «Джулия», «Стакан воды» В. Кондрусевича; камерная опера – произведениями «Записки сумасшедшего» В. Кузнецова, «Юбилей» С. Кортеса. Обозначенные тенденции формирования национального репертуара в области музыкально-театрального искусства впервые рассматриваются в систематизированном виде и увязаны с основными тенденциями развития этого вида искусства на современном этапе.
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Смулькевич А.А. Новеллистические традиции и «Кентерберийские рассказы» Д. Чосера: уровни связей отдельных рассказов в обрамляющей новелле

Анализируются сборники новелл, в наибольшей мере повлиявшие на развитие новеллистических традиций в европейской литературе. Основным аспектом исследования является способ связывания между собой отдельных новелл в сборниках. В основу исследования положен сравнительно-исторический метод. В задачи исследования входит рассмотрение новеллистических сборников Средневековья и Раннего Возрождения с целью сравнения их тематического и жанрового содержания. Также поставлена задача построения на основе сопоставления сборников системы связи в обрамляющей новелле. В результате анализа художественной и теоретической литературы выделяется два уровня связи отдельных новелл: внешний и внутренний; последний в свою очередь имеет три подвида. Дается оценка степени усвоения Чосером новеллистических традиций и его вклада в процесс развития современной ему литературы.

Шкляр Т.Н. Понятие универсального романа в эстетике немецкого романтизма

Рассматривается специфика жанра немецкого романтического романа. Исследуются теоретические особенности, жанрообразующие факторы, представленные во «Фрагментах» Ф. Шлегеля, Новалиса. Уделяется внимание проблеме эволюции жанра универсального романтического романа от «Генриха фон Офтердингена» Новалиса, «Ночных бдений» Бонавентуры и «Путевых теней» Ю. Кернера до «Графини Долорес» А. фон Арнима, «Предчувствия и действительности» Й. фон Эйхендорфа и «Эликсиров сатаны» Э.Т.А. Гофмана. Произведенный анализ подводит к выводу, что при всем желании отойти от иенской эстетики, позднеромантические романы сохраняют некоторые ее черты. Роман переходит к изображению современной действительности, приобретает более реалистичные черты, сохраняя при этом романтическую окраску. Кроме того, универсальный романтический роман на всем протяжении своего существования отличается глубокой жанровой саморефлексией.
 
Забогонская И.Л. «Каин» Байрона: мотивный анализ

Рассматриваются основные черты лейтмотивной структуры и принципы мотивного анализа текста, лежащие в основе метода, разработанного Б.М. Гаспаровым. Приводится обзорный анализ некоторых смыслопорождающих мотивных связей в поэме Д.Г. Байрона «Каин», которые образуют ключевые комплексы в структуре произведения и являются базовыми для разработки одного из центральных мотивов – мотива изгнания, анализ которого в данной работе не предусмотрен. К таким ключевым комплексам относятся смысловые области, образованные реализациями мотивов одиночества, бессмертия, страдания, любви, страха, несправедливости, смерти, искушения, а также параллельных оппозиций: Каин – Авель, Люцифер – Иегова, плоть – дух, зло – добро. Делается попытка проследить взаимодействие вышеперечисленных мотивов и оппозиций в поэме «Каин» и установить роль этого взаимодействия в глубоком эмоциональном воздействии произведения на читателя.

Слижикова Г.Б. Художественное своеобразие романа Уильяма Фолкнера «Притча»

В статье представлены художественные особенности самого нехарактерного для творчества У. Фолкнера романа «Притча». Роман является итогом раздумий автора о проблемах войны и мира, добра и зла. Определяется место романа как своеобразного романа идей в творчестве У. Фолкнера. Делается попытка определить жанр и художественный стиль произведения исходя из мнений многих исследователей, рассматривающих роман под различными углами зрения. Возникает необходимость пересмотреть и переосмыслить значимость романа на современном этапе развития общества и переоценить этот шедевр мировой литературы. Роман, названный когда-то недостроенным собором, вправе сравнить с величием и монументальностью, красотой и оригинальностью только с чудом зодчества архитектора Гауди, собором Саграда Фамилиа в Барселоне.

Кондаков Д.А. Миф и мифология в «новом романе», «новом театре» и «новой критике»

Рассматривается мифопоэтика течений французского литературного неоавангардизма – «нового романа» и «нового театра», а также трактовка понятия «миф» в структуралистской критике, в частности в работах Ролана Барта и Жерара Женетта. «Новый роман» устанавливает с мифом сложные отношения. Избегая, как правило, напрямую заимствовать архаические сюжеты, Роб-Грийе, Саррот, Бютор используют мифологию и черты мифологического мировоззрения в иронической игре и серьезном эксперименте с романным жанром, разрушая и воссоздавая его в новом качестве. «Новый театр» отказывается от подражательного действия, отражающего наличную действительность. Происходящее на сцене не подчиняется законам искусства, ориентируясь преимущественно на каноны священнодействия – древнего ритуала и одновременно христианского богослужения. «Новая критика» скептически относится к возможностям мифа, понимая его лишь как иллюзию общественного или художественного сознания. Данное противоречие между теорией и практикой существенно повлияло на творческое осмысление французской литературой истоков словесного творчества, определило новый этап исторического развития жанров романа и драмы.

Хлебчик Л.С. Постмодернистская игра с фольклором в новеллистике Роальда Даля

Роальд Даль рассматривается как писатель-постмодернист, который умело сочетает в своих произведениях новеллистическую традицию, фольклорные мотивы и сюрреалистический черный юмор. Новеллы Даля отличаются строгой структурированностью, а отсутствие таких элементов, как бинарные оппозиции, амбивалентность смеха, контрастность комических пар, а также наличие открытости финала и причудливой фантастичности позволяют рассматривать его творчество в постмо-дернистском ключе. Связь с традицией у Роальда Даля видна в использовании фольклорных мотивов и в обращении к карнавальным образам, которые он в своих новеллах преодолевает иронически и создает свой тип постмодернистской новеллы – новеллу-пастиш.
  
Івашчанка А.С. Асаблівасці паэтыкі твораў Алеся Разанава 1960-х – пачатку 1970-х гадоў. Спроба рэканструкцыі

У цэнтры даследавання – аналіз паэтычных тэкстаў Алеся Разанава 1960-х – пачатку 1970-х гадоў з пункту гледжання іх унутранага ладу, жанравых і стылістычных асаблівасцей паэтыкі. Робіцца тэксталагічны аналіз кнігі «Адраджэнне» (1970) са спробай яе рэканструкцыі (кніга пабачыла свет са значнымі скажэннямі). У артыкуле абраны храналагічны прынцып разгляду твораў, даследуюцца сувязі асобы пісьменніка і культурна-гістарычных, пазаэстэтычных фактараў, кардынальныя змены ў прыродзе нацыянальнай прасодыі, што выявіліся ў знакава-вобразнай сістэме А. Разанава. Паколькі шэраг вершаў, што ўвайшлі ў зборнік «Назаўжды», па часе напісання мусілі быць змешчаны ў дэбютнай кнізе паэта («Эксперымент», «Шчасце», «Адкрыццё»), разгляд другога зборніка А. Разанава, які стаўся адметным з’явішчам у айчынным літаратурным працэсе таго часу, адбываецца ў межах аднаго артыкула.
 
 
ЛИНГВИСТИКА

Путрова М.Д. Молчание в свете проблем исследования гендера

Представлен обзор лингвистических исследований феномена молчания, суммируются данные о его сущности. Аргументированно подвергается сомнению весьма распространенное представление о молчании как сугубо негативном явлении, широко принятом не только в гендерных исследованиях языкового поведения. Молчание представляется как один из кодов, который в совокупности с другими кодами, в том числе и с главным из них – языком – конституирует коммуникативное поведение личности. Доказывается, что основой дальнейшего изучения гендерных особенностей использования кода молчания является скрупулезное выявление наиболее частотных его значений, встречающихся в реальном коммуникативном процессе в самых разных сферах и ситуациях общения. Сопоставление случаев употребления конкретных смыслов, манифестированных в коде молчания, позволит существенно уточнить те выводы, которые сделаны на основе генерализованых показателей количества молчания и говорения в поведении представителей разных гендеров. Полученные данные будут актуальны не только в теоретическом плане – для решения задач установления гендерной дифференциации языка, особенностей его функционирования, – но и с практической точки зрения. Незнание кода молчания обедняет наше общение, во многих ситуациях делает его ущербным.

Лебедева И.Г. Артикуляторные ососбенности гласных в условиях белорусско-французской интерференции

Анализируется понимание термина артикуляционная база языка. Проводится сопоставительный анализ особенностей реализации гласных во французском и белорусском языках. Предполагается, что имеющиеся различия в характере образования гласных, несовпадение артикуляторных зон и сочетания работ органов речи повлекут за собой модификации дифференциальных признаков гласных. Рассматриваются особенности белорусско-французской интерференции при реализации гласных, обращается внимание на дифференциальные признаки французских гласных, являющиеся наиболее резистентными к становлению в реализации белорусов. Формулируются экспериментально обоснованные выводы о характере артикуляторных модификаций французских гласных у белорусов.
 
Струкава С.М. Падатковая тэрміналогія старабеларускай мовы

Аналізуецца сацыяльна-эканамічная лексіка, звязаная з сістэмай феадальных вытворчых адносін («доля», «дзякло», «шарварка», «гвалты», «талака»), вызначаецца яе паходжанне, семантычная дынаміка, якая прыводзіць да новага семантычнага напаўнення слоў і рэалізацыі іх у новай стылістычнай функцыі. Уласна лінгвістычны аналіз падатковых адзінак спалучаецца з культуралагічнай інтэрпрэтацыяй, што садзейнічае ўсебаковаму вырашэнню праблем, якія ўзнікаюць у працэсе даследавання. Фактычна сцвярджаецца пераемная сувязь паміж сучаснай беларускай і старабеларускай мовай на лексічным узроўні, якая заключаецца ў наяўнасці традыцыйных лексічных адзінак («доля», «гвалт», «талака»). На канкрэтных прыкладах паказана, што забыццё першапачатковай семантыкі гістарызма і яго далейшая семантычная эвалюцыя можа адбывацца ў межах устойлівага выразу і залежаць пры гэтым ад фанетычна-марфалагічнага аблічча слова, якое выклікае пэўныя асацыяцыі ў актанта сітуацыі, што характэрна, у прыватнасці, для слова «шарварка».
 
 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ


Пятая Международная литературоведческая конференция «Русская, белорусская и мировая литература: история, современность, взаимосвязи» (Полоцк, 12 – 14 апреля 2007 года)
(Гугнин А.А., Нестер Н.В., Кондаков Д.А., Лясович С.М., Лысова Н.Б.)

 
РЕЦЕНЗИИ


Ламеко, Н.В. Хаосмос Джеймса Джойса как мультистабильная система
(Синергетическая природа феномена)/ Н.В. Ламеко. – Минск: РИВШ, 2006. – 148 с.
(Кондаков Д.А.)

Чугунов, Д.А. Немецкая литература 1990-х годов: ситуация «поворота» / Д.А. Чугунов. –
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. – 288 с. (Гугнин А.А.)