Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
№ 7. Серия А. Гуманитарные науки. 2008

Лобач У.А. «Поле культуры» ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў Падзвіння (паводле твораў Яна Баршчэўскага)

На падставе аналізу твораў Яна Баршчэўскага характарызуецца сімволіка элементаў культурнага ландшафту (дарога, храм, кірмаш, карчма, могілкі) у традыцыйнай карціне свету беларусаў Падзвіння першай паловы XIX стагоддзя. Прыходзім да высновы, што аб’екты культурнай прасторы, згодна з асаблівасцямі міфалагічнага мыслення, выконвалі не толькі ўтылітарную, але і сімвалічную функцыю, што дазваляла з іх дапамогай мадэляваць карціну свету і канкрэтызаваць уяўленні чалавека пра яго. Паказана, што ў традыцыйнай карціне свету беларусаў Падзвіння першай паловы XIX стагоддзя ў якасці базавых прасторавых кампанентаў фігуруе «свой» свет (зведаная і засвоеная ў выніку гаспадарчай і духоўнай дзейнасці прастора) і свет «чужы» («далёкая старана», рэальная камунікацыя з якой адсутнічала альбо была спарадычнай). Асобнае месца ў міфапаэтычнай карціне свету займае дарога, што злучае ўсемагчымыя локусы і полюсы Сусвету і выконвае функцыю універсальнай камунікацыйнай ніткі, якая сшывае ў адно цэлае прасторавае палатно Культуры.

ИСТОРИЯ

Риер Я.Г., Марзалюк И.А. Археологическое изучение истории сельского хозяйства на территории Беларуси

Рассматривается историография археологического изучения сельского хозяйства на территории Беларуси в широком хронологическом контексте. Подчёркивается приоритетное значение археологии в деле изучения аграрной истории. Ставится задача расширения источников по средневековой аграрной проблематике методами археологической науки, которая должна сопровождаться его общеисторической интерпретацией. Анализируется состояние базы источников аграрной археологии Средневековья на территории Беларуси, представлена оценка результатов его научной интерпретации. Выделены основные этапы аграрного изучения Беларуси. Впервые комплексно представлена историография истории сельского хозяйства Беларуси, приводится оценка результатов работы белорусских и зарубежных археологов по проблеме. Обозначены перспективы дальнейшего изучения аграрной археологии. Территориальный охват памятников археологии достаточно обширен, однако аграрная археология позднего средневековья Восточной Беларуси (Могилевского Поднепровья и Посожья) остается почти не изученной.

Вайцяховіч А.В. Пахавальны абрад некропалей полацкіх культавых будынкаў XII – XIII стагоддзяў

Разглядаюцца хрысціянскія пахавальныя традыцыі, звязаныя непасрэдна з будаўніцтвам у Полацку спачатку драўляных, а затым і мураваных храмаў. Вакол іх, як і ў суседніх княствах, пачынаюць фарміравацца могілкі, не выключаны пахаванні і ўнутры будынкаў. Гэты працэс супадае з асноўнай тэндэнцыяй фарміравання хрысціянскіх гарадскіх некропаляў ва ўсходнеславянскіх землях – пахавальных комплексаў, зробленых падчас функцыянавання храмаў. Ускосныя сведчанні аб іх наяўнасці выяўлены ў пяці полацкіх мураваных культавых збудаваннях. У Полацку ў якасці княскіх пахавален маглі выступаць Пятніцкая царква Барысаглебскага манастыра, царква на Ніжнім замку, прыбудовы да Сафіі і магчыма крыпта ў храме-пахавальні Ефрасіннеўскага манастыра, які служыў для пахавання кліра. Да XII стагоддзя ўсталяваўся кананічны пахавальны абрад, згодна з якім заможных нябожчыкаў і вышэйшы клір хавалі ўнутры культавых збудаванняў, больш простых – на звычайных могілках. Ён уключаў абмыванне цела памерлага, апрананне яго ў адзенне адпаведна сацыяльнаму статусу нябожчыка, транспартыроўку яго ў храм для адпявання і затым пахаванне непасрэдна ў храме альбо побач з яго сценамі. Найбольш пашыранай формай пахавальнага аб’ёму XII – XIII стагоддзяў у мураваных храмах Полацка з’яўляюцца цагляныя саркафагі, якія размяшчаліся пад падлогай храма. Вонкавая паверхня мураваных саркафагаў тынкавалася і аздаблялася роспісам. Паўзакрытыя аркасольныя нішы аздабляліся мазаікай са смальты. Акрамя цагляных саркафагаў выкарыстоўваліся аб’ёмы, зробленыя з шыферных пліт. Але галоўнай адметнасцю пахавальных комплексаў XII – XIII стагоддзяў у мураваных культавых будынках з’яўляецца наяўнасць падземных крыпт.

Алексейчикова Н.Н. Семейная жизнь жителей Могилёва в XVI – XVII века

Рассматривается одна из мало изученных проблем – имущественные взаимоотношения в семьях горожан в XVI – XVII века. Освещаются вопросы, касающиеся различных видов собственности семьи, права членов семьи, в первую очередь супругов, по отношению к имеющемуся в семье имуществу. Исследуются взаимоотношения, возникающие между близкими людьми в результате реализации своих имущественных прав, а также конфликтные ситуации между различными категориями родственников и обусловленные их имущественными претензиями по отношению друг к другу. Исследования актовых книг Могилевского магистрата позволяют сделать выводы об имущественных взаимоотношениях в семье в XVI – XVII века. Рассматриваемые вопросы позволяют не только рассмотреть экономическую составляющую семейной жизни наших предков, но и лучше понять атмосферу, которая складывалась в семьях белорусских горожан в XVI – XVII веках.

Якубаў В.У. Першыя канфедэрацыі войска Вялікага княства Літоўскага і іх уплыў на сітуацыю ў Вялікім княстве Літоўскім у 1604 – 1608 гадах

Даследуецца гісторыя існавання і развіцця Мінскай, Берасцейскай і Гарадзенскай канфедэрацый войска Вялікага княства Літоўскага (1604 – 1608 гг.). Асветлены ўзаемаадносіны сканфедэраванага войска і цывільнага насельніцтва, прааналізаваны іх уплыў на грамадска-палітычную і сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў ВКЛ у пачатку XVII стагоддзя. Вызначаны метады дзейнасці канфедэрацый, дзяржаўная прыналежнасць іх ўдзельнікаў і іх узаемасувязь з барацьбой унутрыпалітычных груповак у Рэчы Паспалітай. Паказана дзейнасць палітычных дзеячоў і структур па пераадоленні пагроз і праблем, якія выклікалі функцыянаванне канфедэрацый на тэрыторыі княства. Дзейнасць вайсковых канфедэрацый 1604 – 1608 гадоў была важным этапам у развіцці сістэмы «шляхецкай дэмакратыі» ў ВКЛ. Упершыню ў гісторыі ВКЛ быў створаны прэцэдэнт, калі сацыяльна-эканамічная сітуацыя на ўласнай тэрыторыі так доўга была ў непасрэднай залежнасці ад дзейнасці аб’яднанняў уласных жаўнераў.
 
Бондаренко К.М. Правомонархические союзы и общества белорусских губерний в 1908 – 1917 годах

Исследуются правомонархические союзы и общества белорусских губерний в 1908 – 1917 годах. Рассматривается процесс развала некогда единого общероссийского Союза Русского Народа – ведущей партии монархистов России – и создания на ее основе новых союзов и правых организаций, их отделов и подотделов на территории белорусских губерний в 1907 – 1917 годах. Показан процесс формирования новой партийной системы внутри монархического движения России. Тем не менее вместе с умеренными белорусские монархисты представляли собой достаточно серьезную общественно-политическую силу, способную в определенной мере влиять на политические процессы в Северо-Западном крае. Однако в годы первой мировой войны количество организаций монархистов сократилось, и по сравнению с 1908 годом уменьшилось в 15 раз, а по сравнению с 1914-м – в 13 раз; 5 сохранившихся отделов общероссийских союзов правых монархистов являлись всего лишь формальными организациями, не имеющими никакого общественного авторитета и не представляющими какого-либо существенного интереса как для правительственных структур, так и для местного населения.

Елизаров С.А. Территория и административно-территориальное деление Социалистической Советской Республики Белоруссии (июль 1920 – июль 1921 г.)

Советской Республики Белоруссии (ССРБ) после освобождения в июле – августе 1920 года её территории от польской оккупации, прежде всего с точки зрения ее административно-территориального устройства. Показаны процесс восстановления местных органов власти в административно-территориальных единицах всех уровней, образования Несвижского уезда, отношение руководства республики к проблеме совершенствования существовавшей административно-территориальной системы. Определены те изменения в административно-территориальном делении Советской Беларуси, которые произошли в результате подписания договора о перемирии и мирного договора: изменение границ ССРБ, создание нейтральной зоны и образование в ней районов, ликвидация нейтральной зоны и уточнение административно-территориальных пределов приграничных волостей. Раскрываются вопросы, связанные с отношением партийно-советского руководства в Москве и Минске к проблеме расширения территории ССРБ на восток в период советско-польских переговоров о мире в Риге.

Клепікаў М.Я. Антырэлігійная кампанія і лёс некаторых архітэктурных помнікаў БССР у 1920-я гады

Лёс некаторых архiтэктурных пабудоў сярэднявечча, якiя ў 1926 годзе былi аб’яўлены помнiкамi рэспублiканскага значэння, да гэтай пары застаецца адным з нераспрацаваных у айчыннай гiсторыi пытаннем. Вяртанне ж да людзей усiх звестак аб такiх помнiках з’яўляецца пiльнай неабходнасцю, таму што пабудова дзяржавы немагчыма без гiстарычнай памяцi, без усведамлення ўсёй разнастайнасцi культурна-гiстарычнай спадчыны. Пры даследаваннi гэтай тэмы ўзнiкае неабходнасць акцэнтаваць увагу на такiх аспектах, як антырэлiгiйная кампанiя ў Беларусi i яе ўплыў на стан культавых помнiкаў архiтэктуры. Гэта звязана з тым, што высвятленне гiсторыi стварэння сiстэмы цэнтральных i мясцовых органаў аховы помнiкау даўнiны заўсёды было складанай часткай у вывучэннi дзяржаўнай палiтыкi ў галiне культуры, у аналiзе гiсторыка-культурных праблем. Як вядома, значэнне гiсторыка-культурнай спадчыны павялiчваецца па меры духоўнага росту людзей. Таму праблема яго захавання для наступных пакаленняў нашай рэспублiкi не толькi застаецца ў найвышэйшай ступенi актуальнай, але i становiцца адной з галоўных праблем у працэсе фармiравання i развiцця асобаснасцi. Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца спроба прааналiзаваць i ацанiць дзейнасць дзяржаўных структур, якiя ў той перыяд непасрэдна былi звязаны з рашэннем пытанняў аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Пры напiсаннi дадзенага артыкула выкарыстоўвалiся архiўныя матэрыялы, якiя ўпершыню ўводзяцца ў навуковае абарачэнне, зборнiкi дакументаў, перыядычныя, статыстычныя i энцыклапедычныя выданнi, а таксама даследаваннi па гiсторыi Беларусi.

Стецкевич П.Т. Деятельность «Сионистской организации в Польше» на территории Западной Беларуси в 1921 – 1926 года

Рассматриваются процессы возникновения и становления «Сионистской организации в Польше», анализируются её организационные основы и программные положения, характеризуются главные направления деятельности партии на территории Западной Беларуси в период с марта 1921 по май 1926 года. Хронологические рамки данного исследования ограничены со времени подписания Рижского мирного договора и вхождения Западной Беларуси в состав Польши до майского переворота 1926 года. В межвоенный период в Польше действовали еврейские политические партии консервативного, сионистского, либерального и социалистического направлений. Наибольшим влиянием в Западной Беларуси пользовались партии сионистского толка. Крупнейшей среди них была Сионистская организация в Польше. Партия обладала разветвлённой сетью местных отделений и оказывала серьезное воздействие на общественно-политическое и экономическое положение региона, его культурную и религиозную жизнь. Под влиянием Сионистской организации находилась значительная часть местной еврейской прессы, многие молодёжные, просветительские и благотворительные организации. Члены партии проводили активную агитационную работу, что на протяжении 20-х годов XX века обеспечило Сионистской организации в Польше широкую популярность и поддержку среди еврейского населения Западной Беларуси.

Бездзель В.Я. Стан і праблемы медыка-санітарнага абслугоўвання дзяцей на акупаванай тэрыторыі Беларусі (1941 – 1944)

Разглядаецца стан медыка-санітарнага абслугоўвання дзяцей на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Нягледзячы на загадзя распрацаваную палітыку генацыду насельніцтва ўсходніх абшараў, немцы вымушаны былі яе карэкціраваць, у першую чаргу з-за абставін на фронце. Акупацыйныя ўлады разглядалі дзяцей як патэнцыйных пераносчыкаў інфекцый па прычыне іх мабільнасці і недастатковага кантролю з боку дарослых, таму распрацавалі шэраг канкрэтных мер: стварэнне дзіцячых кансультацый, медагляды ў школе, адказнасць бацькоў. Медыцынскія мерапрыемствы ў дачыненні да дзяцей, што выхоўваліся ў дзіцячых дамах, мелі шэраг асаблівасцяў. Абслугоўваючы персанал, як правіла, абыякава ставіўся да справы лячэння дзяцей, лекаў і сродкаў на іх набыццё не хапала. Дзяцей выкарыстоўвалі як донараў для нямецкіх салдат. Такім чынам, усе пералічаныя мерапрыемствы ў сферы медыцынскага абслугоўвання з’яўляліся фактычна працягам нацысцкай палітыкі генацыду, у выніку правядзення якой БССР у перыяд акупацыі страціла каля 180 тысяч дзяцей.

Савченко Н.М. Лига Севера в политической системе Италии (1990-е гг.)

Исследуется феномен Лиги Севера в Италии в 1990-е годы. Приводятся данные по результатам выборов как региональных, так и парламентских, начиная с 1984-го и заканчивая 2006 годом; подробно рассмотрены факторы и причины ее неожиданного подъема и успеха. Автор ссылается на итальянскую историю, в частности, на отношения между обществом и государством; обращает внимание на разрыв между ними, спор между Севером и Югом, укоренившиеся традиции федерализма, политический кризис, кризис крупных отраслей промышленности и деревни как социальных систем. Дается характеристика программы Лиги, показано её участие в коалиции «Полюс свобод», сокращение впоследствии числа сторонников движения и падение влияния. В целом анализируется роль и место Лиги Севера в политической системе Италии. Отмечено, что именно во многом благодаря этому движению власти приступили к решению насущных для страны проблем.
 

ФИЛОСОФИЯ

Бортнік І.А. Верацярпімасць як сутнаснае вызначэнне талеранцыі ў радыкальна-рэфармацыйным вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў»

Аналізуецца канцэптуальны падыход да праблемы талеранцыі ў рэлігійна-філасофскай і сацыяльна-палітычнай думцы «Польскіх і Літоўскіх братоў», у аснове якога знаходзіцца ідэя верацярпімасці як сутнаснага вызначэння талеранцыі ў вузкім сэнсе. Разглядаецца працэс фарміравання і эвалюцыя названага падыходу, вызначаюцца яго ідэйна-тэарэтычныя фактары і перадумовы. Вылучаюцца тры этапы, у межах якіх ідэя верацярпімасці мела адметныя рысы тэарэтычнай рэпрэзентацыі. Паказваецца сувязь ідэі верацярпімасці з ідэяй ненасілля ў кантэксце падыходу да феномена талеранцыі ў вучэнні «Польскіх і Літоўскіх братоў». Аналізуюцца розныя тыпы аргументацыі ідэі верацярпімасці, яе маральна-рэлігійны і сацыяльна-палітычны аспекты. Вызначаецца фарміраванне ідэі падзелу функцый рэлігійных і дзяржаўных інстытутаў у грамадстве ў дыскурсе позняга сацыніянізму. Выяўляецца спецыфіка разглядаемага падыходу ў межах філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы XVI – XVIІ стагоддзяў.

Ионе В.И. Человек в религиозных практиках Церкви Саентологии

Представлен критический анализ религиозного культа Церкви Саентологии. Исследуется ряд конкретных саентологических практик, выявляются психологические механизмы, лежащие в их основе. Большое внимание уделяется экспликации их «сакрального» смысла, который в большинстве случаев сводится к формированию у адептов саентологии устойчивой иллюзии магической власти над окружающим миром. В работе также раскрывается сущность саентологических представлений о спасении, бессмертии, всемогуществе, богоподобии – состояниях, которые являются постулируемой целью исследуемых практик. Демонстрируется связь саентологического культа с психоанализом и оккультной магией. Автор показывает, как посредством участия в саентологических религиозных практиках человек культивирует в себе эгоистические и властолюбивые побуждения, которые искусно направляются церковью на реализацию ее собственных целей..

Щекин Н.С. Цивилизационное развитие Востока: проблема религиозного выбора

Исследуются вопросы цивилизационной динамики Востока, а также историческое развитие в цивилизационной динамике религии как «вселенской наднациональной» системы. Проводится анализ цивилизационно-религиозных типов исторического процесса. Выявляются признаки глобализма в контексте цивилизационно-религиозных процессов. Восточная религиозная традиция поливариантна, но сотканная из социально-исторических возможностей цивилизационной динамики. Сама же цивилизация дала возможность появлению некоего внутреннего напряжения в духовных основах человеческого общества у разных народов, что создало предпосылки формирования отличных друг от друга стратегий основных мировых религиозных парадигм «спасение душ». Христианство, которое впоследствии сформировало два противоположных, но неразделимых мира, две цивилизации (Восток и Запад), изменило весь ход исторических событий; развило в человеке внутренний, невидимый, принципиально отличный от других духовный мир. Христианство расширило сознание человечества за пределы природного, погруженного в бессознательное, и открыло новую реальность, реальность личности.

Янковская Л.В. Новая мораль: реальность или утопия?

Исследуется вопрос «Новая мораль: реальность или утопия?». Показана необходимость создания и внедрения в жизнь новой «экологизированной» морали в условиях обострения глобальных проблем, которая должна формироваться специально и внедряться через систему образования и воспитания в массы. Главный императив новой морали – запрет на высокий уровень потребления. Возникает проблема возможности общества принять такую мораль как навязанную сверху определенными институтами власти. Основное препятствие на пути формирования такой морали – рыночная экономика, которая с помощью СМИ создает образ человека – носителя идеологии гедонизма, социализирующий эффект которого имеет антиэкологическую направленность. Перед человечеством возникает альтернатива: или либерально-демократическая цивилизация, в которой соблюдается нейтралитет государства по отношению к нравам, или административно-тоталитарная организация общества, которая должна быть построена на всеобщем контроле над использованием природных ресурсов, норм потребления во всем мире.
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Беспамятных Н.Н. Русские белорусско-польско-литовского пограничья: проблемы самоидентификации

На основе методологии конструктивизма предпринята попытка выявить и обосновать типы идентичности русского населения белорусско-польско-литовского пограничья. Русские рассматриваются в соответствии с современными критериями как «новое меньшинство», идентичность которых формируется под воздействием комплекса социокультурных факторов, прежде всего кросс-культурных контактов с белорусами как «новым большинством». В результате формируется широкий спектр относительно устойчивых (постсоветский, традиционный, конкурентный, бинарный) и переходных типов самоидентификации русских. При всей вариативности идентичности русских доминирующим выступает традиционный тип, который имеет все предпосылки интегрироваться в структуру белорусского гражданского идентитета. Процесс формирования идентитета русских в Беларуси не завершен, однако его типы, выявленные в исследовании, свидетельствуют о достаточно глубокой интегрированности русских в белорусский социум.

Валодзіна Т.В. Славянска-нямецкія паралелі ў народных медыцынскіх уяўленнях

На падставе рознажанравых дадзеных славянскага і нямецкага фальклору даследуецца адзін з вытворных у сістэме народнамедыцынскіх поглядаў – матыў прысутнасці ў целе хворага асаблівых чарвякоў, якія не толькі правакуюць хваробу, але і могуць выступаць яе матэрыялізаваным увасабленнем. Актыўнае скарыстанне нямецкіх паралеляў уключаецца ў спробу рэканструкцыі зыходных семіятычных мадэляў традыцыйнага лекавання ў беларусаў. Аналізаванне комплексаў народнамедыцынскіх запабегаў славян (перадусім беларусаў) і немцаў дазваляе сцвярджаць, што хваравітыя станы, выяўляючы сябе ў такіх сімптомах, апелююць да двух асноўных прэзентуючых іх вобразаў навакольнага свету: змяя/чарвяк да ўнутраных хваробаў і сабака/воўк для знешніх (скураных) дэфармацый. Супастаўленне беларускага (славянскага) і нямецкага матэрыялу не толькі сцвярджае глыбокую архаіку такіх уяўленняў, але і ўлучаецца ў даследаванне іх генезісу і семіятычнай значнасці.
 
Дубинина А.П. Стиль культуры эпохи после «модерна»

В современной культуре, несмотря на множественные суждения, стиль «модерн» определяется как последний большой стиль XX века. Постмодернизм возникает после второй мировой войны вместе с пониманием того, что «модерн» как стиль с его социальными и эстетическими установками исчерпал себя. Постмодернизм, претендуя на звание «стиля», в то же время демонстрирует собой эстетические мутации, диффузии больших стилей, эклектическое смешение художественных языков, – все эти явления отнюдь не способствуют единой форме культурного самоопределения. Кроме того, постмодернистские эксперименты стимулировали стирание граней между традиционными видами и жанрами искусства, привели к дизайнизации художественной культуры. Рассматриваемое здесь культурное явление постмодернизма не предлагает нечто новое и уникальное, в основном постмодернистский язык связан с переоценкой ценностей модернизма и его завершающей стадии – авангардизма. Постмодернизм сегодня считается одной из стадий модернизма, распространением критического характера модернизма на сам модернизм, и следовательно его радикализацией. Противоречивость и неустойчивость постмодернизма, отсутствие единой художественной доминанты ещё не позволяет говорить сегодня о постмодернизме как о стиле культуры.

Сцепанцоў А.І. Гістарычныя вехі станаўлення кадравай сістэмы культуры

Разглядаецца гістарычная дынаміка фарміравання цэласнай кадравай сістэмы галіны культуры, якая прайшла пэўныя этапы развіцця. Прапанавана яе перыядызацыя: 1) стварэнне інстытуцыянальнай культурна-асветнай сістэмы і ў яе межах развіццё кадравай складаючай; 2) інтэнсіўнае адраджэнне (пасля ўрону, нанесенага Вялікай Айчыннай вайной) і ўдасканаленне культурна-асветнай сістэмы, прафесійнага мастацтва і мастацкай адукацыі, узмацненне кадравага патэнцыялу галіны культуры; 3) набліжэнне да фарміравання цэласнай кадравай сістэмы, імкненне да інтэграцыі ўзаемна звязаных узроўняў адукацыі ў адзіную сістэму бесперапыннай прафесійнай адукацыі ў сферы культуры; 4) усталяванне кадравай сістэмы галіны культуры як сукупнасці ўзаемазвязаных падсістэм: прафесійнай мастацка-вытворчай дзейнасці; бесперапыннай прафесійнай адукацыі; кіраўнічай падсістэмы, якая арганізуе і каардынуе дзейнасць усёй сукупнай кадравай сістэмы. Адзначаецца, што кадры з’яўляюцца галоўнай прадукцыйнай сілай культурнага працэсу, яны забяспечваюць выніковасць, эфектыўнасць дзейнасці і вырашэнне праблем культурнага развіцця.

Красуцкая Н.Г. Музейная статыстыка ў дынаміцы (1985 – 1999 гг.)

Даследуецца дакументацыя ўліку наведвальнасці Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (да 1992 г. – Дзяржаўнага музея БССР), навукова-метадычнага і каардынацыйнага цэнтра музейнай работы рэспублікі. Выбраны для даследавання перыяд (1985 – 1999 гг.) цікавы тым, што быў адзначаны шэрагам крызісных з’яў у грамадстве, распадам СССР і ўтварэннем незалежных дзяржаў. Аналізуюцца даныя ў дынаміцы, выяўляе «пікі» і «спады» ў наведвальнасці музея і раскрывае прычыны, якія прывялі да зменаў у музейнай аўдыторыі. Паказан працэс пошуку новых шляхоў узаемадзеяння музея з наведвальнікамі, які быў абумоўлены агульнай тэндэнцыяй зніжэння цікавасці грамадства да каштоўнасцей культуры ў цэлым і да музеяў у прыватнасці, які пачаўся ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі.
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Агафонова Н.А. Экранная культура и экранное искусство (анализ научно-исследовательских подходов)

Представлена панорама современных научных походов к изучению экранной культуры, а также концептуальная и терминологическая вариативность в определении данного феномена. Автор систематизирует теоретические разработки белорусских, украинских, российских и польских ученых в отношении аудиовизуальности (звукозрительности) как основного признака экранной культуры и определяет три главных исследовательских вектора: социально-философский, культурологический, искусствоведческий. При этом выявляется сжатость и фрагментарность собственно искусствоведческого подхода. Соответственно автором статьи акцентируется проблематика, связанная с автономией понятия «экранное искусство», дается его толкование как нового художественного семейства, оперирующего динамической звукозрительной образностью и включающего кино, телевидение, Digital Art.

Степанцова Н.И. Преемственность-повторяемость в динамике выразительно-смысловых систем языков искусства

Освещаются различные типы преемственности в динамике выразительно-смысловых систем языков искусства. Под преемственностью понимается внутренняя связь качественно преобразующихся состояний действительности, обеспечивающая их устойчивость и непрерывность (преемственность-устойчивость, преемственность-изменчивость и преемственность-повторяемость). Преемственность в эволюции языков искусства актуализируется, прежде всего, через структурные, композиционно-драматургические и технико-технологические константы языков с их семантической направленностью, а также через сами художественные дискурсы (уникальные выразительно-смысловые элементы). Глубинная преемственность-устойчивость объединяет их как объективно исторически сохраняющуюся данность «в себе самой». Преемственность-изменчивость проявляется в конкретно-историческом «другом себя» знаковых систем искусства (стили, полистилистика и/или интертекстуальность, цитация, «языковая» интерпретация). Преемственность-повторяемость представляет собой тенденцию ориентации на константы языков искусства далеких периодов; связана с феноменами современного искусства, определяемыми через частицы нео- : неоготика, неоклассицизм, неореализм, неоромантизм, новая мифология, новая трагедия (как жанр) ХХ века и др. Используются философско-эстетические, семиотические обоснования очерченных проблем (Барт, Камю, Кристева, Леви-Стросс, Лотман, Сорокин и др.). Рассматривается творчество прерафаэлитов, а также Дали, Далувея, Гринуэя, Морли, Морриса, Стравинского, Пендерецкого, Феллини и др.
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Васючэнка П.В. Мастацкія адкрыцці Вацлава Ластоўскага на фоне сусветнай літаратуры

Літаратурная спадчына Вацлава Ластоўскага, выбітнага майстра беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя, разглядаецца ў сусветным кантэксце. Падкрэсліваецца арыгінальнасць распра­цаванай пісьменнікам крыўскай тэорыі, якая абумовіла адметнасць яго мастацкіх твораў. Цэласнасцю і сістэмнасцю вылучаецца сімволіка твораў Ластоўскага, пазначаная інтэлектуалізмам. Пісьменніку належыць прыярытэт у вынаходніцтве жанру сінтэтычнага рамана («Лабірынты»), у якім спалучаюцца прыкметы дэтэктыву, навуковай фантастыкі, містыкі, гістарычнай і філасофскай прозы. У прозе Ластоўскага прысутнічаюць такія якасці, як жыццятворчасць, прагностыка, міфа­лагізацыя, інтэлектуальная гульня. Пісьменнік як бы прадбачыў жанравы рух сусветнай інтэлектуалі­заванай прозы канца ХХ стагоддзя, у эпоху постмадэрнізму. Творчасці Вацлава Ластоўскага, такім чынам, адпавядае самы шырокі літаратурны кантэкст, які складаюць класічныя і сучасныя творы, жанравы дыяпазон якіх надзвычай шырокі – ад філасофскага рамана да дэтэктыва.

Навасельцава Г.В. Мастацкі гістарызм у прозе Вацлава Ластоўскага

На прыкладзе празаічнай спадчыны Вацлава Ластоўскага (у сінхронным кантэкстуальным параўнанні з творамі Максіма Гарэцкага) выяўляецца спецыфіка жанравага фарміравання гістарычнай прозы ў пачатку ХХ стагоддзя. Станаўленне гэтага жанру ў беларускай літаратуры, у адрозненне ад заходне-еўрапейскага прыгожага пісьменства, адбывалася ў сярэдняй і малой прозе. Выкарыстаны ў аўтарскіх легендах і апавяданнях прыём увасаблення ў сціслым непасрэдна падзейным часе вялікага тэмпаральнага адрэзку дазваляў асэнсаваць розныя перыяды беларускай гісторыі, усвядоміць гістарычную спадчыну пэўных эпох, выпрацаваць мастацкім спосабам гістарычную перыядызацыю. Пры гэтым у «нацыянальна-гістарычных» творах Вацлава Ластоўскага адбываецца апрабацыя такіх мастацкіх вобразных сродкаў гістарычнай паэтыкі, як стылізаванае летапіснае пісьмо, «перакрыжаванне» часоў, увядзенне «скразных вобразаў», канкрэтна-гістарычнага датавання, якое становіцца асновай для аўтарскага выкладання падзей.
 
Каламійцава Ю.А. Творчасць як экзістэнцыяльны модус быцця ў рамане У. Караткевіча «Нельга забыць»

Асэнсаванне ролі творчасці і мастацтва ў жыцці чалавека з’явілася значнай часткай філасофскіх разважанняў на працягу многіх стагоддзяў. Выключэннем не з’яўляецца і філасофія экзістэнцыялізма. Экзістэнцыялісты паставілі творчасць у аснову сваёй філасофіі. У працах Жан-Поля Сартра, Альбера Камю і Мікалая Бярдзяева гэты модус з’яўляецца асновапалагаючым у чалавечым існаванні. Ён непарыўна звязаны з іншымі модусамі, такімі як смерць, каханне, жарсць і роспач. Творчая спадчына Уладзіміра Караткевіча разглядаецца намі як экзістэнцыяльна накіраваная і ставіцца побач з мастацкімі творамі экзістэнцыяльных філосафаў. Праводзіца параўнальны аналіз рамана Уладзіміра Караткевіча «Нельга забыць» і літаратурна-філасофскай спадчыны экзістэнцыяльных аўтараў Жан-Поля Сартра, Альбера Камю і Мікалая Бярдзяева з мэтай абгрунтаваць экзістэнцыяльную накіраванасць ідэй У. Караткевіча.

Лысова Н.Б. Сімвалічная прастора паэзіі Віктара Шніпа

У цэнтры даследавання – аналіз сімволікі твораў Віктара Шніпа (двух зборнікаў «Балада камянёў» і «Страла кахання, любові крыж») з пункту гледжання іх суб’ектыўнасці, асаблівасцей аўтарскай паэтыкі. У выніку даследавання гаворыцца аб пачуццёвай біяграфічнасці тэкстаў, засяроджанасці В. Шніпа на асабістай і патрыятычнай тэмах, выкарыстанні пісьменнікам кантрастных сімвалаў і стылістык. Сімвалічная прастора паэзіі Віктара Шніпа ляжыць у каардынатах асабістага лёсу аўтара, які скіраваны да смерці і поўніцца толькі ідэальным пачуццёвым зместам. Сімвалічная прастора паэта як самадастатковая сістэма. Самадастатковасць яе – у асобе аўтара. Сістэма гэта створана метадам інтерпрытацыі універсальных сімвалаў, сваім тлумачэннем іх пры дапамозе кантрастных сімвалаў, праз эмацыянальна-самотнае, псіхалагічна-бязвыхаднае разуменне сучаснасці.

Смулькевич А.А. Жанр обрамленной повести (на материале повествовательных сборников XIII – XIV веков)

Определение четких границ жанра и отнесение произведения к тому или иному типу литературы вызывает некоторые затруднения. Жанр обрамленной повести также не является исключением. Перед исследователем всегда стоит задача выбора литературного термина из ряда ему синонимичных. В данном случае рассматриваются рама произведения, цикл и обрамление. Также были выделены особенности исследования жанра обрамленной повести, сделана попытка определить аспекты для изучения вышеупомянутого жанра на примере трех повествовательных сборников: «Семьдесят рассказов попугая», «Декамерон» и «Кентерберийские рассказы». С данной целью был рассмотрен вопрос о сочетаемости предновеллистических жанров (рассказов новеллистического, басенного и сказочного типов) и новеллы, а также о роли автора и обрамления для создания единого произведения.

Кондаков Д.А. Рецепция творчества Стендаля в «Имени розы» У. Эко: контекст и паратекст

Роман У. Эко «Имя розы» (1980) рассматривается в контексте творческого опыта Стендаля. Авторская концепция французского писателя ХIХ столетия получает в постмо­дернистском произведении оригинальную трактовку. Так же как Стендаль, У. Эко варьирует позиции автора и повествователя, совмещая и противопоставляя их одновременно, ведет игру с ожиданиями читателя, смешивая вымысел и исторические факты, надевая маску переводчика. Игровая позиция автора, самоустраняющегося из текста, особое значение приобретает в паратексте, иначе, раме произведения – предисловии, примечаниях, эпиграфах. С учетом теоретических размышлений У. Эко о соотношении понятий «автор» и «текст», его представлений о ходе литературного процесса, можно определить его отношение к творчеству Стендаля как конструктивную, переосмысливающую иронию.
  
Марданов А.А. Характерные мотивы и биография автора в произведениях Эдгара Алана По

Рассматривается художественное своеобразие текстов Э. А. По, на примере которых демонстрируется самобытность авторских произведений, зависимость их содержания от биографии автора, взаимосвязь текстов одного автора, присутствие во всех произведениях Э. По типичных мотивов, навязчивых идей, персонажей, их действий и отношений между ними. Речь пойдёт о таких свойственных Э. По мотивах, как мотив смерти (часто насильственной и преждевременной), мотив тени (как знак смерти или её состояние), страх перед погребением (особенно – заживо), образ Виргинии Клемм (воспетой под разными именами), невозможность вновь увидеть умерших, и о том, что произведения Э. По обильно насыщены фактами из личного жизненного опыта, которые помогают при интерпретации смыслов его произведений.
 
Синило Г.В. Топика Песни Песней в лирике Эльзы Ласкер-Шюлер

Исследуются основные параметры художественного мира лирической поэзии выдающейся немецкой поэтессы ХХ века Э. Ласкер-Шюлер. Впервые выявляется значимость для ее творчества не только контекста немецкой культуры и литературы, но и еврейской культурной традиции, особенно ветхозаветной образности, структурообразующая роль топики Песни Песней для ее любовной лирики, несущей в себе многомерные мистические подтексты и связанной с осмыслением трагического опыта ХХ века. Впервые исследуется оригинальное прочтение топосов и мотивов Песни Песней в лирике Э. Ласкер-Шюлер и достигнутый поэтессой синтез еврейской и христианской мистических интерпретаций библейской книги.
 
Третьяк З.И. Сравнительно-типологический анализ способов и приёмов изображения понятия «война» на примере произведений Э. Хемингуэя и В. Быкова

Представлен сравнительно-типологический анализ способов и приёмов изображения понятия «война» на примере произведений Э. Хемингуэя и В. Быкова. Выявлены и сопоставлены художественные принципы и приёмы изображения понятия «война» в творчестве американского и белорусского прозаиков. Изучение белорусского художественного слова в контексте мировой литературы является чрезвычайно актуальным. Причём именно в контексте мировой с западноевропейскими, американскими, восточными литературами включительно, так как белорусско-славянские литературные и культурные взаимосвязи не единожды становились объектом научных исследований. Сравнение видения понятия «война» в творчестве американского прозаика, драматурга и военного журналиста Э. Хемингуэя и белорусского писателя, участника Великой Отечественной войны и общественного деятеля В. Быкова весьма актуально, так как творчество первого имело непосредственное воздействие на литературную деятельность белорусского художника слова.
  
 
ЛИНГВИСТИКА

Струкава С.М. Гістарычныя катэгорыі сялянства: эквіпалентная апазіцыя «дольнік – палавіннік»

Прааналізаваны гістарычныя намінацыі «половник» і «дольник», якія ўтвараюць эквіпалентную апазіцыю, для якой характэрна наяўнасць агульнага семантычнага кампанента і кампанента дыферэн-цыяльнага, абумоўленага рознымі матывацыйнымі прыметамі: «половник» – ‘з паловы’, «дольник» – ‘з долі’. Вывучэнне дадзеных намінацый важна ў кагнітыўным плане, паколькі яны маюць дачыненне да гістарычнай з’явы, якая выходзіць за межы ўсходнеславянскай тэрыторыі і мела пашырэнне ў Францыі, Італіі, Германіі, а ў перыяд панавання натуральнай гаспадаркі такая форма арэнды як «половинство» была распаўсюджана па ўсёй Еўропе. Прасочваецца семантычная эвалюцыя намінацыі «дольник», звязаная з семантычным нарашчэннем і выкарыстаннем яе не толькі з сацыяльна-эканамічным значэннем, але і з другасным значэннем ‘няродны сын, прыёмыш’, з улікам якога яна можа быць аднесена да тэматычнай сферы «назвы роднасці і сваяцтва».

Лясовіч С.М. Эматыўнасць як спосаб узаемадзеяння канцэптасферы колеру і канцэптасферы эмоцый у мастацкім тэксце

Прапануецца аналіз узаемадзеяння колеравай і эмацыянальнай лексікі ў мове мастацкага тэксту (на матэрыяле творчасці У. Караткевіча). Выяўляюцца спосабы ўзаемадачыненняў эмацыянальнай і колеравай канцэптасферы ў творах пісьменніка і ўдзел у гэтых працэсах катэгорыі эматыўнасці. Разглядаецца месца колеравага кампанента ў складзе эмацыянальных канцэптаў і роля эмацыянальнага ў структуры колеравых. Прадстаўлены тыпы найбольш прадуктыўных дыстрыбуцый з колераабазначэннямі і эмацыянальнымі рэпрэзентантамі. Паказана, што колераабазначэнні маюць розную псіхаментальную накіраванасць паводле сваіх функцый. Яны не толькі забяспечваюць працэс пазнання навакольнага свету, яго дыферэнцыяцыі і дэталізацыі, служаць эстэтызацыі рэчаіснасці, але выступаюць і крыніцай станоўчых або адмоўных эмоцый, удакладняюць эмацыянальную сферу чалавека, а эматыўны кампанент выступае адным са сродкаў канцэптуалізацыі колеру.
 
Фурашова Н.В. О динамических процессах в семантике многозначных глаголов

Рассматривается проблема установления семантического единства многозначного слова и связи между отдельными лексико-семантическими вариантами на примере глаголов физического действия в современном немецком языке. Решение этой проблемы на основе дефиниций современных толковых словарей во многих случаях затруднено рядом факторов: не всегда представляется возможным восстановить исходное значение слова, из которого на основе механизмов метафоры и метонимии производятся вторичные значения; в качестве первого значения в словарной статье подается самое частотное на современном этапе развития языка значение, что приводит к перестройке внутри семантической структуры, затрудняющей выводимость одного значения из другого. В связи с этим обосновывается необходимость обращения к диахронии и этимологии для того, чтобы восстановить полную семантическую картину соответствующего глагола, а также необходимость пересмотра лексикографической практики составления словарной статьи многозначного слова.
 
Бархатова Ю.О. Простые имена прилагательные в описании формы объектов окружающей действительности

ростые имена прилагательные со значением формы рассматриваются как отражающие результаты познания одного из основных признаков объектов – формы. Будучи первичными и входя в базовый лексикон, они фиксируют те формы объектов, которые вследствие своей значимости были выделены раньше, чем выраженные производными лексическими единицами. На основе анализа словарных дефиниций и сочетаемости этих лексических единиц выявляются особенности их значения и, следовательно, восприятия данного признака человеком: о преимущественной фиксации формы отдельных частей, структурных элементов объектов; об оппозитивном способе организации и хранения информации о форме; о восприятии и описании этого признака сквозь призму эталонов. Тенденция соотносить форму при вербализации с эталоном свидетельствует о ее психологической неотделимости от объекта, о восприятии формы как в той или иной степени уподобленной объекту-эталону и представляет собой наиболее экономный способ как хранения информации о неисчерпаемом богатстве форм в мире, так и их дифференцированного описания.

Муратова Е.Ю. специфика функционирования прилагательного в поэтической речи

Рассматривается специфика функционирования прилагательного в поэтических текстах М. Цветаевой. Показано, что для лирики поэта характерна тенденция создания окказиональных слов на основе продуктивных моделей, существующих в естественном языке; наблюдается изобилие прилагательных, созданных при помощи дефиса, а также прилагательных, имеющих узуальные дублеты, но отличающиеся формой, которая начинает играть в поэтическом тексте смыслообразующую функцию. Выделяются неузуальные формы сравнительной и превосходной степени прилагательных, в частности образование форм степеней сравнения от относительных прилагательных. Свою специфику имеют краткие формы, получающие в поэтическом тексте специфические экспрессивные свойства.
 
Лапушинская Н.О. Функционирование лексемы «голова» во фразеологизмах русского, белорусского и западногерманских языков

Работа является попыткой систематизировать на конкретном фактическом языковом материале особенности функционирования соматического компонента фразеологизмов «голова» в русском, белорусском, немецком, английском и нидерландском языках. Для достижения этой цели в русле сопоставительного исследования анализируется процент совпадения лексических значений соматизма «голова» в изучаемых языках, мотивированность фразеологических единиц их прототипическими свободными словосочетаниями, рассматриваются основные типы лексической и грамматической вариантности исследуемых фразеологических единиц, уделяется внимание метафоризации и метонимизации как основным способам семантического преобразования компонентного состава фразеологизмов и фразеообразовательная продуктивность лексемы «голова» в каждом из анализируемых языков.
 
Путрова М.Д. Нормативность и девиантность в употреблении модальных единиц: гендерный аспект проблемы

Отклоняющееся от нормы или соответствующее ей употребление языка не является прерогативой только маскулинного или фемининного вербального поведения. Проявления девиантности/кодифицирован­ности в использовании языка гендерно специфичны. Иконичность и диминутивность существенным образом соотносятся с частотностью девиантных или соответствующих нормам языковых средств. Неиконические формы модальных единиц чаще соотносятся с говорением представителей одного гендера, иконические и/или уменьшительные – другого, последние – независимо от их возможной девиантности. Известные утверждения о большей нормативности употребления языка женщинами справедливы только в известных пределах, если из арсенала языковых средств исключить некоторые весьма характерные его единицы, в частности уменьшительные формы модальных слов и разговорные модальные единицы. Количественные показатели употребления разновидностей последних гендерно специфичны. Вместе с тем гендерная принадлежность высказываний легко распознается, только если они содержат модальные диминутивы, другие формы разговорных модальных единиц не влияют на распознавание гендера.
 
Лебедева И.Г., Пашкевич С.Э. вариативность просодического оформления подготовленной и спонтанной речи на белорусском, русском и французском языках

Исследования стилистической изменчивости речи традиционно проводятся лексикологами, хотя факты произносительной и морфосинтаксической вариативности являются общеизвестными. В исследованиях произносительной вариативности в зависимости от ситуации общения, как правило, основное внимание уделяется единицам сегментного уровня. Стилистические изменения просодии являются малоизученными. Анализируется вариативность единиц просодического уровня в разных произносительных стилях; проводится акустический анализ скорости артикуляции и продолжительности паузации в подготовленной и спонтанной речи. Исследуется характер паузации. Анализируется связь логической выделенности с лексико-грамматическим классом слова. Сопоставляются общие и специфические просодические характеристики подготовленной и спонтанной речи на белорусском, русском и французском языках.
 
Скребнёва Т.В. Антропонимная вариативность: проблемные вопросы, специфика проявления в региональном именнике

Рассматривается ряд проблемных вопросов теории антропонимной вариативности в их проекции на региональный городской именник широкого хронологического среза (40-е – 90-е годы XX века). Важнейшей перспективой углубления теории антропонимной вариативности является ее связь с проблемным полем «апеллятивной» лингвистики, а также с современными исследованиями по семантике и прагматике собственного имени, в частности, с идеями о функциональной и семантической негомогенности антропонимии. Исследователи антропонимии нередко сравнивают имена с зеркалом социальной истории народа. Функционирование именной формы всегда обусловлено социолингвистически. Так, сельскому антропонимикону в отличие от городского более свойственно просторечие, морфологические варианты имен и гиперкорректные формы как стремление к грамотной передаче личного имени. Своеобразие региональных предпочтений ономатета, проявляющееся как в частотности конкретных антропонимных единиц, так и в продуктивности их вариантов особенно заметно при сопоставлении локального материала с данными исследователей по именословным системам других городов и государств.
 
 
РЕЦЕНЗИИ

Энциклопедический словарь сюрреализма /
Т.В. Балашова [и др.]; ИМЛИ РАН; отв. ред. Т.В. Балашова, Е.Д. Гальцова. – М., 2007. – 584 с. (Кондаков Д.А.)

Васильков, В.Н. Философские проблемы глазами студентов /
В.Н. Васильков, В.И. Турковский. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2007. – 115 с.
(Чеснокова О.И.)
 
 
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Филологическая наука: история и современность, школы и методы, проблемы и перспективы: первый международный научный семинар,
Полоцк, 10 – 12 апреля 2008 года (Гугнин А.А., Лысова Н.Б., Никифоров А.А.)

Cучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння: Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя,
Мінск, 28 мая 2008 года (Лясовіч С.М.)
 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Молодежная культура 2008: семинар преподавателей Германской службы академических обменов, Полоцк, 21 марта 2008 года (Махамбеталина И.А., Гордеенок Т.М.)