Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Барвенава Г.А. Калекцыя сярэднявечных тканін Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

Разглядаюцца ўзоры тканін з унікальнай калекцыі сярэднявечных тканін Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, якая складаецца з тканін, розных па тыпалогіі, варыянтах пляцення, аздобы, паходжання. Аналізуюцца спосабы пляцення, каларыстыка і арнаментыка мясцовых і імпартаваных тканін, месцы размяшчэння металічнага дэкору на адзенні. Палатнянае, саржавае, іголкавае пляценне, каларыстыка тканін дэманструюць тэхналогію і сімволіку раннесярэднявечнага мясцовага ткацтва; гафт – засваенне еўрапейскай стылістыкі і тэхналогіі вышыўкі. Даследуецца месца імпартаваных тканін на тэкстыльным рынку Вялікага княства Літоўскага, найперш вальных і нявальных фарбаваных сукнаў, выкананых пераважна палатняным перапляценнем. Па пісьмовых крыніцах называюцца гатункі сукна, робіцца параўнальны аналіз імпартаваных тканін па тонкасці і роўнасці ніткі, шчыльнасці перапляцення, выказваецца меркаванне пра ангельскае паходжанне фрагментаў тканіны, якая захоўваецца ў музеі-запаведніку. Разглядаюцца варыянты размяшчэння на тканіне і сімволіка дэкору з каштоўных і паўкаштоўных металаў, бронзавая аздоба тэкстылю ХІ – ХІІ стагоддзя (колцы, спіральныя пранізкі) і асноўныя тэхналагічныя прыёмы вышыўкі, што з’яўляецца адметнасцю тэкстыльнай аздобы тканіны і адзення часоў Сярэднявечча.

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Лобач У.А. Міфасемантыка культурнага ландшафту беларусаў: тэарэтыка-матадалагічныя праблемы даследавання

Разглядаюцца асноўныя тэарэтычныя канцэпцыі і метадалагічныя падыходы, выпрацаваныя ў айчыннай і замежнай гуманітарыстыцы (культурнай і кагнітыўнай антрапалогіі, этналогіі, семіялогіі, этналінгвістыцы і інш.) у галіне даследавання карціны свету і сімволікі яе прасторавых чыннікаў. Разглядаюцца асноўныя механізмы і спосабы спасціжэння навакольнай рэчаіснасці міфалагічным мысленнем, уласцівым прадстаўнікам традыцыйных супольнасцяў, базавыя характарыстыкі ўласна міфапаэтычнай карціны свету, што дае належны «метадалагічны інструментарый» для прадметнага даследавання міфасемантыкі культурнага ландшафту беларусаў.

Колосов А.В. Новые данные по мезолиту бассейна реки Сож

Представлен итог многолетних работ по изучению мезолита бассейна реки Сож. На основе методов сравнительного типолого-технологического анализа коллекций кремневого инвентаря, выделен ряд мезолитических культур, население которых обитало на территории Посожья в конце плейстоцена – начале голоцена. Результаты исследования демонстрируют картину сложного и многообразного процесса адаптации бассейна реки Сож населением разных культурных явлений, существовавших (сосуществовавших) в начале голоцена, что не выходит за рамки современных представлений о развитии культур среднего каменного века лесной полосы Восточной Европы. В научный оборот вводятся новые материа-лы по гренской, свидерской и, возможно, лингбийской культурам финального палеолита; песочноровской, бутовской, кудлаевской и яниславицкой культурам эпохи мезолита.

Казакоў А.У. Тытулаваная знаць з Маскоўскай дзяржавы ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы XV – 30-х гадах XVI стагоддзя

Прадстаўлены вынікі параўнаўчага аналізу становішча эмігрантаў з Маскоўскай дзяржавы ў Вялікім княстве Літоўскім з ліку тытулаванай знаці, якія перасяліліся сюды ў канцы XV – 30-я гады XVI стагоддзя. Гэта пытанне дагэтуль не станавілася прадметам навуковага даследавання. У акрэслены перыяд з Вялікага княства Маскоўскага ў беларуска-літоўскую дзяржаву перасяліліся пяцёра служылых князёў. Вызначана, што палітыка вялікіх князёў літоўскіх адносна эмігрантаў і, адпаведна, становішча апошніх у Вялікім княстве Літоўскім залежала ад шэрагу фактараў, галоўным з якіх была запатрабаванасць урадам княства той ці іншай асобы для рашэння пытанняў знешняй палітыкі. Апошняе вызначалася асабістымі якасцямі эмігранта, прычынамі і абставінамі яго ад’езду, а таксама яго досве-дам у палітычнай ды вайсковай дзейнасці.

Алексейчикова Н.Н. Опека над несовершеннолетними детьми в белорусских городах в XVI – XVIII века (на примере Могилёва)

Рассматривается институт опекунства, хорошо развитый в XVI – XVIII века. Это было обусловлено большим количеством детей-сирот, нуждавшихся в опеке. Причем к числу таковых относились не только дети, утратившие обоих родителей, но и те, которые потеряли только отца. Опека над несовершеннолетними детьми могла быть установлена как одним из родителей при составлении им завещания, так и органами местного управления. Опекунами могли стать прежде всего близкие родственники-мужчины, в случае отсутствия таковых опекуном могли стать мать или бабушка. Если у сироты не было родственников, то опекун назначался из числа уважаемых жителей города. Взаимоотношения между опекуном и подопечным регулировались нормами общегородского и общегосударственного права.

Салаўёў А.А. Натурныя даследаванні падвала і першага паверха корпуса «В» былога езуіцкага калегіума ў Полацку

Прадстаўлены вынікі натурнага вывучэння першага паверха корпуса «В» былога Полацкага езуіцкага калегіума. Падчас яго мадэрнізацыі ў 2006 – 2008 гадах была сабрана вялікая калекцыя археалагічных матэрыялаў другой паловы XVIII – пачатку ХІХ стагоддзя, якія непасрэдна тычацца складанай будаўнічай гісторыі гэтага корпуса. На аснове сабраных матэрыялаў і натурных даследаванняў сцен і скляпенняў была праведзена спроба рэканструкцыі магчымага першапачатковага выгляду інтэр’ераў некаторых яго памяшканняў і печак, планіроўкі падвала і першага паверха.

Клепікаў М.Я. Ахова віцебскіх помнікаў даўніны ў пачатку ХХ стагоддзя

Вывучэнне i ахова помнiкаў заўсёды былi пiльнай неабходнасцю, таму што пабудова дзяржавы немагчыма без усведамлення ўсёй разнастайнасцi культурна-гiстарычнай спадчыны, без гiстарычнай памяцi. Праблема стварэння дзяржаўнай сiстэмы па захаванню беларускiх помнiкаў даўнiны ў пачатку XX стагоддзя не была тэмай спецыяльных даследаванняў. Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца спроба прааналiзаваць i ацанiць працу дзяржаўных органаў пачатку ХХ стагоддзя, якiя ў той перыяд непасрэдна былi звязаны з рашэннем пытанняў аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Пры даследаваннi гэтай тэмы ўзнiкае неабходнасць акцэнтаваць увагу на дзейнасцi Вiцебскай вучонай архiўнай камiсii, вядомага гiстарычнага таварыства Вiцебскай губернi. Пры напiсаннi дадзенага артыкула выкарыстоўвалiся архiўныя матэрыялы, якiя ўпершыню ўводзяцца ў навуковы зварот.

Борун Е.Н. Монашеские общины города Полоцка: история, организация управления, характеристика братств в середине XIX – начале XX века

Представлена история функционирования монастырей города Полоцка: Спасо-Евфросиниевского женского (первоклассного), Богоявленского мужского (второклассного) и Борисоглебского (заштатного), а также приписных к ним – Витебского Свято-Духова, Невельского Преображенского, Махировского, после восстановления Полоцкой епархии (1833 г.) и ликвидации Брестской церковной унии (1839 г.) и до начала XX века. Дан анализ роли и значения монашеских общин в жизни православного населения регио-на, выявлены тенденции в формировании монашеских братств. На основании клировых и формулярных ведомостей, Синодиков и других архивных документов представлен подробный список настоятелей по-лоцких обителей с середины XIX до начала XX веков. Раскрыты причины, которые привели к прекращению деятельности монастырей в 20-е годы XX века.

Папко В.М. Маёнтак Магілёўцы памешчыкаў Дзяконскіх у 1880 – 1930-я гады

Артыкул прысвечаны гісторыі маёнтка Магілёўцы, які знаходзіўся ў Ваўкавыскім павеце (зараз Пружанскі раён Брэсцкай вобласці). Доўгі час маёнтак належаў роду Быхаўцаў. У канцы 70-х – пачатку 80-х гадоў ХІХ стагоддзя пасля смерці бяздзетных братоў Быхаўцаў Магілёўцы перайшлі да сына іх сястры Казіміра Дзяконскага. На аснове ненадрукаваных мемуараў Ц. Цішэўскай аналізуецца стыль жыцця гаспадароў маёнтка. Прапанавана апісанне маёнтка, які быў цэнтрам свецкага жыцця рэгіёну. У артыкуле расказваецца аб лёсах апошніх гаспадароў маёнтка – Стэфаніі і Альбіна-Міхала Дзяконскіх. У навуковы зварот уведзены новыя дакументы, якія захоўваюцца ў Дзяржаўным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна і Нацыянальнай бібліятэцы Польшчы. Упершыню друкуюцца фотаздымкі, прадстаўленыя нашчадкамі Дзяконскіх.

Корсак А.І. Штодзённасць жыцця остарбайтэраў з Віцебскай вобласці ў нацысцкай Германіі (1941 – 1945 гг.)

Нягледзячы на наяўнасць значнай колькасці прац, у якіх закраналася праблема прымусовага вывазу беларусаў, застаецца шмат звязаных з ёю маладаследаваных праблем, таму ў дадзеным артыкуле аб’ек-там даследавання з’яўляецца паўсядзённасць жыцця остарбайтэраў, апынуўшыхся па прычынах ваеннага часу ў Трэцім Рэйху. У працы вырашаюцца наступныя задачы: па-першае, паказаны меры, якія прадпрымаліся нямецка-фашысцкімі акупантамі дзеля паскарэння вывазу насельніцтва на працы ў Германію; па-другое, разглядаюцца ўмовы існавання остарбайтэраў на працягу 1941 – 1945 гадоў (размеркаванне на працу, харчаванне, вопратка, заробак). Асноўнымі крыніцамі для даследавання з’яўляюцца дадзеныя Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, дадзеныя пенсіённых спраў Докшыцкага і Шаркаўшчынскага райвыканкамаў, а таксама ўспаміны сведак тых падзей.

Соколова М.А. Изучение истории общественных движений XIX – начала ХХ века в Беларуси в конце 20 – 80-х годов ХХ века

Исторические исследования, опубликованные в Беларуси в конце 1920-х – 1980 годах, содержат значительный эмпирический материал по истории массовых (рабочего и крестьянского) движений социального протеста, некоторых аспектов социалистического движения (народничество и социал-демократия) на территории Беларуси в XIX – начале ХХ века. Однако концепции экономического детерминизма и классового конфликта, являвшиеся их методологической основой, фактически исключали возможность концептуализации общественных движений как предмета исторических исследований. В результате сложный и многосторонний процесс развития частной инициативы и гражданской самодеятельности, организации «групп интересов», расширения практики общественности и публичности и вовлечения в общественную деятельность различных социальных слоев, самоорганизации общественных сил, консолидации общественных движений был редуцирован в советской историографии до противостояния «трех лагерей» (буржуазно-либерального, консервативно-монархического и революционно-демократического) в освободительном движении.

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Румянцева Т.Г., Грицанов А.А. Эволюция человеческой природы в метаисторической перспективе

С позиций метаисторического подхода переосмысливаются традиционные философские концепты человеческой природы. В контексте теоретической реконструкции идей Н. Бердяева, С. Булгакова, Д. Андреева, Р. Генона, а также современных специалистов в этой области делается вывод, что метаистория как особая парадигма рассмотрения прошлого, настоящего и будущего цивилизации людей обосновывается идеей умозрительного «удвоения» мира на земной, человеческий и «потусторонний», сакральный. Выявляется взаимосвязь между теорией метаистории и мифологией. Подчеркивается, что метаисторический метод постижения социальной реальности не совпадает со «строго научными» формами познания: это – результат глубинного психологического переживания, дающего посвященному человеку ресурс высвобождения из трехмерного пространства повседневности в многомерный мир метаисторической реальности.

Серякова А.Ю. Аксиологический поворот в западноевропейской философии конца XIX – начала ХХ века

Рассматривается сущность аксиологического поворота в западноевропейской философии конца ХIX – начала XX века, с использованием дескриптивного, историко-генетического и структурно-функционального методов. Аксиологический поворот связан с выдвижением вопроса о ценностях в качестве центрального, а также с переосмыслением проблемы обоснования моральных ценностей. Подобные трансформации привели к появлению различных теорий, которые решали вопросы природы и источника моральных ценностей. Однако все многообразие концепций можно свести к двум центральным подходам. Первый подход объединяет тех мыслителей, которые стремились преодолеть классические этические учения и основывались на признании субъективных оснований моральных ценностей. Второй подход связан с переосмыслением классического наследия, его переинтерпретацией в рамках изменившихся социальных условий, данный подход фиксирует момент статичности и объективности моральных ценностей, их независимости от человека.

Бурсевич В.В. Критический и нейтральный подходы к исследованию идеологии: сравнительный анализ

Анализируются два доминирующих подхода к пониманию идеологии – критический и нейтральный. Выделяются основные теоретические презумпции, лежащие в основе данных подходов. Особое внимание уделяется обоснованию необходимости переориентации исследовательских установок с критического на нейтральный подход, обладающий значимым эвристическим и культурным потенциалом. Развивается мысль о том, что нейтральный подход предлагает более широкое понимание сущности идеологии как ос-новы коллективных представлений социальных групп. Данный подход вбирает в себя критический как частный случай и оказывается более плодотворным при анализе современного многополярного общества с его версификацией идентичностей и мирным сосуществованием различных групповых идеологий.

Ионе В.И. Доктринальные основы сциентистских культов современности: сравнительный анализ вероучительных положений христианской науки, саентологии и «квантовой психологии» Р.А.Уилсона

Анализируются учения религиозных культов современности, претендующих на научную обоснованность своих положений: Христианская Наука, саентология, квантовая психология. Отмечается, что рассматриваемые культы характеризуются отчетливыми сциентистскими чертами, обусловленными внешним подражанием точным наукам. При этом саентология и Христианская Наука, опираются на ряд аксиом, с постижением которых связывается достижение «научного» понимания действительности, а также возможность спасения. Квантовая психология позиционируется как наука, возникшая в результате синтеза нейрологии и физики, целью которой является объяснение процессов «программирования» сознания. Все три религии обещают дать человечеству точную технологию достижения бессмертия, всемогущества, всезнания и т. д. Автор заключает, что претензия на научность, свойственная исследуемым концепциям, не является обоснованной и выступает в качестве пропагандистского хода, эксплуатирующего большой авторитет науки в современном обществе.

Сидоренко И.Н. Исторический материализм В. Беньямина: история – язык – историчность

Представлен анализ философии истории немецкого философа В. Беньямина, а именно его концепции исторического материализма, в которой посредством методов цитирования, коллекционирования и методамаски меланхолика раскрываются и постигаются исторические первофеномены как диалектические первообразы. Задача исторического материализма Беньямина заключается в разработке нового понимания времени и нового видения хода исторического процесса. История здесь рассматривается не как завершенный образ, а как процесс становления, изменяющийся во времени, как текст, представляющий собой калейдоскоп смыслов. Также реконструируется концепция «актуального настоящего», в которой делается акцент на отказе от интерпретации времени как пустой бесконечности и утверждается мессианское время через историчность и решимость человека.

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Лысова Н.Б. Тэма снабачанняў у беларускай літаратуры, або сучасны варыянт метафізічнай паэзіі

Аналізуецца творчасць аднаго з сучасных літаратараў Ігара Бабкова ў сувязі з развіццём паэтыкі снабачанняў у беларускай літаратуры. Даецца некалькі класіфікацый ужывання сну ў літаратурных тэкстах. Сцвярджаецца наяўнасць у сучасным беларускім літаратурным працэсе метафізічнай паэзіі з шырокім ужываннем паэтыкі снабачання, застаюцца і класічныя сатырычныя (асветніцкія) выкладанні снабачання. Менавіта літаратары апошняга часу (ці новага пакалення) асабліва шырока выкарыстоўваюць паэтыку снабачанняў з-за схільнасці да фантастычнага ці віртуальнага аповеду. Літаратура ХХ стагоддзя пашырае прынцыпы выкарыстання паэтыкі сну: гэта не толькі сны рамантычныя, легендарныя, скіраваныя на захаванне міфалагічных, рэлігійных і гістарычных традыцый, гэта і алегарычныя, сатырычныя літаратурныя сны, скіраваныя на актуальнае сучаснае становішча.

Драбеня Ф.В. Актуалізацыя традыцыйных жанраў у сучаснай беларускай драматургіі

Разглядаюцца тэндэнцыі ў жанрава-стылёвым развіцці сучаснай беларускай драматургіі. Адлюстраваны не толькі традацыйныя драматургічныя формы (драма, камедыя, трагедыя), але і не тыповыя для беларускай драматургіі (п’еса-прытча, радыёп’еса, містэрыя). Эстэтыка сучаснага драматургічнага мастацтва сцвярджае неабходнасць выкарыстання ўсіх жанравых структур, якія склаліся ў мінулым, і тых, якія толькі пачынаюць сваё існаванне. Багатая палітра драматургічнага мастацтва арыентавана на мастацкае ўзнаўленне і рэканструкцыю ўсёй паўнаты чалавечага жыцця. Паказана, што разгледжаныя жанрава-стылёвыя формы сучаснай драматургіі можна падзяліць на чатыры групы: 1) п’есы, маркіраваныя традыцыйнымі тэрмінамі з іх рознымі стылёвымі характарыстыкамі; 2) п’есы з жанрава-стылёвай асновай, якая ідзе ад старажытных (або старых) форм драматургіі; 3) п’есы «жанрава-прамежкавага» стану, пазначаныя індывідуальна-аўтарскай тэрміналогіяй; 4) п’есы, што характарызуюцца тэрмінамі, якія прыйшлі разам з пэўнай культурнай сітуацыяй.

Кандакоў Д.А. Творчасць Яна Баршчэўскага і французская гатычная проза: пастаноўка праблемы

У артыкуле вылучаюцца і абгрунтоўваюцца падставы для супастаўляльных даследаванняў бела-рускага і еўрапейскага рамантызму ў рэчышчы гісторыка-кантэкстуальнага метаду. Канкрэтным прымяненнем падобнага падыходу абіраецца праблема суаднясення творчасці Яна Баршчэўскага і француз-скай гатычнай прозы (перадрамантычнай і рамантычнай), што ў айчыннай навуцы амаль не разгляда-ецца як магчымае поле для вывучэння. Акрэсліваецца кола адметных і агульных для беларускага і фран-цузскіх аўтараў (Ж. Казота, Ш. Надзье, П. Мерымэ) рысаў паэтыкі, эстэтыкі, светапоглядных арыен-ціраў. Прапаноўваецца погляд на рамантызм як шматаблічную мастацкую сістэму, якая складаецца з многіх «рамантызмаў» (паняцце, прапанаванае французскай даследчыцай М.-Р. Карэдор), што выклада-юць адметнае разуменне нацыянальнага пачатку ў літаратуры і культуры, традыцыі, суадносінаў фантазіі і рэчаіснасці, уяўнага і рацыянальнага.

Забогонская И.Л. Особенности пуританской концепции паломничества в аллегории Джона Беньяна «Путь паломника»

Рассматривается аллегория Д. Беньяна «Путь паломника» в контексте традиционного понятия «паломничество», которая, безусловно, явилась вызовом средневековым устоям и призывом к духовному возрождению и очищению. Очевидно и то, что этот революционный взгляд был радикально индивидуалистичен. Какими бы ни были самые высокие и достойные жизненные цели, они требовали отказа от традиционных общественных норм, но не влекли никаких изменений этого общества. Анализируются отличительные черты парадигмы паломничества, разработанной Беньяном в соответствии с пуританской доктриной роли самого человека, его окружения и Божественной воли в духовном становлении личности. Главное, по теории Беньяна, – собственная душа индивида, так как никакие действия, направленные на улучшение мира и общества не могут привести к очищению духа.

Масловская В.А. Традиции Ф.Г. Клопштока в ранних произведениях Ф. Гёльдерлина

Произведения, написанные Ф. Гёльдерлином ещё в школьные годы, отличаются необычной формой, высокой патетикой, философичностью, близкими поэтической манере Ф. Клопштока. Поэт воспевает идеалы человечества, такие как свобода, любовь, дружба, переплетая древние мифы с современной ему историей. Примечательно, что в первом стихотворении, определённом для публикации, – «Моё намерение» (Mein Vorsatz) – автор открыто заявляет о желании достигнуть величия Клопштока, позднее не раз с восхищением отзывается о песнях бардов. В Тюбингенских гимнах постепенно намечается отход от влияний литературной моды и личности Клопштока. В зрелом творчестве Гёльдерлин ограничивается преимущественно алкеевой и асклепиадовой строфами, пытаясь добиться в собственных произведениях особой музыкальности, заимствуя некоторые характерные термины из теоретических трудов своего кумира.

Гордеёнок Т.М. Грани романтического сознания: роль демонических сил в судьбе человека
(Новалис, Л. Тик, Г. фон Клейст, А. фон Шамиссо, Э.Т.А. Гофман)

Статья является продолжением предыдущих публикаций автора, посвященных исследованию феномена судьбы в немецкой романтической прозе. Осмысление судьбы связано в немецком романтизме с исследованием мировых сил зла, а стремление к антропоморфному изображению судьбы обусловливает широту диапазона демонических образов. Раскрывается подвижная система значений демонических образов, которые являются в творчестве немецких романтиков – Новалиса, Л. Тика, Г. фон Клейста, А. фон Шамиссо, Э.Т.А. Гофмана – одной из форм художественного воплощения концепции судьбы. Мировые силы зла, согласно представлениям немецких романтиков, препятствуют прорыву человека к познанию Абсолюта (Новалис), проникают в духовный мир индивида и ведут к грехопадению с дальнейшей возможностью его искупления (Шамиссо), указывают на иллюзорность человеческих устремлений и невозможность преодоления конфликта (Тик), свергают Божье царство и устанавливают сатанинские законы (Клейст, Гофман).

Траццяк З.І. Выпрабаванне літаратурнага героя-прадстаўніка «згубленага пакалення» трагічным каханнем
(на прыкладзе раманаў «Фіеста» і «Бывай, зброя» Э. Хемінгуэя, «Тры таварышы» Э.М. Рэмарка)

Пісьменнікі-прадстаўнікі «згубленага пакалення» неаднаразова рабілі аб’ектам свайго дэталёвага літаратурна-мастацкага даследавання развіццё кахання як рамантычнага пачуцця падчас вайны і пасля яе заканчэння. Традыцыйна каханне процівапастаўлялася жорсткасці і абсурднасці існавання чалавека на зямлі. Адначасова існавалі і некаторыя стэрэатыпы ў яго адлюстраванні, напрыклад, адносіны да кахання як «біялагічнай пасткі», у якую абавязкова павінны быў трапіць мужны і няскароны герой. У дадзеным артыкуле разглядаюцца асаблівасці асэнсавання гэтай тэмы ў асобных творах Э. Хемінгуэя і Э.М. Рэмарка, робіцца спроба знайсці агульныя заканамернасці ў яго адлюстраванні. Асаблівая ўвага звяртаецца на тое, што каханне становіцца моцным стымулам у барацьбе за захаванне ўласнага «я», якое вымушанае процівастаяць новаму віду стэрэатыпаў. Робіцца акцэнт на асаблівасці стварэння жаночых вобразаў у раманах «Бывай, зброя!», «Фіеста» і «Тры таварышы». Артыкул працягвае серыю публікацый аўтара, прысвечаных даследаванню праблемы «чалавек на Першай сусветнай вайне і пасля яе заканчэння».

Антипова И.А. Интерпретация заглавия романа Ричарда Олдингтона «Смерть героя»

Интерпретируется заглавие романа Ричарда Олдингтона «Смерть героя», самого значительного из английских антивоенных романов, посвященных первой мировой войне. Мы исходим из гипотезы, что заглавие в данном случае является ключом к пониманию авторского замысла произведения. Анализ проводится с учетом всех элементов содержания романа: сюжета, проблематики, системы образов, художественных приемов и средств, авторских размышлений и реплик, включенных в текст произведения, а также с привлечением более широкого историко-литературного и общественного контекста, находящегося за пределами авторского текста произведения.

Никифоров А.А. Особенности восприятия холокоста американскими поэтами в свете общественно-политической ситуации в США 1933 – 1945 годов

Рассматривается общественно-политическая и литературная ситуация, в которой зарождалась американская поэзия холокоста, берущая начало в европейской антифашистской поэзии, подхваченная военными поэтами США (1933 – 1945 гг.) и развитая послевоенными гражданскими поэтами. Среди поэтов, участников второй мировой войны, выделены Рэндалл Джаррелл и Энтони Хект, в чьем поэтическом творчестве тема холокоста стала одной из ведущих военных тем. Показаны широта осмысления вопроса, поиск культурных причин катастрофы, отличающие стихотворения этих авторов. Особенно-сти восприятия холокоста американскими поэтами становятся более отчетливыми, когда поэзия США о второй мировой войне рассматривается не только в контексте антифашистской поэзии Европы, но и на фоне общественно-политической ситуации.

Мостобай Т.Ф. «Женщина французского лейтенанта» Дж. Фаулза как первый английский историографический метароман

Анализируются характерные признаки историографической метапрозы на примере «Женщины французского лейтенанта» Джона Фаулза, романа, который многие критики относят к первому представителю нового жанра. Среди его основных особенностей – отказ от поиска исторической правды и целесообразности исторического процесса, разрушение антитезы литературы и истории, понимание последней как незавершимого текста, метаповествование, ироничный голос автора и богатая интертекстуальность. Приводится сопоставительный анализ указанного произведения Джона Фаулза и ро-мана Айрис Мердок «Алое и зеленое» как представителя традиционного исторического романа. Результатом исследования стал вывод о том, что историографическая метапроза, представленная в работе «Женщиной французского лейтенанта» Фаулза, комбинирует особенности классического исторического и постмодернистского романа, являя собой особый феномен в английской, а также мировой литературе.

Артамонов Г.А. На пересечении неоготики, готики и реализма

Устанавливаются реалистические черты изображения картин ужасного и сверхъестественного на уровне человека и общества на материале популярных и в художественно-эстетическом плане значимых произведений американского писателя неоромантического склада С. Кинга, признанного классика жанра «хоррор». В самой возможности их обнаружения немалая заслуга неоготики как художественной системы, которая осовременивает, «приземляет», психологизирует поэтологические константы американской готической традиции и репрезентирует современную морфологию многоликого ужаса. Особое значение в работе придается освещению национальной специфики «темного» жанра популярной литературы и его неоготических особенностей, что позволяет рассматривать С. Кинга как национального американского писателя.

 

ЛИНГВИСТИКА

Струкава С.М. «Культурныя» запазычанні старабеларускай мовы

З улікам комплексных даных помнікаў пісьменнасці (старажытнарускіх і старабеларускіх), этымалагічных і дыялектных звестак прааналізаваны некаторыя назвы тэкстыльнай наменклатуры, узнікненне якіх абумоўлена развіццём гандлёваэканамічных адносін у Вялікім княстве Літоўскім. Кампаненты тэматычнай групы маюць розныя генетычныя вытокі, узыходзячы да кітайскай («камка»), тамільскай («кіндзяк»), цюркскай («адамашка»), нямецкай («едваб») крыніц. Фанетычная адаптацыя запазычанняў магла адбывацца ў рускай мове, з якой яны ў асіміляванай форме засвойваліся старабеларускай мовай («кітайка»). Назвы некаторых каштоўных тканін звязваліся з уяўленнем пра багацце і прыгажосць, што прыводзіла да пераходу іх у разрад агентыўных назоўнікаў («камочка»). Заканамернай з’яўляецца семантычная эвалюцыя назваў тканін, якая прыводзіла да набыцця імі новага пераноснага значэння і ўжывання іх як абазначэнняў адзення («кітайка»). Канкурыраванне сінанімічных назваў «кітайка – сарафан». мела сваім вынікам распад сінанімічнай пары і замацавання ў якасці нарматыўнай адной назвы («сарафан»).

Путрова М.Д. Гендерные особенности употребления неконвенциональных имен собственных

Обсуждается возможность классифицирующего употребления имени собственного (личного) и устанавливаются гендерные особенности такого употребления. Последние представлены в терминах количественных отношений, а именно: общей частотности неконвенциональных употреблений имени, количественных показателей его встречаемости в одном коммуникативном эпизоде, частотности реализаций диминутивных, иронических и уничижительных вариантов имени, общего разнообразия фонетических средств выделения неконвенциональных именований, частотности расширенного диапазона реализации имени и пролонгирования согласных звуков в его сегментной структуре, встречаемости коллокаций неконвенциональных имен с интенсифицирующими вставками.

Лебедева И.Г. Возрастная вариативность темпоральной организации
подготовленной и спонтанной речи на белорусском, русском и французском языках

Проводится краткий обзор достижений лингвистической науки в области темпоральных исследований речи, обозначаются основные направления современных исследований темповой вариативности, обосновывается необходимость проведения компаративных исследований темповой вариативности у испытуемых различных возрастных групп. Описываются результаты проведенного в Полоцком государственном университете компаративного исследования с привлечением испытуемых 10, 40 и 60 лет, говорящих на французском, русском и белорусском языках. Исследуются различия в скорости артикуляции в подготовленном чтении и свободном пересказе в данных возрастных группах. Анализируется примененная испытуемыми паузация. Изучаются проявления хезитации в каждом из языков. Формулируются выводы о наличии универсальных и специфических особенностей темпоральной организации подготовленной и спонтанной речи на французском, русском и белорусском языках в различных исследуемых возрастных группах.

Бархатова Ю.О. Эмоциональность познания в структурах знания о форме (на материале немецкого языка)

Особенности интерпретативности и «аффективности» как важных составляющих познавательного процесса рассматриваются на примере имён прилагательных современного немецкого языка, описывающих форму объектов окружающей действительности. Интерпретативность находит отражение в характеристике формы одного объекта через отсылку к другому. При этом данная операция неизбежно сопровождается оценкой, то есть эмоциональным отношением человека. Эмпирический материал свидетельствует о том, что рациональная оценка, заключающаяся в указании на предмет, выступающий эталоном той или иной формы, в большинстве случаев представлена на уровне парадигматике. Эмоциональная, отрицательная или же положительная оценка формы объектов зафиксирована на синтагматическом уровне в сочетаемости и проявляется в тех случаях, когда форма объекта не соответствует принятой норме.

Шевцова В.А. Прагматическая семантика немецких и русских фразеологизмов в лексикографическом контексте

Определены прагматические компоненты в семантике фразеологизмов с цветообозначениями в лексикографическом аспекте. К прагматическим компонентам относятся следующие элементы значения: коннотация, стилистическая маркированность, хронологическая маркированность, а также наличие неэкспрессивной денотативной оценки у некоторых фразеологизмов с цветообозначениями. Прагматическое значение устойчивых оборотов с цветообозначениями фиксируется в словарях посредством коннотативных, стилистических и хронологических помет, однако они имеются у незначительного числа фразеологизмов с цветообозначениями. У значительной части фразеологизмов с цветообозначениями преобладает негативная коннотативная характеристика, что в психологическом плане объясняется склонностью человека острее реагировать на отрицательные, нежели на положительные проявления в жизни. В большинстве случаев фразеологизмы с цветообозначениями стилистически нейтральны. Наличие книжной или просторечной стилистической маркированности связано с их образностью или оценочностью. В обоих языках большинство оборотов с цветообозначениями принадлежит активному словарю, поэтому архаизмы и историзмы в исследуемом материале единичны.

Фонина М.Н. Объявления-благодарности: структурные и прагматические особенности

Описываются коммуникативные и языковые особенности объявлений-благодарностей, их глубинная семантическая структура, характеризуются облигаторные и факультативные компоненты в структуре благодарственных объявлений. Представлены разнообразные способы выражения поздравлений на пяти языках, а также способы авторской самопрезентации. В статье рассматриваются структурные и прагматические особенности текстов благодарственных объявлений, а также определяется соотношение в них клишированных фраз, конвенционально закрепленных за ситуацией благодарности, и эмотивно-экспрессивных средств. Опираясь на данные работ по теории речевых актов, мы выявляем признаки различных речевых актов в текстах благодарственных объявлений.

Слесарева Т.П. Онимы в медицинской терминологии

Терминология в настоящее время составляет значительный лексико-фразеологический слой языка науки, используемый в профессионально-трудовой деятельности людей. Термины рассматриваются как единая лексическая совокупность, представляющая все сферы человеческой деятельности, от общественной до узкоспециальной. Каждая специальная отрасль производства или науки располагает своей терминологией. Процесс номинации в сфере науки имеет свои особенности, одна из которых состоит в избирательности средств и способов образования новых номинативных единиц. Современная медицинская терминология – одна из обширных и сложных в понятийном отношении систем терминов. Характерной особенностью медицинских терминов является широкое использование имен собственных в составе терминологических и номенклатурных единиц.

Гончарова Н.А. Латинские фразеологизмы, маркированные антропонимами, и их русско-белорусские семантические эквиваленты

Значения пословиц, представляя собой языковые универсалии, обнаруживают эквивалентность в ряде неродственных языков. Каждый язык отражает явления языковой культуры и использует свои собственные лексические средства выражения, возникающие различия затрагивают предметно-образную сферу. Латинские паремии представлены как примерами фольклорного характера, так и авторскими высказываниями, которые начали существовать самостоятельно, пополнив фонд латинской фразеологии. Выявляются латинские фразеологизмы, маркированные антиконимами и антропонимами, проводятся их сравнения с семантическими параллелями в русском и белорусском языках. Большинство латинских пословично-поговорочных выражений, маркированных антиконимами и антропонимами, имеют семитические инварианты в русском и белорусском языках, однако русско-белорусские паремии повсеместно носят народный характер, поскольку реалии, характерные для античных народов, отсутствуют в культуре народов восточно-славянских.

Лясовіч С.М. Тэмпаральныя вобразы ў творчасці У. Караткевіча

Аналізуюцца вобразы часу ў творчасці У. Караткевіча. Устанаўліваюцца суадносіны прадстаўленых у паэтычных і празаічных тэкстах уяўленняў пісьменніка пра час з рознымі мадэлямі часу – цыклічнай, лінейнай і інш. Высвятляюцца адметнасці праяўлення часаадчування ў аўтарскай карціне свету. Адзначаюцца тэмпаральныя апазіцыі, семантычны і сімвалічны змест адзінак часу ў мастацкай сістэме У. Караткевіча. Разглядаецца метафарызацыя тэмпаральнай лексікі, увага засяроджана на канатацыі пэўных часавых вобразаў у творчасці аўтара.