Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Нестер Н.В. Полоцк в книге И. Мессения «Scondia illustrata»

Представлено исследование, проведенное в рамках темы «Культура Полоцка и Полоцкого региона в контексте европейской культуры: история и современность в комплексном рассмотрении». Объек-том исследования является пятнадцатитомный труд шведского историка Иоанна Мессения (Johannes Messenius, 1579 – 1636) «Scondia illustrata»; предмет исследования – город Полоцк в книге И. Мессения «Scondia illustrata». Сформулированы задачи – разыскать, перевести и прокомментировать фрагменты, связанные с Полоцком. Выявлено своеобразие исторического и культурного развития Полоцка в европейском культурном контексте. Упоминания г. Полоцка в книге И. Мессения «Scondia illustrata» сводятся к 1563 –1579 годам. Шведский историк ограничивается лишь называнием Полоцка в связи с конкретными историческими событиями и не дает городу какой-либо развернутой характеристики.

Кежа Ю.М. Генезіс княжацкай улады на беларускіх землях у VIII – XI стагоддзях

Даследаванне характарызуе эвалюцыю і развіццё інстытута княжацкай улады на беларускіх землях ад перыяду «ваеннай дэмакратыі» (VI – VIII стст.) да станаўлення самастойнага Полацкага кня-ства ў ХІ стагоддзі. Аналіз зроблены на падставе вывучэння крыніц (летапісаў, літаратурных твораў) і гістарыяграфіі. Зроблены параўнаўчы аналіз генэзісу княжацкай улады Полацкага і Тураўскага земляў-княстваў у кантэксце дзяржаватворчых працэсаў іншых зямель Беларусі і Усходняй Еўропы. Адзначаецца, што з прыходам нарманаў-варагаў змяняецца характар княжацкай улады (сацыяльнае адасабленне карэлюецца з этнічным). У канцы Х – пачатку ХІ стагоддзя за князем замацоўваецца статус вярхоўнага ўладара сваёй зямлі, гаранта абароны княства ад знешняй небяспекі і ахоўніка ўнутранага міру. Адбываецца канчатковая лігітымізацыя княжацкай улады ў мясцовым грамадстве. У ХІ стагоддзі на землях Кіеўскай дзяржавы ўзнікае праблема наследавання княжацкай спадчыны, якая з пачатку ХІІ стагоддзя становіцца актуальнай і на Полаччыне.

Чараўко В.У. Матэрыялы да карты пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў

Вывучэнне пахавальных помнікаў дае інфармацыю аб асаблівасцях матэрыяльнай, а ўскосна – і духоўнай культуры людзей мінулага. Артыкул прысвечаны пытанню картаграфавання пахаваль-ных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў. Перыяд XIV – XVIII стагоддзяў з’яўляецца перспектыўным для вывучэння з прычыны недастатковай вывучанасці пахавальных помнікаў гэтай эпохі. У ходзе падрыхтоўчага этапа былі ўдакладнены межы даследуемага рэгіёну. На падставе абагульненай інфармацыі складзены спіс пахавальных помнікаў, які налічвае каля сотні пазіцый. Улічаны такія катэгорыі аб’ектаў, як познесярэднявечныя курганныя пахаванні, курганна-жальнічныя могілкі, магілы з каменнымі надмагіллямі і крыжамі, пахаванні ўнутры культавых пабудоў, а таксама памінальныя курганы. Вынікам стала «Карта пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў». Карту плануецца ўдакладняць з улікам вынікаў новых археалагічных адкрыццяў.

Мацук А.У. Аршанская павятовая эліта ў часы панавання Аўгуста ІІІ

Даследуюцца роля і структура павятовай эліты Аршанскага павета ў часы панавання Аўгуста ІІІ. Дэталёва разглядаецца фарміраванне аршанскай павятовай эліты і ўплыў магнацкіх груповак на яе склад. Даказана, што найбольшымі ўплывамі сярод аршанскай павятовай эліты валодала Фамілія на баку якой выступалі лідэры мясцовай эліты: аршанскі гродскі староста Ян Юзэфовіч, аршанскі войскі Марцін Ратомскі, аршанскі гродскі суддзя Антоні Хлебніцкі Юзэфовіч, браслаўскі стольнік і аршанскі падстароста Аляксандр Тадэвуш Ваўжэцкі, аршанскі гараднічы, а потым аршанскі гродскі пісар Антоні Слешыньскі. Сілаў палітычных апанентаў Фаміліі прыхільнікаў Радзівілаў хапала ў большасці выпадкаў толькі на зрыў аршанскіх соймікаў.

Уваров И.Ю. Проблемы исследования историографии шляхты и сословно-представительных органов власти в период становления и развития Великого княжества Литовского до Люблинской унии 1569 года

Рассматриваются существующие в отечественной исторической науке различные концепции и точки зрения о развитии феодализма на белорусских землях в период становления и развития Великого княжества Литовского в XV – XVI века. Научный интерес к истории развития сословия шляхты ВКЛ проявили ученые еще в конце XIX века. Благодаря целой плеяде видных российских, а затем советских медиевистов появились фундаментальные труды, посвященные развитию сословно-представительной системы власти, финансов, организации вооруженных сил страны, становлению правовых норм, адми-нистративным и аграрным мероприятиям и др. Опираясь на современные методы научного исследования, авторы работ воскресили эпизоды исторических событий. Они сумели удачно подобрать материал источников по разным аспектам истории, что делает каждую работу эмоциональной по содержа-нию и ясной по смыслу. В трудах присутствует стремление авторов к самостоятельному решению сложных вопросов истории.

Глазырын С.Я. Рэвалюцыйная сітуацыя 1861 – 1862 гадоў у Віцебскай губерні

Дадзены артыкул прысвечаны падзеям, якія адбываліся на працягу 1861 – 1862 гадоў на тэры-торыі Віцебскай губерні і папярэднічалі ўзброенаму паўстанню. У савецкай і сучаснай гістарыяграфіі гэты перыяд вядомы як перыяд складвання рэвалюцыйнай сітуацыі. Даецца характарыстыка форм і метадаў барацьбы ў Віцебскай губерні на працягу 1861 – 1862 гадоў; аналізуецца колькасны і сацыяльны склад удзельнікаў рэвалюцыйных выступленняў. Звяртаецца ўвага на рэвалюцыйныя сувязі ўдзельнікаў барацьбы Віцебскай губерні і расійскіх рэвалюцыйных дэмакратаў. Прадстаўляюцца асноўныя праграм-ныя дакументы цэнтральных і мясцовых органаў кіраўніцтва рэвалюцыйнай барацьбы. Упершыню зроблена спроба сістэмнага аналізу пазначаных падзей на тэрыторыі Віцебскай губерні з прыцягненнем раней невядомых архіўных крыніц.

Лабоха Г.М. Храмы прападобнай Еўфрасінні ў Полацкай епархіі: параўнаўчы аналіз умоў існавання і развіцця

Параўнаўчы аналіз датычыцца Свята-Еўфрасіннеўскай царквы ў в. Бароўка Верхнядзвінскага р-на і ўласна Еўфрасіннеўскай, інакш «Цёплай», царквы, што была пабудавана ў межах архітэктурнага ан-самбля Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра. Праведзены параўнаўчы аналіз існавання і дзейнасці вызначаных храмаў у рэтраспектыве часу. Разгледжаны кампазіцыйна-мастацкія характарыстыкі і асаблівасці канструкцыйнага вырашэння храмаў. Вызначаны тагачасныя стылявыя напрамкі і ступень іх уплыву на знешнюю архітэктуру і планіровачную арганізацыю храмавых помнікаў. Раскрыты ўмовы і спецыфіка існавання помнікаў сакральнага дойлідства. Паказана дваістасць стаўлення савецкіх органаў дзяржаўнага кіравання да Рускай Праваслаўнай Царквы на прыватным прыкладзе іх адносін да Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра і Свята-Еўфрасіннеўскай царквы ў в. Бароўка. Для больш дэталёвага параўнаўчага аналізу тагачаснай эпохі ў жыцці манастырскага комплекса прыведзены кароткі экскурс яго сучаснага становішча.

Янушевич И.И. Характер и причины форсированного решения «церковного вопроса» партийно-государственными структурами в 1917 – 1924 годы

Исследуются характер и причины форсированного решения «церковного вопроса» партийно-государственными структурами в 1917 – 1924 годы. Социально-политические преобразования в Российской империи после событий октября 1917 года кардинальным способом изменили систему государственно-церковных отношений. К власти пришло атеистическое правительство, объявившее беспощадную войну религии и церкви. Главным объектом антирелигиозной деятельности большевиков стала Русская православная церковь (РПЦ). Содержание антицерковных мероприятий не всегда соответствовало задачам советского строительства. Государственная конфессиональная политика носила в указанный период откровенно репрессивный характер, зачастую не согласовывалась с выдвигаемыми партией и правительством лозунгами.

Соколова М.А. Изучение истории общественных движений в XIX – первой трети ХХ века

К началу ХХ века сформировалось понимание того, что социальные движения – это специфическая форма коллективного поведения, которая принципиально отличается от массовых действий, классовых конфликтов, чисто политической борьбы. Полноценное теоретическое осмысление феномена затруднялось тем, что значительный объем исследований принадлежал активистам движений, а дискуссии по вопросам истории общественных движений часто носили не научный, а идеологический характер. Это отразилось на формировании терминологии, которая составила основу советской историографии и практически без существенных изменений была заимствована отечественной постсоветской историографией. Трактовки с точки зрения «заражения масс» и классовых конфликтов определили методологические подходы к анализу общественных движений в Российской империи, в том числе и в Беларуси. Оценка общественных движений давалась в соответствии с тем, насколько они отражали интересы классов как носителей объективного исторического процесса (прогрессивного развития). А успех определялся с точки зрения наличия формальной политической организации – политической партии. В результате к середине 1920-х годов общественные движения были фактически вытеснены из поля зрения историков проблематикой революционного движения, а также формирования и деятельности политических партий, которые возглавили массовое народное (рабочее и крестьянское) движение.

Сумко А.В. Перыядызацыя дзяржаўнай палітыкі ў кнігавыдавецкай справе БССР (1919 – 1941 гг.)

Разглядаецца накіраванасць дзяржаўнай палітыкі з 1919 па 1941 год у кнігавыдавецкай справе БССР з вылучэннем асноўных этапаў: у 1919 – 24 гадах суіснавалі дзяржаўная, кааператыўная, прыватная формы кнігавыдавецтва; у 1925 – 1929 – адбывалася ўмацаванне дзяржаўнага сектара, аднак за выдавецтвамі захоўвалася пэўная доля самастойнасці; у 1930 – 1935 – удасканальваўся механізм падсправаздачнасці выдавецтваў партыйна-дзяржаўным органам; у 1936 – 1941 – была канчаткова ство-рана цэнтралізаваная кнігавыдавецкая сістэма. Накіраванасць і змястоўнасць кнігавыдавецкай палітыкі ў БССР залежылі ад грамадска-палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне, установак камуністычнай партыі аб ролі і месцы літаратуры ў сацыялістычным грамадстве.

Римко О.Г. Деятельность сельскохозяйственных переселенческих товариществ в БССР в 1925 – 1927 годах на примере Полоцкого округа

Рассматривается деятельность переселенческих товариществ в 1925 – 1927 годах в БССР на примере Полоцкого округа. Логика организованной миграции в СССР диктовалась, с одной стороны, избытком сельского населения в центральных районах и связанной с этим безработицей, а с другой – возрастающей необходимостью вовлечения в хозяйственный оборот значительного массива пустующих земель Дальнего Востока и Сибири. Процесс переселения «избыточного» крестьянства в Полоцком округе проходил в русле общесоюзных тенденций. В целях улучшения хозяйственного устройства колонизируемых районов Совет народных комиссаров (СНК) постановил организовывать переселенческие товарищества на началах добровольного объединения крестьян и предоставлять переселяющимся хозяйствам средства для наиболее эффективного использования осваиваемых земель. Переселенческая кампания сопровождалась возникновением института ходачества. Помощь государства, оказываемая в первую очередь скооперированным хозяйствам, и взаимопомощь членов переселенческих товариществ была немаловажной и существенной опорой в деле обустройства и адаптации переселенцев к новым условиям жизнедеятельности.

Нікалаева І.У. Прыцягненне жаночага насельніцтва Беларусі на прымусовыя работы ў Германію ў 1942 – 1944 гадах

Даследуецца дзейнасць германскіх акупацыйных улад па прыцягненню жаночага насельніцтва Беларусі на прымусовыя работы ў Германію ў 1942 – 1944 гадах. Даследаванне ажыццяўлялася з прыцягненнем матэрыялаў, якія знаходзяцца на захаванні ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўных архівах Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай і Мінскай абласцей, а таксама апублікаваных дакументальных крыніц, якія характарызуюць сацыяльна-эканамічныя і ідэалагічныя аспекты нацысцкай палітыкі на акупаванай тэрыторыі Беларусі, раскрываюць работу партыйных і камсамольскіх органаў сярод жаночага насельніцтва ў тыле ворага, адлюстроўваюць удзел жанчын у антыгерманскім супраціўленні. На падставе аналізу дакументаў раскрываецца механізм рэгістрацыі працаздольнага жаночага насельніцтва, нацысцкая практыка мабілізацыі ў рэйх жаночых працоўных рэсурсаў Беларусі, а таксама супраціўленне вярбоўцы ў Германію з боку беларускіх жанчын.

Тимофеев Р.В. Развитие ведомственного медицинского обеспечения БССР в 1943 – 1991 годах (на примере транспортных предприятий)

Предлагаемое исследование на примере транспортных предприятий отражает развитие ведомственного медицинского обеспечения в БССР в 1943 – 1991 годах. Автором были отмечены основные направления работы медицинских учреждений, которые занимались медицинским обеспечением работников транспорта, их успехи и недостатки в работе. Значительное внимание уделено изменениям в политике ведомственного медицинского обеспечения в республике, показано её влияние на состояние производительности труда. В исследовании определена зависимость ведомственного медицинского обеспечения в БССР от общесоюзных решений. Отмечены причины, по которым медицинское обеспечение работников транспорта было недостаточным и не соответствовало их воздействию на развитие социально-экономической сферы республики.

Забогонская И.Л. Интерпретация понятия «странствие» в научном дискурсе

Исследуются вопросы становления и развития теоретических представлений о понятии «странствие» в зарубежной филологической науке (западной и российской). Анализируются концепции странствия, созданные разными литературоведческими школами, способы их интерпретации и системати-зации. В статье приведены различные варианты типологии парадигм этих концепций, составленные на основе междисциплинарных исследований (с учетом философского, антропологического, психологического, культурологического, исторического и других аспектов). Особое место в данном обзоре отведено работам, посвящённым этимологии и семантике исследуемого понятия, сравнительно-историческому анализу возникновения и развития концепций странствия и их традиционных вариантов в европейской культуре и литературе. Анализ построен с учётом обширного литературоведческого контекста – от основополагающих трудов Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина и О.М. Фрейденберг до современных работ в области гуманитарных наук.

Кулик О.П. Понятие фантастического: от истории к современности Изучено понятие фантастического в истории литературоведения. Показано развитие термина и понятия в историко-литературном процессе.

Исследуются достижения как отечественного, так и зарубежного литературоведения. Показано, что существуют определенные трудности с определением фантастического, так как оно используется как эстетическая категория и как литературоведческий термин. Более того, в начале XIX века данное понятие часто смешивали с понятием чудесного. К концу XIX века с появлением научной фантастики возникла проблема с ее определением. Автор трактует фантастику не как жанр, а как более крупное образование – область литературы. В качестве основной формы выражения фантастического в ХХ веке приводится научная фантастика.

Масловская В.А. Роль интерпретации при осмыслении художественного своеобразия автора (на примере поэзии Ф. Гёльдерлина)

Рассматриваются некоторые герменевтические подходы к объяснению культурных феноменов и интерпретации поэтико-философских текстов; обобщаются теоретические проблемы феномена «воспоминания»; подчёркиваются определённые преимущества субъективной направленности герменевтического анализа за счёт следующих принципов: исследования всякого объекта истолкования в неразрывной связи с рефлекcирующим сознанием интерпретатора, в единстве осознающего и осознаваемого, в слиянии субъективного и объективного, что помогает понять механизмы текстопорождения; раскрываются особенности отображения герменевтической традиции в изучении творчества Гёльдерлина; освещаются современные альтернативные подходы к интерпретации его поэзии. Герметичность текстов Гёльдерлина, особенно поздней лирики, вызывает интерес у исследователей. Среди многообразных интерпретаций творчества поэта всё большее значение обретает не только систематизация обширнейшего научного материала, но и поиск универсального подхода к изучению художественного наследия Гёльдерлина.

Марданов А.А. Пересмотр основных составляющих понятия «смерть автора»

Представлен обзор некоторых радикальных положений постмодернистской теории по отноше-нию к категориям «автор» и «авторство». Исследование направлено на выявление основных заблуждений, заключающихся в возведении в абсолют обнаруженной относительности природы этих категорий, которые разделены нами на две группы: 1) имеющие отношение к власти языка (контекста, культурного опыта предшествующих поколений) над субъектом – упразднение личности; помещение всех субъектов в один контекст; невозможность оригинальности; отказ субъекта от собственного голоса в процессе письма; отрицание внетекстовых связей; 2) относящиеся к подвижности смысла – децентрация автора, отрицание его замысла, послания, имени и функции; смещение ответственности за смысл произведения с автора на читателя.

Нелепко Е.П. Драма Т. Мициньского «В мраке золотого дворца, или Базилисса Теофану» как гностико-каббалистический текст

Представлено впервые проведенное сопоставление драмы Т. Мициньского «В мраке Золотого Дворца, или Базилисса Теофану» с традиционными образами иудейской каббалы. Проанализированы примеры описаний пространства в произведении, в которых обнаруживаются каббалистические моти-вы. Приводятся примеры ситуаций и образов драмы Т. Мициньского, имеющие соответствия в традиционной каббалистической символике. Используя полученное от Творца знание человек, проходя от стадии к стадии (от сфирота к сфироту), переходит каждый раз на новый уровень осознания бытия и уподобляется Творцу. Путь, который проходит героиня драмы Т. Мициньского, – путь ошибок, блужданий, но это поиск, поиск пути к тому, кого она называет Неизвестным и Неким. И произведение Т. Мициньского можно представить как своеобразный путеводитель для адепта новой религии, религии, о которой не раз говорит его героиня.

Траццяк З.І. Жанр літаратурна-мастацкага дзённіка ў заходнееўрапейскай і беларускай літаратуры аб першай сусветнай вайне (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага і Э. Юнгера)

Кніга М. Гарэцкага «На імперыялістычнай вайне» з’яўляецца значным феноменам у беларускай літаратуры аб першай сусветнай вайне. Існуе шэраг літаратуразнаўчых крыніц, у якіх разглядаюцца дачыненні гэтага твора да прац Э.М. Рэмарка, Р. Олдынгтана, А. Барбюса. У той жа час літаратурна-мастацкі дзённік беларускага аўтара застаецца практычна па-за кантэкстам падобных кніг заходне-еўрапейскіх і амерыканскіх пісьменнікаў на тую ж тэматыку. Таму бачыцца актуальным разгледзіць некаторыя тыпалагічныя схаджэнні ў творах М. Гарэцкага і нямецкага пісьменніка Э. Юнгера. Нягледзячы на розны жыццёвы вопыт, узровень адукацыі і першапачатковыя адносіны да падзей на полі бою ў кнігах назіраецца шэраг падабенстваў падчас адлюстравання стану асобы, надзеленай творчымі здольнасцямі, на вайне.

Багарадава Т.Р. Філасофскія матывы быцця ў кантэксце беларускай «ваеннай» аповесці (М. Гарэцкі, Я. Колас, К. Чорны)

Робіцца аналіз філасофскіх матываў у галіне беларускай літаратуры на прыкладзе разгляду «ваеннай» аповесці ў творчасці М. Гарэцкага, Я. Коласа, К. Чорнага. Даследаванне абумоўлена недастатковай распрацаванасцю аналізу філасофскіх матываў у айчынным літаратуразнаўстве, ідэалагіч-нымі асаблівасцямі ў разглядзе творчасці асобных аўтараў, у прыватнасці М. Гарэцкага. Робіцца агляд даследаванняў па адзначанай тэматыцы, спроба абгрунтавання мэтазгоднасці даследавання філасофскіх матываў у кантэксце творчасці прыгаданых аўтараў з улікам сучасных падыходаў параўнальна-гістарычнага і тыпалагічнага аналізу. Аб’ектам аналізу даследавання выступае мастацка-філасофская думка, дэтэрмінаваная ў пісьменніцкай практыцы. На падставе разгляду твораў, напісаных у розныя гістарычныя эпохі, робіцца агульны агляд тэндэнцый, якія паслужылі падмуркам для зараджэння беларускай ваеннай прозы, у прыватнасці аповесці. Сучасная беларуская літаратура плённа працягвае пошукі ў галіне ад-значанай ваеннай тэматыкі, таму дадзенае даследаванне падаецца актуальным і мэтазгодным у варунках праекцыі на перспектывы адлюстравання чалавечага быцця: сацыяльнай прыроды чалавека і праяў яго існавання.

Никифоров А.А. Война на два фронта: афроамериканская поэзия о второй мировой войне

Изучаются проблемы, касающиеся второй мировой войны, недостаточно освещенные в творчестве военных поэтов США. К одной из таких проблем относится по-новому осмысленная в свете войны расовая сегрегация. Посвященные этой теме стихотворения известных афроамериканских поэтов Л. Хьюза, О. Додсона, Г. Брукс, а также малоизвестных авторов, таких как К. Николс и Х. Вашингтон, изучаются в контексте поэзии США о второй мировой войне. Стихотворения В. Гатри и У. Биннера, касающиеся проблемы расовой сегрегации в условиях войны, представляют собой исключение из корпуса военной поэзии, созданной авторами, не принадлежащими к афроамериканским поэтам. Анализ изучаемых стихотворений показал, что афроамериканская поэзия о второй мировой войне не сводится к поэзии борьбы за свои права, и не может рассматриваться как дополнительное средство требования равного правосудия. Эта поэзия не разрывает с традицией и одновременно органически входит в контекст поэзии США о второй мировой войне и также в контекст европейской антифашистской поэзии.

Пономаренко Ю.В. Жанровый комплекс в романе Джона Фаулза «Червь»

В романе «Червь» (Maggot, 1985) Фаулз создает альтернативную модель прошлого и объединяет две реализации мифологической модели реальности с точки зрения истории общества и с точки зрения личной судьбы человека (агиографическое и историографическое начало). Духовный и социальный планы текста сформированы с помощью черт ряда традиционных жанров. На духовном плане история Ребекки Ли – новое Евангелие, а Вечный Июнь – Царствие Небесное, их пересечению соответствуют черты жанров видения и пророчества. На социальном плане – это документированное описание событий, произошедших в Англии XVIII века, что соответствует жанру исторической хроники. Вечный Июнь имеет идеальное общественное устройство, и на пересечении с историческим пластом романа возникает структура жанра утопии.

Пятровічава Л.І., Андрэева В.В. Аповесць «Мёртвым не баліць» у поўным зборы твораў Васіля Быкава ў 14 тамах: метадалагічныя і метадычныя аспекты тэксталагічнай падрыхтоўкі тэксту

Разглядаецца тэкст аповесці Васіля Быкава «Мёртвым не баліць», апублікаваны ў 3 томе Поўнага збору твораў у 14 тамах. З дапамогай франтальнай зверкі машынапісу, прыжыццёвых выданняў і тэксту Поўнага збору твораў, а таксама аналізу крыніц па творчай гісторыі аповесці (успамінаў, лістоў, інтэрв’ю), аўтары ацэньваюць узровень тэксталагічнай падрытоўкі тэксту і каментароў да яго, паказваюць асноўныя недахопы і перавагі выдання. Названы прычыны з’яўлення памылак набору ў сучасных выданнях, якія прынцыпова адрозніваюцца ад ранейшых з-за пераходу ад ручнога набору да машыннага сканавання і распазнавання друкаванага арыгінала. На падставе атрыманых звестак сфармуляваны метадалагічныя прынцыпы вывучэння тэкстаў аповесці ў прыватнасці і твораў 2-й паловы ХХ стагод-дзя ўвогуле, метадычныя прыёмы падрыхтоўкі такіх тэкстаў да друку.

Лебедева И.Г., Пилимон Ю.П. Возрастные особенности темпоральной организации речи

Представлены результаты проведенного в Полоцком государственном университете компаративного исследования с привлечением испытуемых 10, 40 и 60 лет, говорящих на французском, русском и белорусском языках. Исследовались различия в скорости артикуляции, паузация. Выполнено сравнение проявления хезитации в каждом из языков. Показано, что каждый речевой сегмент характеризуется протяженностью во времени. Время определяет длительность единиц различной иерархии – звука, слога, акцентного единства, фразы. Изменение длительности внутри фразы или высказывания формирует темп речи, составляющими которого выступают скорость артикуляции, количество пауз и их продолжительность. Составляющие речевого темпа обнаруживают как межъязыковую, так и внутри-языковую вариативность. Неодинаковыми оказываются как временные характеристики индивидов, говорящих на разных языках, так и темпоральная организация речи людей, принадлежащих к различным возрастным или социальным группам внутри одного языка.

Шаўцова А.А. Антрапонімы ў рамане Элізы Ажэшкі «Паны Пампалінскія»

Разглядаецца анамастычная лексіка, якую выкарыстала вядомая польская пісьменніца Эліза Ажэшка ў рамане «Паны Пампалінскія». Вядома, што ўласныя імёны з’яўляюцца неад’емным кампанентам ідэйна-тэматычнага зместу мастацкага твора. Звяртаецца ўвага на антрапонімы (імёны, прозвішчы, мянушкі, крыптонімы), якія былі выкарыстаны ў тэксце. Раман «Паны Пампалінскія» – сатырычны, таму Эліза Ажэшка ўвяла ў твор не толькі рэальную антрапаніміку свайго часу, а і выдуманую. Прааналі-заваўшы сабраны матэрыял, робіцца выснова, што ўласныя імёны ў рамане выконваюць наступныя функцыі: ідэнтыфікуючую (назыўную), сацыялагічную, экспрэсіўна-эмацыянальную, сімвалічную.

Ляховская А.А. Ник: специфика, графическое оформление и функции

Рассматриваются специфические признаки новых периферийных именных знаков – ников, или сетевых псевдонимов, особенности их графического оформления и функционирования на материале синхронных белорусских молодежных чатов интернет-дискурса. Ники являются закономерным результатом развития процесса номинации, так как представляют собой подходящие типы имен для обозначе-ния людей в новой коммуникативной среде. Ник – это вид периферийного антропонима, отличающийся функционированием в личностно ориентированном виртуальном дискурсе, инвариантностью и уникальностью оформления, дающий человеку в ситуации интернет-общения некий официальный статус. Экстралингвистические причины создания и присвоения сетевых псевдонимов достаточно разнообразны и соотносимы с их функциями: дифференцирующей, индивидуализирующей, аттрактивной, развлекательной, игровой, характеризующей, контактоустанавливающей, дискурсивной, адресной, информативной. Разнородная картина графического оформления и функционирования ников, их номинативная уникальность дает возможность участникам виртуального общения выразить свою индивидуальность и демонстрирует стремление к преодолению стандарта.

Сажина Е.В. Языковые особенности полемического дискурса: лингвокультурный аспект

Рассмотрены лингвокультурные особенности языкового воплощения прагматического воздействия в полемическом дискурсе печатных СМИ. В ходе проведения исследования на материале американских и британских проблемных статей и откликов на них определяются особенности функционирования наиболее распространенных языковых средств воздействия – эмоциональной и эмоционально окрашенной лексики, вопросительных высказываний, аргументации – в британской и американской разновидностях полемического дискурса. Представляется, что вопросительные высказывания более употребительны в американских проблемных статьях, в то время как для британской прессы характерно аргументативное воздействие со ссылкой на компетентные источники. Определение лингвокультурных особенностей прагматического воздействия на эмоциональную сферу адресата полемического дискурса показывает, что для американской проблемной статьи характерно использование автором исконно эмоциональной лексики, которая менее представлена в британских проблемных статьях. В свою очередь контекстуально-эмоциональная и топи-ко-эмоциональная лексика одинаково употребительна в обоих разновидностях полемического дискурса.

Хоронеко С.С. Глагольная лексика со значением передачи сообщения адресату: семантический язык и классификация лексико-семантической группы

Лексико-семантическая группа со значением передачи сообщения адресату представляет собой упорядоченную систему, состоящую из нескольких подгрупп. В качестве стержневого элемента выявлен семантический компонент, в чистом виде представляемый глаголом одной подгруппы. Лексемы, входящие в состав остальных подгрупп, формируют общую семантику группы, модифицируя идентифицирующую сему за счет дифференцирующих семантических компонентов. Имя подгруппы объединяет наиболее общие семантические компоненты, отражающие идентифицирующую сему + дифференцирующую сему + уточняющую сему (при наличии таковой). Поскольку в качестве метаязыка описания был принят русский язык, то при формулировке его единиц принимались во внимание дефиниции, предлагаемые Словарем русского языка в четырех томах. В старославянском языке глаголы и глагольно-именные синтагмы, изначально не относящиеся к полю обозначений речевой деятельности, могли получать смысловое развитие на базе основного значения, начав обозначать речевые действия.

Іванова С.Ф., Цеплякова А.Дз. Старажытнагрэчаскія запазычанні крылатых слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове (колькасны склад, формы ўжывання і крыніцы паходжання)

Вызначаюцца колькасны склад, формы ўжывання і крыніцы паходжання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове. Крылатыя словы са старажыт-нагрэчаскіх крыніц у сучаснай беларускай літаратурнай мове (як і ў іншых еўрапейскіх мовах) ужываюцца ў сваёй арыгінальнай форме толькі ў адзінкавых выпадках. Невялікая колькасць крылатых слоў адначасова ўжываецца як на мове арыгінала, так і на беларускай мове. Асноўная частка – толькі на беларускай мове. Пэўная колькасць старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў, якая трапіла ў беларускую мову праз лацінскую, ужываецца як на лацінскай, так і на беларускай мове або толькі на беларускай. Крыніцы паходжання старажытнагрэчаскіх запазычанняў крылатых слоў размяжоўваюцца на адзінкавыя і комплексныя. Адзінкавыя крыніцы дыферэнцыруюцца на першасныя (арыгінальныя) і другасныя (неарыгінальныя – не зафіксаваны). Да першасных крыніц адносяцца літаратурныя (мастацкія, юрыдычныя і філасофскія) тэксты, фальклорныя творы (легенды, паданні, міфы, павер’і і прыказкі), выказванні знакамітых асоб. Комплексныя (дзве і больш) крыніцы прадстаўлены адной дыяхранічнай ма-дэллю «ўласна старажытнагрэчаскія + няўласна старажытнагрэчаскія» з рознай колькасцю крыніц.

Зозуля О.Л. Представление знаний о растительном мире в толковом словаре (на материале немецкого языка)

Рассматриваются способы представления знаний о растительном мире в немецком одноязычном толковом словаре. Продемонстрировано, что в языковой картине растительного мира, которая представляет собой «верхушку айсберга» концептуальной картины, знание редуцируется, структурируется, распределяется по уровням обобщения и абстракции (уровень лексической категории и уровень лексико-семантического варианта), а также в пределах одного уровня. Языковое представление знания в определенной степени зависит от типа знания (отражательно ориентированный и лингвокреативный типы), а также от когнитивной и коммуникативной значимости отдельных квантов знания. Способ репрезентации когнитивной структуры о растительных объектах в толковом словаре предстает, с одной стороны, как конвенциональный для данного языка, но, с другой – каждый раз уникально оформленным.

Борисевич О.А. Структурные особенности протестантской экклезионимии Беларуси

Анализируются структурные особенности протестантских экклезионимов Беларуси. К числу наиболее распространённых в Республике Беларусь протестантских течений относятся евангельские христиане-баптисты, пятидесятники (христиане веры евангельской, христиане полного Евангелия и др.), адвентисты седьмого дня, новоапостольская церковь. Для названий культовых сооружений обязатель-ным является наличие номенклатурного термина, что сближает их с урбанонимами. Номенклатурный термин поликомпонентный, чтобы на языковом уровне выделить протестантские наименования среди других христианских. Проприальная часть, взятая в кавычки, может состоять из одного или нескольких слов. Простая (однословная) непроизводная проприальная часть – в основном онимизированный апеллятив, выраженный абстрактным именем существительным. Следующая группа представляет собой словосочетания с подчинительной связью компонентов. Немногочисленны наименования, структурно сходные с названиями православных и католических храмов.

Слесарева Т.П. Применение количественных методов к изучению языка художественных произведений

Последние десятилетия отмечены усилением внимания как ученых, так и всех тех, кто интересуется развитием научного познания, к вопросам взаимодействия, взаимопроникновения различных наук. Одним из продуктивных способов извлечения сведений о языке из текста является дистрибутивный анализ, иначе говоря, распределение языковых единиц в тексте. Статистика показывает более широкое использование одних языковых средств и менее широкое – других, более частое соединение одних и более редкое других языковых единиц в текстах. Сами по себе эти количественные данные ценности не пред-ставляют, но их содержательный анализ, их интерпретация позволяют извлечь из лингвистической статистики интересные выводы, например, могут служить эмпирической опорой для интерпретации соответствующих характеристик персонажей художественного произведения.

Вуглік І.Р. Матэрыяльная культура Полаччыны ў крыніцах канца XVIII – пачатку XIX стагоддзя (новыя матэрыялы і даследчыцкія ракурсы)

На падставе прац А.М. Луніна, В.М. Севяргіна і іншых разглядаецца матэрыяльная культура Полаччыны канца ХVIII – пачатку ХIХ стагоддзя, прыводзяцца дадзеныя па дэмаграфіі, статыстыцы насельніцтва г. Полацка і Полацкага павета. Даследуюцца вытворчыя заняткі, промыслы і рамёствы, жыллё, сельскагаспадарчая тэхніка жыхароў Полаччыны. Адзначаюцца характэрныя рысы матэрыяльнай культуры жыхароў Полацка – драўлянае жыллё, пераважна гандлёвыя заняткі, а таксама змены ў архітэктуры горада, звязаныя з будаўніцтвам новых грамадскіх устаноў. Выдзяляюцца спецыфічныя для дадзенага гісторыка-этнаграфічнага рэгіёну ў больш позні гістарычны перыяд кампа-ненты жылля, селькагаспадарчай тэхнікі, промыслаў сельскага насельніцтва: адносна малыя селькія пасяленні, блізкі да замкнёнага тып сядзібы, наяўнасць сярод тыпаў гаспадарчых будынкаў сушылкі для зерня, развітае льнаводства і інш.

Аўсейчык Ул.Я. Пахавальна-памінальная абраднасць вясковага беларускага насельніцтва Падзвіння ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя

Разглядаецца сучасная пахавальна-памінальная абраднасць вясковага беларускага насельніцтва Падзвіння на аснове палявых этнаграфічных матэрыялаў. Прыходзім да высновы, што гэта частка народнай культуры захавала ў сабе даволі багата традыцыйных рысаў. Разам з тым, пад уплывам розных фактараў з пахавальна-памінальнай абраднасці знікае цэлы шэраг традыцыйных элементаў, што выклікала знікненне некаторых абрадавых дзеянняў, уяўленняў і прадпісанняў, звязаных з імі. Найперш гэта датычыць матэрыяльных прадметаў, якія замяняюцца на новыя; элементы духоўнай культуры ў гэтым плане характарызуюцца большай устойлівасцю. У выніку мадэрнізацыі ўкладу жыцця ў гэтай частцы народнай культуры з’явіліся новыя элементы і абрадавыя дзеянні. Адной з характэрных рысаў сучаснай пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння з’яўляецца захаванне яе шматлікіх лакальных асаблівасцяў.

Раманюк А.М. Вясельныя жаночыя галаўныя ўборы і прычоскі Усходняга Палесся канца XIX – пачатку XX стагоддзя (жаночыя галаўныя ўборы і прычоскі ў народных святах, абрадах і звычаях)

Даследуюцца вясельныя галаўныя ўборы – асобная група жаночых галаўных убораў, якая мае свае спецыфічныя прыкметы семіятычнага, архетыпічнага, дэкаратыўнага і этнічнага зместу. Гэта раскрываецца ў самой форме галаўных убораў і іх аздабленні, момантах нашэння падчас падрыхтоўкі і правядзення вяселля, асаблівасцях распаўсюджанасці. Вядома, што людзі са старажытных часоў надавалі валасам сімвалічнае значэнне і верылі ў іх магічную сілу. Прычоска мела асаблівае значэнне ў вясельным абрадзе. Спосаб пляцення касы і яе выгляд мог сведчыць аб сацыяльным і сямейным становішчы жанчыны. Паводле ўяўленняў сялян, менавіта нашэнне галаўнога ўбору, які закрываў валасы замужняй жанчыны, спрыяла дабрабыту ў гаспадарцы і сямейнаму шчасцю. Паказана, што комплексы адзення маюць адрозненні ў залежнасці ад рэгіёну панавання. Даследаванне абрадавых галаўных убораў і прычосак дазваляе сцвярджаць, што варыянты галаўных убораў і роля, якая ім адводзілася ў абрадзе, таксама розніліся ў залежнасці ад замацаваных у пэўным рэгіёне традыцый. Абрадавае адзенне палешукоў адрозніваецца надзвычайнай арыгінальнасцю і лакальнай разнастайнасцю.

Постоева А.Ю. Авторский фильм: эволюция феномена и его интерпретации

Кинематографические стратегии режиссеров-авторов в Советском Союзе проявились своеобразно. Сами авторы творили в ситуации идеологического давления и часто редактировали себя, чтобы высказываемые ими в фильмах идеи не были понятны «чиновникам от культуры». Необходимость более тщательного осмысления киноведами соотношения феномена «авторский фильм» с жанровым началом со всей отчетливостью показали 70-е годы. В последней четверти ХХ века повышается внимание исследователей к такой проблеме, как совмещение авторских интенций с попыткой отразить национальную ментальность. В условиях глобализации сохранение национальной идентичности становится немаловажным обстоятельством для белорусского кино. Сегодня термин «авторский фильм» почти не применяют, используют скорее понятия «арт-хаус» или «арт-кино». Если в 50 – 60-х годах ХХ века кино стремилось стать на один уровень с другими видами искусства и поэтому внимание исследователи уделяли, главным образом, концептуальности фильма и нахождению соответствующей формы для нее, то сейчас идут в основном поиски в области формы как одного из средств самовыражения создателей картины.

Кривенькая Е.С. Основные тенденции развития современной белорусской карикатуры (на примере творчества художника Елены Огородниковой)

Выявлены особенности развития современной белорусской карикатуры в творчестве Елены Огородниковой. Методы исследования: историко-культурный, методы анализа и синтеза, метод интервьюирования. Специфика творчества художника Елены Огородниковой соотносится с общими тенденциями развития современной белорусской карикатуры как жанра с подвижными границами и свободным принципом формообразования. В творчестве Е. Огородниковой нет узкой специализации. Она пробует свои силы в создании многофигурных карикатур-иллюстраций, карикатур-типажей героев, карикатур-нонсенсов, гротесков. Условное изображение человека, равно как и животного, служит для художника средством воплощения замысла, а пластическая достоверность персонажа обеспечивает популярность карикатуре и свидетельствует о мастерстве. Несмотря на ограниченность приемов создания комического эффекта, обновление художественной формы карикатуры происходит постоянно, давая пищу для дальнейших исследований.

Калкоўская Э.У. Рысы рамантызму ў беларускім жывапісе першай трэці ХІХ стагоддзя (на прыкладзе партрэтнага жанру)

Артыкул прысвечаны партрэтнаму жывапісу пераходнага для беларускай культуры этапа – канца ХVІІІ – першай трэці ХІХ стагоддзя. Менавіта ў гэты час у беларускае мастацтва пачынаюць актыўна пранікаць прыкметы рамантычнага светаўяўлення. Аналіз творчасці мастакоў, лёсы якіх звязаныя з Беларуссю, Яна Рустэма, Юзафа Пешкі, Язэпа Аляшкевіча дазваляе вызначыць гэтыя прыкметы і іх характар. Прадметам даследавання сталі мастацка-стылістычныя асаблівасці шэрага папулярных і малавядомых твораў названых мастакоў. Большая частка прааналізаваных работ з’яўляецца прыкладам паступовага пераходу ад эстэтыкі классіцызму да эстэтыкі рамантызму, а таксама ўзорам іх арганічнага суіснавання. У выніку на ўзоры партрэтнага жанру жывапісу прапаноўваецца гіпотэза, з дапамогай якой можна растлумачыць асаблівую папулярнасць эстэтыкі рамантызму менавіта на тэрыторыі былога Вялікага княства Літоўскага.

Старикова В.В. К вопросу периодизации развития звукозаписи белорусского музыкального искусства

В статье впервые в белорусском искусствоведении предпринята попытка периодизации развития звукозаписи белорусского музыкального искусства. Эволюция звукозаписи белорусского музыкального искусства рассматривается в соответствии с техническими возможностями процесса звукозаписи музыкального материала как в мире, так и в Республике Беларусь в рамках историко-социальных процессов, происходивших в обществе в исследуемые периоды. На основе сопоставления фиксируемых в звукозаписи музыкальных артефактов, созданных в различные временные отрезки, и с отличной репертуарной направленностью, формируется общая картина состояния звукозаписи белорусского музыкального искусства на протяжении столетней истории её существования. В сфере внимания находится актуальный материал, способный вызвать интерес деятелей музыкального искусства: исполнителей, композиторов, музыковедов, и расширить знания преподавателей высших и средних музыкальных учебных заведений.

Быстрова О.И. Особенности художественно-образного решения тканей бытового назначения современных предприятий Беларуси

Показана актуальность, степень изученности и методология исследования. Описаны особенности художественно-образного решения тканей бытового назначения, производимых текстильной промышленностью Беларуси на современном этапе (на примере ассортимента полотен предприятий: РУПТП «Оршанский льнокомбинат» – основное направление производства льняных тканей; ОАО «Моготекс» – синтетических тканей; РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение «Блакит» – хлопчатобумажных тканей; ОАО «Сукно» – шерстяных тканей). В ходе анализа основных ассортиментных групп отечественных тканей бытового назначения определена специфика орнаментальной тематики, приёмов стилизации и трактовки образов, композиционной организации декоративных элементов и их взаимодействие с фоновым пространством, цветового решения, фактуры и текстуры в каждой из них. Представлены общие выводы исследования.