Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет


Барвенава Г.А. Каталагізацыя тэкстыльных мастацкіх твораў Беларусі (праблемы і перспектывы)

Каталагізацыя твораў тэкстыльнага мастацтва – ад археалагічных фрагментаў тканін, захаваных узораў нітак і сярэднявечных ткацкіх прыладаў да камплектаў адзення ХХ стагоддзя – дазваляе прасачыць уплыў ткацтва на працэс развіцця мастацтва Беларусі, увогуле спрыяе тэарэтычнаму вывучэнню, папулярызацыі і пашырэнню ведаў пра беларускую матэрыяльную, мастацкую і духоўную культуру шляхам тлумачэння высокай мастацкай вартасці тэкстыльных помнікаў. У артыкуле творы мастацкага тэкстылю з беларускіх музейных збораў падзяляюцца на групы і тыпы, акрэсліваюцца праблемы іх экспанавання і захавання. Аналіз экспанатаў з музейных збораў і тэкставых паведамленняў да іх у спалучэнні з пісьмовымі і іканаграфічнымі крыніцамі дазволіў прасачыць генезіс, даследаваць тыпалогію, асэнсаваць сімволіку і семантыку беларускага тэкстыльнага мастацтва мінулага тысячагоддзя. Навуковае даследаванне закладзеных у Сярэднявеччы тэкстыльных традыцый дае магчымасць іх пераасэнсавання, убачыць пераемнасць у наступных стагоддзях.

CATALOGING OF THE TEXTILE ART WORKS OF BELARUS (ISSUES AND PERSPECTIVES)

А. BARVENAVA

Cataloging of works of the textile art – from archeologic fabric fragments, preserved fibre patterns and medieval weaving devices to the ХХ century clothing ensembles – enebles to trace the influence weaving on the developmental process art of Belarus, at large to facilitate theoretical examination, popularization and increase of knowledge about Belorussian material, artistic and spiritual culture by means of explanation of high artistic value of textile memorials. Works of artistic textiles from Belorussian museum collections in the article are destinguished into groups and types, issues of their exhibition and preservation are depicted. Analysis of show-pieces from museum collections and text messages combined with written and iconographic sources allows to trace genesis, to study typology, to interpret symbolics and semantics of Belorussian textile art of the past mille-nium. Scientific investigation of the medieval textile traditions enables their rethinking, helps to trace succession in the following centuries.

ИСТОРИЯ

Галубовіч В.У. Каталіцкая царква ў Полацкім ваяводстве ў канцы XVI – першай палове XVII стагоддзя

Артыкул прысвечаны гісторыі распаўсюджвання на тэрыторыі Полацкага ваяводства ў канцы XVI – першай палове XVII стагоддзя каталіцкага веравызнання. Насельніцтва Полацкага ваяводства традыцыйна было праваслаўным. У выніку актыўнай дзяржаўнай падтрымкі і фінансавання з прыватных сродкаў уплыў каталіцкай царквы на Полаччыне стаў паступова расці. Асаблівая роля ў распаўсюджванні гэтай канфесіі адводзілася полацкай шляхце, значная частка якой у гэты час перайшла пад духоўную апеку Рыма. Менавіта шляхціцы, якія валодалі неабходнымі матэрыяльнымі рэсурсамі, фінансавалі будаўніцтва касцёлаў і прыпісывалі ім свае землі. Распаўсюджванне каталіцызму ўключыла жыхароў Полаччыны ў агульнаеўрапейскія сацыяльна-палітычныя і культурныя працэсы, але і садзейнічала нарастанню рэлігійнага супрацьстаяння.

CATHOLIC RELIGION IN POLOTSK PROVINCE IN THE END OF XVI – THE FIRST HALF OF XVII CENTURIES

V. HALUBOVICH

The article is dedicated to the history of Catholic religion disseminationon the territory of Polotsk province in the end of XVI – the first half of XVII centuries. At the moment of release of Polotsk province from Moscow troops in 1579 the inhabitants professed orthodoxy. As a result of active state supporting and financing from private means the Catholic church influence was growing quickly. The Polotsk gentry played the special part in the dissemination of that religion. The considerable part of the gentry turned to the Rome ecclesiastical care. Just the gentry possesing the substantial material resources financed the building of Roman-Catholic churches and bequeathed them their estates. Catholicism spreading included the Polotsk inhabitants in all-European social, political and cultural processes. It also promoted intensification of religious contradictions.

Магалінскі І.У. Гісторыя вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка

У артыкуле разглядаюцца асноўныя этапы гісторыі вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка. Дадзенае даследаванне абазначыла перспектывы і асноўныя накірункі ў вывучэнні ювелірнага рамяства Полацка XVI – XVIII стагоддзяў. Важнае значэнне для аналізу тэхнікі, тэхналогіі і арганізацыі ювелірнага рамяства маюць працы даследчыкаў, якія займаліся вывучэннем розных помнікаў, размешчаных на беларускіх землях. Аўтар прыходзіць да высновы, што большая частка публікацый, прысвечаных прадукцыі полацкіх ювеліраў, носіць апісальны характар і адносіцца да сістэматызатарска- тыпалагічнага ці мастацтвазнаўчага накірунку. Між тым вопыт выкарыстання натуральна-навуковай метадалогіі для вывучэння прадукцыі мясцовага златарства дазваляе з упэўненасцю казаць пра вялікія перспектывы тэхналагічнага падыходу ў пытанні вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка.

THE HISTORY OF THE STUDY OF PRODUCTS MADE FROM NONFERROUS MATERIALS FROM THE TERRITORY OF POLOTSK

I. MAHALINSKI

In this article the main stages of the study of products made from nonferrous materials that were found in Polotsk are analyzed. The author makes a conclusion that the major part of publications where these products were described deal with the Old Russian jewelry, but the artefacts of XIV – XVIII centuries did not usually become subjects of separate scientific researches. The products from nonferrous materials from the territory of Polotsk were studied with a help of typological method, and the method of classifying things. The usage of natural-science methodology in studying local jewelers’ production let us judge about great possibilities and perspectives of this way of analyzing the articles made from nonferrous materials from the territory of Polotsk.

Восович С.М. Культурно-просветительная деятельность Полоцкого православного братства в 1867 – 1914 годы

В статье анализируется деятельность православного церковного братства во имя святите-ля Николая и преподобной княжны Евфросинии в сфере культуры и образования на протяжении 1867 – 1914 годов. Рассматриваются организация братской библиотеки, устройство внебогослужеб-ных чтений и бесед, распространение церковных предметов и религиозно-нравственной литературы, участие в торжествах, связанных с возвращением св. мощей преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк. Подробно исследуется деятельность братства в сфере народного образования. Выде-ляются четыре этапа в культурно-просветительной деятельности полоцкой братской организации. Делается вывод, что работа указанного церковно-общественного объединения была направлена на ук-репление православия и развитие русской культуры в Полоцкой епархии.

CULTURAL-INSTRUCTIVE ACTIVITIES OF POLOTSK ORTHODOX BROTHERHOOD IN 1867 – 1914

S. VOSOVICH

The article analyzes the activities of the Orthodox Church brotherhood in the name of st. Nikolai and st. duchess Efrosinia in the sphere of culture and education in the 1867 – 1914 period. Are considered the founda-tion of the brotherhood library, organization of non-divine-service readings and discussions, spread of church objects and religious and moral literature, participation in the festivities connected with the return of st. Efros-inia of Polotsk relic from Kiev to Polotsk. In detail are investigated the brotherhood’s activities in the sphere of public education. Are singled out four stages in the cultural and instructive activities of Polotsk brotherhood organization. A conclusion is made that the work of the indicated church and public association was directed at strengthening Orthodoxy and developing Russian culture in the eparchy of Polotsk.

Заблоцкая М.В. Культурно-просветительская и общественная деятельность витебских краеведов А.П. Сапунова и В.К. Стукалича (вторая половина XIX – начало XX века)

Рассматривается культурно-просветительская и общественная деятельность известных витебских историков, археографов, общественных деятелей А.П. Сапунова и В.К. Стукалича. Показан результат многолетнего труда краеведов – издание многочисленных работ по истории, географии, археологии, этнографии и культуре Витебского края. Высказывая довольно либеральные по тем временам взгляды на историю Беларуси, отстаивая идею о самостоятельном развитии белорусского народа, подчеркивая самобытные черты материальной и духовной культуры белорусов, А.П. Сапунов и В.К. Стука-лич популяризировали свои взгляды и убеждения среди населения с трибун различных съездов, заседаний местных и имперских обществ, членами которых они являлись. На многочисленных собраниях и в печати А.П. Сапунов и В.К. Стукалич поддерживали создание и деятельность в Витебске музеев, образовательных учреждений, научных обществ.

CULTURAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL ACTIVITY OF VITEBSK HISTORY RESEARCHERS A.P. SAPUNOV AND V.K. STUKALICH (THE SECOND HALF OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES)

M. ZABLOTSKAYA

In this article cultural, educational and social activity of A.P. Sapunov and V.K. Stukalich – known Vitebsk historians, archeographers, public figures, is considered. The edition of numerous works on history, geography, archeology, ethnography and culture of Vitebsk province was the result of a long-term work of the regional specialists. Stating quite liberal for those times views on the history of Belarus, defending the idea of independent development of Belarusian people, emphasizing the distinctive features of the material and spiritual culture of the Belarusians, A.P. Sapunov and В.К. Stukalich popularized their ideas and beliefs among the popu-lation at the tribunes of various congresses, sessions of local and imperial societies in which they participated. At numerous meetings and in press, A.P. Sapunov and V.K. Stukalich maintained the establishment and function-ing of museums, educational institutions, and scientific societies in Vitebsk.

Соколова М.А. Постсоветская историография истории общественных движений в Беларуси (XIX – начало ХХ века)

В постсоветской отечественной историографии тематическое поле изучения общественных движений расширилось за счет актуализации проблематики, формирования системы общественных движений и сети добровольных общественных объединений деятельности римско-католических организаций, сельскохозяйственных и медицинских обществ, краеведческого движения, социальной работы и благотворительных объединений. Поиск новых подходов к изучению тем, связанных с историей общественных движений, сопровождается стремлением историков адаптировать новый терминологический аппарат (публичная сфера, общественные объединения, молодежное движение), что, безусловно, позволяет сформулировать новые проблемы и существенно дополнить картину сложных связей и переплетений в общественной жизни на территории Беларуси ХІХ – начала ХХ века. Это в свою очередь влечет за собой необходимость синтеза и переосмысления концептуальных подходов к исследованию общественных движений, которые стали рассматриваться как особый, не редуцированный к революционной борьбе и политической активности феномен. В связи с этим актуализируется проблема разработки стратегий и методологических принципов общественных движений как специального объекта исторических исследований.

POST-SOVIET HISTORIOGRAPHY OF SOCIAL MOVEMENTS’ HISTORY IN BELARUS (19TH – BEGINNING OF 20TH CENTURIES)

М. SOKOLOVA

In the post-soviet native history studies the thematic field of the social movements research has been wid-ened due to actuality topicalization, the development of the social movements system, and the voluntary social associations network, the activity of Roman Catholic organisations, agricultural, and medical communities, local history movements, social work, and charitable foundations. The search for new methods of studying themes connected with the social movements history is accompanied by historian’s aspiration to adopt a new conceptual vocabulary (public sphere, social associations, youth movement), which certainly allows to formulate new problems and considerably complete the picture of complex ties and interrelations in the social life on the territory of Belarus in the XIXth – the beginning of the XXth century. This, in turn, entails the necessity of synthesis and re-consideration of the conceptual approaches to the investigation in the field of social movements, which are ex-amined in the capacity of a special phenomenon, not reduced to revolutionary struggle and political activity. In connection with the above-mentioned, the problem of strategy and methodology principle generation for the so-cial movements as an ad-hoc test subject of the historical studies is topicalized.

Табунов В.В. Епископ Полоцкий и Витебский Серафим (М.Я. Мещеряков) о реформе Православной Церкви в начале ХХ столетия

Анализируются предложения епископа Полоцкого и Витебского Серафима (М.Я. Мещерякова) по вопросу реформирования института Православной Церкви начала ХХ столетия. В данный период Православная Церковь была теснейшим образом вплетена в структуру государственных учреждений Российской империи, что вызывало недовольство большей части духовенства, в том числе и епископата. Свою позицию иерархи Православной Церкви отчётливо обозначили на страницах отзывов в Синод, где высказались за преобразование «первенствующей и господствующей» конфессии. Не стоял в стороне от своих коллег Полоцкий и Витебский архиерей, активным образом выступавший за восстановление патриаршества и регулярность проведения соборов, за ликвидацию обер-прокурорской системы контроля над жизнью священников, автономию церкви и её отделение от государственной бюрократии, децентрализацию Церкви путём деления её на самоуправляющиеся митрополии, автономию местного епископата, занимающего кафедру пожизненно и восстановление автономии и самоуправления прихода как основной ячейки соборности Церкви.

THE BISHOP OF POLOTSK AND VITEBSK SERAPHIM (M.YA. MESCHERYAKOV) ON THE ORTHODOX CHURCH REFORM IN THE EARLY XX CENTURY

V. TABUNOV

The article deals with the suggestions of bishop of Polotsk and Vitebsk Seraphim (M.Ya. Mescheryakov) concerning the Orthodox Church reforms in the early XX century. At a given period the Orthodox Church was closely connected with public institutions of the Russian Empire. This situation aroused discontent of the major part of priesthood as well as episcopate. Leading Orthodox clerics gave an account of their opinions while writing to Synod. They advocated reforms of the “major and dominating” confession of faith. Archiereus of Polotsk and Vitebsk also expressed his opinion and advocated: a renewal of patriarchy, regular councils, abolition of attorney-general’s control over priests’ life, church autonomy and its separation from state bureaucracy, decentralization of church via its division into self-governing provinces, autonomy of local episcopate who holds life office, a renewal of autonomy and self-government of parish being a major part of conciliarism.

Громыко М.В. Консервативная пресса на территории белорусских губерний в 1905 – 1907 годы

Анализируется деятельность консервативной прессы, выходившей на территории Беларуси в 1905 – 1907 годах. Отмечается позиция данных изданий по важнейшим вопросам государственного устройства. Рассматривается участие печати в деятельности партий, союзов и обществ правого толка, их агитационно-пропагандистская работа. Делается вывод о том, что пресса сыграла существенную роль в организации подавления революции, а благодаря ее поддержке и влиянию на общественное мнение октябристско-черносотенный блок одержал уверенную победу на выборах в III Государствен-ную думу. Также автор указывает, что абсолютное большинство правой печати на территории белорусских губерний Северо-Западного края носило русский национальный характер, выступало за уменьшение влияния в крае национальных меньшинств и резко отрицательно относилось к идее автономии окраин.

THE CONSERVATIVE PRESS ON THE TERRITORY OF BELARUSIAN PROVINCES IN 1905 – 1907

M. GROMYKO

In article the activity of the conservative press on the territory of Belarus in 1905 – 1907 is analyzed. The position of the represented editions on the major questions of a state system is marked. Participation of the press in activity of parties, unions and societies of the rightist, their agitation-and-propaganda work is considered. Conclusion that the press played an essential role in suppression of revolution and owing to its support and in-fluence on public opinion oktyabrists-chernosotenniy block gained the confident victory at the election in the III State Duma is made. The author also specifies that the overwhelming majority of the right-wing press on the territory of Belarusian provinces of the North-West krai had Russian national character and issued the reduc-tion of the Poles’ and Jews’ influence in krai and negatively concerned to the idea of suburbs’ autonomy.

Волкова О.А. Отношение Конституционно-демократической партии к женскому вопросу в годы Первой российской революции

Исследуется отношение Конституционно-демократической партии к женскому вопросу, который в годы революции 1905 – 1907 годов вышел на авансцену общественно-политической жизни. Каде-ты стали главными интеллектуальными участниками революционных событий. Их концепция обновления страны на демократических принципах при сохранении монархии включала ликвидацию сословного строя, равенство граждан перед законом независимо от национальности, вероисповедания не только мужчин, но и женщин. Демократическими свободами, в том числе правом избирать, вместе с мужчинами должны были наделяться и женщины. Не должно было быть ограничений для женщин и в праве получения образования. Естественно, идеологические представления и практическая деятельность ка-детов по внедрению женского равноправия заслуживает внимания.

THE ATTITUDE OF THE CONSTITUTIONAL AND DEMOCRATIC PARTY TO THE WOMEN’S QUESTION DURING THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION

O. VOLKOVA

This article deals with the attitude of the constitutional and democratic party to the women’s question, which was one of the most important issues of the socio-political life during the revolution of 1905 – 1907. Ca-dets became the main intellectual participants of the revolutionary events. Their concept of a new country, which was based on democratic principles with the preservation of monarchy, included the abolition of estates, the equality of all citizens (both men and women) before law in spite of their nationality and religious. Not only men, but women as well must have democratic freedoms including the right to vote. There should be no restrictions for women on their right to get education. No doubt the cadets’ ideology and their activity in women’s equality are worth our attention.

Федянина Ю.В. Деятельность еврейских революционно-демократических партий на территории Беларуси в годы советско-польской войны 1919 – 1920 годов

THE ATTITUDE OF THE CONSTITUTIONAL AND DEMOCRATIC PARTY TO THE WOMEN’S QUESTION DURING THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION

O. VOLKOVA

This article deals with the attitude of the constitutional and democratic party to the women’s question, which was one of the most important issues of the socio-political life during the revolution of 1905 – 1907. Ca-dets became the main intellectual participants of the revolutionary events. Their concept of a new country, which was based on democratic principles with the preservation of monarchy, included the abolition of estates, the equality of all citizens (both men and women) before law in spite of their nationality and religious. Not only men, but women as well must have democratic freedoms including the right to vote. There should be no restrictions for women on their right to get education. No doubt the cadets’ ideology and their activity in women’s equality are worth our attention.

Павшок А.В. Проблемы языка преподавания Закона Божьего и языка богослужения в Римско-католической Церкви в Беларуси в начале XX века

Раскрываются вопросы, связанные с проблемой выбора языка преподавания Закона Божьего и языка богослужения в Римско-католической Церкви в Беларуси в начале XX века. Обозначены и охарак-теризованы основные этапы национальной и конфессиональной политики царского самодержавия в отношении к Римско-католической Церкви в начале XX века. Автор делает вывод, что основополагающим документом, касающимся изменения царского правительства в области государственно-религиозной политики по отношению к Римско-католической Церкви, стал Указ царя Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года. Тем не менее Указ сохранил ряд противоречий, среди них – какой язык считать родным для верующих, а какой язык считать языком богослужения. Данная проблема исследуется на базе источников из Национального исторического архива в г. Гродно и Нацио-нального исторического архива в г. Минске.

THE PROBLEMS OF TEACHING SCRIPTURE AND THE LANGUAGE OF DIVINE SERVICE IN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AT THE BEGINNING OF XX CENTURY IN BELARUS

A. PAVSHOK

The main issue of this article is connected with the problem of choice of the language for teaching of Scripture and the language of divine service in the Roman Catholiс Church in Belarus at the beginning of XX cen-tury. The main periods of national confessional politics of tsarist autocracy in relation to Roman Catholic Church at the beginning of XX century are denoted and characterized in this article. The author concludes that the basic document, which concerns the changes of tsarist government in and around public religious policy with respect to the Roman Catholic Church, was the addict of Nicholai II “About the strengthening of religious toleration’s bases”, the 17th of April, 1905. Though, the edict retained some contradictions, and among them is the following one: which language is considered to be native for church members and which is the language of divine service. This problem is analyzed on source foundation from the National Historical Archive in Grodno and the National Historical Archive in Minsk.

Носова А.А. Освещение в средствах массовой информации процесса репатриации советских граждан

Рассматривается роль периодической печати, радиовещания, издания брошюр в освещении процесса репатриации советских граждан. Автором изучены и проанализированы наиболее важные опуб-ликованные материалы по интересующей теме в общесоюзных и республиканских газетах, таких как «Правда», «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», а также «Звязда» и «Советская Белоруссия». Кроме того, были привлечены источники Национального архива Республики Беларусь, позволяющие определить значение, которое придавалось СМИ в идеологической работе с репатриированными и перемещенными гражданами. Автор приходит к выводу, что СМИ в СССР, и БССР в частности, играли важную роль. Они являлись существенным инструментом идеологической работы. В основном материалы предназначались для перемещенных лиц, чтобы убедить их добровольно вернуться на родину.

REFLECTION OF THE REPATRIATION PROCESS OF SOVIET CITIZENRY IN MASS MEDIA

A. NOSOVA

The article examines the role of the periodical press, radio and brochures to highlight the process of re-patriation of Soviet citizens. The author studied the filings of all-union and republican newspapers such as “Pravda”, “Izvestia of Soviets of the USSR Deputies” and “Zvezda”, “Sovetskaya Belorussia” and analyzed the most important materials published in their topic of interest. In addition, sources of the National Archives of the Republic of Belarus were involved and helped to determine the value that was given to media in the ideological work of the repatriated and displaced citizens. The author concludes that the media in the Soviet Union and the BSSR in particular played an important role. Most materials were intended for the displaced, to persuade them to return voluntarily to their homeland.

Тимофеев Р.В. Проблемы использования экономических методов стимуляции труда в 1943 – 1991 годы и проведение реформ на транспорте Белорусской ССР

Рассматривается управление на транспорте Белорусской ССР в 1943 – 1991 годах. Показаны проблемы, связанные с использованием экономических методов стимуляции труда в этот период, а также реформы, проводимые на транспорте. Особое внимание уделено развитию хозрасчётных отношений на транспортных предприятиях, внедрению среди его работников бригадного подряда. Главные цели проводимых переустройств – рост производительности труда на основе совершенствования системы заработной платы и улучшение обслуживания экономики. Большое место в исследовании отведено преобразованиям на транспорте Белорусской ССР в связи с реформой 1957 и реформой 1965 года. Во время проведения реформ экономические методы были тесно переплетены с административными. Представлен анализ эффективности экономических экспериментов на транспорте во второй половине 1980 годов, показаны особенности их проведения по видам транспорта.

ATTEMPTS OF USE OF ECONOMIC METHODS OF MANAGEMENT IN 1945 – 1991 YEARS AND REALIZATION OF REFORMS ON TRANSPORT BYELORUSSIAN SSR

R. TIMOFEEV

Clause shows attempts of use of economic methods of management on transport Byelorussian SSR in 1943 – 1991 years. The special attention was given to development of the self-supporting attitudes at the trans-port enterprises, introduction among his workers brigads method of work. The large place in offered clause is removed to display of transformations on transport Byelorussian SSR in connection with reform of 1957. The significant part of the given research mentions realization among the transport enterprises of reform of 1965. The analysis of efficiency of economic experiments on transport in second half of 1980 is given also, the features of their realization on types of transport are shown.

Андрыеўская С.У. Палявыя даследаванні Падзвіння па этнаграфіі дзяцінства (лета 2010 года)

На падставе этнаграфічнай літаратуры і дадзеных палявых даследаванняў вывучаюцца трады-цыі выхавання і побыту дзяцей насельніцтва беларускага Падзвіння. Адзначаецца, што ў выніку мадэрні-зацыі жыццёвага ўкладу адбылася страта некаторых элементаў радзільна-хрэсьбіннага комплексу абрадаў. Для ХХ стагоддзя характэрны змяншэнне ролі сямейнага выхавання дзяцей, страта часткі народных традыцый. У артыкуле параўноўваюцца традыцыі быту і выхавання ў ХІХ, ХХ і ХХІ стагоддзях. Асноўнымі прынцыпамі сямейнага выхавання з’яўляюцца: цесная сувязь з жыццём, улік узроставых асаблівасцей, непарушнасць і пераемнасць выхаваўчага працэсу. Праведзеныя палявыя даследаванні па этнаграфіі дзяцінства пацвярджаюць гіпотэзу аб рэгіянальных адметнасцях Падзвіння ў традыцыях выха-вання і побыце дзяцей. Іх вывучэнне спрыяе паглыбленню этналагічных ведаў.

FIELD INVESTIGATIONS OF THE DVINA REGION ON ETNOGRAPHY OF THE CHILDHOOD (SUMMER 2010)

S. ANDRYEWSKAJA

In this article on the basis of the ethnographic literature and facts of the field investigations are studied traditions of bringing up and way of life of the belarussian population of the Dvina region. It is marked, that the results of modernisation of the way of life caused loss of some elements of maternal-baptismal complex of ceremonies. For the XX ht century it is typical the reduction of role of the family bringing up of children on the basis of folk traditions. In the article are compared traditions of the way of life and bringing up in the XIX th, XX th and XXI st centuries. Field investigations, made by the author prove the hypothesis about regional peculiarities of the Dvina region.

РЕЦЕНЗИИ

Калинин, А.А. Греция в американо-британских отношениях в 1939 – 1945 гг. / А.А. Калинин, В.Т. Юнгблюд. – Киров, 2009. – 366 с. (М.В. Стрелец)