Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Кандакоў Д.А.
Вобраз саламандры ў еўрапейскіх літаратурах XVII – першай паловы XIX стагоддзя і творах Яна Баршчэўскага

На канкрэтных прыкладах вывучаецца пытанне аб сувязях еўрапейскіх літаратур і творчай спадчыны Яна Баршчэўскага. Разглядаецца вобраз Саламандры, які адкрыта названы ў аповесці «Душа не ў сваім целе» і таксама прыхаваны за найменнем «вогненны дух» у апавяданні «Вогненныя духі» (зборнік «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»). Вытокі гэтага вобраза ў еўрапейскай літаратуры Новага часу знаходзяцца ў кнізе французскага вальнадумца XVII стагоддзя Манфакона дэ Вілара «Граф дэ Габаліс, або Размовы аб тайных навуках». Пасля публікацыі гэтага твору «духі стыхіяў» шырока ўжываліся ў еўрапейскай апавядальнай літаратуры на працягу XVIII і першай паловы XIX стагоддзя, прычым іх функцыі, мастацкія інтэрпрэтацыі былі варыятыўнымі. Адзначаецца, што творы Яна Баршчэўскага і еўрапейскіх рамантыкаў (Э.Т.А. Гофмана, У.Ф. Адоеўскага) яднае ўзнаўленне механізмаў міфапаэтычнай свядомасці і канструяванне з рэшткаў традыцыйных вераванняў, прадуктаў уласнай фантазіі і запазычаных літаратурных вобразаў і матываў сакральнага вобраза-сімвала.

Воран І.А.
Канцэптуалізацыя неарамантызму ў беларускай і ўкраінскай літаратурах пачатку ХХ стагоддзя

Даследуецца неарамантызм як мастацка-эстэтычны напрамак канца XIX – пачатку ХХ стагоддзя, які найбольш поўна адлюстраваў філасофска-псіхалагічную атмасферу дадзенага перыяду ў славянскай культуры. Шырокае ўжыванне тэрміна «неарамантызм» украінскімі і беларускімі крытыкамі тлумачыцца іх спробай падкрэсліць спецыфіку славянскага мадэрнізму, акцэнтаваць увагу на яго рамантычнай дамінанце, а таксама на яго дыферэнцыраванасці адносна класічнага заходнееўрапейскага мадэрнізму і дыстанцыянаванасці адносна дэкадансу, які атрымаў негатыўную ацэнку ў гэтых літаратурах. Найбольш выразна канцэптуалізацыя ўкраінскага неарамантызму адлюстравана ў літаратурна-крытычных артыкулах Л. Украінкі, у якіх аналізуецца прырода дадзенага напрамку, разглядаюцца яго агульныя тэндэнцыі ў межах агульнаеўрапейскага літаратурнага працэсу, а таксама асаблівасці іх праяўлення ва ўкраінскай літаратуры. Неарамантызм А. Луцкевіч акрэслівае як агульнае найменне мадэрністычных плыняў, якія мелі месца ў беларускай літаратуры, і паказвае яго галоўную рысу – пераемнасць, захаванне традыцыі. Значнае месца ў літаратурна-крытычных артыкулах Л. Украінкі і А. Луцкевіча займае канцэптуалізацыя неарамантычнага героя.

Лысова Н.Б.
Дыскурс культурнай шматстайнасці, альбо новы метад літаратурнага аналізу беларускай літаратуры (на матэрыяле сучаснага літаратуразнаўства і крытыкі)

Разглядаюцца метады аналізу сучаснай беларускай літаратуры. Спрабуючы агледзіць змены ў сучасным літаратурна-крытычным працэсе, аўтар сцвярджае распаўсюджанасць самых розных метадаў аналізу і іх дыфузіі. Аксіялагічны, ацэначны падыход да літаратурнага твора ўсё часцей заменены сёння на акцэнтны, намінатыўны ці фармальны. Гэта вядзе і да зместавай размежаванасці крытычнага і мастацкага тэкстаў, і да стварэння новага тэксту або да так званай «новай» крытыкі. Максімальнае абагульненне, схематычнасць і эскізнасць, ці эсэістычнасць, погляду на літаратурныя творы з’яўляюцца ўмовамі «паэтызацыі» літаратуразнаўчых тэкстаў, фрагментарнасці даследаванняў. Аналіз канкрэтнага мастацкага тэксту пераўтвараецца ў працэс стварэння новых паняццяў і ракурсаў бачання літаратурнага працэсу, у адлюстраванне мыслення сучасніка наогул, пісьменніка і літаратурнага крытыка.

Крикливец Е.В.
Социальные аспекты топоса дома в прозе В. Астафьева и В. Козько

Исследованы социальные аспекты топоса дома в произведениях В. Астафьева и В. Козько. В прозе писателей дом выступает как дом-семья, мир нации и антидом. Дом-семья является местом форми-рования и становления личности, усвоения необходимых морально-этических норм. По отношению к дому-семье антидомом становится место случайного объединения людей. Модель дома-семьи обусловливает мотив памяти о доме (внутренний дом). Отсутствие дома-семьи, невозможность его обретения делают героев бездомными. В произведениях Астафьева бездомность – явление социальное, в прозе Козько – экзистенциальное, связанное с отсутствием у героя внутреннего дома. С данной моделью дома связан мотив разорения дома, его утраты. С точки зрения Астафьева, причиной разорения дома становятся социальные катастрофы (коллективизация, война). По мнению Козько, разорению дома способствует отрыв деревенских жителей от родной земли, увлечение технократическими идеями. Следовательно, в прозе Астафьева и Козько дом мыслится как основа самоопределения личности, как символ нравственных устоев народа, его духовного единения.

Лушневская Е.В.
Топография «Песни о нибелунгах»

Исследуется историческое, полумифическое и абсолютно мифическое пространство «Песни о нибелунгах». За основу анализа принимается классификация, предложенная В.Й. Шрёдером. Внимание акцентируется на противоположности «полюсов» поэмы: мифического Севера и исторического Юга. Выделяется также некое промежуточное пространство, не принадлежащее ни к одному из полюсов и являющееся полумифическим. Кроме того, в исследовании учитывается взаимосвязь пространства и времени поэмы, вследствие чего временная классификация оказывается применимой к пространству. Таким образом, пространство в «Песни о нибелунгах» выступает в трех ипостасях: пространство реальное историческое конца XII века, полумифическое пространство героического V века и древнее абсолютно мифическое пространство периода мифических сказаний о роговом Зигфриде, деве-воительнице Брюнхильде.

Гордеёнок Т.М.
Мотив смерти как художественная форма воплощения понятия судьбы в романтической прозе (Новалис, А. фон Арним, Г. фон Клейст, Л. Тик, Э.Т.А. Гофман, Я. Барщевский)

Исследуется концепция судьбы в немецкой романтической прозе. Представление о судьбе сосуществует в мироощущении романтиков с категорией смерти. Раскрытие взаимосвязи между данными понятиями осуществляется на основе анализа произведений немецких романтиков Новалиса, А. фон Арнима, Г. фон Клейста, Л. Тика, Э.Т.А. Гофмана и белорусского романтика Я. Барщевского. Универсальность и амбивалентность мотива смерти как художественной формы воплощения судьбы порождает разнообразные типы изображения смерти (смерть-сон в произведениях Арнима и Барщевского, жизнь-в-смерти в новеллах Тика) и ее трактовки, согласно которым смерть понимается как «высшая» жизнь (Новалис), прощение греха или воздаяние за праведную жизнь (Арним, Гофман, Барщевский), воля высших сил (Гофман), длящийся суд (Клейст). Выбор того или иного исхода человеческой жизни связан у романтиков с самоопределением индивида и зависит от того, как и в какой мере личность может противостоять законам необходимости.

Забогонская И.Л.
Особенности концептуализации странствия в поэзии английского романтизма

Выделены основные модели и способы репрезентации странствия в поэзии английского романтизма. Определены доминантные варианты семантизации этого понятия в качестве литературного мотива, ее идеологические и культурологические предпосылки. Дана характеристика ключевых элементов семантического поля понятия «странствие» в той форме, в которой они были реализованы в английской романтической поэзии. Перечислены конституирующие единицы романтической репрезентации странствия и ее узловые структурные элементы: движение, воображение, пространство романтического странствия и его топонимические доминанты (горы, море), формы странствия (пешее путешествие и морское плаванье), путешественник как субъект. Охарактеризованы причины возникновения стереотипных для романтического мировоззрения поэтизированных антиномий («романтическое странствие – туристическое путешествие», «опасность пути – комфортабельность», «одинокий страждущий путник – толпа путешественников-зевак» и др.) и дихотомии медитативного и динамического странствий.

Марданов А.А.
Католичество как индивидуальная тематическая деталь в произведениях Дэвида Лоджа

Представленная статья написана в рамках исследования присутствия авторской индивидуальности в произведениях английских постмодернистов с целью критики деперсонализации искусства, постулируемой постструктуралистским литературоведением, и затрагивает католичество как авторскую тематическую деталь произведений Лоджа. Тематика католичества автора включает в себя исторические отступления; критику радикального католического догматизма, фальшивости некоторых католических категорий и обрядов, католической казуистики; необходимость реформ католичества, модернизации, рационализации в соответствии с современным состоянием европейской культуры, отказа от устарелой доктрины в пользу здравого смысла, поиска компромисса между строгой католической моралью и вседозволенностью, для чего используется оппозиция персонажей – ярый католик, ревностно (часто – до абсурда) ратующий за добродетель окружающих, пресекающий любые проявления неприличного поведения, и утративший веру агностик, подвергающий сомнению истинность и разумность католической догмы.

Семченок Л.И.
Историография жанра новеллы: теоретический аспект

Рассмотрены основные проблемы теории жанра новеллы. В основу теоретических построений положена типология родов и жанров Г.Н. Поспелова с внесенными в неё изменениями и дополнениями. Отказавшись от простого перечисления жанровых признаков новеллы, автор статьи разработал теоретическую модель жанровой структуры новеллы, базирующуюся на системе оппозиций: «необычное/ обыденное», «субъективное/объективное» и «единичное/всеобщее». Представленные оппозиции воспроизводят два различных типа сюжетно-тематической структуры (повести и новеллы), выступающих в качестве жанровых модификаций рассказа как родовой формы.

Кудрявцева И.К.
Методологические проблемы теории жанра

Анализируются основные существующие в отечественном и зарубежном литературоведении подходы к определению жанра как литературоведческой категории. В зависимости от уровня научной абстракции жанр предстает как идеальная структура, результат отвлечения от текстовой конкретики или как единица живого литературного процесса, в которой отражается социально-историческое, национальное, индивидуально-авторское. В жанре как в общетеоретическом понятии автор выделяет семантический, структурный, функциональный аспекты. В совокупности они определяют то, что жанр предстает как целостность, существующая на стыке взаимодействия автора, произведения, читателя. Особенности актуализации каждого из них в конкретном историко-литературном контексте, с учетом общественно-политических условий, культурных традиций, существующих в коллективном сознании представлений о функциях литературы и ее жанрах, позволяют жанру оставаться подвижной историко-функциональной системой, не утрачивая своего «сущностного ядра».

Жилевич О.Ф.
Французская постмодернистская автобиография: «Африканец» Ж.-М.Г. Леклезио

Рассматривается специфика жанра французской писательской автобиографии рубежа ХХ – ХХI веков на примере произведения Ж.-М.Г. Леклезио «Африканец». Основной акцент делается на том, каким образом конвенциональные черты традиционного жанра автобиографии – автобиографический пакт, повествование о частной жизни создателя автобиографии, хронологическая последовательность, преимущественная непрерывность повествования – трансформируются в произведении романиста. Делается вывод о том, что «Африканец» Леклезио является своеобразным подведением итогов многолетних размышлений писателя о жизни, семейных взаимоотношениях, проблемах воспитания, о враждебно настроенной западной цивилизации к бывшим колониальным народам. Отмечается, что разрыв между авторским замыслом и жанровой установкой на раскрытие авторского «я» создателя определяются техникой написания эссе.

Лебедева И.Г.
Просодические характеристики подготовленной публичной речи у французов, белорусов и россиян

Приводится краткий обзор достижений лингвистической науки в области исследования фоностилистического варьирования речи, обозначаются основные расхождения в описании стилистической вариативности сегментных единиц у представителей различных фонетических школ, обосновывается необходимость проведения компаративных исследований просодической вариативности у испытуемых различных лингвистических ареалов. Доказывается, что интерферентный перенос специфических черт, сопровождающих подготовленное публичное выступление, из родного языка в иностранный может быть коммуникативно релевантным и стать причиной неадекватного восприятия говорящего аудиторией. Описываются результаты проведенного в Полоцком государственном университете компаративного исследования подготовленной публичной речи у говорящих на французском, русском и белорусском языках. Исследуются сходства и различия в предпочтении определенных слоговых структур, скорости артикуляции, паузации и применяемой логической выделенности. Анализируются используемые говорящими типы пауз и их продолжительность. Изучается соотнесенность выделения используемой говорящими стилистической паузации и логической выделенности с принадлежностью к определенному лексико-грамматическому классу. Формулируются выводы о наличии универсальных и специфических особенностей просодической организации подготовленной публичной речи на французском, русском и белорусском языках.

Путрова М.Д.
Гендерные особенности употребления унификаций с именем собственным

Обобщаются результаты исследования субморфных унификаций с именем собственным в якобсоновском понимании данного термина, то есть внеморфемных языковых знаков типа -удэма в тудэма – сюдэма, -issi в Lissie – Missie, -авушка в Клавушка – Мавушка, -аўка в Клаўка – шаўка. Рассматриваются техники, используемые для формального объединения отдельных знаков в определенные унификации, и прослеживаются особенности реализации составленных с помощью установленных техник субморфных объединений с именем собственным в зависимости от гендерной идентичности говорящего субъекта в четырех культурах: белорусской, русской, английской и американской. Рассматриваются многочисленные примеры субморфов в унификациях с именем собственным. Отмечается частотность реализации данных унификаций, устанавливаются общие и культурно специфические черты маркирования гендера с их помощью.

Шагун Т.М.
Семантычныя асаблівасці саматычнай фразеалогіі ў беларускай і англійскай мовах

У артыкуле падаецца семантычная характарыстыка фразеалагізмаў-саматызмаў беларускай і англійскай моў. Згодна з нашым даследаваннем сярод вылучаных тэматычных груп вывучаемага матэрыялу – апісанне чалавека, апісанне дзеяння, апісанне прадмета, з’явы – першая найбольш пашырана ў семантыцы ўзятага для аналізу матэрыялу. Дэталёвы аналіз семантыкі названых адзінак з прадуктыўнымі і высокапрадуктыўнымі саматычнымі кампанентамі паказаў дамінантнасць такіх тэматычных падгруп, як апісанне паводзін і апісанне стану чалавека. Намінатыўнасць, сімвалізм, фігуральнасць, культурная рэлевантнасць вызначаюцца ў артыкуле як спецыфічныя рысы саматычнай фразеалогіі вывучаемых моў. Большасць вывучаемых фразеалагізмаў беларускай і англійскай моў (93 і 95 % адпаведна) належаць да групы намінатыўных адзінак. Адзначаецца, што менавіта намінатыўныя адзінкі ў шырокім сэнсе могуць выступаць у якасці тропаў або фігур. Таму спецыфікай намінатыўных саматычных фразеалагізмаў абедзвюх моў з’яўляецца 1) магчымасць апісальна, фігуральна, называць з’явы рэчаіснасці, максімальна замацоўваючы і перадаючы іх сэнс; 2) пэўная сувязь с працэсамі ўспрымання, а не адлюстравання навакольнага свету.

Рамза Т.Р.
Гутарковыя канструкцыі: заканамернасці ці адметнасці ўжывання? (на прыкладзе выказванняў з мадальнымі прэдыкатывамі)

Аналізуюцца сказы, граматычны цэнтр якіх утвараюць прэдыкатыўныя прыслоўі са значэннем неабходнасці: трэба, патрэбна, неабходна. Удакладняецца агульнапрынятае тэарэтычнае палажэнне, што такія словы арганізуюць толькі аднасастаўныя безасабовыя сказы. Як сведчыць эмпірычны матэрыял, аднасастаўныя сказы ўтвараюць прэдыкатывы ў спалучэнні з інфінітывам тыпу: Яму трэба ўдакладніць гэтыя звесткі; Ёй неабходна прадоўжыць візу. Безінфінітыўныя сказы з прэдыкатывам маюць у сваёй структуры імя ў назоўным склоне, а значыць, граматычна функцыянуюць як двухсастаўныя канструкцыі, параўн.: Яму трэба мая дапамога; Яна ім трэба. Такога кшталту выказванні актыўна выкарыстоўваюцца не толькі ў дыялектным маўленні на ўсёй тэрыторыі Беларусі, але і ў пісьмовых літаратурна-мастацкіх тэкстах, а таксама ў спантанным гутарковым маўленні беларускамоўнай інтэлігенцыі.

Скребнева Т.В.
Историография, основные направления изучения личного имени в восточнославянской антропонимике

Представлен обзор восточнославянской антропонимической литературы, связанной с полиаспектным изучением личных имен. Истоки восточнославянской антропонимики восходят к средневековой лексикографии, которая с XIII века включала имена собственные в разговорники, азбуковники, месяцесловы. В развитие антропонимической проблематики XIX века значительный вклад внесли Н.М. Тупиков, М.Я. Морошкин, И.И. Срезневский и др. Начальный этап развития ономастики как науки охватывает 30 – 50-е годы ХХ века и связан с накоплением информации об онимах. Конец 60 – 70-х годов ХХ века – время расцвета исследований в области ономастики. Антропонимическая проблематика развивается по следующим направлениям: общие проблемы антропонимики, описание региональных именников, структурные исследования, историческая антропонимика, литературная антропонимика и др. В 80-е годы ХХ века возрастает популярность социолингвистического подхода к анализу антропонимного материала. В конце XX – начале XXI века в число приоритетных выдвигаются этнолингвистический, лингвокуль-турологический, прагматический, когнитивный аспекты ономастических исследований.

Канавалава І.С.
Варыянтнасць прыказак і антыпрыказак

Разглядаюцца адрозненні паміж аказіянальнымі і ўзуальнымі змяненнямі прыказак пры функцыянаванні іх у маўленні. Вызначаецца, якія змяненні прыводзяць да ўтварэння сінанімічных і несінанімічных парэмій. Вызначаюцца спецыфічныя прыметы антыпрыказкі як адзінкі аказіянальнага ўтварэння. Разглядаецца ўплыў і праяўленне з’яў варыянтнасці і пранікальнасці прыказак пры ўтварэнні антыпры-казак. Аўтар адзначае, што пры вызначэнні асноўных спосабаў і прыёмаў утварэння антыпрыказак неабходна размяжоўваць спосабы аказіянальнага змянення прыказак, якія з’яўляюцца вызначальнымі і істотнымі (выключнымі) для ўтварэння адзінак антыпрыказкавага жанру, і ўзуальныя змяненні прыказак, якія могуць адбывацца адначасова з аказіянальнымі, але якія не прыводзяць да змянення семантыкі зыходнай адзінкі і ўтварэння антыпрыказак. Апісваюцца антыпрыказкі, якія ахоплены з’явай варыянтнасці, што з’яўляецца адным з паказчыкаў праяўлення сістэмных адносін у парэміялогіі. Апісваюцца асноўныя тыпы антыпрыказкавых варыянтаў.

Гущенко С.К.
Настоящее время: интерпретация его статуса в языке Обосновывается положение о тесной взаимосвязи языковых сущностей и человеческого мышления.

Раскрываются понятия объективного времени, настоящего говорящего и грамматической категории времени. Исследуется проблема соотношения грамматического и физического аспектов момента речи. Проводится краткий обзор теорий, интерпретирующих статус формы настоящего времени во французском языке. Морфонологические теории указывают на фонологическую немаркированность грамматической формы настоящего времени. Психологические теории связывают значения данной формы с особой ролью говорящего. Теория высказывания выявляет зависимость функционирования формы настоящего времени от условий коммуникации. Выявляется роль говорящего субъекта в формировании значений настоящего времени в высказывании. При соотнесении физического настоящего времени и грамматической формы его выражения решающая роль отводится говорящему, который мо-жет придать настоящему минимальную протяженность и расширить его до неопределенных границ. В зависимости от ситуативных, пространственных и субъективных факторов выделены три типа на-стоящего времени – узкое, расширенное и широкое.

Слесарева Т.П.
Семантика фольклорных эпитетов в былинных текстах

Эпитет – важный элемент стилистики народнопоэтического текста. Специфичность фольклорного эпитета обычно сводят к указанию на его постоянный характер, который определяется длительной традицией формирования народнопоэтического стиля, закрепившей постоянные, существенные, социально важные признаки предмета или явления. В фольклорном эпитете, как правило, сохранилась лингвистическая архаика, в частности историческая семантика: лексико-семантическая структура фольклорного эпитета отличается от структуры соответствующего прилагательного в современном литературном языке. Круг эпитетов в фольклоре замкнут и четко очерчен традицией: немногими средствами обозначается многое.

Климкович О.А.
Структура содержательной части жалованных грамот XIV – XVI веков (сравнительно-сопоставительный аспект лингвостилистического анализа)

Анализируется структурно-смысловая организация жалованных грамот, которые были созданы в течение XIV – XVI веков на территории Новгородской республики, Московского княжества и Великого княжества Литовского. На основе анализа более 1000 документов выявляются типичные смысловые блоки, составляющие формуляр грамот. Рассматриваются общие смысловые единицы, характерные для грамот, созданных в разных землях. Описываются типичные способы их вербального выражения, выявляется наличие синтаксических и лексических вариантов. Освещаются зафиксированные диахронические сдвиги в языковом оформлении жалованных грамот. В статье также характеризуются смысловые единицы, отмеченные только в грамотах одного из исследуемых ареалов, и способы их вербального оформления. Особое внимание уделяется своеобразию структурно-смыслового строения жалованных грамот княжества Литовского по сравнению с грамотами Новгородской республики и Московского княжества. В диахронии раскрываются основные тенденции изменения структурно-смысловой организации жалованных грамот.

 

РЕЦЕНЗИИ

Седельник, В.Д. Дадаизм и дадаисты / В.Д. Седельник. – М.: ИМЛИ РАН, 2010. – 552 с. (Д.А. Кондаков)

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дни немецкой культуры и образования в Полоцке, Полоцк, 25 – 26 ноября 2010 года (Т.М. Гордеёнок)