Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

СЕРИЯ А. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 2012. № 9

Дук Д.У. Асноўныя дасягненні сучаснай гістарычнай навукі ў вывучэнні Полацка

У шырокім храналагічным кантэксце з IX па XVIII стагоддзе на аснове абагульнення вынікаў археалагічнага і гісторыка-антрапалагічнага вывучэння Полацка прадстаўлены звесткі аб этапах яго развіцця. Выдзелена асноўнае дасягненне сучаснай гістарыяграфіі гісторыі Полацка – доказ палажэння аб тым, што Полацк з’яўляўся адным з самых старажытных гарадоў на тэрыторыі Усходняй Еўропы. У ХІ стагоддзі Полацк па значнаму сацыяльна-эканамічнаму і соцыякультурнаму патэнцыялу, па геа-палітычным амбіцыям сваіх князёў з’яўляўся роўняй колішняй сталіцы Русі – Ноўгараду – і ўплывовым супернікам Кіеву.

THE MAIN ACHIEVEMENTS OF THE MODERN HISTORICAL SCIENCE RESEARCH OF POLOTSK

D. DUK

The archeological, historical and antropological data, concerning the stages of development of Polotsk from IX to XVIII century, are given in the wide chronological context. The fundamental achievement of the mod-ern historiography of Polotsk history, namely, the proving of the statement, that Polotsk was one of the most ancient towns in the East Europe territory, is figured out. In ХІ century Polotsk equalled Novgorod, the former capital of Rus, and powerfully rivalled Kiev, in its socioeconomical and sociocultural potential.

Карев Д.В. Изучение истории Беларуси в белорусской историографии 90-х годов ХХ – начала ХХІ века (основные проблемы и тенденции изучения истории феодальной Беларуси, белорусской историографии и источниковедения)

Автор выявляет основные этапы и тенденции развития историко-культурологического направления белорусской историографии новейшего времени. Исследуются проблемы отечественного феодализма, истории роли православной церкви в жизни белорусского общества XI – XX веков. Представлен критический анализ проблем современной белорусской историографии Великого княжества Литовского и Беларуси конца XX – начала XXI века. Выделяются социально-политические и идеологические причины, которые обусловили специфику эволюции взглядов белорусской историографии конца XX века по истории православной церкви в истории и культуре белорусского этноса второго тысячелетия нашей эры. Намечены основные проблемы ее дальнейшего изучения в историографии начала XXI века.

THE HISTORY OF BELARUS RESEARCH IN BELORUSSIAN HISTORIOGRAPHY FROM 1990TH TILL THE BEGINNING OF XX CENTURY (MAIN PROBLEMS AND TENDENCIES OF THE FEUDAL BELARUS HISTORY RESEARCH, BELORUSSIAN HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDY)

D. KAREV

The main stages and tendencies of development of the historical-culturological school of modern Belorus-sian historiography are detected. The questions of Belorussian feudalism, of the role of the Orthodox Church in the life of Belorussian society in XI – XX centuries are studied. The critical analysis of the problems of the modern his-toriography of the Great Lithuanian Principality and Belarus in the end of XX – beginning of XXI centuries is pre-sented. Sociopolitical and ideological reasons, defining the specific character of the evolution of Belorusian histo-riographic views of the end of XX century, concerning the Orthodox Church history in history and culture of the Belorussian nation of the second millenium are defined.The main questions for the further study of historiography of the beginning of XXI century are indicated.

Магалінскі І.У. Ювелірныя ўпрыгажэнні старажытнага Полацка (Х – ХVІІ стагоддзі)

Прадстаўлены вынікі даследавання ювелірных упрыгажэнняў Х – ХVІІ стагоддзяў з тэрыто-рыі Полацка. Аўтар адносіць прадметы да дзвюх храналагічных груп: канец Х – ХІІІ/XIV стагоддзі; XIV – XVII стагоддзі, у межах якіх вылучае ўпрыгажэнні, што былі зроблены пад уплывам іншаэт-нічных тэхналагічных традыцый, імпартныя рэчы, а таксама прадметы мясцовай вытворчасці.

THE JEWELRY FROM THE TERRITORY OF ANCIENT POLOTSK (Х – ХVІІ CENTURIES)

I. MAHALINSKI

In this article the author shows main conclusions about the study of the jewelry that were found on the territory of Polotsk during Х – ХVІІ centuries. The author refers these products to 2 chronological groups – the end of Х – ХІІІ/XIV centuries and XIV – XVII centuries. Among these jewelry there are products that were made under the influence of other ethnic technological traditions, imported products, and the jewelry of local production.

Зайкоўскі Э.М. Плоскія металічныя падвескі-«конікі»: распаўсюджанне і семантыка

Разглядаюцца пытанні распаўсюджання і семантыкі адной з разнавіднасцяў плоскіх зааморфных падвесак-амулетаў, якая ў археалагічнай літаратуры атрымала назву «конікаў» і якая досыць шырока трапляецца ў раннесярэднявечных курганных пахаваннях і на паселішчах Падзвіння. Такія падвескі сус-тракаюцца ў жаночых пахаваннях ХІ – першай паловы ХІІ стагоддзя, у асноўным у арэале крывічоў, а таксама на тэрыторыі Латвіі. Знаходкі амулетаў-«конікаў» у асноўным характэрныя для тых курган-ных могільнікаў, дзе сустракаюцца пахаванні з усходняй арыентыроўкай, найбольш уласцівай для славя-нізаваных балтаў. Згаданы тып падвесак шэраг даследчыкаў лічаць не толькі «конікамі», але і выявамі рысяў, гепардаў, сабачак, грыфонаў. Аўтар абгрунтоўвае, што на самой справе гэта былі схематычныя выявы куніц, з улікам таго, што ў фальклоры і павер’ях славян куніца надзяляецца жаночай шлюбнай, эратычнай і ткацкай сімволікай.

FLAT METAL HORSE PENDANTS: DISTRIBUTION AND SEMANTICS

E. ZAIKOUSKI

The article deals with issues relating to the distribution and semantics of one of the varieties of flat zoom-orphic pendants which became to be called “horses” in archeology studies and can still be found in Early Mid-dle Ages burial mounds and settlements across the basin of the Western Dvina River. Such pendants can be dis-covered in female burials of the 11th – early 12th century, primarily in the area populated by the Krivichi, as well as in Latvia. Discoveries of horse amulets are mainly typical for the mounds with burials of Eastern type, which is most characteristic of the Slavonized Balts. Several researchers view the above-mentioned type of pen-dants as not only “horses” but as the images of lynxes, cheetahs, dogs and gryphons. The author provides ar-guments in favour of the concept that those were in fact sketchy images of the marten, referring to the fact that Slavonic folklore and legends view the animal as possessing female, wedding, erotic and weaving symbols.

Аўсейчык У.Я. Восеньскія Дзяды ў беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і лакальныя варыянты

Разглядаюцца восеньскія Дзяды ў беларусаў Падзвіння, вылучаюцца іх рэгіянальныя асаблівасці і лакальныя варыянты. Аналізуецца варыятыўнасць у назве, структуры, часе правядзення, а таксама ў асобных элементах абраду. Прыходзім да высновы, што восеньскія Дзяды з’яўляюцца абрадам, які дэ-манструе асаблівасці традыцыйнай народнай культуры беларускага насельніцтва Падзвіння. Разам з тым у межах рэгіёна восеньскія Дзяды маюць лакальную варыятыўнасць, якая датычыцца асобных абрадавых дзеянняў, уяўленняў і прадпісанняў, матэрыяльнай абрадавай атрыбутыкі, а таксама праяў-ляецца ў наяўнасці ці адсутнасці ў канкрэтным рэгіёне пэўных структурных частак абраду.

THE AUTUMN DZIADY OF BELARUSIAN DVINA REGION: REGIONAL PECULIARITIES AND LOCAL VARIATIONS

U. AUSEICHYK

The article is devoted to the review of the regional peculiarities and local variations of the rite of the au-tumn Dziady of Belarusian Dvina region. The variation in the name of the rite, in its structure, in its time of im-plementation and in some rite elements are analized. We make a conclusion that the autumn Dziady acts as a rite that shows the peculiarities of the ethnic culture of Belarusian Dvina region population. In addition to that the rite in the borders of the region has a local variation that concerns its special rite actions and becomes ap-parent available/absent in the concret region of the definite structure parts of the rite.

Лашкевіч С.А. Дыпламатычная дзейнасць Вялікага княства Літоўскага на маскоўскім накірунку ў 1592 – 1596 гадах

Разглядаецца дыпламатычная дзейнасць Вялікага княства Літоўскага на маскоўскім накірунку ў 1592 – 1596 гадах. Узаемаадносіны ВКЛ і Масквы ў гэтыя гады характарызуюцца рашэннем двухбако-вых праблем шляхам мірных перамоў і некаторых кампрамісаў. Аўтар на аснове крыніц і літаратуры прааналізаваў уплыў міжнародных фактараў на знешнепалітычную пазіцыю ВКЛ у разглядаемы гіста-рычны перыяд, вывучыў прадстаўніцтва Княствам інтарэсаў Шведскага Каралеўства ў Маскоўскай дзяржаве, выявіў спрэчныя памежныя тэрытарыяльныя пытанні паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай, абазначыў гандлёва-эканамічную праблематыку адносін Княства і Масквы. Адносіны ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы разглядаюцца праз прызму інтарэсаў літвінскай палітычнай эліты і абавязкова ў кантэксце складаных унутрыпалітычных працэсаў адзінай федэрацыі, а таксама ў кантэксце адносін Рэчы Паспа-літай і Маскоўскай дзяржавы.

DIPLOMATIC ACTIVITIES OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA ON THE MOSCOW DIRECTION IN 1592 – 1596 YEARS

S. LASHKEVICH

The article deals with the diplomatic activities of the Grand Duchy of Lithuania on the Moscow direction in 1592 – 1596 years. Relations between VKL and Moscow in these years are characterized by the solution of bilateral problems through peaceful negotiation and some compromises. The author on the basis of sources and literature analysed influence of international factors on foreign policy position of VKL during the considered historical period, studied representation of foreign policy interests of the Kingdom of Sweden in Moscow State , revealed controversial border issues between VKL and the Moscow state, designated trade and economic problems of the relations of the Principality and Moscow. The relations of the Principality and the Moscow state are considered through a prism of interests of litvinsky political elite and necessarily in a context of difficult internal political processes of single federation, and also in a context of the relations of the Rzeczpospolita and the Moscow state.

Лаўрык Ю.М. Ксілаграфічныя аздобы ў куцеінскіх выданнях

Даследуецца пытанне аб выкарыстанні ксілаграфічных аздоб пры афармленні выданняў, апубліка-ваных у Куцейне ў 1630 – 1650-х гадах як Спірыдонам Собалем, так і манастырскай друкарняй. Ана-лізуюцца прысутныя ў гэтых выданнях асобныя тыпы і віды элементаў кніжнага аздаблення: рамкі ты-тульных аркушаў, застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, гравюры ілюстрацыйнага жанру і інш. На падставе па-раўнання іх з ксілаграфічнымі аздобамі, выступаючымі ў кнігах іншых айчынных, а таксама замежных друкарняў дадзенага часу, аўтар робіць высновы як пра магчымае паходжанне саміх элементаў ці іх прататыпаў, так і наогул пра месца куцеінскай ксілаграфічнай школы ў айчыннай кніжнай культуры разглядаемага перыяду.

XYLOGRAPH ORNAMENTATION OF BOOKS PRINTED IN KUCIEJNA

J. LAURYK

The article is dedicated to xylograph ornamentation used by Spirydon Sobal as well as printers of the monastery typography in books published in Kuciejna in the middle of XVII c. The author analyzes different elements of book decoration, such as frames of title-pages, headpieces, initials, colophons, illustrations etc, produced with help of this technique. Making a comparison of these ornamental elements with the ones present in books of other home and foreign publishing houses of that time the author tries to trace origins of them or their prototypes. Special attention paid to the question of development of local xylographical art school and its place in native book culture.

Пeтраускас М.А. Канфесійная трансфармацыя грамадства Вялікага княства Літоўскага ў святле штодзённасці першай паловы XVII стагоддзя

Разглядаюцца магчымасці вывучэння канфесійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага праз прыз-му штодзённасці жыхароў XVII века. Паказана, што канфесійнае разуменне шмат у чым залежыла ад адносін абывацеляў Новага часу да грамадзянскага абавязку, рэлігійнага рытуалу, матэрыяльных ка-штоўнасцей. У цэнтры ўвагі аўтара знаходзяцца дакументы масавага справаводства першай паловы XVII века, у якіх раскрываецца сувязь паміж набожнасцю людзей і іх штодзённымі практыкамі і пера-жываннямі. У артыкуле сцвярджаецца, што некаторыя рэчы і прадметы маглі набываць ролю сімвалаў падначалення людзей вышэйшай уладзе і “агульнаму дабру”. Такое падпарадкаванне пры дапамозе цар-коўных і свецкіх механізмаў адбывалася нараўне з існаваннем прававой традыцыі рэлігійнай вольнасці. У характарыстыках канфесійнай штодзённасці разгледжан працэс фарміравання “грамадства падданых”.

CONFESSIONAL TRANSFORMATION OF THE SOCIETY IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA IN THE LIGHT OF DAILY LIFE IN THE FIRST HALF OF THE 17th CENTURY

M. PIATRAUSKAS

The author viewed the possibilities of the study of the GDL confessional history through the prism of the 17th century daily life. It is showed that confessional feelings were largely dependent from the New Age people’s attitude towards the civic duty, religious rituals, material values. In the spotlight of the author there are the do-cuments of the mass record-keeping of the first part of the 17th century, where the connection between the piety of the people and their daily routine and experiences are disclosed. The author claimed that some things and objects could gain the role of the submission of people to the supreme authority. Also in the confessional daily li-fe characteristics the researcher viewed the process of “servants’ society” formation.

Барташэвіч А.Ю. Канфесійная палітыка дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай на беларускіх землях у апошняй трэці XVII стагоддзя (1667 – 1701 гады)

Аўтарам ацэньваюцца вынікі вайны 1654 – 1667 гадоў і іх уплыў на дзяржаўную палітыку Рэчы Паспалітай у адносінах асноўных хрысціянскіх канфесій: праваслаўе, каталіцтва, уніяцтва, пратэстан-тызма, палажэнне іўдзеяў. Робіцца вынік, што каталіцкая вера і прыхільнасць да каталіцтва ста-новіцца палітычным прыярытэтам, у той час як праваслаўе, абмежаванае ў правах, паступова страч-вае свой уплыў. Разглядаецца шырокае распаўсюджванне ўніяцтва, якое ў нейкай ступені сумела заха-ваць культурныя традыцыі ўсходняй царквы. У 1660 – 1680 гадах пратэстантызм губляе свой моцны палітычны і культурны патэнцыял. У гэты перыяд у беларускіх гарадах расце колькасць нехрысціян-скага насельніцтва – іўдзеяў, якія ўсё часцей сутыкаюцца з праяўленнямі неталерантнасці ў поліканфе-сійным мяшчанскім грамадстве.

THE CONFESSIONAL POLICY OF RECH POSPOLITAJA GOVERNMENTAL AUTHORITIES ON THE LANDS OF BELARUS IN THE LAST THIRD OF THE XVII CENTURY (1667 – 1701)

A. BARTASHEVICH

The 1654 – 1667 war loss is evaluated, and its influence on the state politics of Rech Pospolitaja towards the basic сhristian confessions: the Orthodox, the Catholic, the members of the Uniat Church, and the Protes-tant, contrasted to the policy towards jews, is analysed. The conclusion is made that Catholics were perceived as more politically reliable, while the rights of the members of the Orthodox Church were restricted, causing them to gradually lose their influence. The profession and practice of Uniat Church was spreading widely, which helped to retain the cultural values of the Eastern-rite Catholicism. In 1660 – 1680 Protestantism loses its politi-cal and cultural potential. At this time the number of non-Christian people (jews) increased in Belorussian towns. The attitude to them in policonfessional petty-bourgeois surrounding was non-tolerant.

Радзюк А.Л. Спецыфіка рэалізацыі польскага кааператыўнага заканадаўства на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1920 – 1939 гады)

Даследуюцца асноўныя этапы фарміравання і развіцця нарматыўна-прававой базы дзейнасці ка-аператываў у міжваеннай Польшчы, асаблівасці рэалізацыі і распаўсюджвання польскага кааператыў-нага права на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1920 – 1939 гг.). Аўтар прыходзіць да высновы, што нават ва ўмовах дзеяння дэмакратычнага кааператыўнага права (да 1934 г.) беларускія кааператыўныя арганізацыі мелі на шляху сваёй дзейнасці дадатковыя цяжкасці прававога характару. Гэта адбывалася з-за таго, што кааператыўныя нарматыўныя палажэнні праецыраваліся на беларускія кааператывы праз мясцовую адміністрацыю, якая ў сваю чаргу разглядала іх як палітычна непажаданыя арганізацыі і стварала разнастайныя перашкоды іх развіццю.

THE SPECIFICITY OF REALISATION OF POLISH COOPERATIVE LEGISLATION ON TERRITORY OF WESTERN BELARUS (1920 – 1939)

A. RADZIUK

The main stages of formation and development of normative-legal base of cooperative activity in Poland during the interwar period are explored. The peculiarities of realisation and spreading of Polish cooperative law on territory of Western Belarus are considered. The author made a conclusion, that the Belarusian coopera-tive organisations (till 1934) experienced supplementary difficulties of law nature in their activities even under the influence of the democratic cooperative legislation. The cooperative standards are projected on the Belaru-sian cooperatives by the local authorities that in their turn considered them as political disliked organisations and created different obstacles on their development way.

Гребень Е.А. Торговля в Беларуси в условиях нацистской оккупации

Рассматривается важный аспект повседневной жизни населения Беларуси в условиях нацистской оккупации – организация торговли. На основе значительного количества архивных источников детально реконструированы порядок организации торговли, цены на продукты питания и промышленные товары в различных регионах Беларуси в разные периоды оккупации, показана степень втянутости населения в торговые операции, реконструирована система наказаний за нарушения правил торговли, показан про-вал попыток оккупационных властей пресечь спекуляцию и обменные операции. Автор констатирует, что элементом оккупационной повседневности стало наличие прослойки городского населения, зани-мавшейся операциями на черном рынке. В условиях тотального дефицита продуктов питания, промто-варов для некоторых горожан вовлечение в этот процесс явилось одной из стратегий выживания.

TRADE IN BELARUS DURING THE NAZI OCCUPATION

Y. HREBEN

The article dwells on the very important aspect of daily life of the Belarusian population during the Nazi occupation as the organization of trade. The trade organization order, foodstuffs prices and prices of manufac-tured goods in different Belarusian regions during the various periods of occupation are reconstructed in details on the basis of a considerable amount of archival sources. The author of the article shows the number of in-volved population in trade operations, points out the system of punishment for breaking of trade rules and the failure of attempts of the occupation authorities to stop the speculations and exchange transactions. The author states the element of occupied daily life became the urban population that used to do exchange transactions in the black market. Being lack of foodstuffs and manufactured goods, such lifestyle for some urban people became one of the survival strategies.

Юргевіч Н.К. Аднаўленне і развіццё бібліятэчнай справы ў беларускай вёсцы (1944 – 1955 гады)

Аналізуецца дзейнасць дзяржаўных і партыйных органаў кіравання, мясцовых улад па аднаўленні бібліятэчнай справы ў беларускай вёсцы ў першыя пасляваенныя гады. Аўтарам выяўлены мерапры-емствы па аднаўленні памяшканняў хат-чытальняў і бібліятэк, развіцці іх матэрыяльнай базы, удзеле ў дзяржаўных мерапрыемствах, вырашэнні кадравай праблемы. У разглядаемы перыяд у працы хат-чытальняў і бібліятэк галоўную ролю адыграла ідэалагічная, палітычная, антырэлігійная прапаганда, арганізацыя імі выбараў у Вярхоўны Савет СССР, Вярхоўны Савет БССР і мясцовыя Саветы.

RESTORATION AND DEVELOPMENT OF LIBRARY SCIENCE IN BELORUSSIAN VILLAGE (1944 – 1955)

N. YURGEVICH

The work of local authorities, state and party administrative bodies restoring the library science in Belo-russian village in the first post-war years are being analyzed in the article. Restoring the izba-reading halls and libraries efforts, the resource base growth, participation in the state affairs, solving the personnel problems are described. The work of the izba-reading halls and libraries at the period was defined by ideological, political, anti-religious propaganda, the USSR Supreme Soviet, the BSSR Supreme Soviet, and local board elections or-ganization.

Султанова В.И. Рост городов как центров капиталистической модернизации в Южном Казахстане в конце ХIХ – начале ХХ века

На современном этапе задачи ускоренной модернизации, индустриально-инновационного разви-тия Республики Казахстан диктуют необходимость обращения к историческому опыту по развитию экономики и культуры своей страны. Тем более что в условиях глобального экономического кризиса этот опыт развития частной инициативы, социальной ответственности требует постоянного обра-щения к истории, восстановлению «связующей нити времен», забытого опыта и утраченных традиций. В Южном Казахстане в означенный период, когда в крае достаточно интенсивно развивались капита-листические отношения, несмотря на наличие серьезных научных работ по истории городов, заселению и освоению региона, до настоящего времени не получил специального освещения. История городов поре-форменного периода ценна еще и тем, что в региональной характеристике много общего и особенного. Представляется, что изучение этой темы в исследуемых хронологических и территориальных рамках позволит открыть и осмыслить новые подходы, внести некоторые важные штрихи в историю разви-тия городов, социально-демографических процессов и развития региона в целом.

THE GROWTH OF TOWNS AS CENTERS OF CAPITALISTIC MODERNIZATION IN SOUTHERN KAZAKHSTAN AT THE END OF 19TH – BEGINNING OF 20th CENTURY

V. SULTANOVA

At the present stage the problem of accelerated modernization of industrial-innovative development of Kazakhstan dictates the necessity to address to the historical experience of economic and cultural development of this country. All the more so in condition of global economic crisis, the experience of private initiative, social responsibility requires constant reference to history, the restoration of the «connecting thread of times», forgot-ten experiences and lost traditions. In southern Kazakhstan, despite the existence of serious scientific papers on the history of urban settlement and development of the region, the aforesaid period, when the province devel-oped capitalist relations quite intensively, hasn’t been specially scrutinized yet. The history of cities in post-reform period is also valuable because the regional characteristics have much in common. It seems that the study of the topic in the given chronological and regional framework will let us find out and comprehend some new approaches, introduce some important features into the history of urban development, socio-demographic processes and the development of the region as a whole.

Малашук П.В. Развитие отношений между Республикой Беларусь и Союзной Республикой Югославией (Сербией и Черногорией) в 2000 – 2006 годах

Впервые в отечественной славистике автором предпринято комплексное исследование того вектора внешней политики Республики Беларусь в 2000 – 2006 годах, который совпадает с политикой Союзной Республики Югославии. Исследование осуществляется на базе специально-исторических методов с использованием широкого круга источников. Выделен период 2000 – 2006 годов как самостоятельный период в истории отношений двух государств. Анализируемый период обоснованно разделён на два этапа. Первый этап датируется 2000 – 2003 годами, второй – 2003 – 2006 годами. Показано, что на первом этапе белорусско-югославские отношения развивались на основе целой системы детально проработанных нормативно-правовых актов, стабильно функционировавшей организационной структуры; на втором – на-блюдалось снижение уровня двусторонних политических отношений. Автор делает вывод о том, что в це-лом белорусско-югославское сотрудничество в анализируемый период, несмотря на сложность внутриполи-тической ситуации в СРЮ, осуществлялось в духе дружбы и взаимного стремления и в дальнейшем укреп-лять и расширять его.

THE DEVELOPMENT OF THE RELATIONS BETWEEN REPUBLIC OF BELARUS AND SRYU (SERBIA AND MONTENEGRO) IN 2000 – 2006

P. MALASHUK

For the first time in domestic Slavic philology the complex research of the vector of foreign policy of the Republic of Belarus in 2000 – 2006 which coincides with SRYu (Serbia and Montenegro) is undertaken in the article. The research is carried out on the basis of special historical methods with the use of a wide range of sources. The author convincingly allocates the period of 2000 – 2006 as an independent period in the his-tory of the specified relations. The analyzed period is reasonably divided into two stages. The first stage is dated 2000 – 2003, the second – 2003 – 2006. The author of the article concludes that in general despite the complexity of the internal political situation in SRYu the Belarusian-Yugoslavian cooperation during the ana-lyzed period was carried out in the spirit of friendship and mutual aspiration to strengthen and expand it in all spheres of the bilateral relations.