Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВЕСТНИК ПГУ. №2. СЕРИЯ А. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2013г.

Гугнин А.А. Некоторые итоги развития филологии в Полоцком государственном университете Бароўка В.Ю. Полацк і Полаччына ХІІІ стагоддзя ў творах Я. Ніедрэ і беларускіх празаікаў другой паловы ХХ стагоддзя

Аналізуецца мастацкае адлюстраванне Полацка і Полаччыны ХІІІ стагоддзя ў творах латвійскага аўтара Я. Ніедрэ і беларускіх празаікаў другой паловы ХХ стагоддзя У. Арлова і Л. Дайнекі. Сцвярджаецца, што зварот пісьменнікаў да эстэтычнага ўзнаўлення мінулага дэтэрмінаваўся значнай роллю Полацка ў тагачаснай еўрапейскай гісторыі, а таксама асабістай зацікаўленасцю аўтараў. Падкрэсліваецца, што празаікі другой паловы ХХ стагоддзя стваралі свой полацкі тэкст. Для Я. Ніедрэ Полацк – асяродак барацьбы з крыжакамі, цэнтр культуры; для беларускіх пісьменнікаў У. Арлова і Л. Дайнекі – гэта уплывовы палітычны, гандлёвы, культурны цэнтр на славянскіх землях, горад са своеасаблівай архітэктурай, феадальна-рамесніцкай дэмакратыяй, рэлігійнай талерантнасцю жыхароў.

POLOTSK AND POLOTSK REGION OF THE XIIIth CENTURY IN Ya. NIEDRE’S AND BELARUSIAN WRITERS’ WORKS OF THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY

V. BOROVKO

In the article the artistic image of Polotsk and Polotsk region of the XIIIth century in Ya. Niedre’s, U. Arlow’s and L. Dayneka’s works is examined. It is argued that the writers’ treatment of the aesthetic reproduction of ancient Polotsk is determined by its significance in European history of the XIIIth century and writers’ personal interests. It is emphasized that some writers created their own Polotsk text in the second half of the twentieth century. In Ya. Niedre’s opinion Polotsk is predominant not only in the sphere of culture but also in its struggle against the Crusaders. U. Arlow and L. Dayneka think that Polotsk is a city with unique architecture, tolerant people and feudalartisan democracy. They emphasize its importance as a political, military, commercial and cultural centre of the Slavs.

Луц Л.М. Да праблемы вывучэння жанравых разнавіднасцей і адметнасцей класіфікацыі казацкіх, рэкруцкіх і салдацкіх песень

Даследуецца праблема жанравых разнавіднасцей і адметнасцей класіфікацыі беларускіх казацкіх, рэкруцкіх і салдацкіх песень. Сістэматызацыя сюжэтаў гэтых песень і іх ідэйна-мастацкі аналіз дазволілі вызначыць агульныя жанраўтваральныя рысы казацкіх, рэкруцкіх і салдацкіх песень, улічваючы пры гэтым блізкасць тэматыкі, факт сацыяльнай прыналежнасці, ваенны фактар як з’яву аб’ектыўнай рэальнасці, асаблівасці мастацкага асэнсавання з’яў навакольнага свету. Дадзеныя творы – гэта своеасаблівыя жанравыя разнавіднасці сацыяльна-бытавых песень, але ў сукупнасці яны скаладаюць цэласную з’яву ў гісторыі фалькларыстыкі. Прапанавана агульная класіфікацыя казацкіх, рэкруцкіх і салдацкіх песень паводле функцыянальна-тэматычнага прынцыпу (вылучаны творы сямейна-бытавой, сацыяльна-бытавой, гістарычнай і баладнай скіраванасці). Такі прынцып пабудаваны з улікам тэматыкі, сюжэтнасці, кампазіцыйных асаблівасцей, сістэмы вобразна-выяўленчых сродкаў і песеннай функцыянальнасці.

THE PROBLEM OF STUDYING OF GENRE VERSIONS AND FEATURES OF CLASSIFICATION OF BELARUSIAN, COSSACK, RECRUIT AND SOLDIER’S SONGS

L. LUTS

The problem of genre version and the features of classification of Belarusian, Cossack, recruit and soldier’s songs are investigated in the article. The systematization of the plots of the above mentioned songs and their ideological and art analysis allowed to mark out the common genre features of Cossack, recruit and soldier’s songs. The proximity of theme, the fact of social accessory and a military factor were taken into account as the phenomenon of the objective reality and the features of art judgment of the world. These works are peculiar genre versions of social songs, but in total they make the complete phenomenon in the history of folklore. The general classification of Cossack, recruits and soldier’s songs in accordance with functional thematic principle (family and household, social, historical and ballad songs) is given in the article. Such principle is based on a theme, plot and composition features of the system of image and graphic means as well as on a song functionality.

Траццяк З.І. Лёс беларуса на Першай сусветнай вайне ў малой прозе М. Гарэцкага

Даследуецца працэс станаўлення новай беларускай літаратуры на прыкладзе малой прозы Максіма Гарэцкага, прысвечанай Першай сусветнай вайне. Пасля ўдзелу ў гэтай вайне празаік бачыць актуальнасць тэматыкі, прынесенай падзеямі 1914 – 1918 гадоў. Перад ім паўстае праблема адлюстравання ўзброенага канфлікту новага кшталту. Папярэдняя традыцыя разгляду баявых дзеянняў у старабеларускай літаратуры не адпавядала ні спецыфічным рысам вайны, ні мастацкім поглядам М. Гарэцкага, што фарміраваліся пад уплывам яго нацыянальных уяўленняў. Абапіраючыся на традыцыю Л. Талстога, закладзеную ў “Севастопальскіх апавяданнях”, беларускі празаік паступова пачынае распрацоўваць ваенную тэматыку ў творах малой апавядальнай формы. Рэалістычныя па сваёй прыродзе, яны апавядаюць пра быццё чалавека (часцей за ўсё беларуса) простай па сваім лексічным складніку мовай. Паводле. Гарэцкага, любы ўзброены канфлікт катастрафічны. Першая сусветная вайна нясе беларусам новыя выпрабаванні, перашкаджае самавызначэнню нацыі, абуджае тыя “патаемныя” элементы асобы чалавека, якія адмоўна адбіваюцца на цэлым.

THE FATE OF A BELARUSIAN AT WWI IN SHORT STORIES BY M. GARETSKY

Z. TRATSIAK

The development of new Belarusian literature cannot be imagined without M. Garetsky’s achievements. After having participated in WWI the prose writer felt the necessity to depict the extraordinary events in fiction. He realized the novelty of some themes brought by the 1914 – 1918 events. The writer faced with a problem of portrayal a war conflict of a new kind. The previous tradition of war description in old Belarusian literature did not correspond with the specific features of WWI. It did not coincide with M. Garetsky’s literary views which had been formed under the influence of his national beliefs. Relying on L. Tolstoy’s tradition, founded in ‘Sevastopol Sketches’, the Belarusian prosewriter started to develop war themes in his own short stories. Realistic in their nature, they are devoted to the existence of a man (very often a Belarusian). Narration is based on a simple vocabulary. To M. Garetsky’s mind, any war is a catastrophe. WWI brought the Belarusians new trial, it prevented them from national self-identification. Besides it brought to life some ‘hidden’ elements of their personality, which might have a negative influence on an individual.

Клос О.Ю. В поисках национального героя: «Христофор Колумб» Вашингтона Ирвинга

Исследуется роль американского писателя Вашингтона Ирвинга в создании образа Христофора Колумба в культуре США. Изучены история создания жизнеописания Колумба, характер восприятия произведения современниками и потомками, его влияние на процессы культурной и политической жизни страны. Раскрывается неоднозначность образа знаменитого первооткрывателя и его роль в становлении национального самосознания американцев. Уточняется жанровая природа книги и различность подходов к данному вопросу среди исследователей. Анализируются работы зарубежных ученых последних лет, имеющие отношение к переосмыслению творческого наследия американского романтика. Затрагиваются проблемы, связанные с развенчанием мифа о Колумбе и переоценкой его наследия в западной культуре. Делается вывод о несостоятельности обвинений Ирвинга в исторической неточности, учитывая жанр исследуемой книги.

IN SEARCH OF NATIONAL HERO: «CHRISTOPHER COLUMBUS» BY WASHINGTON IRVING

O. KLOS

The article deals with Washington Irving’s part in constructing the image of Christopher Columbus in the US culture. It studies the history of writing Columbus’s biography, the way it was accepted by Irving’s contemporaries and later generations of readers, its impact on the cultural and political spheres of American life. The article demonstrates the ambiguity of created image and its influence on the formation of national identity of American people. The genre of the book is also considered. The recent works dealing with the reassessment of Irving’s literary legacy are briefly analyzed. Besides, the article tackles the problems of the destruction of Columbus’s myth in Western culture.

Бабкова Н.М. Ірландская літаратурная традыцыя ў п’есе У.Б. Ейтса «Словы на акне»

Даследуецца праблема стварэння ірландскай мета-этнічнай літаратурнай традыцыі на пачатку ХХ стагоддзя. На матэрыяле позняй п’есы У.Б. Ейтса “Словы на акне”, якая завяршае яго канонатворчы перыяд 1910 – 1920-х гадоў, аналізуецца, якія топасы і мастацкія ўзоры Ейтс выбірае з літаратурнай спадчыны Ірландыі і як яны інтэрпрэтуюцца ў п’есе. Выбраўшы ў якасці падмурку традыцыі чатыры постаці (Свіфта, Голдсміта, Барклі і Бёрка), Ейтс вызначае з іх творчасці і дамінантную міфалагему ірландскай традыцыі – спрэчку пра дачыненні веры і розуму, рацыянальнага і ірацыянальнага, у якой ірландская традыцыя прапануе сваю акрэсленую пазіцыю і свае аргументы. Акрамя гэтага, ставіцца пытанне легітымізацыі разваг пра ірацыянальнае ў навуковым дыскурсе і фармулюецца мета-праблема даследавання творчасці Ейтса: якая метадалогія дазваляе пісаць пра месцы пераходу рацыянальнага ў ірацыянальнае ў творчасці Ейтса ў цэлым, не выходзячы за межы літаратуразнаўчага даследавання. Тэарэтычную аснову разглядаемага даследавання склалі працы Рудольфа Ота, Мірча Эліядэ і Гаралда Блума.

IRISH LITERARY TRADITION IN THE PLAY “THE WORDS UPON THE WINDOW-PANE” BY W.B. YEATS

N. BABKOVA

The article investigates the problem of emergence of the Irish meta-ethnic literary tradition at the beginning of the XXth century. It analyzes the late play of W.B. Yeats “The Words Upon the Window-Pane”, which concludes his canon-creating period of the 1910s – 1920s, with a view to identifying the literary and mental patterns Yeats choses from the Irish literary past to include into the newly created Irish literary tradition. The focus of the author’s attention is on Yeats’ interpretation of these patterns in his play. Having chosen four great minds as the foundation of Irish tradition (Swift, Goldsmith, Berkley and Burke), Yeats identifies in their literary and philosophical heritage a common domineering mythologym – the eternal clash of faith and reason, rational and irrational, in which the Irish tradition has its own clear stand and arguments. Apart from that, the article puts forward the question of legitimization of discussing irrational in the scientific discourse and formulates a meta-problem of Yeats’ studies: what methodology could provide a scholar with instruments ample to describe the places of the rational converting into irrational in the works of Yeats, without trespassing the measures of literary studies. The research appeals to the works of Rudolf Otta, Mircea Eliade and Harold Bloom as its theoretical background.

Нестер Н.В. Портрет Эзры Паунда в «Автобиографии Элис Би Токлас» Г. Стайн и «Празднике, который всегда с тобой» Э. Хемингуэя

На материале «Автобиографии Элис Би Токлас» (The Autobiography of Alice B. Toklas, 1933) Г. Стайн и «Праздника, который всегда с тобой» (A Moveable Feast, 1964) Э. Хемингуэя исследуется портрет американского поэта, издателя и редактора Эзры Паунда (Ezra Pound, 1885 – 1972). Прокомментированы и проанализированы фрагменты, в которых упоминается один из основных представителей европейско-американского модернизма XX века, поэтому знакомство с биографическими фактами его жизни и понимание сути его взглядов на литературу является важным для осознания литературного процесса этого столетия в целом.

EZRA POUND’S PORTRAIT IN “AUTOBIOGRAPHY OF ALICE B. TOKLAS” BY G. STEIN AND “A MOVEABLE FEAST” BY E. HEMINGWAY

N. NESTSER

On the basis of “The Autobiography of Alice B. Toklas” (1933) by G. Stein and “A Moveable Feast” (1964) by E. Hemingway the portrait of the American poet, publisher and editor Ezra Pound is investigated (1885 – 1972). Fragments in which one of the main representatives of the European and American modernism of the XXth century is mentioned are commented and analysed, therefore aquaintance with the biographic facts of his life and understanding of the essence of his views of literature is important for understanding of the literary process of this century as a whole.

Лукьянова О.А. Жанр автобиографии в американской литературе первой половины XX века

Предметом исследования является жанр автобиографии в американской литературе начала ХХ века. В основе работы лежит сравнительно-сопоставительный метод исследования. Приведены определения жанра, предложенные литературоведами как США и Европы, так и России. Автор приводит примеры различных взглядов на внутрижанровую типологию автобиографии. Особое внимание уделяется тем чертам и направлениям эгороманистики, которые проявились в начале прошлого века в литературе США. Рассматриваются произведения Р. Райта «Черный юноша», Дж. Рида «Почти тридцать», Г. Стайн «Автобиография Элис Б. Токлас» в качестве примеров афро-американской, социалистической и модернистской автобиографий соответственно. На примере данных произведений автор пытается показать универсальность жанра автобиографии, которая отражает и политические, и расовые, и литературные проблемы и вопросы, возникавшие в начале прошлого века в США.

THE GENRE OF AUTOBIOGRAPHY IN AMERICAN LITERATURE OF THE FIRST HALF OF THE XXth CENTURY

V. LUKYANAVA

The object of the research is the genre of autobiography in American literature of the beginning of the XXth century. The work is based on the comparative and contrastive-comparative methods of studying. The article gives the definitions of this genre represented by American and European researchers as well as those of Russia. The author gives examples of different views on the types of autobiography within the genre. Special attention is paid to those features and trends of self-writing that are characteristic of the American literature of the beginning of last century. R. Wright’s “Black Boy”, J. Reed’s “Almost Thirty” and G. Stein’s “The Autobiography of Alice B. Toklas” are analyzed as the examples of Afro-American, socialist and modernism autobiographies respectively. This way the author tries to show the flexibility of the genre of autobiography which shows political, racial and literary problems and issues that arose in the beginning of the XXth century in the USA.

Никифоров А.А. Проза и поэзия США о Второй мировой войне в отечественном, российском и американском литературоведении

Рассматривается вопрос изученности прозы и поэзии США о Второй мировой войне в белорусском, российском и американском литературоведении. Представлены основные направления исследования. Показано, что «военный и антивоенный роман» изучен в каждой национальной филологической науке гораздо глубже, чем поэзия о Второй мировой войне. Приведены основные литературоведческие труды, представлены ученые, занимавшиеся литературой США о войне (белорусские, российские и американские), выделена антивоенная направленность прозы и поэзии как общая характеристика литературы о войне. Рассмотрен опыт перевода поэзии США на русский и белорусский языки. Дана оценка факторам, определившим характер и своеобразие американской литературы о Второй мировой войне.

U.S. PROSE AND POETRY ABOUT THE SECOND WORLD WAR IN BELARUSSIAN, RUSSIAN AND AMERICAN LITERARY STUDIES (BRIEF REVIEW)

A. NIKIFOROV

The subject of the article is how far U.S. prose and poetry about the Second World War is explored in Belorussian, Russian and American literary studies. Main directions of examination, level of knowledge in prose and poetry are presented. It is shown that “war” and “anti-war novel” is studied in each national philological science more deeply than poetry about the Second World War. Main works, as well as scholars (Belorussian, Russian and American), which studied U.S. war literature are mentioned. Anti-war trend in prose as well as in poetry is underlined as general characteristic of war literature. Experience of U.S. war poetry translation into Russian and Belorussian is examined. Factors, which determine the character and peculiarity of American literature about the Second World War, are estimated.

Марданов А.А. Критика «среднего» класса как тематическая особенность произведений Дж. Фаулза

Чувство неприязни и непричастности к «среднему» классу является одним из основополагающих обстоятельств, формирующих тематическое своеобразие произведений Фаулза. Показано, что сильное желание автора отделиться от мещанского «большинства» и продемонстрировать причастность к элитному «меньшинству» обернулось нарциссической замкнутостью и высоким самомнением и вызвало в его творчестве отголоски комплекса неполноценности, мании величия и зависти к «высшему» классу. Его оппозиция «меньшинства» (интеллектуальной элиты) и «большинства» (бездумных обывателей) созвучна с положением Гераклита о разделении людей на hoi aristoi и hoi polloi, с идеей Х. Ортеги-и-Гассета о разделении человечества на класс самосовершенствующихся и ответственных личностей и класс пассивных и ограниченных обывателей, и с ветвями дзэн-буддизма – «большим путём» и «малым путём». В своих произведениях Фаулз также выступал против заурядности и пошлости сознания, которые присущи представителям всех классов.

THE CRITICISM OF THE “MIDDLE CLASS” AS A THEMATIC PECULIARITY OF J. FOWLES’ WORKS

А. МARDANАU

The feeling of hostility to and non-participation in the “middle class” is one of the fundamental circumstances that form the thematic peculiarity of Fowles’ works. The author’s strong desire to get away from the narrow-minded majority and demonstrate his belonging to the elite minority transformed into narcissistic withdrawal and self-importance, and called forth some echoes of an inferiority complex, a delusion of grandeur, and envy to the higher class. His opposing the minority (the intellectual elite) to the majority (thoughtless philistines) is consonant with Heraclitus’s theory about the division of people into hoi polloi and hoi aristoi, as well as with J. Ortega-Y-Gasset’s idea of the division of humanity into the class of self-improving and responsible personalities and that of passive and limited average people, and with the branches of Zen Buddhism – “Great Vehicle” and “Inferior Vehicle”. In his works Fowles also deprecated the ordinariness and platitude of consciousness which are inherent in all classes.

Лушневская Е.В. «Многопластовость» в современном «нибелунговедении» (на материале исследований XXI века)

Исследуется проблема «многопластовости» «Песни о нибелунгах» сквозь призму современных исследований. Дается определение понятия «нибелунговедение» как отдельной области научных знаний, объектом которой является «Песнь о нибелунгах». Среди немецких медиевистов XXI века, занимающихся «нибелунговедением», имеют значение труды Вернера Хоффмана, Йозефа Сцёв?рффи и Яна-Дирка Мюллера, использующих сравнительно-исторический подход в изучении как отдельных образов, так и всей эпической поэмы в целом. Подобные попытки осуществили в своих диссертационных исследованиях и современные российские германисты, такие как А.В. Солдатова, М.М. Русяева, М.К. Меньщикова, И.С. Григорьева, Т.В. Топорова и Ю.Н. Бучилина. Результаты данных работ рассматриваются в свете многопластовости «Песни», не раз затрагиваемой различными учеными, но до сих пор являющейся актуальной проблемой «Нибелунгов».

«MANY LAYERS» IN THE MODERN «STUDY OF THE NIBELUNGS» (ON THE MATERIAL OF RESEARCH OF THE XXIST CENTURY)

E. LUSHNEVSKAYA

The article is devoted to the problem of “many layers” in “The Song of Nibelungs” through a prism of modern research. The founder of “the study of the nibelungs” is K. Lachman, who for the first time has begun studying “The Song”. Among German researchers of the literature of the Middle Ages in the XXIst century it is useful to mention Werner Hoffman, Josef Sz?v?rffy and Jan-Dirk M?ller, who try to capture the whole poem as well as separate images. Fundamental works of the Russian scientists also occupy a considerable place in the comparative study of “The Song of Nibelungs”. Among the latest works, which are important for our research devoted to the composition and the genre of “The Song of Nibelungs”, the dissertations not only of literary critics (M.K. Menshchikova, Yu.N. Buchilina), but also scientists-philologists (A.V. Soldatova, M.M. Rusyaeva, T.V. Toporova), considering “The Nibelungs” from various foreshortenings are significant. We consider results of these works in the light of “many layers” of “The Song of the Nibelungs”, more than once mentioned by various scientists, but still being an actual problem of “The Nibelungs”.

Матырко С.А. Эффект очуждения в драме Ф. Дюрренматта «Слепой»

Предметом исследования является использование элементов эпического театра Бертольта Брехта в так называемой экспериментальной пьесе Фридриха Дюрренматта «Слепой». Будучи скептически настроенным по отношению к христианству, Дюрренматт ставит перед читателем и зрителем некоторые вопросы философского и теологического характера. Для Дюрренматта эффект очуждения послужил опорной теоретической идеей при написании данного произведения. В «Слепом» автор делает попытку «очудить» именно место действия, что повлияло на само действие пьесы, а также на ее героев, и в свою очередь послужило возникновению эффекта потери сцены.

THE ALIENATION EFFECT IN THE PLAY “THE BLIND MAN” BY FRIEDRICH D?RRENMATT

S. MATYRKA

The subject of the research is the usage of the elements of Brecht‘s epic theatre in the so-called experimental play “The Blind Man” by Friedrich D?rrenmatt. Being skeptically adjusted to the Christianity, D?rrenmatt calls the readers and spectators into some questions of philosophical and theological character. The alienation effect served as a main theoretical idea when writing of that play for D?rrenmatt. In “The Blind Man” the author makes an attempt to distance exactly the scene of action, what transmits to the action of play itself further, and to its characters, too. In its turn that leads to the rise of the effect of the loss of the stage. Остапук С.И. Категории пространства и времени в романах К. Воннегута 1980 – 1990-х годов На основе разработанных в литературоведении и культурологии дефиниций рассматриваются характерные черты пространственно-временных отношений в романах Курта Воннегута (1922 – 2007) 80 – 90-х годов. Особое внимание уделяется модели времени (циклическое, линейное, «застывшее» и «серийное» время), характеристикам художественного времени (проспекция и ретроспекция), структуре пространственного измерения (реального и фантастического).

CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN K. VONNEGUT’S NOVELS OF THE 1980s – 1990s

S. OSTAPUK

The article deals with the typical features of time and space in K. Vonnegut’s (1922 – 2007) novels of the 80s and 90s. Special attention is paid to time model (cyclical, linear, “stuck” and “serial”time), the traits of fiction time (foreshadowings and flashbacks), the structure of space dimension (real and fantastic).

Зіманскі В.Э., Бондал І.В. Беларуская арфаграфія-2008: цяжкія выпадкі правапісу

Аналізуецца новая беларуская арфаграфія-2008. Разглядаюцца цяжкія выпадкі правапісу. Нягледзя-чы на тое, што ў апошні час выйшла шмат каментарыяў да новай рэдакцыі правіл і шмат практычных дапаможнікаў, асноўны тэкст правіл застаецца нязменным – у рэдакцыі 2008 года. І калі практычныя дапаможнікі, несумненна, будуць запатрабаваны сярод навучэнцаў, шырокае кола зацікаўленых у засваен-ні новых правіл найперш будзе кіравацца асноўным тэкстам-першакрыніцай. У сувязі з гэтым актуаль-ным бачыцца правесці аналіз структуры і логікі выкладу тэкставага матэрыялу правіл новай рэдакцыі, зрабіўшы акцэнт на найбольш складаных з пункту погляду “звычайнага карыстальніка” выпадках прак-тычнага прымянення новых арфаграфічных норм, што сарыентуе яго ў праведзеных зменах, скіруе, у вы-падку неабходнасці, да асэнсаванай працы з адпаведнымі каментарыямі ў іншых метадычных дапамож-ніках і будзе карысна для свядомага і трывалага засваення “беларускага правапісу-2008”.

BELARUSIAN ORTHOGRAPHY-2008: DIFFICULT CASES OF SPELLING

V. ZIMANSKIY, I. BONDAL

“The rules of Belarusian spelling and punctuation” of 2008 are analyzed. Difficult cases of spelling are considered. Though a lot of commentaries on the new edition of the rules and educational supplies have been published lately, the basic text of the rules remains invariable – the one edited in 2008. And although educational supplies will be popular among students, a lot of people, interested in mastering the new rules, will use the main primary source. Proceeding from this, the article deals with topical issues of modern Belarusian orthography. It outlines a range of issues related to the definition of the degree of novelty in the proposed wording of the rules and features of the practical application of the new spelling rules. It analyzes the changes made in the current spelling, outlines a range o problems related to the study and practical mastery of orthographic changes in certain rules.

Путрова М.Д. Отступления от текста в действиях чтения вслух

Рассматриваются типичные отклонения от печатного или письменного текста в подлинных актах чтения вслух в четырех культурах (английской, американской, белорусской и русской). Осуществляется их классификация, представляется перечень зафиксированных отклонений и анализируются два из них: вставки или вкрапления в текст несуществующих в нем фрагментов и пропуск сегментов печатного текста. Устанавливается частотность девиаций, изучается специфика их манифестации в зависимости от гендерной идентичности читающего субъекта. Вставки в ткань текста в женском чтении, как правило, сигнализируют эмоциональное состояние, обдумывание содержания или являются знаками апелляции к собеседнику. Коммуникативная сущность данного чтения может быть представлена в виде модели «текст, собеседник и я, читающий субъект». В мужском чтении вставки сигнализируют обдумывание содержания. Сущность такого чтения представляет модель «текст и я, читающий субъект».

DEVIATIONS FROM THE TEXT IN THE ACTS OF READING ALOUD

M. POUTROVA

The article considers typical deviations from printed or written texts in authentic acts of reading aloud, performed in four cultures: American, Belarusian, English and Russian. The paper gives a list of such deviations and analyzes two of them, inserts or introductions into the text of some fragments which have never been part of it and omission of the segments which belong to the text. The article also establishes frequency of the deviations and studies them from Gender perspective. Inserts in female reading turned out to be three dimensional: they are either signals of the emotional state of the readers or of their interpretation of the meaning of the text. They can also be markers of their appeal to the listener. This variety of reading aloud can be presented with the help of the model ‘text, the listener and the reader of the text’. In male reading inserts are mainly signals of their thinking over the meaning of the units in the text. This type of reading out can be best represented through another model: ‘text and me, the reading subject’.

Лебедева И.Г. Особенности акцентного оформления интерферированной французской речи у белорусов

Демонстрируются результаты проведенного в Полоцком государственном университете исследования особенностей реализации физических параметров интенсивности и длительности в интерферированных французских акцентных единицах у белорусов. Выявлено, что роль и участие акустических составляющих ударения неоднородны в различных языках, а именно в интерферированной речи белорусов имеет место увеличение интенсивности как на ударных слогах, так и на отдельных словах, дезакцентированных во французском языке. В модифицированной акцентной единице белорусов практически отсутствует разница в длительности между ритмически выделенными и ритмически невыделенными слогами, наблюдается незначительное выделение ударных слогов в элементарных акцентных единицах, а длительность на конце фразовой структуры оказывается увеличенной по сравнению с аналогичными структурами в речи носителей языка.

STRESS ORGANISATION IN FRENCH SPOKEN BY BELARUSIANS

I. LEBEDZEVA

Results of the research carried out in Polotsk State university on peculiarities of realization of physical parameters of intensity and duration in interfered French stress units by Belarusians are demonstrated. It is revealed that the role and weight of acoustic components in stress formation is not the same in different languages, namely in interfered speech of Belarusians increase of intensity on stressed syllables, as well as on separate words, which are not stressed in French, takes place. A modified stress unit has no difference in duration between rhythmically prominent and non-prominent syllables. The duration of the last syllable of a phrase, pronounced by a Belarusian, is longer than the duration of a syllable, pronounced by a native speaker of French.

Ничипорчик Е.В. Значение и назначение паремических суждений о хорошем (на материале русских и белорусских паремий)

Представлены логико-синтаксические модели русских и белорусских паремий об объектах, получающих положительную оценку, и функциональное предназначение данных паремий. Устанавливается, что между типом логико-синтаксической организации паремий о хорошем и их прагматическим потенциалом существует связь. Эта связь не проявляется с жёсткой необходимостью, и интенциональные значения паремий детерминируются совокупностью факторов. К их числу относятся: направление развития мысли, определяемое субъектно-предикатными отношениями; наличие/отсутствие апелляции к худому; логичность/паралогичность в оперировании общеоценочным термином; характер соотношения поляризующихся понятий и их аксиологическая маркированность; аксиологический статус референта, представляющего предмет речи; ролевой статус говорящего в обозначаемой ситуации; характер взаимосвязи паремии с элементами дискурса, в который она встраивается.

THE MEANING AND PURPOSE OF PROVERBIAL JUDGMENTS ABOUT THE GOOD (BASED ON RUSSIAN AND BELARUSIAN PROVERBS)

A. NICHYPORCHYK

The author describes the logical-syntactical models of Russian and Belarusian proverbs about the objects that receive a positive evaluation, and the functional predestination of these proverbs. It is established that there exists a connection between the type of logical-syntactical organization of proverbs about the good and their pragmatic potential. This connection does not occur with strict necessity, and intentional meanings of proverbs are determined by an aggregate of factors. These factors are the direction development of thought defined by subject-predicate relations, the presence / absence of an appeal to the bad, logicality / paralogicality in operating of term of general evaluation, character of the relation of contrasting concepts and heir axiological marking, axiological status of the referent that is the subject of speech, role status of the speaker in the denoted situation, the character of the connection of a proverb with the elements of discourse in which it is embedded.

Скребнева Т.В. Антропонимная специфика витебско-смоленского приграничного ареала (на материале мужских именников)

Сопоставляются статистические параметры именников городов Витебска и Смоленска в их зависимости от историко-культурных реалий. Подчеркивается сходство тенденций динамики и качественного состава указанных именников во 2-й половине ХХ века; в ряду устойчивых особенностей витебского антропонимикона названы более низкая степень концентрации и существование местной «моды» на имена. На развитие антропонимии белорусско-российского приграничья в начале ХХI века оказывают влияние тенденции, зародившиеся в период «перестройки»: снижение показателей концентрации и расширение границ именного фонда, рост антропонимной периферии за счет активного использования редких и редчайших календарных, иноязычных, славянских имен; воздействие на номинативную практику конфессионального фактора. Характерной особенностью приграничной антропонимии 1-го десятилетия ХХI века является «активизация» мужских именников.

ANTHROPONYMIC SPECIFICITY OF VITEBSK-SMOLENSK BORDER ZONE (ON THE MATERIAL OF MALE NAMING SYSTEM)

T. SKREBNEVA

The statistical characteristics of the naming systems of Vitebsk and Smolensk are compared depending on historical and cultural actuals. The similarity between the tendencies in dynamics and qualitative structure of the naming systems in the 2nd half of the XXth century is accented; there is a lower level of concentration and local “fashion” for names in a number of stable peculiarities of Vitebsk anthroponymicon. The tendencies appeared in the period of “reconstruction” such as decreasing in the data of concentration and broadening the limits of a name system, increasing of an anthroponymic periphery at the expense of active using of rare and the rarest calendar, foreign, slavonic names, the influence of the confessional factor on the nominative practice affect the development of the anthroponymy in the Belarusian-Russian border zone at the beginning of the XXIst century. The specific feature of the border anthroponymy of the first decade of the XXIst century is the “activization” of male naming systems.

Сасновская А.В. Сравнительный анализ индивидуально-личностных смыслов ключевых слов в поэтических текстах К. Крапивы в оригинале и переводах

Представлены результаты сравнительного анализа индивидуально-личностных смыслов ключевых слов в поэтических текстах К. Крапивы в оригинале и переводах на русский и английский языки. Описана методика проведения эксперимента. Опираясь на лексикоцентрический подход, уделяется внимание не только ядру ассоциативного поля ключевых слов, но также анализу индивидуальных реакций, так как по компонентам, составляющим ядро, можно составлять ассоциативные нормы, а по компонентам, находящимся на дальней периферии – изучать индивидуальное сознание носителей языка. Показывается роль сопоставительного исследования ключевых слов в переводах поэтических текстов. Отмечаются некоторые культурно-специфические черты в сознании носителей языка, выявленные в результате проведенного свободного ассоциативного эксперимента.

COMPARATIVE ANALYSIS OF INDIVIDUAL-PERSONAL SENSES OF KEY WORDS IN K. KRAPIVA’S POETIC TEXTS IN THE ORIGINAL AND TRANSLATIONS

A. SASNOUSKAYA

The results of the comparative analysis of individual-personal senses of key words in K. Krapiva’s poetic texts in the original and their translations are presented. The procedure of carrying out the experiment is described. On the basis of the lexico-centric approach special attention is paid not only to the core of associative fields of key words, but to the analysis of individual reactions as well. Thus associative norms can be created with the help of core components, and individual consciousness of informants can be studied with the help of the components which are on a far periphery. The role of the comparative analysis of the key words of poetry translations is shown. Some specific cultural features of informants’ consciousness, which have been discovered according to the results of the associative experiment, are mentioned.

Халедиан Р. Фразеологизмы с колоративным компонентом «желтый» в русском и персидском языках: лингвокультурологические аспекты

Проводится сопоставительное изучение групп фразеологических единиц, содержащих компонент, обозначающий желтый цвет. Показано, что в обоих сопоставляемых языках наблюдается тенденция использования их для выражения отрицательных качеств или свойств объектов и явлений внешнего мира, а также характеристик или состояний людей. В ряде случаев, когда желтый цвет используется как маркер болезненных состояний, можно предполагать глубокое генетическое родство моделей вторичной номинации. Предложено объяснение клятвенной формулы «да будем желты, как золото» в договоре древнерусского князя Святослава с греками 972 г. как «да будем смертельно больны».

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A COLORATIVE COMPONENT «YELLOW» IN RUSSIAN AND PERSIAN: LINGVO-CULTURAL ASPECTS

KHALEDIAN RAHELE

The article presents a comparative study of groups of phraseological units containing components, designating a yellow colour. It is shown that both compared languages tend to use them to express negative qualities or properties of objects and phenomena of the external world, as well as people’s characteristics or states. In some cases, when the yellow color is used as a marker of diseased states, we can assume a deep genetic relationship of models of secondary nomination. The explanation of the oath formula «let us be as yellow as gold» in the contract of the Old-Russian Prince Svyatoslav with the Greeks in 972 as "let us be deadly ill" is proposed.

Струкава С.М. Лексіка лацінскага паходжання ў беларускай і раманскіх мовах

Ва ўступнай частцы артыкула праводзіцца супастаўляльны аналіз асобных лексічных адзінак бе-ларускай мовы, якія ўзыходзяць да лацінскіх этымонаў (літара, верш, парасон, градус і інш.), і адпавед-ных паралеляў раманскіх моў, што дазваляе выявіць пэўнае падабенства і асаблівасці ў іх лексіка-семантычным развіцці. Так, адны беларускія намінацыі не маюць істотных семантычных адрозненняў ад раманскіх адпаведных форм, іншыя характарызуюцца семантычнымі зрухамі з прырашчэннем дадат-ковай семантыкі ў асобных мовах, трэція набылі новы сэнс і новае фармальнае аблічча ў выніку сця-жэння форм пад уздзеяннем польскай мовы, чацвёртыя маюць толькі фармальную сугучнасць слоў, што, аднак, не сведчыць аб іх утварэнні ад аднаго лацінскага этымона.

VOCABULARY OF LATIN ORIGIN IN THE BELARUSIAN AND ROMANCE LANGUAGES

S. STRUKAVA

The main part of the article presents the comparative analysis of separate lexical items in the Belarusian language, going back to Latin etymons (letter, verse) and their correlates in Romance languages. This comparison makes it possible to reveal both similarities and distinctions in their lexical development. Thus some Belarusian nominations semantically do not differ significantly from their Romance counterparts, while others are characterized by semantic shifts, bringing about some additional meanings in specific languages. Yet another group of nominations have acquired some new meaning and form under the influence of the Polish language due to their form. There is, however, another group of nominations, which accidentally sound similar but do not stem from the same Latin etymon.