Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВЕСТНИК ПГУ. №10. СЕРИЯ А. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2013г.

Третьяк З.И. Перспективы литературоведческого анализа понятия «потерянное поколение»

Обозначаются некоторые проблемы, связанные с литературоведческим определением понятия «потерянное поколение», которое за годы существования вобрало в себя разнообразные характеристики. Зачастую в отечественных и зарубежных исследованиях произведения Дж. Дос Пассоса, Р. Олдингтона, Э.М. Ремарка, Ф.С. Фицджеральда, У. Фолкнера, Э. Хемингуэя рассматриваются как некая общность. Единство действительно наблюдается в отношении к войне как трагедии для человека и цивилизации. Доказывается, что весь массив произведений, связанных с «потерянным поколением», при детальном рассмотрении распадается на ряд подгрупп. В данной работе делается попытка классифицировать подобные произведения писателей из Западной Европы и США.

THE PERSPECTIVES OF ‘LOST GENERATION’ TERM LITERARY STUDIES ANALYSIS

Z. TRATSIAK

The study of West European and American literary process of the 1920 – 1930s is impossible without dealing with the works devoted to the First World War events. Traditionally foreign, Russian and native scientists analyse the books written by the lost generation representatives. There are some problems with the literary studies definition of this term which has developed several characteristics. Quite often Jh. Dos Passos’, R. Aldington’s, E.M. Remarque’s, F.S. Fitzgerald’s, W. Faulkner’s and E. Hemingway’s works are treated as a special unity. It is necessary to say that in case of thorough study the number of works connected with the lost generation can be divided into several subgroups. This article can be treated as an attempt to classify these works by West European and American authors.

Багарадава Т.Р. Паказ трагізму чалавечага быцця ў беларускай мастацка-дакументальнай аповесці пра вайну

Аналізуюцца творы, якія заснаваныя на рэальных падзеях і адносяцца да мастацка-дакументальнай прозы. Прыкладна з 1960-х гадоў мастацкае даследаванне Вялікай Айчыннай вайны як вайны народнай стала для беларускай літаратуры першаснай задачай. Дакументальная літаратура дае больш праўдзівы і аб’ектыўны аналіз сітуацыі. Сведкі спаленых вёсак, блакаднікі, жанчыны-ўдзельніцы ваенных падзей і, нарэшце, дзеці, па лёсах якіх прайшлася вайна, даюць праўдзівы малюнак тагачаснай рэчаіснасці. У дадзенай рабоце аналізуюцца творы пра вайну, што маюць дакументальную аснову: «Я з вогненнай вёскі» (аўтары А. Адамовіч, Я. Брыль. У. Калеснік); «Блакадная кніга» (аўтары А. Адамовіч і Д. Гранін); «У вайны не жаночае аблічча», «Апошнія сведкі», «Цынкавыя хлопчыкі» (аўтар С. Алексіевіч). Вопыт літаратуры паказвае, што адказаць на пытанне – у чым заключаецца сутнасць чалавека – немагчыма без уліку рэальных падзей часу і акаляючых абставін. Аўтары імкнуліся праўдзіва адлюстраваць жудасныя ваенныя падзеі ў розных ракурсах. Літаратура дакумента максімальна поўна выконвае пастаўленыя пісьменнікамі задачы.

THE DISPLAY OF THE TRAGEDY OF HUMAN LIFE IN BELARUSIAN DOCUMENTARY FICTION NOVELLAS ABOUT WAR

T. BAGARADAVA

The documentary fiction prose texts, based on real events, are analysed. Approximately in 1960-s the study of the Great patriotic war as a people’s war became of a paramount importance for the Belarusian literature. Documentary literature gives a more upright and unbiassed analysis of the situation. The eyewitnesses of the burnt villages, the survivors of siege, the women-participants of the warfare, after all, the children, whose fates were mutilated by war, give the truthful picture of the reality of the time. Documentary texts about war , such as “I Am from a Burning Village” (by A. Adamovitch, J. Bryl, W. Kalesnick); “Book of a Siege” (by A. Adamovitch, D. Granin); “War does not have a woman's face”; “The last eyewitnesses”; “Zink box boys” (by S. Alexievitch). The experience given by literature shows us that in order to be a good judge of human nature one needs to take into account the real events of the past and the surroundings. The authors wanted to mirror terrible hostilities from different angles. Documentary fiction accomplishes to the limit the tasks set by the authors. The literary genre in question serves one of the highest purposes, notably, that of the truthful reflection of life.

Лысова Н.Б. Гістарычная проза Людмілы Рублеўскай: да характарыстыкі жанру

Разглядаюцца гістарычныя раманы, аповесці і апавяданні Людмілы Рублеўскай з пункту гледжання жанравых характырыстык. Даказана, што пісьменніца піша і ў жанры класічнага гістарычнага рамана, і ў жанры гісторыясофскага рамана, і постамадэрнісцкага новагістарычнага раманнага аповеда. Пісьменніца працуе і ў рэчышчы альтэрнатыўнай гісторыі, ствараючы літаратурную містыфікацыю – горад Б*, і карыстаецца прыёмамі дэміфалагізацыі, беларускай гістарычнай прозы, мележава-караткевічаўскай традыцыі.

THE HISTORICAL PROSE BY LIUDMILA RUBLEWSKAYA: GENRE CHARACTERISTICS

N. LYSOVA

The historical novels, narratives and stories by Liudmila Rublewskaya are discussed with a view of genre characteristics. The author of the article argues that Rublewskaya writes in classical historical and historyosophic novel, as well as postmodern new history novel narrative. The writer works in alternative history genre, she creates a literary mystification – town B*, using demythologization technique, the methods of Belarusian historical prose, the tradition of Melezh and Karatkevitch.

Рогачевская М.С. Еloi, Еloi, lama sabachthani? – Или жертвы цивилизации в романе Пэт Баркер «Дорога призраков»: история, психология, сакральность

Проводится анализ романа современной британской писательницы Пэт Баркер «Дорога призраков» с применением методологии психоаналитической и рецептивной критики. Обосновывается недостаточность культурно-исторического метода для адекватного понимания идейного посыла романа. В основе проводимого анализа – архетипический образ Отца, приносящего в жертву своего сына, который реализован в произведении в качестве ведущего мотива и подкреплен исторически достоверными документами и библейскими аллюзиями. Применен подход З. Фрейда в трактовке цивилизации как эквивалента индивидуального сознания, раскрыта подсознательная мотивация в действиях правительств во время Первой мировой войны и проанализирован параллелизм в образах двух цивилизаций, представленных в сюжетной канве романа, – европейской и меланезийской. Делается вывод о глубоких подсознательных корнях поведенческих моделей отцов в любом обществе, независимо от уровня развития цивилизации, бессмысленными жертвами которой во время войны становятся собственные сыновья, и нарушаются гендерные роли.

ELOI, ELOI, LAMA SABACHTHANI? – OR THE VICTIMS OF CIVILISATION IN PAT BARKER’S NOVEL THE GHOST ROAD: HISTORY, PSYCHOLOGY, AND THE SACRED

M. RAGACHEWSKAYA

The article presets an analysis of “The Ghost Road”, the novel by a contemporary British writer Pat Barker, which is carried out with the application of the methodology of the psychoanalytic and reader-response criticism. The use of the cultural-historical approach for adequate understanding of the novel’s message is viewed as insufficient. The analysis of the novel is based on the archetypal image of the Father sacrificing his son, which functions in the text as a leading motif and is substantiated with historically reliable documentary proof and Biblical allusions. S. Freud’s view of civilization as an equivalent of an individual consciousness helps to reveal an unconscious motivation in the actions of the governments during World War I and to compare parallel images of two civilizations – the European and Melanesian as represented in the novel’s plot structure. We come to the conclusion about profound subconscious roots in behavioral patterns of fathers in any society, regardless of the civilization’s level of development, as well as about the senselessness of victimization of our own sons in the war and reversal of gender roles.

Никифоров А.А. Афроамериканская литература о Второй мировой войне в историко-социальном контексте

Рассматривается своеобразие афроамериканской литературы о Второй мировой войне в историко-социальном контексте. Предлагается обзор тем и проблем социального порядка, возникших либо обострившихся в ходе Второй мировой войны в американском обществе, которые легли в основу творчества афроамериканских прозаиков и поэтов, таких как Джон Оливер Килленс, Лэнгстон Хьюз, Экскин Колдуэлл, Гвендолин Брукс, Констанс Николс, Хэйзел Вашингтон, а также в основу произведений других писателей США: Линкольн Кирстейн, Вуди Гатри, Уиттер Биннер, Джеймс Гулд Коззенс, Говард Немеров. Делается вывод о том, что проблемно-тематический ракурс афроамериканской литературы о Второй мировой войне определяет своеобразие литературы США о войне.

AFRICAN-AMERICAN LITERATURE ABOUT THE SECOND WORLD WAR IN THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT

А. NIKIFOROV

The peculiarity of African-American literature about the Second World War in the historical and social context is studied in the article. The review of themes and issues of social nature either emerged or sharpened in the course of the Second World War in the U.S. society which served as a basis for the creative writing of African-American prose and poetry writers, such as John Oliver Killens, Lengston Hughes, Erskine Caldwell, Gwendolyn Brooks, Constans Nickols, Hazel Washington, as well as in the works of other U.S. writers: Lincoln Kirstein, Woody Guthry, Witter Bynner, James Gould Cozzens and Howard Nemerov. The problem-subject angle of African-American literature about the Second World War determines the peculiarity of the U.S. war literature.

Благодёрова Е.И. Женские образы в малой прозе Н. Готорна

Рассматриваются женские образы, наиболее часто встречающиеся в рассказах Н. Готорна. Указывается на влияние, которое оказывали в течение всей жизни окружающие писателя женщины на его творческое развитие и создание определённых женских образов. Предпринимается попытка классификации героинь его малой прозы в зависимости от выполняемой ими роли. Особое внимание уделяется женщинам, благодаря любви и милосердию которых мужчина может искупить свою вину, а также женщинам, жертвующим собой ради любви. На основании проанализированного материала делается вывод о наиболее ценных, по мнению писателя, женских качествах.

WOMEN’S CHARACTERS IN N. HAWTHORNE’S TALES

E. BLAGODYOROVA

The article deals with the most frequently occuring women’s characters in N. Hawthorne’s tales. The author emphasizes the influence which women surrounding the writer exerted on his artistic development and creation of certain female characters during various periods of his life. It is attempted to classify women in his stories according to their role. Special emphasis is put on women who can help men to redeem their fault with love and mercy. Taking into consideration the analyzed material it is concluded what are the most valuable women’s qualities of character in writer’s opinion.

Кулик О.П. Научно-фантастические романы и повести Г.Дж. Уэллса: от антиутопии к утопии

Анализируются научно-фантастические романы и повести Г.Дж. Уэллса в русле нескольких литературных традиций: утопической, сатирической и собственно научно-фантастической. Приводится развернутая картина теоретического осмысления феномена утопии (терминология, история понятия, функции, смежные явления). Автор приходит к выводу, что Уэллс, говоря о перспективах развития человечества, последовательно движется от антиутопии к утопии, кроме того, в отдельных произведениях наблюдается синтез элементов обеих систем, что позволяет применить по отношению к его творчеству термин «амбиутопия». Также в ранних произведениях писателя формируется жанровый канон социально-философской фантастики. Идеи Уэллса отражаются не только в его художественном творчестве, но и в публицистике.

H.G. WELLS’S SCIENCE FICTION NOVELS: FROM ANTIUTOPIA TO UTOPIA

O. KULIK

H.G. Wells’s science fiction novels are analysed from different perspectives: utopian, satirical and science fiction traditions are taken into consideration. The detailed picture of theoretical interpretation of utopia is given (terminology, the history of the concept, its functions, and closely-related concepts). The author concludes that Wells, while speaking about the long-term outlook of all mankind, is consistently moving from antiutopia to utopia, moreover, the synthesis of two systems is seen in some novels, that makes it possible to use the term “ambiutopia” speaking about Wells’s texts. Science fiction genre canon is formed in his early works. Wells’s ideas are represented not only in his novels but in his social and political essays.

Марданов А.А. Текстуализация субъекта и «конец истории» в романах М. Брэдбери

Исследованы проблемно-тематические особенности творчества Брэдбери, такие как текстуализация субъекта, общества, культуры и осмысление истории Западной и Восточной Европы и постисторичной ситуации постмодерна. Писатель гиперболизировал текстовую природу субъекта, сравнивая его сознание и тело с интерпретируемым текстом, который провозглашает своё существование с помощью различных семантических систем и который невозможно прочитать однозначно. Качества постмодернистского текста автор также переносил на современное ему общество. Романы Брэдбери в значительной степени политизированы. В них нередко изображаются действия и мысли наивного западного либерала в ранее «враждебной» Восточной Европе, недовольного культурной ситуацией «конца истории» и желающего восстановить разрушенные оппозиции, противостоять глобализации, гомогенизации культуры, стандартизации личности и стиранию индивидуальности.

SUBECT’S TEXTUALIZATION AND THE “END OF HISTORY” IN M. BRADBURY’ NOVELS

A. MARDANAU

The article deals with such thematic particularities of Bradbury’s works as the textualization of the subject, society and culture, and the author’s understanding of the Western and Eastern Europe history and the posthistorical postmodern situation. The author hyperbolized the subject’s textual nature comparing his conscience and body with the text that enunciates its existence with the help of various semantic systems and that cannot be read unambiguously. The author projected the postmodernist text features on society as well. Bradbury’s novels are heavily politicized. They often portray a naive liberal’s actions and thoughts in a formerly “hostile” Eastern Europe who is dissatisfied with the “end of history” situation and wants to restore the undermined oppositions, to resist globalization, culture homogenization, identity standardization and individuality dispersion.

Курилов Ю.Г. Поэтика цикла Стефана Георге «Новое царство»: традиции и новаторство

Анализируется последний цикл стихотворений Стефана Георге «Новое Царство» («Das Neue Reich», 1928), в котором немецкий поэт дописывает миф о Мастере и его учениках, о Вечной Поэзии, или Вечной Юности. Отход от установки «искусство для искусства» и желание преображать действительность в духе идей Просвещения – «путь к свободе ведет через красоту» (Ф. Шиллер) – во многом обусловили творческую эволюцию немецкого символиста и создание эстетического союза «Круг Стефана Георге». Обращение к гимну и народной песне в цикле «Новое Царство» расширило границы георгеанского мифа: первая жанровая форма, уходящая своими корнями в традицию философского гимна Клопштока и Гёльдерлина, позволила с гениальной точностью и глубиной отразить хаос угнетающей действительности и предложить альтернативный путь развития; вторая – акцентировать внимание на поисках первооснов бытия, преломленных в магическом акте творчества, и на самой фигуре Поэта, размышляющего о смысле жизни, ее неизбежном окончании и бессмертии поэтического слова.

POETIC MANNER OF THE CYCLE BY ST. GEORGE “THE NEW KINGDOM”: TRADITIONS AND INNOVATIONS

Y. KURILOV

We consider the last cycle of poems by Stefan George “The New Kingdom” (“Das Neue Reich”, 1928), in which the German poet appends the myth of The Master and his disciples, the Eternal Poetry, or Eternal Youth. A departure from the installation “art for art’s sake” and the desire to transform reality in the spirit of the Enlightenment – “the road to freedom is through beauty” (F. Schiller) – have largely determined the creative evolution of the German symbolist and the creation of the aesthetic Union “Circle of Stefan George”. Appeal to the hymn and national song in the cycle “The New Kingdom” has expanded the boundaries of George’s myth: the first genre form, rooted in the tradition of philosophical hymn of Klopstock and H?lderlin allowed with brilliant precision and depth to reflect the chaos of the oppressive reality and to offer an alternative path of further development; the second form allowed to focus on the search for fundamental principles of being, refracted in the magical act of creation, and on the very figure of the Poet contemplating about the meaning of life, its inevitable end and immortality of the poetic word.

Гордеёнок Т.М. Идейно-художественное своеобразие романа Кристофа Хайна «Наследие Вайскерна»

Исследуется идейно-художественное своеобразие прозы К. Хайна на примере университетского романа «Наследие Вайскерна» (2011). В произведении решается важная для эстетической программы писателя проблема – взаимоотношение индивидуального и социального, конфликт человека с обществом и с самим собой. В романе аккумулирован ряд мотивов и образов из более ранних произведений автора. Как ангажированный писатель К. Хайн подвергает острой критике экономические отношения и девальвацию духовных ценностей в немецкой академической среде. Сатира как способ критического отношения к социальным и нравственным порокам связывает «Наследие Вайскерна» с немецкой сатирической традицией прежних времен. Восприятие типичных для университетского романа сатирических приемов: иронии, сарказма, гротеска, игры со стереотипами, а также опыта литературы эпохи романтизма позволяют писателю осмыслить общечеловеческие вопросы, обнаружить глубокие связи между прошлым и настоящим.

IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ORIGINALITY OF “WEISKERN’S HERITAGE” BY K. HEIN

T. HARDZIAYONAK

The analysis of the ideological and artistic originality of K. Hein’s prose based on the “Weiskern’s Heritage” (2011) university novel is carried out. The text helps to solve an important problem within the aesthetic program of the writer – the interrelation between the individual and the social, the conflict of a person with society and with himself. The novel accumulates a number of motifs used in the earlier works by the author. Being a committed writer, K. Hein attacks the economic relations, the depreciation of the spiritual values among the german academics. Satire as a way of critical treatment of moral and social flaws assimilates “Weiskern’s Heritage” with the former German satirical tradition. The perception of the satirical devices characteristic of the university novel, such as irony, sarcasm, grotesque, playing with stereotypes, as well as the romantic experience enables the writer to comprehend the universal questions, and to discover the deep connections between the past and the present.

Гинак Е.С. Отражение барочного мировоззрения в романах Умберто Эко

Исследуется проблема рецепции основных мировоззренческих установок в шести романах Умберто Эко, из которых особое внимание уделяется «Острову накануне», поскольку в нем заложено авторское намерение воссоздать образ мысли, доминировавший в культурных кругах XVII века. Идейно-тематический анализ произведений позволяет говорить о сближении эстетики постмодернизма и барокко, проявляющемся в ориентации на творческое воображение, остроумие и ироничное цитирование, нарочитый субъективизм, в использовании принципа нон-селекции, релятивистском отношении к культурным ценностям, особенно к проблеме поисков истины, которое парадоксально сочетается с утверждением незыблемости нравственных ориентиров в духовной жизни личности. Выявлены также некоторые стилевые схождения: усложненность структуры и стремление к синтезу различных культурных кодов. В результате утверждается правомерность определения принадлежности романов У. Эко к литературе необарокко.

Тихоненко М.И. О библейской символике в романе Дино Буццати «Татарская пустыня»

Исследуются особенности интерпретации и роль библейской символики в романе итальянского автора первой половины ХХ века Дино Буццати. Роман «Татарская пустыня» («Il Deserto dei tartari») представляет особый интерес для исследовательской работы в плане прочтения в связи с многоплановостью трактовки образов и символов, использованных автором на страницах произведения. Несмотря на отрицание трансцендентных смыслов и ценностей, находящихся за пределами человеческой личности, будь то Бог, достижения научно-технического прогресса или государство, Дино Буццати предстает перед нами как великий гуманист и мудрый философ своего века. «Татарская пустыня» в жанрово-стилистическом аспекте трактуется как роман-притча, и, как в любой притче, текст романа изобилует библейскими аллюзиями, символами и образами.

ABOUT BIBLICAL SYMBOLS IN DINO BUZZATI’S NOVEL “THE DESERT OF THE TARTARS”

M. TIKHONENKO

The article is devoted to the research of interpretative features and the role of biblical symbols in the novel of the Italian author of the first half of the 20th century Dino Buzzati. The novel “The desert of the Tartars” (“Il Deserto dei tartari”) is of particular interest in terms of reading in connection with a multi-faceted interpretation of images and symbols used by the author on the pages of his work. Despite the denial of transcendental sense and values beyond the human personality, whether God or the achievements of scientific and technological advance or state, Dino Buzzati appears to us as a great humanist and wise philosopher of his time. As for the genre and stylistic aspect “The desert of the Tartars” is treated as a novel-parable, and, as in any parable, the text of the novel is replete with biblical allusions, symbols and images.

Шумко В.В. «Практическо-философская» фантастика В.Ф. Одоевского

Раскрываются некоторые теоретические аспекты эволюции романтической фантастики 1820 – 1840-х годов применительно к творчеству В.Ф. Одоевского. Анализ фантастических произведений романтика предваряет построение модели развития фантастики указанного периода. В основе такой модели предлагается теория «эволюционных волн» романтической фантастики. Далее указывается на особую составляющую творчества Одоевского – «практическо-философскую» направленность. Анализ всех этапов творчества романтика приводит к закономерному выводу о некорректности отнесения писателя к научным фантастам. В цикле «Пестрые сказки» В.Ф. Одоевский создает фантастические повести, условно относимые к романтической фантастике. В «таинственных повестях» писатель сближает мир реальный и волшебный, а на заключительном этапе творчества утверждает их органическое единство. Эксперименты Одоевского с жанром утопии в итоге реализовываются в создании особой ее разновидности – «научная утопия».

V.F. ODOEVSKY’S “PRACTICAL-PHILOSOPHICAL” FANTASTIC

V. SHUMKO

Some theoretical aspects of the evolution of the romantic fantastic during 1820 – 1840 are revealed with regard to V.F. Odoevsky’s works. The model of the development of the fantastic during this period is followed by the analysis of the romantic fantastic works. The author of the article proposes the theory of “evolutionary waves” as a basis for this model. Practical-philosophical orientation as a special component of V.F. Odoevsky’s works is pointed out. The analysis of all the periods of the romantic’s creative work makes it possible to come to the logical conclusion that it is unreasonable to reckon him among sci-fi writers. V.F. Odoevsky creates fantastic narratives conditionally labeled as romantic fantastic in the cycle “Motley fairy-tales”. The writer draws together real and miraculous worlds and states their organic unity in his final period of writing. V.F. Odoevsky’s experiments with utopian genre result in the creation of its special kind – “scientific utopia”.

Лебедева И.Г. Закономерности становления французских фонематических обобщений у белорусов

Представлены результаты исследования, в ходе которого установлено, что явлением, обусловливающим недостаточную степень сформированности перцептивно-артикуляционной базы французского языка у белорусов, выступает нарушение слоговой длительности, сказывающееся на изменении параметров дифференциальных признаков вокалического и консонантного компонентов слога. Определено, что эволюция параметров дифференциальных признаков ингерентного состава французского слога у белорусов происходит под влиянием нормирования длительности ритмически выделенных слогов при общей резистентности к изменениям слогов, не выделенных ритмически. Динамика совершенствования восприятия и артикуляции дифференциальных признаков составляющих французского слога в реализации белорусов имеет следующую закономерность: наиболее удаленным от нормативного как у гласных, так и у согласных постоянно оказывается признак переднеязычности. Его низкий потенциал к трансформациям в условиях нарушенной длительности обусловливает устойчивость неадекватных перцептивных идентификаций и артикуляторных модификаций французского слога на протяжении всего периода совершенствования перцептивно-артикуляционной базы индивида.

RULES OF FORMATION OF FRENCH ARTICULATORY AND PERCEPTIVE BASIS OF BELARUSIAN LEARNERS

I. LEBEDZEVA

The aim of the research is to find out how the rules of the interior composition of the French syllable are formed in the perception and articulation of Belarusian students through establishing the succession of modifications in vowel and consonant differentials. It is determined that the phenomenon causing insufficiency of French articulatory and perceptive basis of Belarusian learners is the inadequacy in syllable duration which influences changes in the parameters of differential characteristics of vowel and consonant component in the syllable. It is also discovered that the evolution of the differential characteristics parameters of inherent composition of the French syllable for Belarusian learners is influenced by duration distribution of rhythmically marked syllables, though there is some resistance to changes of rhythmically unmarked syllables. The maximal deviation can be observed in the realisation of the sign of anteriority. Its low potential for transformation creates inadequate perceptual and articulatory changes of French syllable during the development of French articulatory and perceptive basis of Belarusian learners.

Паршуто О.В. Употребление арго во французском разговорном языке и в художественном тексте

Рассматривается употребление арго во французском разговорном языке и художественном тексте. Изучается проблема определения термина «арго» и констатируется тот факт, что существующая терминология слишком разнообразна, а предлагаемые термины часто без надобности дублируют друг друга или недостаточно точно описывают изучаемые явления. За наиболее точное принимается определение арго, данное Э.М. Береговской и соответствующее французской лингвистической системе. Также исследуется природа арго с точки зрения лингвистики, стилистики, изучаются его характерные черты, функции и причины употребления во французском разговорном языке и художественном тексте. Делается вывод о том, что употребление арго в речи персонажей художественных произведений соответствует функциям арго в речи и применяется авторами для достижения различных стилистических эффектов, большей правдивости в описании тех или иных персонажей, «местного колорита» и др.

USE OF ARGOT IN FRENCH SPOKEN LANGUAGE AND LITERATURE

O. PARSHUTA

Examined is the use of argot in French spoken language and literature. The author studies the problem of defining the term “argot” and states that the existing terminology is too diverse and the terms either duplicate each other without any special need or describe this phenomenon not very accurately. The definition of argot suggested by E.M. Beregovskaya which conforms to the French linguistic system is taken as the most precise. The nature of argot is also considered from the point of view of linguistics, stylistics. Its specific characteristics, functions and reasons of the use in French spoken language and literature are scrutinized. It is concluded that the use of argot in the speech of characters corresponds to the functions of argot in spoken language and is used by authors to create different stylistic effects, make their characters more truthful, describe “local colour” etc.

Иванов Е.Е., Тесленко Е.Г. Автономность афоризма в тексте (на материале произведений У. Шекспира)

Определяется понятие автономности афористического высказывания как микротекста в макротексте (литературном тексте). Описываются разновидности автономных афоризмов (абсолютно автономные и относительно автономные единицы), способы и средства их введения в неафористический контекст (на материале произведений У. Шекспира). Показано, что индивидуально-авторские афоризмы, которые создаются не как самостоятельные произведения, а употребляются в литературных текстах, разграничиваются на содержательно и формально зависимые и, соответственно, не зависимые от контекста. Основным типом синтаксических отношений между предикативными частями бессоюзных и союзных предложений с афоризмами является сочинение, которое усиливает содержательную и формальную обособленность относительно автономных афоризмов в тексте.

THE AUTONOMY OF THE APHORISTIC UTTERANCE IN THE TEXT

E. IVANOV, E. TESLENKO

The article deals with the concept of the autonomy of the aphoristic utterance as the microtext in the macrotext (literary text). The variety of the autonomous aphorisms (absolutely autonomous and relatively autonomous aphoristic units), methods and means of their introduction in the non-aphoristic context are described (based on W. Shakespeare’s works). It is shown that individual author’s aphorisms, which are created not as independent works, but are used in literary texts, can be divided into substantially and formally dependent and independent from the context. The basic type of syntactic relations between predicative parts of asyndetic and conjunctional sentences with aphorisms is coordination.

Сидоренко А.С. Основные направления в исследовании сущности и объема категории эмотивности

Исследуется эмоциональная сфера человека в рамках современной лингвистики. Дается характеристика эмотиологии (лингвистики эмоций) как научной дисциплины: описываются цели, задачи, аспекты изучения эмоций, очерчивается круг актуальных проблем. Подробно рассматривается проблема интерпретации сущности и объема основной категории в лингвистике эмоций – категории эмотивности. Описываются и анализируются основные подходы к изучению понятия эмотивности: коммуникативный, психолингвистический, когнитивный, семантический и когнитивно-дискурсивный. Отмечается наличие разногласий лингвистов по поводу определения критериев выделения эмотивных единиц языка, служащих для выражения эмоциональных переживаний человека. Подчеркивается продуктивность и необходимость использования комплексного подхода к изучению эмоций человека в рамках современной лингвистики, способного систематизировать все возможные средства отображения эмоций в языке.

THE MAIN TENDENCIES IN THE STUDY OF THE NATURE AND VOLUME OF THE CATEGORY OF EMOTIVENESS

A. SIDORENKO

The article is devoted to the study of the emotional sphere of a human being in modern linguistics. The description of emotiology (linguistics of emotions) as a scientific discipline is given: objectives, goals and aspects of the investigation of emotions are described, a list of topical problems is outlined. The problem of interpretation of the nature and volume of the main category in linguistics of emotions – the category of emotiveness – is examined thoroughly. The main approaches to the study of the notion of emotiveness such as communicative, psycholiguistic, cognitive, semantic and cognitive-discursive ones are described and analysed. The disagreement among linguists in definition of the criteria of revealing emotive language units serving for expression of human emotional experience is mentioned. The author of the article underlines the efficiency and necessity of the usage of integrated approach to the study of human emotions in modern linguistics which will be able to systematize all the possible means of language representation of emotions.

Динькевич А.В. Взаимодействие языковых средств в выражении авторской интенции в прозе (на примере форм continuous английского глагола)

Исследуются прагматические функции английских глагольных форм Continuous в авторской речи на материале прозы новоанглийского периода. Установлено, что форма длительного вида выступает во взаимосвязи с контекстуальными элементами, специально подобранными автором для достижения определенного прагматического эффекта. К лексическим средствам, с которыми взаимодействует Continuous, относятся существительные и прилагательные с оценочной окраской, наречия, а также глаголы с лексическим значением умственного восприятия и эмоционального состояния. Среди морфологических средств отмечены концентрация глаголов в форме Continuous в одном контексте, глаголы в форме Indefinite, контрастирующие с формой длительного вида. В результате исследуемая форма участвует в передаче разнообразных прагматических оттенков, таких как грусть, разочарование, раскаяние, удивление, настороженность, беспокойство, опасение, страх, смятение, ирония, неодобрение, критика, дружелюбие, искренность, симпатия, сочувствие.

INTERACTION OF LANGUAGE MEANS IN REVEALING AUTHOR’S INTENTION IN PROSE (ON THE BASIS OF CONTINUOUS FORMS OF THE ENGLISH VERB)

А. DINKEVICH

The article deals with the study of the pragmatic function of English Continuous forms in author’s speech in the prose of the Modern English Period. The form carries out its expressive function in combination with the elements of the context specially arranged by the author to achieve a certain pragmatic effect. The lexical means are evaluative nouns, adjectives and adverbs, verbs denoting mental perception and emotional state. Among the morphological means the article mentions concentration of Continuous forms in one and the same context, as well as the contrast of Continuous with Indefinite verb forms. It was found out that the form under analysis takes part in revealing (bringing forward) various pragmatic shades such as melancholy, disillusion, repentance, astonishment, alert, worry, apprehension, fear, confusion, irony, disapproval, criticism, friendliness, sincerity, sympathy.

Конашенко Е.И. Синтаксический параллелизм в русско- и англоязычных устных текстах социально-экономической тематики

Представленное исследование посвящено установлению общих и специфических характеристик функционирования параллельных синтаксических конструкций в русско- и англоязычных текстах публичных выступлений социально-экономической тематики. Анализ показал, что использование синтаксического параллелизма превалирует в англоязычных текстах публичных выступлений. Англоязычные ораторы чаще прибегают к параллельной организации целых абзацев, сложноподчиненных, простых распространенных и нераспространенных предложений, в то же время их русскоязычные коллеги чаще применяют параллельную организацию однородных членов предложения. Длина параллельных цепочек в текстах публичных выступлений на русском языке в среднем меньше, чем на английском. Сочетание параллелизма с другими синтаксическими стилистическими средствами (анафорой, эпифорой, полисиндетоном) типично как для русско-, так и для англоговорящих ораторов. Несколько рядов параллельных конструкций, следующих непосредственно друг за другом, характерны только для текстов публичных выступлений на английском языке.

PARALLEL SYNTACTIC CONSTRUCTIONS IN RUSSIAN AND ENGLISH TEXTS OF PUBLIC SPEECHES ON SOCIO-ECONOMIC TOPICS

K. KANASHENKA

The article considers common and specific characteristics of parallel syntactic constructions in Russian and English texts of public speeches on socio-economic topics. The results of the research demonstrate that syntactic parallelism is used more often in English texts of public speeches in order to arrange paragraphs, compound and simple sentences while in Russian texts it is more widely used to organize homogeneous parts of sentences. The combination of parallelism with other types of syntactic stylistic devices such as anaphora, epiphora, anadiplosis is typical both for Russian and English texts. The chains of parallel-arranged elements are longer in English speeches. The usage of several lines of parallel constructions in direct succession is typical only for English speaking orators.

Струц І.А. “Вертыкаль” сіняга ў моўнай карціне свету беларусаў

Даследуюцца асаблівасцей колеравобразнай семантыкі і этнанацыянальнай сімволікі колеру. На матэрыяле мастацкіх твораў беларускіх паэтаў першай трэці ХХ стагоддзя разглядаюцца колера-абазначэнні – элементы колеравага кода сіні, якія адлюстроўваюць спецыфіку беларускай мадэлі прасторавых адносін, заснаванай на ўмоўным падзеле Сусвету па вертыкалі. Паказана, што ў атаясамленнях неба з сінім могуць рэалізоўвацца адначасова некалькі сітуацый: сітуацыя вербалізацыі колеравага ўспрымання аб’екта намінацыі і сітуацыя, у аснове якой закладзены працэс трансфармацыі (узнаўлення, перапрацоўкі і перадачы) культурнай інфармацыі. У апошнім выпадку мы маем справу з устойлівасцю колеравобразнай мадэлі (яна можа сустракацца ў мастацкіх творах адносна рэдка, але разам з тым быць дастаткова ўстойлівай у колеравобразнай сістэме мовы), а таксама з сімвалічнасцю колеравага элемента.

VERTICAL DIVISION OF THE BLUE COLOR IN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF THE BELARUSIANS

I. STRUTS

The article is devoted to the investigation of the characteristics of color-image semantics and ethno-national symbolism of color. The color meanings are being considered on the example of Belarusian poets` pieces of arts dated first third of the twentieth century. Elements of the blue color code reflect peculiarities of the Belarusian space relations model based on the conventional vertical division of the Universe. It is shown that at the same time several situations can be realized in associations of sky with the blue colour: situation of verbali-zation of colour perception of the object of nomination and situation based on the process of transformation of cultural information. In the second case we deal with stability of colour-image model as well as with symbolism of the colour element.

Зур Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні беларускай мовы ў святле лінгвапрагматыкі

Абгрунтоўваецца актуальнасць і мэтазгоднасць даследавання выклічнікавых гутарковых структур (інтэр’ектыўных выказванняў) сучаснай беларускай мовы з пазіцыі лінгвапрагматыкі і тэорыі маўленчых актаў. Асвятляюцца асаблівасці функцыянавання такіх адзінак у жывым гутарковым і стылізаваным маўленні з улікам іх прагматычнай спецыфікі. Разглядаецца ўплыў сінтаксічнай пазіцыі выказванняў на рэалізацыю прагматычных функцый. Вызначаецца роля інтэр’ектыўных выказванняў у сістэме сродкаў стварэння мастацкага вобраза літаратурнага твора.

INTERJECTIONAL UTTERANCES OF THE BELARUSIAN LANGUAGE IN THE LIGHT OF LINGUISTIC PRAGMATICS

H. ZUR

The article states the importance and expedience of the investigation of interjectional speech structures (interjectional utterances) of the modern Belarusian language in the context of linguistic pragmatics and the theory of speech acts. The peculiarities of functioning of such units in living conversational speech and in stylized speech are described in view of their specific pragmatic character. The influence of the syntactical position of utterances on the realization of the pragmatic functions is considered. The role of interjectional utterances in the system of the means of creating an artistic image in a literary work is determined.