Полоцкий государственный университет

Полацкі
дзяржаўны
ўніверсітэт

Буква алфавита М

 

Методыка выкладання беларускай мовы: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-02 03 07-01 “Англiйская мова. Беларуская мова i лiтаратура” / склад. i агул. рэд. А.I. Зянько. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 207 с.
Вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны на аснове вучэбнай праграмы курса «Методыка выкладання беларускай мовы» ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзяржаўнага адукацыйнага стандарту падрыхтоўкі спецыялістаў па цыкле сацыяльна-гуманітарных дысцыплін для выкладання ў вышэйшых навучальных установах і арганізацыях сферы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

Міфалогія: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя» / У.Я. Аўсейчык. – Наваполацк : ПДУ, 2014. – 156 с.
Змяшчае лекцыйны матэрыял па дысцыпліне, заданні да семінарскіх заняткаў, матэрыялы для дадатковага чытання і заданні для самастойнай працы. Складзены ў адпаведнасці з рабочай праграмай дысцыпліны «Міфалогія».