Полоцкий государственный университет

Polotsk
State
University

Буква алфавита К

ВМК Крынiцазнаўства

Крынiцазнаўства: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Англiйская мова” / склад С.У. Кастюкевiч. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 159 с.
Прадстаўлены вучэбны матэрыял па модулях, якія адпавядаюць тэмам вучэбнай праграмы, тэматыка практычных заняткаў, кантрольныя заданні, спіс паняццяў і літаратуры па тэмах вывучаемага курса.