Полоцкий государственный университет

Polotsk
State
University

ВМК Крынiцазнаўства

Крынiцазнаўства: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Англiйская мова” / склад С.У. Кастюкевiч. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 159 с.
Прадстаўлены вучэбны матэрыял па модулях, якія адпавядаюць тэмам вучэбнай праграмы, тэматыка практычных заняткаў, кантрольныя заданні, спіс паняццяў і літаратуры па тэмах вывучаемага курса.

Касцюкевiч Святлана Уладзiмiраўна

Святлана
Уладзiмiраўна
КАСЦЮКЕВIЧ

кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык кафедры айчыннай i ўсеагульнай гісторыі.

Нарадзілася 27 ліпеня 1977 года. У 1999г. скончыла Полацкі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці “Гісторыя” і засталася пра­цаваць на кафедры гісторыі і сацыялогіі. Выкладала курсы: “Гісторыя Беларусі”, “Крыніцазнаўства”, “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі”, “Паліталогія”, “Сацыялогія”, “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі” і інш. У 2004г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці 07.00.07 “Этнаграфія, этналогія і антрапалогія”. Мае больш за 20 навуковых артыкулаў.

ЗМЕСТ

Уводзіны
Рабочая праграма
Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны

Модуль 1. Прадмет і змест крыніцазнаўства
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 2. Вызначэнне гістарычнай крыніцы
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 3. Гісторыя крыніцазнаўства
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 4. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 5. Пісьмовыя крыніцы
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 6. Крыніцазнаўчая эўрыстыка
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 7. Гістарычная крытыка крыніц
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Модуль 8. Асноўныя метады даследавання гістарычных крыніц
Вучэбны матэрыял
Практычны занятак
Рэкамендаваная па модулю літаратура

Тэмы кантрольных работ для студэнтаў завочнай формы навучання

Прыкладныя пытанні да экзамена па курсу

Кароткі тэрміналагічны слоўнік