Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

УМК Гiсторыя першабытнага грамадства

Гiсторыя першабытнага грамадства: Вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 03 01-01 «Гiсторыя» / Склад i агульн. рэд. В.А. Емяльянчык. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 124 с.
Распрацаваны на аснове модульнай тэхналогіі. Складаючыя - асноўныя вучэбныя элементы, у якіх дадзены тэарэтычныя асновы курса і дадатковыя вучэбныя элементы, што ўяўляюць сабой уводзіны, кантроль па выніках навучання і матэрыялы для самастойнага навучання. Прадстаўлены рабочая праграма курса і пытанні да экзаменаў.

Емяльянчык Вольга Антонаўна

Вольга
Антонаўна
ЕМЯЛЬЯНЧЫК

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі

Нарадзілася ў 1971г. у горадзе Магдэбург (Германія). Скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт (1993), аспірантуру пры ІМЭФ НАН РБ па спецыяльнасці «Антрапалогія» (1996). 3 1997г. выкладае ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Займаецца даследаваннямі ў галіне палеаантрапалогіі і этнічнай гісторыі Беларусі. Аўтар больш 20 навуковых публікацый па азначанай праблематыцы.

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ

РАБОЧАЯ ПРАГРАМА ДЫСЦЫПЛІНЫ «ГІСТОРЫЯ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАДСТВА»
1. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ ДЫСЦЫПЛІНЫ
2. ВІДЫ ЗАНЯТКАЎ I ФОРМЫ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ
3. ЛЕКЦЫЙНЫ КУРС
ПРЫКЛАДНЫ СПІС ТЭМ КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ПРЫКЛАДНЫ СПІС ПЫТАННЯЎ ДА ЭКЗАМЕНУ
4. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ

РАЗДЗЕЛ 1. ГIСТОРЫЯ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАДСТВА ЯК НАВУКОВАЯ ДЫСЦЫПЛІНА
1.1. Прадмет першабытнай гісторыі, яе месца ў сістэме навук
1.2. Храналогія і перыядызацыя першабытнай гісторыі

РАЗДЗЕЛ 2. КРЫНІЦАЗНАЎСТВА І ГIСТАРЫЯГРАФIЯ ПЕРШАБЫТНАЙ ГIСТОРЫI
2.1. Крыніцы першабытнай гісторыі
2.2. Уяўленнi аб першабытнасцi ў старажытнасцi i сярэднiя вякi
2.3. Назапашванне этнаграфiчных ведаў i станаўленне першабытнай гiсторыi ў канцы XV - XVIII стст
2.4. Гiстарыяграфiя першабытнай гiсторыi ў ХІХ ст
2.5. Развiццё першабытнай археалогіі i палеаантрапалогiі ў ХХ ст

РАЗДЗЕЛ 3. АНТРАПАГЕНЕЗ І СТАНАЎЛЕННЕ ЧАЛАВЕЧАГА ГРАМАДСТВА. ЭПОХА ПРААБШЧЫНЫ
3.1. Сучасная тэорыя антрапагенезу
3.2. Вышэйшыя выкапнёвыя малпы і іх роля ў эвалюцыі чалавека
3.3. Архантрапы (Homo erectus )
3.4. Палеаантрапы (Homo sapiens neanderthalensis)
3.5. Станаўленне сацыяльнай арганізацыі. Эпоха праабшчыны
3.6. Неаантрапы (Homo sapiens sapiens)
3.7. Узнiкненне абшчынна-радавой арганізацыі

РАЗДЗЕЛ 4. ЭПОХА РАННЕПЕРШАБЫТНАЙ АБШЧЫНЫ (РПА)
4.1. Агульная характарыстыка эпохі РПА
4.2. Сацыяльна-эканамічныя адносіны эпохі РПА
4.3. Дэмаграфічная сітуацыя эпохі РПА
4.4. Полаўзроставая арганізацыя ў эпоху РПА
4.5. Шлюб i сям’я эпохі РПА
4.6. Абшчынна-радавая арганізацыя ў эпоху РПА
4.7. Духоўная культура эпохі РПА
4.8. Моўны і этнічны стан эпохі РПА

РАЗДЗЕЛ 5. ЭПОХА ПОЗНЕПЕРШАБЫТНАЙ АБШЧЫНЫ (ППА)
5.1. Агульная характарыстыка эпохі ППА
5.2. Сацыяльна-эканамічныя адносіны ў эпоху ППА
5.3. Дэмаграфічная сітуацыя эпохі ППА
5.4. Полаўзроставая арганізацыя эпохі ППА
5.5. Шлюб i сям’я эпохі ППА
5.6. Ускладненне абшчынна-радавой арганiзацыi ў эпоху ППА
5.7. Духоўная культура эпохі ППА
5.8. Моўны і этнічны стан эпохі ППА

РАЗДЗЕЛ 6. РАЗЛАЖЭННЕ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАДСТВА. ЭПОХА КЛАСАЎТВАРЭННЯ
6.1. Перадумовы разлажэння першабытнага грамадства
6.2. Узнікненне iнстытутаў класавага грамадства
6.3. Зараджэнне дзяржавы i права
6.4. Пераварот у становiшчы полаў у эпоху класаўтварэння
6.5. Шлюб і сям’я ў эпоху класаўтварэння
6.6. Абшчынная i родаплемянная арганiзацыя ў эпоху класаўтварэння
6.7. Духоўная культура эпохi класаўтварэння
6.8. Этнiчны i моўны стан эпохі класаўтварэння

РАЗДЗЕЛ 7. ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА І ЦЫВІЛІЗАЦЫЯ
7.1. Першабытная перыферыя класавых грамадстваў
7.2. Рэшткі першабытнасці ў класавых грамадствах

ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ ДА ТЭМ КУРСА

ДАДАТКІ