Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.) Ч.2

Гісторыя Беларусі. Перыяд Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХІІІ – сярэдзіна XVI стст.): вучэб.-метад. комплекс. У 2 ч. Ч.2 / В.І. Мішына. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 176 с.
Змешчаны планы семінарскіх заняткаў, пытанні і заданні для самаправеркі і творчай працы, метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў і напісанні дакладаў і рэфератаў. У дадатку прыведзены фрагменты тэкстаў некаторых гістарычных крыніц і навуковых даследаванняў для паглыбленага вывучэння зместу курса.

Мішына Вера Іванаўна

Вера
Іванаўна
МІШЫНА

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

У 2001г. скончыла Полацкі дзяржаўны універсітэт, з таго часу працуе там жа. Выкладае курсы “Гісторыя Беларусі”, Крыніца­знаўства”, “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі”.

ЗМЕСТ

ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ

ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ І ТВОРЧАЙ ПРАЦЫ

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

ПРЫКЛАДНЫ СПІС ПЫТАННЯЎ ДА ІСПЫТУ
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА КУРСАВЫХ РАБОТ

ДАДАТАК
Аповесць пра князёў Міндоўга, Войшалка і Тройдзеня
[Пра тое, як вялікі князь Гедзімін Трокі і Вільню заснаваў]
Асноўныя этапы запрыгоньвання сялян (вытрымкі з дакументаў)
Прывілей Полацку на магдэбургскае права 1498 года
В. И. ПИЧЕТА. Феодальное поместье в XV – XVI вв. в Великом княжестве Литовском [фрагменты]
Летапіс вялікіх князёў літоўскіх [фрагмент]
Акт Крэўскай унii 1385 года
Прывiлей вялiкага князя лiтоўскага i караля польскага Уладзiслава (Ягайлы) 1387 года
ЯН ДЛУГОШ. История Польши [фрагмент]
Пра сечу пад Дуброўнам [урывак з “Хронікі Быхаўца”]
Гарадзельскі прывілей 1413 года
Прывілей 1434 года
Прывiлей вялiкага князя лiтоўскага Казіміра 1447 года
“Судебник” Казимира 1468 года [фрагменты]
Апісанне земляў [фрагмент]
І. У. ЧАКВІН. Этнасацыяльныя працэсы
Хроніка Быхаўца [фрагменты]
Прывiлей вялiкага князя лiтоўскага Аляксандра 1492 года
Агульназемскi прывiлей вялiкага князя лiтоўскага Жыгiмонта Казiмiравiча 1506 года
Статут ВКЛ 1566 года аб павятовых сойміках, вальным сойме і судах
М. К. ЛЮБАВСКИЙ. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно [фрагменты]