Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

 

Методыка выкладання беларускай мовы: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-02 03 07-01 “Англiйская мова. Беларуская мова i лiтаратура” / склад. i агул. рэд. А.I. Зянько. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 207 с.
Вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны на аснове вучэбнай праграмы курса «Методыка выкладання беларускай мовы» ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзяржаўнага адукацыйнага стандарту падрыхтоўкі спецыялістаў па цыкле сацыяльна-гуманітарных дысцыплін для выкладання ў вышэйшых навучальных установах і арганізацыях сферы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Зянько Анатолій Іосіфавіч

Анатолій
Іосіфавіч
ЗЯНЬКО

Старэйшы выкладчык кафедры сусветнай літаратуры і культуралогіі ПДУ

Нарадзіўся ў 1944 годзе. У 1971 годзе закончыў філалагічны факультэт БДУ, працаваў у школах Віцебска і Наваполацка. З верасня 1994 года працуе выкладчыкам ПДУ. Выступае як журналіст, паэт, літаратуразнавец. Друкаваўся ў газетах «Советский пограничник», «Звязда», «Химик», «Новая газета», у калектыўных зборніках «Народ спявае пра сябе», «Разлив», «Зеленая лампа №5», «Уладзімір Караткевіч і сучаснасць», «Вдохновение», «Белорусская литература и мировой литературный процесс» і інш. Падрыхтаваў і выдаў практыкум па фразеалогіі сучаснай беларускай мовы, ВМК «Беларуская мова» і інш.

СОДЕРЖАНИЕ

Прадмова
Тэматычны план курса «Методыка выкладання беларускай мовы»

Тэма 1. Методыка беларускай мовы як навука
1.1. Методыка і прадмет методыкі
1.2. Мэты моўнай адукацыі
1.3. Метады і прыёмы навучання

Тэма 2. Станаўленне і развіццё метадычнай думкі ў Беларусі
2.1. З гісторыі метадычнай думкі
2.2. Фарміраванне беларускай нацыянальнай школы (20 – 50-я гады XX стагоддзя)
2.3. Метадычная думка ў 60 – 90-я гады XX стагоддзя
2.4. Беларуская мова як вучэбны прадмет у сучаснай школе
2.5. Мэты, змест і структура моўнай адукацыі

Тэма 3. Прынцыпы і метады навучання як аснова адукацыйнай тэхналогіі
3.1. Змест і задачы раздзела
3.2. Агульнадыдактычныя прынцыпы навучання беларускай мове
3.3. Прыватнаметадычныя прынцыпы навучання беларускай мове

Тэма 4. Метады і прыёмы навучання беларускай мове
4.1. Змест і задачы раздзела
4.2. Класіфікацыя метадаў і прыёмаў навучання
4.3. Метады навучання
4.4. Прыёмы навучання беларускай мове
4.5. Удасканаленне метадаў і прыёмаў навучання

Тэма 5. Урок роднай мовы: тыпы, структура
5.1. Урок – асноўная форма вучэбнай работы
5.2. Агульныя патрабаванні да сучаснага ўрока
5.3. Класіфікацыя ўрокаў па мове
5.4. Асноўныя структурныя элементы розных тыпаў урокаў
5.5. Асноўныя тыпы ўрокаў па мове
5.6. Новыя формы арганізацыі навучання на ўроках мовы
5.7. Рознаўзроўневыя заданні для ацэнкі вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове
5.8. Міжпрадметныя сувязі на ўроку
5.9. Падрыхтоўка да ўрока
5.10. План і канспект урока
5.11. Аналіз урока

Тэма 6. Методыка развіцця маўлення вучняў
6.1. Змест і задачы па развіцці мовы
6.2. Удасканаленне навыкаў аўдзіравання і чытання
6.3. Фарміраванне і развіццё вымаўленчых навыкаў
6.4. Узбагачэнне і актывізацыя слоўніка вучняў
6.5. Выпрацоўка ўменняў будаваць словазлучэнні і сказы
6.6. Выпрацоўка ўменняў, навыкаў звязнай мовы

Тэма 7. Методыка вывучэння фанетыкі
7.1. Задачы і змест фанетыкі
7.2. Вывучэнне гукаў
7.3. Фарміраванне арфаэпічных навыкаў пры вывучэнні фанетыкі
7.4. Фанетычны разбор
7.5. Спецыфіка практыкаванняў пры вывучэнні фанетыкі

Тэма 8. Методыка вывучэння лексікі і фразеалогіі
8.1. Задачы і змест раздзела «Лексіка і фразеалогія»
8.2. Работа над словам
8.3. Лексічныя практыкаванні
8.4. Практычныя мэты вывучэння лексікі і фразеалогіі
8.5. Вывучэнне фразеалагізмаў
8.6. Прыёмы навучання фразеалогіі

Тэма 9. Вывучэнне марфемнага складу слова і словаўтварэння
9.1. Змест і задачы раздзела
9.2. Вывучэнне марфем
9.3. Марфемны і словаўтваральны разбор
9.4. Элементы гістарызму пры вывучэнні марфемнага складу слова

Тэма 10. Методыка вывучэння граматыкі
10.1. Змест і задачы вывучэння граматыкі
10.2. Часціны мовы
10.3. Фарміраванне паняцця аб часціне мовы
10.4. Граматычны разбор
10.5. Вывучэнне сінтаксісу
10.6. Словазлучэнне і сказ
10.7. Вылучэнне словазлучэнняў са сказа
10.8. Будова і граматычнае значэнне словазлучэнняў
10.9. Сінтаксічны разбор

Тэма 11. Методыка навучання арфаграфіі
11.1. Змест і задачы навучання арфаграфіі
11.2. Вывучэнне арфаграмы і правіл як асноўных адзінак арфаграфічнай сістэмы
11.3. Дыктанты і методыка іх правядзення
11.4. Пераказ і методыка яго правядзення
11.5. Пераклад і методыка яго правядзення
11.6. Сачыненні і методыка іх правядзення
11.7. Ацэнка камунікатыўнай пісьменнасці вучняў
11.8. Арфаграфічны разбор
11.9. Работа з арфаграфічным слоўнікам

Тэма 12. Методыка навучання пунктуацыі
12.1. Змест і задачы навучання пунктуацыі
12.2. Сістэмнасць у навучанні пунктуацыі
12.3. Вывучэнне пунктаграмы і пунктуацыйных правіл
12.4. Пунктуацыйныя практыкаванні
12.5. Пунктуацыйны разбор

Тэма 13. Методыка вывучэння стылістыкі
13.1. Змест і задачы работы па стылістыцы
13.2. Функцыянальныя стылі
13.3. Стылістычны разбор

Тэма 14. Пазакласная работа
14.1. Родная мова і літаратура – не толькі вучэбны прадмет
14.2. Дыдактычныя прынцыпы пазакласнай работы
14.3. Віды пазакласнай работы, метады і прыёмы

Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы да практычных заняткаў
Рэйтынгавая сістэма кантролю ведаў
Пытанні да экзамену

Літаратура