Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

ВМК Сацыяльна-культурная антрапалогія

Сацыяльна-культурная антрапалогія: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя» / В.А. Емяльянчык. – Наваполацк: ПДУ, 2013. – 88 с.
Змяшчае рабочую праграму, вучэбна-метадычную карту дысцыпліны, інфармацыйна-метадычныя матэрыялы (літаратуру, прыкладныя пытанні да экзамену, тэматыку семінарскіх заняткаў), таксама лекцыйны курс і тэрміналагічны слоўнік.

Емяльянчык Вольга Антонаўна

Вольга
Антонаўна
ЕМЯЛЬЯНЧЫК

старшы выкладчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі.

У 1993г. скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У 1993-1996 гг. навучалася ў аспірантуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці “Антрапалогія”. З 1997г. выкладае ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Займаецца даследаваннямі ў вобласці антрапалогіі старажытнага насельніцтва Беларусі. Вывучае паказчыкі смяротнасці, шкілетныя індыкатары стрэсу, дынаміку антрапалагічнага складу насельніцтва Беларусі на працягу XI – XIX стст. Аўтар больш 40 навуковых публікацый.

ЗМЕСТ

Уводзіны
Рабочая праграма
Змест вучэбнага матэрыялу
Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
Інфармацыйна-метадычныя матэрыялы

Раздзел 1. Антрапалогія і праблемы вывучэння культуры
1.1. Антрапалогія як навуковая дысцыпліна
1.2. Асноўныя метадалагічныя прынцыпы антрапалогіі
1.3. Галіны антрапалогіі
1.4. Месца антрапалогіі ў сістэме сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
1.5. Канцэпцыя культуры ў антрапалогіі

Раздзел 2. Культура жыццезабеспячэння
2.1. Асяроддзе і тэхналогія. Роля геаграфічнага фактару
2.2. Спажываючыя стратэгіі (прысвойваючая гаспадарка)
2.3. Ручное (матыжнае) земляробства
2.4. Пастаралізм
2.5. Рольнае (інтэнсіўнае) земляробства
2.6. Індустрыяльныя спосабы вытворчасці прадуктаў харчавання

Раздзел 3. Сацыялізацыя
3.1. Сацыялізацыя і інкультурацыя
3.2. Светапогляд і каштоўнасці
3.3. Асабовасць
3.4. Сацыялізацыя на працягу жыццёвага цыклу

Раздзел 4. Сацыяльныя групы і сацыяльнае расслаенне
4.1. Сацыяльныя групы
4.2. Гістарычныя формы сацыяльнай стратыфікацыі
4.3. Этнічнасць

Раздзел 5. Культура – камунікацыя – мова
5.1. Сістэма камунікацыі
5.2. Мова і куьлтура
5.3. Лінгвістычная варыятыўнасць

Раздзел 6. Сацыяльна-культурная антрапалогія і сучасныя праблемы чалавецтва
6.1. Экалогія чалавека і праблемы адаптацыі
6.2. Эканамічная няроўнасць
6.3. Становішча карэнных народаў

Тэрміналагічны слоўнік