Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Вестник Полоцкого государственного университета. № 1.
Серия А. Гуманитарные науки. 2005г.

 

Майоров А.В. Из истории белорусского летописания: Полоцкая летопись В.Н. Та­тищева

Анализируются сохранившиеся свидетельства о до сих пор не найденной Полоцкой летописи, указывающие на ее существование и историческую ценность летописи.

 

История

Баранава Ю.А. Страчаная архітэктурная спадчына Полацка: гістарычны лёс Барысаглебскага манастыра

Разглядаецца гісторыя страчанага Барысаглебскага (Бельчыцкага) манастыра – адной з  самых старажытных полацкіх абіцеляў, лёс якой ад заснавання ў ХІІ ст. да знікнення ў пачатку ХХ ст. належыць да найбольш цікавых і трагічных старонак мінулага Полаччыны.

 

Мацук А.У. Род Радзівілаў ва ўнутрыпалітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага ў 20 – пачатку 30-х гг. XVIII ст.

Распавядаецца аб ролі рода Радзівілаў у палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага ў 20 – пачатку 30-х гг. XVIII ст. Асноўная палітычная дзейнасць Радзівілаў была сканцэнтравана на справе спадчыны «нойбургскіх уладанняў». Таму Радзівілы супрацоўнічалі з каралём Аўгустам ІІ і прыдворнай партыяй Чартарыйскіх. Вырашэнне на карысць Радзівілаў справы «нойбургскіх уладанняў» прывяла да перамены іх палітычных поглядаў, і яны далучыліся да ліку апазіцыі каралеўскай палітыцы ў Вялікім Княстве Літоўскім.

 

Скулак Н.А. Скасаванне шляхецкага шлюбу ў Вялікім Княстве Літоўскім (XVI ст.)

Разглядаюцца прычыны і ўмовы скасавання шляхецкага шлюбу ў Вялікім Княстве Літоўскім паводле кананічнага і свецкага права. Параўноўваюцца нормы па «разводех малженьских» у праваслаўнай і каталіцкай цэркваў.

 

Галубовіч В.У. Беларуская культура канца ХVIII – першай паловы ХІХ стст. у асвятленні абагульняючых прац па гісторыі Беларусі

Разгледжана гісторыя беларускай культуры канца XVIII – першай паловы ХІХ стст. у абагульняючых працах па гісторыі Беларусі. Вывучаецца спецыфіка стаўлення да праблем культуры на ўсіх этапах станаўлення беларускай гістарычнай навукі.

 

Лобач У.А. Беларуская традыцыйная культура і хрысціянская царква ў ХІХ – пачатку ХХ стст.

Разглядаецца праблема ўзаемадзеяння беларускай народнай культуры ХIХ – пачатку ХХ стст. і хрысціянскай царквы. Прыходзім да высновы, што стаўленне беларускіх сялян да царквы было шмат у чым фармальным і абыякавым. Хрысціянства толькі аконтурыла народную культуру, адначасова легітымізаваўшы яе ўнутраную язычніцкую сутнасць.

 

Горбацкий А.А., Добжинская Т.В. Семейные похоронные обряды старообрядцев Витеб­щины в конце XIX – первой половине XX вв. (по материалам исто­рико-этнографических экспедиций)

Представлено описание похоронных обрядов старообрядцев Витебской области. Их специфика состоит в особой роли религиозного момента в структуре обряда и культурной традиции.

 

Мишин П.И. Эволюция магико-ритуальных практик, связанных с образом волка

Рассмотрены магические практики, связанные с образом волка, их эволюция и зависимость её от  эволюции религиозно-мифологических представлений в целом; использование образа волка в магической традиции. В качестве источников использованы материалы из традиций разных народов, в том числе и белорусского.

 

Мішына В.І. Рэалізацыя бінарнай апазіцыі «свой» – «чужы» ў прасторавай арга­нізацыі беларускага вясельнага абраду

Разгледжаны суадносіны  катэгорый «свой» і «чужы» ў традыцыйным беларускім абрадзе вяселля. Рэалізацыя дадзенай бінарнай апазіцыі разглядаецца не толькі ў абрадавым, але і ў міфалагічным кантэксце. У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу выкарыстаны запісы вясельных песень і абрадаў, зробленыя даследчыкамі пераважна ў XIX cт.

 

Сумко А.В. Дзейнасць галоўнага ўпраўлення па справах літаратуры і выда­вецтваў БССР (1922 – пач. 1941 гг.)

Разгледжан працэс фарміравання і асаблівасці развіцця цэнзурных органаў у БССР на працягу 1922 – 1941 гг. Паказана іх месца і роля ў сістэме дзяржаўна-ідэалагічнага кантролю.

 

Шайков В.И. Белорусская модель самоуправления в контексте европейских традиций и ценностей

Представлен анализ этапов становления и современного состояния местного самоуправления в европейских странах, показаны место и роль белорусской модели местного управления и самоуправления на фоне европейских традиций и ценностей.

 

Даўгяла Н.В. Уніяцкая царква на Беларусі: сучасны стан, перспектывы развіцця

Разгледжаны станаўленне і развіццё уніяцтва на Беларусі ў канцы 80 – 90-х гг. ХХ ст. Праведзены аналіз абрадавасці і іерархічнай структуры беларускай грэка-каталіцкай царквы.

 

Философия

Румянцева Т.Г. Поворот И. Канта в сторону трансцендентализма и критицизма и его значение для сов­ременной философии

Проанализированы некоторые итоги кантовского поворота в сторону трансцендентализма и критицизма; показано, что именно из кантовского понимания философии как критики проистекают многие основополагающие установки современного философствования.

 

Грудніцкі Р.Д. Гнасеалагічны змест ідэі трансцэндэнталізму ў філасофіі І. Канта

Даследуецца ідэя трансцэндэнталізму як спосаб абгрунтавання актыўнай прыроды суб’екта пазнання ў філасофіі І. Канта.

 

Бортнік І.А. Праблема талеранцыі ў дыскурсе контррэфармацыйнага руху на геакультурнай прасторы Беларусі, Літвы і Польшчы

Прадстаўлен аналіз праблемы талеранцыі ў дыскурсе контррэфармацыйнага руху на геакультурнай прасторы Беларусі, Літвы і Польшчы. Раскрываюцца асноўныя накірункі фарміравання крытычнага падыходу да феномену талеранцыі як рэакцыя на складванне ідэй і ўстановак цярпімасці ў XVI – XVII стст.

 

Орлов В.И. Бизнес как форма коммуникационного взаимодействия

Рассмотрены специфические особенности предпринимательской деятельности как формы коммуникации. Показано, что общение в рамках одного лишь бизнеса возможно только как механическое взаимодействие между людьми. Для наполнения же его всей полнотой человеческого бытия предприниматель должен выйти за пределы бизнеса.

 

Литературоведение

Синило Г.В. Поэтика сонета А. Грифиуса «Слезы отечества» (к проблеме целостного анализа и це­лостной рецепции стихотворного текста)

На примере анализа знаменитого сонета А. Грифиуса разработана модель целостного историко-контекстуального подхода к изучению стихотворного текста.

 

Гордеёнок Т.М. Концепция судьбы в новелле Л. Тика «Руненберг»

Рассмотрена концепция судьбы в новелле «Руненберг» Людвига Тика, выявлены особенности сказочно-демонологических персонажей, специфика их функциональности и взаимосвязь с главным героем.

 

Шкляр Т.Н. «Король Эгинхард» Ю. Кернера: монографический анализ

Проанализирована пьеса Ю. Кернера «Король Эгинхард», которая является «вставным» эпизодом универсального романтического романа «Путевые тени». Раскрыто идейное содержание пьесы, ее сюжетно-композиционная организация, дается анализ системы образов, а также жанрового своеобразия пьесы.

 

Августинович Н.И. Идейно-художественные особенности романа В. Гауфа «Лихтенштейн»

Анализируются идейно-художественные особенности романа Вильгельма Гауфа «Лихтенштейн», который стоит у истоков немецкого романтического исторического романа.

 

Мисник В.В. Художественная функция сновидения в романе А. Кубина «Другая сторона»

Сновидение рассмотрено в качестве важнейшего элемента романа, который связывает две части книги. Сон главного героя обнажает иррациональную, фантастическую сторону изображаемой действительности, показывает превращение сознания героя из рационального в магическое, наличие которого является одним из признаков принадлежности литературного произведения к магическому реализму.

 

Лявонава Е.А. Нямецкі дыскурс у парадыгме стасункаў Васіля Быкава з сусветнай літаратурай

Аналізуюцца сувязі В. Быкава з сусветнай, асабіста з нямецкай, літаратурай.

 

Литвиненко Н.А. Некоторые аспекты актуальности Жорж Санд

Анализируются некоторые итоги изучения творчества Жорж Санд в российской и французской науке и намечаются важнейшие проблемы дальнейших исследований.

 

Кондаков Д.А. Уроки в коллеже патафизики: адаптация наследия А. Жарри в драматургии Э. Ионеско

Рассмотрена взаимосвязь творчества Альфреда Жарри и Эжена Ионеско. На основе анализа делается вывод о неоднозначном восприятии Э. Ионеско опыта своего предшественника, отказе драматурга-абсурдиста от внутренней замкнутости произведений, от эпатажа в пользу  художественного осмысления темы метафизического мирового единства.

 

Николаева Е.С. Вальтер Скотт и загадка «возрожденной мифологии»

Обосновывается принадлежность баллад сборника В. Скотта «Песни шотландской границы» к литературной стилизации, их отрыв от фольклорной традиции не в силу особенностей текста, но в контексте новой национальной мифологии, чуждой синкретизму традиционных баллад и воспринимающей его элементы как дань фольклорной форме, не полностью адекватной смыслу баллад.

 

Ясюкевич О.Ю. Проблема национального характера в новеллистике Вашингтона Ирвинга

Рассмотрена проблема национального характера в творчестве В. Ирвинга, анализируются художественные образы, наиболее полно выражающие позицию автора.

 

Нестер Н.В. Античные философские концепции в поэтической системе эзры паунда

Рассмотрены античные философские концепции, которые нашли отражение в поэтической системе Эзры Паунда.

 

Слижикова Г.Б. Американский роман о второй мировой войне в контексте литературы потерянного поко­ления

Представлен сравнительный анализ романов, традиционно рассматриваемых в контексте литературы потерянного поколения, и американских романов, написанных после второй мировой войны.

 

Конева Т.А. Модификация жанра в университетском романе Д. Лоджа «Британский музей падает»

Роман Д. Лоджа «Британский музей падает» анализируется с точки зрения модификации жанровых характеристик романа воспитания. Большое внимание уделяется таким категориям постмодернизма, как интертекстуальность и размывание граней между реальностью и вымыслом.

 

Пешкун С.В. Интертекстуальность и интерсубъективность

Анализируются важнейшие понятия постмодернистского литературоведения.

 

Даніленка С.І. Д’ябал як сацыяльны персанаж беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ стст.

Аналізуецца месца і роля д’ябла як персаніфікацыі сусветнага зла ў сістэме сацыяльных зносін  беларускага грамадства. Інфернальная вобразнасць, архетыпічная для іудзея-хрысціянскай культурнай традыцыі, выступала для беларускіх пісьменнікаў ХІХ – пач. ХХ стст. зыходным пунктам белетрыс­тычнага асэнсавання і адлюстравання рэчаіснасці. Тым самым вызначаецца адна з найбольш знакавых рыс спецыфікі сацыяльнай міфатворчасці ў літаратуры гэтага перыяду.

 

Вечорэк А. Владислав Ходасевич и неоклассические тенденции в русском модернизме

Рассмотрено творчество Владислава Хода­севича. В жизни и творчестве этого выдающегося поэта и писателя воплотились особенности «серебряного века». В поэзии Владислава Ходасевича автор отмечает неоклассические черты как особенность его творчества и как одну из многих тенденций развития русского литературного модернизма.

 

Лингвистика

Струкава С.М. Устарэлыя асабовыя намінацыі (чумак, баброўнік)

Артыкул з’яўляецца працягам папярэдніх публікацый аўтара, прысвечаных аналізу лексіка-тэматычных груп устарэлай беларускай лексікі.

 

Лебедева И.Г. Слог как маркер степени сформированности артикуляционной базы

Выполнен анализ проникновения в иноязычный слог, как минимальный сегмент речевой цепи, общенациональных и региональных особенностей говорящих, что придает значительную актуальность в контрастивных исследованиях проблеме выявления наиболее резистентных к коррекции слоговых параметров.

 

Рецензии

Поваляева Н.С. Полифоническая проза Вирджинии Вулф: Монография. – Мн.: РИВШ БГУ, 2003. – 78с. (Кондаков Д.А.)

 

Хроника научной жизни

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Філасофія І. Канта і сучаснасць»  (Мінск, 19–20 лістапада 2004 г.) (Грудніцкі Р.Д.)

Международная научная конфе­ренция, посв. 200-летию Казанского университета «Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы». (Казань, 4 – 6 октября 2004 г.) (Кондаков Д.А.)