Полоцкий государственный университет

Полоцкий
государственный
университет

Барвенава Г.А.
Каталагізацыя тэкстыльных мастацкіх твораў Беларусі (праблемы і перспектывы)

Каталагізацыя твораў тэкстыльнага мастацтва – ад археалагічных фрагментаў тканін, захаваных узораў нітак і сярэднявечных ткацкіх прыладаў да камплектаў адзення ХХ стагоддзя – дазваляе прасачыць уплыў ткацтва на працэс развіцця мастацтва Беларусі, увогуле спрыяе тэарэтычнаму вывучэнню, папулярызацыі і пашырэнню ведаў пра беларускую матэрыяльную, мастацкую і духоўную культуру шляхам тлумачэння высокай мастацкай вартасці тэкстыльных помнікаў. У артыкуле творы мастацкага тэкстылю з беларускіх музейных збораў падзяляюцца на групы і тыпы, акрэсліваюцца праблемы іх экспанавання і захавання. Аналіз экспанатаў з музейных збораў і тэкставых паведамленняў да іх у спалучэнні з пісьмовымі і іканаграфічнымі крыніцамі дазволіў прасачыць генезіс, даследаваць тыпалогію, асэнсаваць сімволіку і семантыку беларускага тэкстыльнага мастацтва мінулага тысячагоддзя. Навуковае даследаванне закладзеных у Сярэднявеччы тэкстыльных традыцый дае магчымасць іх пераасэнсавання, убачыць пераемнасць у наступных стагоддзях.

 

 ИСТОРИЯ

Галубовіч В.У.
Каталіцкая царква ў Полацкім ваяводстве ў канцы XVI – першай палове XVII стагоддзя

Артыкул прысвечаны гісторыі распаўсюджвання на тэрыторыі Полацкага ваяводства ў канцы XVI – першай палове XVII стагоддзя каталіцкага веравызнання. Насельніцтва Полацкага ваяводства традыцыйна было праваслаўным. У выніку актыўнай дзяржаўнай падтрымкі і фінансавання з прыватных сродкаў уплыў каталіцкай царквы на Полаччыне стаў паступова расці. Асаблівая роля ў распаўсюджванні гэтай канфесіі адводзілася полацкай шляхце, значная частка якой у гэты час перайшла пад духоўную апеку Рыма. Менавіта шляхціцы, якія валодалі неабходнымі матэрыяльнымі рэсурсамі, фінансавалі будаўніцтва касцёлаў і прыпісывалі ім свае землі. Распаўсюджванне каталіцызму ўключыла жыхароў Полаччыны ў агульнаеўрапейскія сацыяльна-палітычныя і культурныя працэсы, але і садзейнічала нарастанню рэлігійнага супрацьстаяння.

 

Магалінскі І.У.
Гісторыя вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка

У артыкуле разглядаюцца асноўныя этапы гісторыі вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка. Дадзенае даследаванне абазначыла перспектывы і асноўныя накірункі ў вывучэнні ювелірнага рамяства Полацка XVI – XVIII стагоддзяў. Важнае значэнне для аналізу тэхнікі, тэхналогіі і арганізацыі ювелірнага рамяства маюць працы даследчыкаў, якія займаліся вывучэннем розных помнікаў, размешчаных на беларускіх землях. Аўтар прыходзіць да высновы, што большая частка публікацый, прысвечаных прадукцыі полацкіх ювеліраў, носіць апісальны характар і адносіцца да сістэматызатарска-тыпалагічнага ці мастацтвазнаўчага накірунку. Між тым вопыт выкарыстання натуральна-навуковай метадалогіі для вывучэння прадукцыі мясцовага златарства дазваляе з упэўненасцю казаць пра вялікія перспектывы тэхналагічнага падыходу ў пытанні вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка.

 

Восович С.М.
Культурно-просветительная деятельность Полоцкого православного братства в 1867 – 1914 годы

В статье анализируется деятельность православного церковного братства во имя святителя Николая и преподобной княжны Евфросинии в сфере культуры и образования на протяжении 1867 – 1914 годов. Рассматриваются организация братской библиотеки, устройство внебогослужеб-ных чтений и бесед, распространение церковных предметов и религиозно-нравственной литературы, участие в торжествах, связанных с возвращением св. мощей преподобной Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк. Подробно исследуется деятельность братства в сфере народного образования. Выделяются четыре этапа в культурно-просветительной деятельности полоцкой братской организации. Делается вывод, что работа указанного церковно-общественного объединения была направлена на укрепление православия и развитие русской культуры в Полоцкой епархии.

 

Заблоцкая М.В.
Культурно-просветительская и общественная деятельность витебских краеведов А.П. Сапунова и В.К. Стукалича
(вторая половина XIX – начало XX века)

Рассматривается культурно-просветительская и общественная деятельность известных витебских историков, археографов, общественных деятелей А.П. Сапунова и В.К. Стукалича. Показан результат многолетнего труда краеведов – издание многочисленных работ по истории, географии, археологии, этнографии и культуре Витебского края. Высказывая довольно либеральные по тем временам взгляды на историю Беларуси, отстаивая идею о самостоятельном развитии белорусского народа, подчеркивая самобытные черты материальной и духовной культуры белорусов, А.П. Сапунов и В.К. Стукалич популяризировали свои взгляды и убеждения среди населения с трибун различных съездов, заседаний местных и имперских обществ, членами которых они являлись. На многочисленных собраниях и в печати А.П. Сапунов и В.К. Стукалич поддерживали создание и деятельность в Витебске музеев, образовательных учреждений, научных обществ.

 

Соколова М.А.
Постсоветская историография истории общественных движений в Беларуси (XIX – начало ХХ века)

В постсоветской отечественной историографии тематическое поле изучения общественных движений расширилось за счет актуализации проблематики, формирования системы общественных движений и сети добровольных общественных объединений деятельности римско-католических организаций, сельскохозяйственных и медицинских обществ, краеведческого движения, социальной работы и благотворительных объединений. Поиск новых подходов к изучению тем, связанных с историей общественных движений, сопровождается стремлением историков адаптировать новый терминологический аппарат (публичная сфера, общественные объединения, молодежное движение), что, безусловно, позволяет сформулировать новые проблемы и существенно дополнить картину сложных связей и переплетений в общественной жизни на территории Беларуси ХІХ – начала ХХ века. Это в свою очередь влечет за собой необходимость синтеза и переосмысления концептуальных подходов к исследованию общественных движений, которые стали рассматриваться как особый, не редуцированный к революционной борьбе и политической активности феномен. В связи с этим актуализируется проблема разработки стратегий и методологических принципов общественных движений как специального объекта исторических исследований.

 

Табунов В.В.
Епископ Полоцкий и Витебский Серафим (М.Я. Мещеряков) о реформе Православной Церкви в начале ХХ столетия

Анализируются предложения епископа Полоцкого и Витебского Серафима (М.Я. Мещерякова) по вопросу реформирования института Православной Церкви начала ХХ столетия. В данный период Православная Церковь была теснейшим образом вплетена в структуру государственных учреждений Российской империи, что вызывало недовольство большей части духовенства, в том числе и епископата. Свою позицию иерархи Православной Церкви отчётливо обозначили на страницах отзывов в Синод, где высказались за преобразование «первенствующей и господствующей» конфессии. Не стоял в стороне от своих коллег Полоцкий и Витебский архиерей, активным образом выступавший за восстановление патриаршества и регулярность проведения соборов, за ликвидацию обер-прокурорской системы контроля над жизнью священников, автономию церкви и её отделение от государственной бюрократии, децентрализацию Церкви путём деления её на самоуправляющиеся митрополии, автономию местного епископата, занимающего кафедру пожизненно и восстановление автономии и самоуправления прихода как основной ячейки соборности Церкви.

 

Громыко М.В.
Консервативная пресса на территории белорусских губерний в 1905 – 1907 годы

Анализируется деятельность консервативной прессы, выходившей на территории Беларуси в 1905 – 1907 годах. Отмечается позиция данных изданий по важнейшим вопросам государственного устройства. Рассматривается участие печати в деятельности партий, союзов и обществ правого толка, их агитационно-пропагандистская работа. Делается вывод о том, что пресса сыграла существенную роль в организации подавления революции, а благодаря ее поддержке и влиянию на общественное мнение октябристско-черносотенный блок одержал уверенную победу на выборах в III Государственную думу. Также автор указывает, что абсолютное большинство правой печати на территории белорусских губерний Северо-Западного края носило русский национальный характер, выступало за уменьшение влияния в крае национальных меньшинств и резко отрицательно относилось к идее автономии окраин.

 

Волкова О.А.
Отношение Конституционно-демократической партии к женскому вопросу в годы Первой российской революции

Исследуется отношение Конституционно-демократической партии к женскому вопросу, который в годы революции 1905 – 1907 годов вышел на авансцену общественно-политической жизни. Кадеты стали главными интеллектуальными участниками революционных событий. Их концепция обновления страны на демократических принципах при сохранении монархии включала ликвидацию сословного строя, равенство граждан перед законом независимо от национальности, вероисповедания не только мужчин, но и женщин. Демократическими свободами, в том числе правом избирать, вместе с мужчинами должны были наделяться и женщины. Не должно было быть ограничений для женщин и в праве получения образования. Естественно, идеологические представления и практическая деятельность кадетов по внедрению женского равноправия заслуживает внимания.

 

Павшок А.В.
Проблемы языка преподавания Закона Божьего и языка богослужения в Римско-католической Церкви в Беларуси в начале XX века

Раскрываются вопросы, связанные с проблемой выбора языка преподавания Закона Божьего и языка богослужения в Римско-католической Церкви в Беларуси в начале XX века. Обозначены и охарактеризованы основные этапы национальной и конфессиональной политики царского самодержавия в отношении к Римско-католической Церкви в начале XX века. Автор делает вывод, что основополагающим документом, касающимся изменения царского правительства в области государственно-религиозной политики по отношению к Римско-католической Церкви, стал Указ царя Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года. Тем не менее Указ сохранил ряд противоречий, среди них – какой язык считать родным для верующих, а какой язык считать языком богослужения. Данная проблема исследуется на базе источников из Национального исторического архива в г. Гродно и Нацио-нального исторического архива в г. Минске.

 

Носова А.А.
Освещение в средствах массовой информации процесса репатриации советских граждан

Рассматривается роль периодической печати, радиовещания, издания брошюр в освещении процесса репатриации советских граждан. Автором изучены и проанализированы наиболее важные опуб-ликованные материалы по интересующей теме в общесоюзных и республиканских газетах, таких как «Правда», «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», а также «Звязда» и «Советская Белоруссия». Кроме того, были привлечены источники Национального архива Республики Беларусь, позволяющие определить значение, которое придавалось СМИ в идеологической работе с репатриированными и перемещенными гражданами. Автор приходит к выводу, что СМИ в СССР, и БССР в частности, играли важную роль. Они являлись существенным инструментом идеологической работы. В основном материалы предназначались для перемещенных лиц, чтобы убедить их добровольно вернуться на родину.

 

Тимофеев Р.В.
Проблемы использования экономических методов стимуляции труда в 1943 – 1991 годы и проведение реформ на транспорте Белорусской ССР

Рассматривается управление на транспорте Белорусской ССР в 1943 – 1991 годах. Показаны проблемы, связанные с использованием экономических методов стимуляции труда в этот период, а также реформы, проводимые на транспорте. Особое внимание уделено развитию хозрасчётных отношений на транспортных предприятиях, внедрению среди его работников бригадного подряда. Главные цели проводимых переустройств – рост производительности труда на основе совершенствования системы заработной платы и улучшение обслуживания экономики. Большое место в исследовании отведено преобразованиям на транспорте Белорусской ССР в связи с реформой 1957 и реформой 1965 года. Во время проведения реформ экономические методы были тесно переплетены с административными. Представлен анализ эффективности экономических экспериментов на транспорте во второй половине 1980 годов, показаны особенности их проведения по видам транспорта.

 

Андрыеўская С.У.
Палявыя даследаванні Падзвіння па этнаграфіі дзяцінства (лета 2010 года)

На падставе этнаграфічнай літаратуры і дадзеных палявых даследаванняў вывучаюцца традыцыі выхавання і побыту дзяцей насельніцтва беларускага Падзвіння. Адзначаецца, што ў выніку мадэрнізацыі жыццёвага ўкладу адбылася страта некаторых элементаў радзільна-хрэсьбіннага комплексу абрадаў. Для ХХ стагоддзя характэрны змяншэнне ролі сямейнага выхавання дзяцей, страта часткі народных традыцый. У артыкуле параўноўваюцца традыцыі быту і выхавання ў ХІХ, ХХ і ХХІ стагоддзях. Асноўнымі прынцыпамі сямейнага выхавання з’яўляюцца: цесная сувязь з жыццём, улік узроставых асаблівасцей, непарушнасць і пераемнасць выхаваўчага працэсу. Праведзеныя палявыя даследаванні па этнаграфіі дзяцінства пацвярджаюць гіпотэзу аб рэгіянальных адметнасцях Падзвіння ў традыцыях выхавання і побыце дзяцей. Іх вывучэнне спрыяе паглыбленню этналагічных ведаў.

 

РЕЦЕНЗИИ

Калинин, А.А. Греция в американо-британских отношениях в 1939 – 1945 гг. / А.А. Калинин, В.Т. Юнгблюд. – Киров, 2009. – 366 с. (М.В. Стрелец)